2295/ΛΑΡ /09-09-2022

Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενο όργανο της Υποδιεύθυνσης Ε’ της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η υπ’ αριθ. πρωτ. 2295/ΛΑΡ/09-09-2022 Απόφαση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Ε’ - Προληπτικών Ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Λάρισα, για εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενο όργανο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Εκχώρηση εξουσιοδότησης από τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Ε’- Προληπτικών Ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Λάρισα, στον/στην Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης για ηλεκτρονική κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπηρεσίες ΑΑΔΕ και ελεγχόμενες οντότητες.