Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης ως Διατάκτη.