Σάπωνες

Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εμπίπτουν μόνο οι απλοί άσπροι και πράσινοι σάπωνες χωρίς χρωστικές, αρώματα, αιθέρια  έλαια, βότανα, φρούτα ή άλλου είδους πρόσθετα κ.λ.π. 

Η ΚΥΑ υπ' αριθ. 1436/1965 (ΦΕΚ 852/Β/22.12.1965), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις ΚΥΑ υπ' αριθ. 732/1966 (ΦΕΚ 492/Β/8.8.1966) και 861/1968 (ΦΕΚ 539/Β/15.10.1968) καθορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι σάπωνες που περιγράφονται στην προαναφερόμενη απόφαση όταν διατίθενται στην ελληνική αγορά, καθώς και την αντίστοιχη επισήμανσή τους. Στην εν λόγω νομοθεσία δεν προβλέπεται η υποχρέωση αδειοδότησης των εργαστηρίων παρασκευής σαπώνων από το ΓΧΚ.

Όταν οι σάπωνες φέρουν επί της συσκευασίας επισήμανση και ενδείξεις εν γένει, διαφορετικές ή / και πρόσθετες  από αυτές που καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλης τομεακής νομοθεσίας (π.χ. καλλυντικών, απορρυπαντικών κ.λ.π.) και υποχρεούνται να πληρούν τις διατάξεις της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Νομοθεσία Σαπώνων
  •  KYA 1436/65, ΦΕΚ 852/Β’/22.12.1965 Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον σύνολον των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι εις την κατανάλωσιν φερόμενοι παντός είδους σάπωνες.
  • Συμπληρώσεις:

- KYA 732/66, ΦΕΚ 492/Β’/08.08.1966

Περί της περιεκτικότητας εις λιπαρά οξέα του λευκού σάπωνος, πρώτης ποιότητος, φερομένου εις κόνιν και φυλλίδια

 - KYA Απόφαση ΑΧΣ 861/68 ΦΕΚ 539/Β’/15.10.1968

 Περί συμπληρώσεως της υπ’ αρ. 1436/65 απόφασης Α.Χ.Σ. περί σαπώνων

 

Σημείωση : Το Βασιλικό Διάταγμα 200, ΦΕΚ 200/Α/22.05.1939 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ