Α. 1020 /06-02-2024

myDATA - Σχετικές διατάξεις
 

Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση που ορίζει την έναρξη εφαρμογής, τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του κανόνα εσόδων – εξόδων της παρ.2 του άρθρου 15Α του ν.4987/2022 (Α΄206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ.1 του άρθρου 15Α του ν.4987/2022 (Α΄206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, καθώς και τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό του εν λόγω κανόνα.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα απόφαση ορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του κανόνα εσόδων – εξόδων κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Στην εν λόγω απόφαση καταλαμβάνονται οι συναλλαγές των οντοτήτων του άρθρου 1 του ν.4308/2014.

Οι ανωτέρω οντότητες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τη Δήλωση ΦΠΑ με τα δεδομένα που προσυμπληρώνουν τους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εκροών, σύμφωνα με τον κανόνα εσόδων και με τα δεδομένα που προσυμπληρώνουν τους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών, βάσει του κανόνα εξόδων.

Η σχετική υποχρέωση για την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ καταλαμβάνει φορολογικές περιόδους από 1.1.2024.

Περαιτέρω, τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων – εξόδων καθορίζονται σε τριάντα τοις εκατό (30%) τόσο στην περίπτωση δεδομένων εσόδων όσο και στην περίπτωση δεδομένων εξόδων, ανά φορολογική περίοδο δήλωσης φόρου σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014

• Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ