Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της εταιρείας υπό ειδική διαχείριση με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ»   (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002127201000, Α.Φ.Μ. 094020232)» στα πλαίσια του Ν. 4307/2014  (άρ. 77παρ. 1).