Ανακοινώσεις κληρώσεων επιτροπών 2020

09-12-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης  προκειμένου να αναδειχθούν τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του, που θα συγκροτήσουν τη μόνιμη ετήσια επιτροπή παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2021.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-12-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης προκειμένου να αναδειχθεί ένα τακτικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής για τη σύμβαση προμήθειας είκοσι (20) εύκαμπτων, αυτόνομων, φορητών ενδοσκοπίων με video που θα διατεθούν σε διάφορα Τελωνεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-11-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης προκειμένου να αναδειχθούν οι υπάλληλοι που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή για την αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή του μεταφραστικού και συνεδριακού εξοπλισμού στο κτίριο της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-11-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης προκειμένου να αναδειχθούν οι υπάλληλοι που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) άνω των ορίων για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη Περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για την διευκόλυνση του εμπορίου» για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-11-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2021.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-10-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού) του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07-10-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-07-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών, τακτικά και αναπληρωματικά, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-07-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών, τακτικά και αναπληρωματικά, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών για την προμήθεια είκοσι ενός (21) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μεσαίου τύπου, μετά των αναλωσίμων τους και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησης) αυτών μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου τους και για ένα έτος για τις ανάγκες της Α.Α.Δ.Ε.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-07-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος διακίνησης εγγράφων (livelink) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-07-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος διακίνησης εγγράφων (livelink) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-06-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών της Επαναληπτικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Πρόσκλησης) για την3η Εκτελεστική Σύμβαση της αριθ.1/2017 (28-12-2017) Συμφωνίας Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, για την προμήθεια 1.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & 55.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26-06-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και  Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών  Νewsletters & Push notifications για τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-06-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και βαθμονόμησης των συσκευών ανίχνευσης ραδιενέργειας στις Τελωνειακές Αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους.  


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-06-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Ασφαλείας (φύλαξης) στα κτίρια της Α.Α.Δ.Ε επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 8 και 10.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-06-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής για τη σύμβαση προμήθειας είκοσι (20) εύκαμπτων, αυτόνομων, φορητών ενδοσκοπίων με video που θα διατεθούν σε διάφορα τελωνεία της Α.Α.Δ.Ε..


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-05-2020

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, που θα διεξαχθεί για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασης υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-05-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τη σύμβαση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. 

 

Λήψη αρχείου

--------------------

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2020.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-05-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών επαναληπτικής διαγνωστικής διαδικασίας- Πρόσκλησης για προμήθεια λαμπτήρων.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-05-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας ειδών εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Λήψη αρχείου

--------------------

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών ανάπτυξης-υποστήριξης-συντήρησης εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής, που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.
 

Λήψη αρχείου

--------------------

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση ετήσιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων συνοπτικών διαγωνισμών αρμοδιότητας της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και κτιριακών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06-05-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης προκειμένου να αναδειχθούν τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας ειδών εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-05-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης προκειμένου να αναδειχθούν τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-03-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησης) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων που λειτουργούν σε διάφορες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-02-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπή παραλαβής για τη σύμβαση προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος βαρέως τύπου, μετά των αναλωσίμων του για 2.000.000 εκτυπώσεις και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησης) του μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου και για ένα έτος για την κάλυψη των αναγκών της Α.Α.Δ.Ε.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-02-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υλικών, που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-02-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών (και εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού), που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-01-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της επιτροπής επιτροπή Παραλαβής  των υπηρεσιών συντήρησης της σύμβασης: 3ο έτος συντήρησης του έργου Κ.Ε.Φ.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-01-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης της σύμβασης: 3ο έτος συντήρησης του έργου Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17-01-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη  μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συγκροτήσουν Επιτροπή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη συντήρηση, επισκευή και τις δαπάνες των πάσης φύσεως κρατικών οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.), που εδρεύουν στο νομό Αττικής.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-01-2020
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου Της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε., επί της Αριστογείτονος 19 και Γρυπάρη, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα Αττικής.
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής. (. Α.Τ.Δ. Α 1000084 ΕΞ 2020/2.1.2020)


Λήψη αρχείου