ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α1 1126527 ΕΞ 2022 /30-11-2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων