Ο. 3058 /21-09-2023

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών στην οριστική εισαγωγή προσωπικών ειδών, από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα

Περίληψη Οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οδηγία που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα (μετοικεσία).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα οδηγία αποσαφηνίζονται ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων της μετοικεσίας με παράθεση περιπτώσεων. Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της έννοιας των προσωπικών και οικογενειακών δεσμών για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετοικεσίας και των προθεσμιών άσκησής του, οδηγίες που αφορούν στα μεταφορικά μέσα, στη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος στο πλαίσιο πρακτικής εξάσκησης για λήψη τίτλου σπουδών ή ειδικότητας , στο δικαίωμα απαλλαγής στις περιπτώσεις προσώπου με δύο ή παραπάνω τόπους κατοικίας στο εξωτερικό τα τελευταία δύο χρόνια, στο πλαίσιο κληρονομικής διαδοχής και λοιπά θέματα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α) Πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα 
β) Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό
γ) Τελωνειακές Αρχές