Καύσιμα Ναυτιλίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1

Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) έχει οριστεί ως η Εθνική Αρμόδια Αρχή για την ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

Σκοπός της εν λόγω Οδηγίας είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου οι οποίες οφείλονται στην καύση ορισμένων τύπων υγρών καυσίμων και, ως εκ τούτου η μείωση των επιβλαβών συνεπειών αυτών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Η εξασφάλιση του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους που προκύπτει από τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών των πλοίων, εφαρμόζοντας την Οδηγία αυτή, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα EMSA (EuropeanMaritimeSafetyAgency) παρακολουθεί και συντονίζει τις προσπάθειες των Κρατών – Μελών της.

2Η Ελλάδα, ως Κ – Μ, υποβάλει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Δ.Ε.Β.Χ.Π.,έκθεση αναφοράς σχετικά με τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνταιανά την Επικράτεια και αφορούν σε ναυτιλιακά καύσιμα.

Ο αριθμός των υποχρεωτικών επιθεωρήσεων πλοίων καθώς και των δειγματοληψιών ναυτιλιακών καυσίμων προκύπτει από το Άρθρο 3 της Κανονιστικής Απόφασης 2015/253/ΕΕ και γνωστοποιείται στη χώρα μας από τον EMSAστις αρχές

κάθε έτους.

 

Ως εκ τούτου, η Δ.Ε.Β.Χ.Π., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συντονίζει και ελέγχει δίκτυο επιθεωρητών θείου το οποίο αποτελείται τόσο από υπαλλήλους του Γ.Χ.Κ. όσο και από υπαλλήλους του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.).

 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΘΕΙΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3

 

 

Ως Εθνική Αρμόδια Αρχή, η Δ.Ε.Β.Χ.Π. είναι επίσης υπεύθυνη για:

 

  • Την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της εν λόγω Οδηγίας και των Εκτελεστικών Αποφάσεων αυτής
  • Την έκδοση εγκυκλίων, σε συνεργασία με την Δ.Α.Ν. (Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας), που αφορούν στο συντονισμό των επιθεωρήσεων και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις Χ.Y. του Γ.Χ.Κ.
  • Τη συλλογή και χρήση στοιχείων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 καθώς και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων για στατιστική επεξεργασία
  • Την υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, έκθεσης αναφοράς σχετικά με τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανά την Επικράτεια
  • Την τήρηση μητρώου εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών θείου καθώς και την έκδοση ταυτοτήτων επιθεωρητών θείου (Γ.Χ.Κ. και Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.)
  • Τη μέριμνα για την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση τόσο των ήδηεξουσιοδοτημένων επιθεωρητών θείου όσο και νέων επιθεωρητών
  • Την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της Οδηγίας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και την λήψη μέτρων όπου απαιτείται

 

Στην παρακολούθηση και ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένη Οδηγίας εμπλέκονται και άλλες διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τήρηση μητρώου αδειών εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=293&language=el-GR)αλλά και οι Τελωνειακές Αρχές (Βεβαίωση παράβασης κατά των προμηθευτών καυσίμων πλοίων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων εμπορίας κυκλοφορίας καυσίμων).

 

Η Ελλάδα, τα τελευταία τρία χρόνια έχει καταφέρει να υλοποιήσει με επιτυχία τους στόχους που της έχουν τεθεί από πλευράς Ε.Ε. πραγματοποιώντας πλήθος επιθεωρήσεων εγγράφων πλοίων καθώς και δειγματοληψιών ναυτιλιακών καυσίμων (πίνακας Ι).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

4

 

Ενδεικτικά αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα η κατανομή των επιθεωρήσεων πλοίων με δειγματοληψία ναυτιλιακών καυσίμων ανά λιμένα / Χημική Υπηρεσία για το έτος 2018 (συνολικός αριθμός δειγματοληψιών 128). Σε όλες τις περιπτώσεις τα δείγματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων αναλύθηκαν στα διαπιστευμένα εργαστήρια καυσίμων του Γ.Χ.Κ. στον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.).

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.

5

 

Το % ποσοστό των δειγμάτων που βρέθηκαν εκτός των επιτρεπόμενων ορίων σε περιεκτικότητα θείου με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές κυμαίνεται, για το 2018, σε ποσοστό 5%. Αντίστοιχα χαμηλό είναι και το ποσοστό των προηγούμενων ετών υποδηλώντας τη συμμόρφωση πλοίων και πλοιοκτητών ως προς τις απαιτήσεις της Ε.Ε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, εγκυκλίους κλπ πατήστε εδώ.