Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (τόνερ και τύμπανα) εκτυπωτών

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (τόνερ και τύμπανα) εκτυπωτών, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΙΓ ́ Αθηνών, για το έτος 2023.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20-04-2023
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 25-04-2023.