Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1088684 ΕΞ 2021

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 21DIAB000020112 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για την προμήθεια νέου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) για τις ανάγκες της Α.Α.Δ.Ε, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Σύνδεσμος – link στην πλατφόρμα διαβούλευσης:   http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s2