Απολογιστική Έκθεση ΑΑΔΕ 2019

Έκθεση Απολογισμού ΑΑΔΕ 2019 και προγραμματισμού δραστηριοτήτων της για το έτος 2020.