Ο Δ.Ε.Ε. Α 1054917 ΕΞ 2022 /20-06-2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58 παρ. 1 και 65 του Ν.4940/2022 (Α΄112)

Περίληψη Οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων: 58 παρ. 1 και 65 του ν. 4940/14-6-2022(Α΄112), με θέμα: «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων :
α) Άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 4940/2022: «Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» - Τροποποίηση των άρθρων 37 και 39 του ν. 4837/2021».
β) Άρθρο 65 του ν.4940/2022 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α) Άρθρο 58 παρ. 1 : αφορά το ακατάσχετο και το ασυμψήφιστο της αποζημίωσης του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».
β) Άρθρο 65: αφορά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4940/2022.