Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης

Στην παρούσα σελίδα  μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά αναφορικά με τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, ειδικότερα

  • τη φύση των φόρων αυτών
  • τους επιτηδευματίες που διακινούν τα εν λόγω προϊόντα
  • το νομικό πλαίσιο
  • τις διαδικασίες καθώς και τους συντελεστές των προϊόντων Ε.Φ.Κ.

 

Τα κείμενα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα, δε δεσμεύουν τη Διοίκηση και δεν υποκαθιστούν τα ισχύοντα νομικά κείμενα.

 

Κατάλογοι Επικοινωνίας

Συχνές Ερωτήσεις e-χρηστών
Σχετικές διατάξεις
ΔΔΘΕΚΑ Γ 1133480 ΕΞ 2018 /06-09-2018 - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093ΕΞ2018/08.05.2018 (ΦΕΚ 1900/Β΄) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β΄ 4241) Aπόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ)
ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016 /13-12-2016 - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών