Υποβολή δεδομένων διασυνοριακών πληρωμών (CESOP)

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε δέσμη νομοθετικών μέτρων με την οποία θα ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών των κρατών μελών να αποστείλουν πληροφορίες για διασυνοριακές πληρωμές που εκκινούν από κράτη μέλη, όπως επίσης και για τον δικαιούχο αυτών των διασυνοριακών πληρωμών (beneficiary / payee). Στο πλαίσιο αυτής της νέας δέσμης νομοθετικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών στην Ε.Ε. θα πρέπει να παρακολουθούν τους δικαιούχους των διασυνοριακών πληρωμών και να αποστέλλουν πληροφορίες για εκείνους που λαμβάνουν περισσότερες από 25 διασυνοριακές πληρωμές ανά τρίμηνο στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών.

Οι πληροφορίες αυτές θα συγκεντρώνονται κεντρικά σε μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα πληροφοριών για τις Πληρωμές (Central Electronic System of Payments information - “CESOP”), όπου θα αποθηκεύονται, θα συγχωνεύονται και θα διασταυρώνονται με δεδομένα από άλλες ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που θα αποθηκεύονται στο CESOP θα τίθενται στη συνέχεια στη διάθεση των εμπειρογνωμόνων των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ, μέσω ενός δικτύου που ονομάζεται EUROFISC.

Σκοπός του νέου αυτού μέτρου είναι να δώσει στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό πιθανής απάτης στον ΦΠΑ, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, από πωλητές/προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

Το νέο μέτρο σέβεται τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές που ενδέχεται να έχουν σχέση με οικονομική δραστηριότητα διαβιβάζονται στις φορολογικές διοικήσεις. Πληροφορίες σχετικά με τους καταναλωτές και την αιτία της πληρωμής δεν διαβιβάζονται.

Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν την 1 Ιανουαρίου 2024 και η πρώτη αποστολή δεδομένων πληρωμών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προς την αρμόδια εθνική αρχή (Α.Α.Δ.Ε.) θα γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 και θα αφορά το α' τρίμηνο του 2024.
 

Παράταση υποβολής αρχείων α΄ τριμήνου 2024 έως 2 Μαΐου 2024 (Α.1071/2024, Β΄ 2551).

Επικοινωνία
  • Για τεχνικά Θέματα: τηλ. 2104802748, 2104802264, e-mail aeoi@aade.gr
  • Για λοιπά ζητήματα: e-mail CESOP@aade.gr 
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις
Πιλοτικές Δοκιμές

Στα πλαίσια της καλύτερης προετοιμασίας για την δημιουργία και υποβολή στοιχειών διασυνοριακών πληρωμών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δοκιμαστική έκδοση εφαρμογής cesop.

 

Τεχνικές πληροφορίες Πιλοτικών δοκιμών

Τα αρχεία:

  • Δεν θα πρέπει να περιέχουν πραγματικά δεδομένα
  • Θα έχουν μέγεθος έως 40kb unzipped
  • Θα αποστέλλονται μη κρυπτογραφημένα
  • Θα ελέγχονται μόνο ως προς την τήρηση των τεχνικών κανόνων (xsd schema, κατάλληλα IDs, κλπ), όχι ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των δεδομένων που μεταφέρουν.
  • Πληροφορίες σχετικά με τον μορφότυπο στην ενότητα Εγχειρίδια Οδηγοί και στο site της ΕΕ: Central Electronic System of Payment information (CESOP)