Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1054982 ΕΞ 2022 /22-06-2022

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1044330 ΕΞ 2022 /17-05-2022) άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 161761) για την ανάθεση Σύμβασης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 19η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.