Απολογιστική Έκθεση ΑΑΔΕ 2018

Έκθεση Απολογισμού ΑΑΔΕ 2018 και προγραμματισμού δραστηριοτήτων της για το έτος 2019.