Ε. 2058 / 04-08-2022

 Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης Δ212, κατόπιν εκδόσεως της αποφάσεως Α. 1074/2022, σχετικά με τη «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης Δ212, προκειμένου οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που διενεργούν Έλληνες υποκείμενοι προς μη υποκείμενους λήπτες (π.χ. ιδιώτες) σε άλλα κράτη μέλη, να φορολογούνται, κατά παρέκκλιση, στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14α του ν. 2859/2000 («Κώδικας ΦΠΑ), όπως ισχύει.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος περιέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις δηλωτικές υποχρεώσεις των Ελλήνων υποκειμένων, τον υπολογισμό του ορίου των 10.000 € που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14α του Κώδικα ΦΠΑ, τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Δ212, τη διαδικασία ανάκλησης της επιλογής φορολόγησης, τις εφαρμοζόμενες κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, και λοιπά θέματα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα που διενεργούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες προς μη υποκείμενους (π.χ. ιδιώτες)  εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (B2C συναλλαγές) και επιθυμούν στις πράξεις αυτές να επιβάλλουν ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14α του ν. 2859/2000, όπως ισχύει.