Α. 1103 /29-07-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄3398) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013  (Β΄3398) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ώστε στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσοστό παρακράτησης να περιορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισπραττόμενου ποσού για συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη μίας (1) δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με ρυθμισμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση στις περιπτώσεις που συντρέχουν για αυτά οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και υφίστανται για αυτά περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας.