Εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας - Κανονισμός (ΕΕ) 284/2011

Η εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Κίνας γίνεται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 284/2011.

 

Η εισαγωγή των ανωτέρω φορτίων στην Ελλάδα γίνεται σε καθορισμένα πρώτα σημεία εισόδου.

Κατάλογος πρώτων σημείων εισόδου για την εφαρμοφή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011

List of first points of introduction for the implementation of regulation (EU) 284/2011


Οι εισαγωγείς κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή στο πρώτο σημείο εισόδου τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα της φυσικής άφιξης των αποστολών καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ (άρθρο 4).

Οι εισαγωγείς θα πρέπει, για κάθε αποστολή τέτοιων προϊόντων, να καταθέσουν στην αρμόδια αρχή στο πρώτο σημείο εισόδου δεόντως συμπληρωμένη δήλωση (άρθρο 3, παράγραφος 1, Παράρτημα του καν. (ΕΕ) 284/2011).

Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Κίνας .

Declaration to be provided for every consignment of polyamide and melamine plastic kitchenware originating in or consigned from the People’s Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region, China.


Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 δίνονται σε: