Δοκιμαστικό περιβάλλον

Portal για Προγραμματιστές
  1. Νέες Μέθοδοι RequestMyIncome και RequestMyExpenses   
  2. Εμπλουτισμός μεθόδων RequestDocs, RequestTransmittedDocs
  3. Παραστατικό 8.2 Φόρος Διαμονής νέοι κανόνες
  4. Παραστατικό 8.2  Παράδειγμα xml

 

Για περισσότερη τεχνική τεκμηρίωση, δοκιμαστικό περιβάλλον και υποστηρικτικά εργαλεία δείτε το ειδικό portal για προγραμματιστές της REST API διεπαφής myDATA εδώ

a