Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές για Σύστημα Ξένων Καρτών

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 22DIAB000022391 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της Α.Α.Δ.Ε. και e-POS για την είσπραξη δημοσίων εσόδων για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).


Σύνδεσμος – link στην πλατφόρμα διαβούλευσης:  http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s2