Τεχνικές προδιαγραφές - Εκδόσεις

Νέα έκδοση v1.0.3 – Υλοποίηση Αποφάσεων 1300/2020 και 1060/2021 - τι περιλαμβάνει:
 

1. Α 1300/2020 παράγραφος 8 προσθήκη νέων εγγραφών ΦΠΑ, Λοιπών φόρων κ.λ.π.

2. Ενσωμάτωση νέου xsd (1.0.3) όπως διαμορφώθηκε από την Απόφαση 1300/2020 και την Απόφαση των Καυσίμων 1060/2021.

3. Αλλαγές στο παραστατικό 8.1 Ενοίκια - Έσοδο τα τέλη χαρτοσήμου να γίνουν προαιρετικά από υποχρεωτικά κενά

4. Αλλαγές στο παραστατικό 16.1 Ενοίκιο - Έξοδο τα τέλη χαρτοσήμου να γίνουν προαιρετικά από υποχρεωτικά κενά

5. Στα παραστατικά 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 14,1 14.2, 14.3 και 14.4 να γίνουν προαιρετικά από υποχρεωτικά κενά τα

Στήλη 35:  % Παρ. Φόρου, Στήλη 36: Παρακράτηση Φόρου ανά % ,Στήλη 37: % Λοιπών φόρων, Στήλη 38: Λοιποί φόροι , Στήλη 39: % Χαρτόσημο,

Στήλη 40: Χαρτόσημο ανά % , Στήλη 41: % Τελών, Στήλη 42: Τέλη , Στήλη 43: % Κρατήσεων , Στήλη 44: Κρατήσεις

Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls)

 

Παραδείγματα αποστολής xml:

 1. Τιμολόγιο Πώλησης με Αυτοτιμολόγηση  
 2. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 3. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 4. Τιμολόγιο Προϊόντων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 5. Τιμολόγιο Πώλησης (Σύνθετο) με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού  
 6. Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων Τύπος παραστατικού  
 7. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 8. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 9. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 10. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 11. Πιστωτικό συσχετιζόμενο 
 12. Τιμολόγιο - Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 
 13. Μισθοδοσία με φόρους (παρακρατούμενους/εισφορά αλληλεγγύης) δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 14. Αποσβέσεις
   

Παλαιότερες εκδόσεις:

Portal για Προγραμματιστές

Για περισσότερη τεχνική τεκμηρίωση, δοκιμαστικό περιβάλλον και υποστηρικτικά εργαλεία δείτε το ειδικό portal για προγραμματιστές της REST API διεπαφής myDATA εδώ

 

Πάροχοι Λήψη Πληροφοριών σχετικά με Ηλεκτρονική Τιμολόγηση  μέθοδος (RequestReceiverInfo) που επιστρέφει τους εξουσιοδοτημένους από την οντότητα παρόχους και στην περίπτωση δήλωσης αποδοχής ηλεκτρονικής τιμολόγησης ως λήπτης  email που έχει δηλώσει η οντότητα.