Ανακοινώσεις κληρώσεων 2018

11-12-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών: α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, και β) εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης) των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων που λειτουργούν σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2019.

Λήψη αρχείου

 


30-11-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών: α) Διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών, και β) εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση διαφόρων συσκευών XRAY της Α.Α.Δ.Ε. για 24 μήνες.

Λήψη αρχείου

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης προκειμένου να αναδειχθούν τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης των συμβάσεων: «2ου έτους Συντήρησης του έργου: ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» και «2ου έτους Συντήρησης του έργου: Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (CONTEXT SENSITIVE HELP)

Λήψη αρχείου

 

29-11-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της μόνιμης ετήσιας επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., επί της οδού Καρ. Σερβίας 8 και 10, Αθήνα.

Λήψη αρχείου

 

27-11-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση δύο Επιτροπών Παραλαβής για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Αποθήκης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ) της Α.Α.Δ.Ε. στη Μαγουλέζα Άνω Λιοσίων Αττικής και του κτιρίου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στην Καλλιθέα Αττικής (Αριστογείτονος 19, 176 71 Καλλιθέα Αττικής).

Λήψη αρχείου

 

15-11-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την τροποποίηση της αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1167120 ΕΞ 2018/12-11-2018 (ΑΔΑ:99ΗΣ46ΜΠ3Ζ-ΝΝΚ) απόφασης «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (φύλαξης) των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων για τα έτη 2019 και 2020.

Λήψη αρχείου

 

06-11-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) άνω των ορίων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας(φύλαξης) των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τα έτη 2019 και 2020.

Λήψη αρχείου

 

26-10-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών: α) Διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών και β) Εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών κινητής Τηλεφωνίας [διακοσίων (200) συνδέσεων] για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Λήψη αρχείου

 

24-10-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών, για την 1η εκτελεστική σύμβαση της υπ’ αριθμόν 4/2018(21-3-2018) συμφωνίας πλαισίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & προστασίας καταναλωτή για λαμπτήρες LED, για την κάλυψη αναγκών της Α.Α.Δ.Ε.

Λήψη αρχείου

 

10-10-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη σύμβαση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

Λήψη αρχείου

 

18-09-2018
2η Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης

Λήψη αρχείου

 

18-09-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης

Λήψη αρχείου

 

28-08-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμού μελών των επιτροπών: α) Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Εξέτασης Ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης Τελωνειακών υπαλλήλων

Λήψη αρχείου

 

27-08-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμού μελών των επιτροπών α) Διενέργειας Διαγωνισμού &  Αξιολόγησης Προσφορών και β) Εξέτασης Ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά των ημερησίων εισπράξεων των Τελωνείων και της Δ.Δ.Δ.Υ.

Λήψη αρχείου

 

22-08-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών.

Λήψη αρχείου

 

13-08-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών: α) Διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών και β) Εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών διερμηνείας.

Λήψη αρχείου

 

18-07-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την σύμβαση προμήθειας δύο αναλυτικών συστημάτων αέριας χρωματογραφίας (GC/MS/MS) για την Χημική Υπηρεσία Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας και για την Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Λήψη αρχείου

 

12-07-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμού μελών της επιτροπής παραλαβής για τη φύλαξη του κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Λήψη αρχείου

 

28-06-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής: α) Διενέργειας διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, και β) Εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για προϊόντα καθαρισμού, για την κάλυψη αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Λήψη αρχείου

 

25-06-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας).

Λήψη αρχείου

 

13-06-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμού μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.

Λήψη αρχείου

 

24-05-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την  αντικατάσταση τακτικού μέλους της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών (και εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού) που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.

Λήψη αρχείου

 

03-05-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δύο (2) αναλυτικών συστημάτων υγρής χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας ( LC/MS/MS ) για την Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.

Λήψη αρχείου

 

18-04-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση και συγκρότηση  της ετήσιας μόνιμης επιτροπής συντήρησης, επισκευών και δαπανών των πάσης φύσεως κρατικών οχημάτων των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που εδρεύουν εντός Ν. Αττικής , αρμοδιότητας της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Λήψη αρχείου

 

15-03-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ετήσια μόνιμη Επιτροπή παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων του κτιρίου της Δ.Ε.Δ.

Λήψη αρχείου

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης διαγωνισμού για Πετρέλαιο Θέρμανσης

Λήψη αρχείου

 

09-03-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών.

Λήψη αρχείου

 

26-2-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης των συμβάσεων: «1ο έτος Συντήρησης του περιφερειακού εξοπλισμού, του έτοιμου λογισμικού εφαρμογών, των εφαρμογών και της παραγωγικής λειτουργίας του έργου Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.)» και «1ο έτος συντήρησης του έργου Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη»

Λήψη αρχείου (Α.Τ.Δ. Α. 1031137 ΕΞ 2018/26-2-2018)

 

Γνωστοποιήσεις διενέργειας κληρώσεων για τη συγκρότηση ετήσιων μόνιμων επιτροπών.

  1. Α.Τ.Δ. Α 1030352 ΕΞ 2018/26.2.2018
  2. Α.Τ.Δ. Α 1030354 ΕΞ 2018/26.2.2018
  3. Α.Τ.Δ. Α 1030360 ΕΞ 2018/26.2.2018

Λήψη αρχείου Α.Τ.Δ. Α 1030352 ΕΞ 2018/26.2.2018
Λήψη αρχείου Α.Τ.Δ. Α 1030354 ΕΞ 2018/26.2.2018
Λήψη αρχείου Α.Τ.Δ. Α 1030360 ΕΞ 2018/26.2.2018

 

7-2-2018
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού υλικού των 500.000 τεμαχίων σφραγίδων για τη σφράγιση των αποθηκευτικών χώρων εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών.

Λήψη αρχείου