Ε. 2217 /19-11-2021

Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης EORI από την Τελωνειακή Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α 1231/18-10-2021 (ΦΕΚ Β 4988/27-10-2021) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος της υπό στοιχεία Α. 1231 /18-10-2021 (ΦΕΚ Β 4988/27-10-2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία» 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, κατά το μέρος που αυτές είτε δεν καθορίζονται ρητά από τις ενωσιακές διατάξεις, είτε εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελούν οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας και όλοι οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους εμπλέκονται σε τελωνειακές συναλλαγές.