Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε.

2017 -2018