Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου) ορίζεται η κυρία Γεωργοπούλου Λαμπρινή του Χαράλαμπου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ/Α '/Εφοριακών, η οποία υπηρετεί στη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΔΑΔ), έως ότου πληρωθεί η θέση του Συμβούλου Ακεραιότητας, βάσει του άρθρου 77 της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 (Β'4738)

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Γεωργοπούλου Λαμπρινή (για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, ν.4990/2022)
τηλ.: 210 3375130
e-mail : l.georgopoulou@aade.gr


Δείτε σχετική Απόφαση:
ΔΔΑΔ Γ 1070517 ΕΞ 2023/30-05-2023