Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων και οντοτήτων προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την 02/08/2023


Σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1158/2017, δημοσιοποιείται κατάσταση νομικών προσώπων και οντοτήτων με :

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά νομικό πρόσωπο/οντότητα που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ανά νομικό πρόσωπο/οντότητα που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 της ΠΟΛ.1158/2017 με ημερομηνία εξαγωγής τις 02/08/2023. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 02/08/2022, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 02/08/2023. Οι οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., αφορούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 07/2022 και προγενέστερα.

Στην κατωτέρω κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες εξαιρούνται βάσει του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) του Κ.Ε.Α.Ο. όπως αυτό ενημερώνεται και συντηρείται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α. και τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) του Κ.Ε.Α.Ο. από τις προαναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω περιπτώσεων θα γίνεται μετά τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ΠΟΛ.1158/2017, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 40/2017 του Κ.Ε.Α.Ο., σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής ή εξαίρεσης οφειλών από τη δημοσιοποίηση.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων και οντοτήτων προς Δημόσιο και e-Ε.Φ.Κ.Α. (άντληση στοιχείων 02/08/2023)

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Διεύθυνση Έδρας Τ.Κ., Περιοχή Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Δημοσίου Σύνολο Δημοσίου Βασική οφειλή e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνεισπραττόμενα e-Ε.Φ.Κ.Α. Σύνολο e-Ε.Φ.Κ.Α. Παρατηρήσεις
094496720 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΝΙΚΗΤΑΡΑ 5-710678 ΑΘΗΝΑ5.512.204.222,04-7.713.092.494,0213.225.296.716,06--- .
094032359 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 9611741 ΑΘΗΝΑ985.185.798,435.400,001.296.114.266,622.281.305.465,05700.682.497,971.133.764.536,341.834.447.034,31 .
999959577 ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COMMUNICATION EXCLUSIVE COMMEX ΕΕΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 97-9915238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.037.104.132,34-720.796.044,551.757.900.176,89--- .
999844227 CARRERA MOBILE ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 11710446 ΑΘΗΝΑ844.706.991,13-735.865.582,311.580.572.573,44--- .
091358551 ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 056224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ749.701.815,321.496,15463.455.360,071.213.158.671,54956.536,791.642.593,082.599.129,87 .
094397270 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦIKA ΕΙΔΗ ΑΕΒΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ405.593.783,88-673.623.213,771.079.216.997,65--- .
999960564 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 710446 ΑΘΗΝΑ5,85425.880.779,04607.602.787,271.033.483.572,16--- .
999055761 Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1311142 ΑΘΗΝΑ11,62329.401.328,20465.043.148,76794.444.488,58--- .
999683894 Μ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 2713561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-329.293.474,44464.902.514,39794.195.988,83--- .
800212268 Ι ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΜΙΝΩΑΣ 4119100 ΜΕΓΑΡΑ-329.293.474,44464.902.514,39794.195.988,83--- .
099389534 ΜΑΚΟ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2354625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26.245.005,05227.502.107,31474.109.959,85727.857.072,21--- .
099389430 KROAKRI COMPANY LIMITEDΦΡΑΓΚΩΝ 1254625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-227.502.107,31451.504.196,60679.006.303,91--- .
094529699 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΒΙΟΜ ΕΤ ΥΓΡ ΚΑΥΣ ΛΙΠ ΑΕΓΟΥΝΑΡΗ 2118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ217.813.848,10448.094,20403.864.481,20622.126.423,50161.626,02274.863,60436.489,62 .
090049770 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159Β54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ341.036.024,22-271.968.632,85613.004.657,07459.986,10381.381,74841.367,84 .
094284618 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 36-3812132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ336.603.093,10-194.647.325,62531.250.418,7215.311.329,9114.026.061,0829.337.390,99 .
094349603 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 15417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ317.685.790,53-194.990.502,31512.676.292,847.559.313,878.258.630,4415.817.944,31 .
096073405 SILBER ΣΠΕΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 13255134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ158.398.829,25-316.796.863,46475.195.692,71--- .
094011769 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ TRANSPORT AND OIL HELLAS AEΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21018863 ΠΕΡΑΜΑ25.729.800,20137.470.361,38255.787.279,68418.987.441,26--- .
094075808 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΟΔΟΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ 019004 ΣΠΑΤΑ148.288.811,35-239.309.918,42387.598.729,771.798.677,171.804.135,693.602.812,86 .
094101554 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΘΕΣΗ ΜΕΡΕΝΤΑ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ154.642.886,43-195.153.135,72349.796.022,1513.724.378,8713.778.878,6227.503.257,49 .
098085370 EFXINOS MARITIME INCΝΟΤΑΡΑ 5918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.248,33116.910.519,50235.941.529,38352.856.297,21--- .
999846208 VOIBERG TOBACCO COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 515342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ460,00162.354.314,11187.802.345,38350.157.119,49--- .
094069710 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 69Α 4610681 ΑΘΗΝΑ136.268.414,18-200.694.522,97336.962.937,151.168.911,841.842.154,223.011.066,06 .
094283880 SPECIAL SYSTEM ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1713562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ174.831.849,81-157.680.931,93332.512.781,74503.580,13485.184,76988.764,89 .
094459146 GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕΑΧΑΡΝΩΝ 39511143 ΑΘΗΝΑ200.121.904,08-132.523.301,21332.645.205,29--- .
094063625 SPRIDER STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ KTHMATIKHΟΔΥΣΣΕΩΣ 754625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ199.591.234,37-113.532.087,92313.123.322,296.036.577,755.175.638,2011.212.215,95 .
099767120 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ23 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ182.386.141,24-122.074.034,76304.460.176,00--- .
094249604 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ERGO ΑΕΒΕΚΟΡΝΗΛΙΟΥ 1314564 ΚΗΦΙΣΙΑ155.627.005,14-146.993.956,13302.620.961,27--- .
094109816 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ ΔΤ ΣΥΝΕΛ ΑΕΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 610678 ΑΘΗΝΑ106.199.878,99-186.225.337,66292.425.216,65--- .
094034039 ΘΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ27 ΧΙΛ Ε Ο ΑΛΕ ΠΟΛΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ 068500 ΦΕΡΕΣ120.491.579,30-153.928.898,52274.420.477,825.525.073,619.712.629,1915.237.702,80 .
094392710 ΠΡΙΝΣΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 216604 ΕΛΛΗΝΙΚΟ94.112.944,42-188.528.776,24282.641.720,661.752.983,103.183.413,624.936.396,72 .
094311533 ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΥΛΟΥ ΑΒΕΕΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1542100 ΤΡΙΚΑΛΑ95.878.399,72-189.117.383,64284.995.783,36--- .
099681809 ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΕΠΑΣΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ 020200 ΚΙΑΤΟ138.981.798,31-116.687.689,07255.669.487,38--- .
094250001 ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 2715125 ΜΑΡΟΥΣΙ161.255.865,21-43.507.621,94204.763.487,1534.366.955,669.729.820,9844.096.776,64 .
094428747 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ145.000.257,52300,0094.063.860,16239.064.417,681.337.528,761.420.563,592.758.092,35 .
094185155 Κ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 035100 ΛΑΜΙΑ107.749.232,50-115.604.448,92223.353.681,423.044.869,085.651.584,698.696.453,77 .
094018680 ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 610678 ΑΘΗΝΑ74.494.792,98-131.482.130,44205.976.923,423.968.028,226.980.617,2210.948.645,44 .
094211860 ΝΤΙΦΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 7714341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ21.592.048,1677.769.007,19113.166.945,65212.528.001,00--- .
096003685 ΚΥΔΕΠ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 910679 ΑΘΗΝΑ68.878.085,57670.183,22139.237.296,51208.785.565,30--- .
999125903 ΓΑΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΓΝΑΤΙΑΣ 11754635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ96.265.485,76-111.588.036,74207.853.522,50--- .
094061970 ΕΞΠΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057001 ΘΕΡΜΗ31.863.769,03-41.448.751,7073.312.520,7349.807.684,9183.504.812,12133.312.497,03 .
094461142 ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ2 ΧΙΛ Λ ΚΟΡ ΒΑΡΗ 019400 ΚΟΡΩΠΙ73.852.653,07-121.841.734,15195.694.387,221.564.237,592.965.425,914.529.663,50 .
094147255 ΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕΟΔΥΣΣΕΩΣ 154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ66.683.299,45-133.365.100,54200.048.399,99--- .
998280585 ΑΡΑΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΠΑΠΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 019100 ΜΕΓΑΡΑ-117.722.440,7280.506.206,54198.228.647,26--- .
099034366 Π ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Α ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΕΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 57 5910440 ΑΘΗΝΑ93.358.107,51-104.641.860,77197.999.968,28--- .
094001727 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΕΝΖΟ PETROLΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 218863 ΠΕΡΑΜΑ295.352,4569.202.918,81125.317.982,00194.816.253,26--- .
997800470 ΤΑΡΤΑΡΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΕΙΣ ΕΞΑΓ ΑΝΤΙΠΡ ΚΑΠΝ ΠΡΟΙΝΤ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡ Κ ΟΙΝΟΠΝ ΠΟΤΩΝ ΑΛΛ ΟΙΚ ΥΛ ΚΑΥΣ ΤΟΥΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ 019100 ΜΕΓΑΡΑ-127.252.666,7965.459.182,86192.711.849,65--- .
099879720 CUSTOMISED TRANSPORT SERVICES ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6-816675 ΓΛΥΦΑΔΑ99.335.857,80-86.956.656,11186.292.513,91--- .
094073262 ΑΤΤΙ ΚΑΤ ΑΤΕΒΟΛΑΝΑΚΗ 711526 ΑΘΗΝΑ79.023.225,39-98.157.933,80177.181.159,193.983.729,204.403.771,088.387.500,28 .
999819913 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥΜΑΛΕΜΕ 073014 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ68.780.002,409.059,4877.892.963,83146.682.025,7112.716.228,7220.279.659,8632.995.888,58 .
094307060 ΒΕΣΥ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΠΕΞ ΣΥΝΘ ΥΛΩΝΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2215125 ΜΑΡΟΥΣΙ59.870.292,20-119.740.976,04179.611.268,24--- .
094385602 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΣΙ ΑΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΛΠ 018800 ΠΕΡΑΜΑ58.468.632,37-77.508.992,61135.977.624,9814.997.407,5827.869.486,3042.866.893,88 .
800338295 ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.340.324,51108.024.961,9064.196.088,55175.561.374,96--- .
094100397 QUALITY MEAT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝΚΗΦΙΣΟΥ 112 ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ69.826.812,40-105.299.507,57175.126.319,97--- .
999608833 ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 717121 Ν ΣΜΥΡΝΗ97.535.372,38-77.350.088,26174.885.460,64--- .
094493649 EUROTOP ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΛΑΜΠΕΙΑΣ 112241 ΑΙΓΑΛΕΩ58.094.284,97-116.445.652,24174.539.937,21--- .
999274238 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 214231 Ν ΙΩΝΙΑ-69.556.065,27102.374.577,57171.930.642,84--- .
998117641 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ 019600 ΜΑΝΔΡΑ-108.024.961,9063.313.430,17171.338.392,07--- .
084014242 ΔΙΑΔΟΧΟΙ Μ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 4511363 ΑΘΗΝΑ87.003.055,02-83.063.183,69170.066.238,71--- .
094509535 ΚΡΙΤΙΚΑΛ ΜΙΣΣΙΟΝ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΥ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 16 1810438 ΑΘΗΝΑ113.081.837,02-56.327.622,80169.409.459,82--- .
094221853 Χ ΚΑΙ Β ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΩΑΝ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 12-1613671 ΑΧΑΡΝΕΣ75.480.752,88-92.532.239,16168.012.992,04416.579,90777.590,621.194.170,52 .
094233852 ΑΚΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΦΩΣΚΟΛΟΥ Κ ΞΕΝΟΥ 1029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ66.865.799,24-101.586.389,84168.452.189,08--- .
099979675 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΕΝΙΚΗΤΑΡΑ 3Α56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ59.229.387,22230,24108.614.133,04167.843.750,50--- .
094043626 Η ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ Ν 2330 95ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α ΚΑΙ ΒΡΑΝΑ 011525 ΑΘΗΝΑ54.362.138,43-108.774.359,45163.136.497,88--- .
997181235 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 117237 ΥΜΗΤΤΟΣ111.268.175,36-50.876.160,45162.144.335,81--- .
099003840 TEMUKO TRADING LIMITEDΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ 11218345 ΜΟΣΧΑΤΟ100.347.521,62-61.148.888,73161.496.410,35--- .
999520792 STALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΤΩΘΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ 066100 ΔΡΑΜΑ64.174.641,77-97.151.516,15161.326.157,92--- .
094059612 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEIA ΒΙΟΜΗXANIKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕ ΣΕΒΑΘΦΕΛΩΝΗ ΞΑΝΘΗ 6ΧΙΛ 6ΧΙΛ67100 ΞΑΝΘΗ62.449.598,64-94.063.771,66156.513.370,301.414.882,561.599.121,273.014.003,83 .
095237824 ΚΑΛΛΙ TRANSIME ΕΠΕΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 3410432 ΑΘΗΝΑ9.899,8852.439.802,80105.953.779,99158.403.482,67--- .
094134259 ΟΑΕ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 23417672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ52.639.247,74-105.240.175,16157.879.422,90--- .
095365404 ΕΥΡΩΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ57.229.202,54-99.963.270,61157.192.473,15--- .
094236737 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΤ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΔΙΑΝΟΜΩΝΒΙΠΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Α 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ71.958.136,67-83.622.185,76155.580.322,43516.770,80983.731,191.500.501,99 .
998475628 SYCOR HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΑΤΟΛΗΣ 9-1514231 Ν ΙΩΝΙΑ93.100.817,80-62.456.220,52155.557.038,32--- .
999769272 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΙΖΩΜΑ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ86.460.427,39-67.990.613,06154.451.040,45--- .
095591211 MATECH ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΣΑΡΑΝΤΑ 2918346 ΜΟΣΧΑΤΟ53.437.247,96-93.825.104,65147.262.352,61--- .
094017565 ΕΛ ΠΕΤΡΟΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19418863 ΠΕΡΑΜΑ17.506.414,3745.510.524,7584.060.941,88147.077.881,00--- .
094320394 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕΒΕΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ 1211527 ΑΘΗΝΑ-53.610.702,9991.677.705,79145.288.408,78--- .
095725198 ΓΟΥΑΙΝΑΣ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ Γ ΟΡΟΦΟΣ 7118535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ65.843.762,35-71.845.196,51137.688.958,862.509.936,244.459.745,696.969.681,93 .
099554267 TRUST ORION ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΤΖΩΡΤΖ 610677 ΑΘΗΝΑ66.883.213,89-77.282.115,43144.165.329,32--- .
095701453 ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΣΑΠΛΑΙΣ ΕΠΕΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 2818545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6,9446.547.632,9194.032.007,63140.579.647,48--- .
099354860 ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 817676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ53.167.927,94-86.498.646,52139.666.574,46--- .
094100220 ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 211745 ΑΘΗΝΑ65.757.139,78639.995,0267.100.040,19133.497.174,993.129.133,672.597.299,085.726.432,75 .
094508041 ΑΛΦΑ ΘΗΤΑ ΜΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΩΛΕΝΟΥ 911362 ΑΘΗΝΑ77.793.429,58-51.266.839,63129.060.269,213.346.287,054.628.069,377.974.356,42 .
094400148 SUPERTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΠΛΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2510553 ΑΘΗΝΑ60.106.822,97603,0375.126.314,22135.233.740,22645.438,87739.799,661.385.238,53 .
095273073 THEO TEXTIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 063080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ52.547.128,11-83.683.289,67136.230.417,78--- .
999871310 OPTICAL MEDIA EUROPE PRODUCTION ABEE ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟ2 ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 032200 ΘΗΒΑ51.450.678,00-79.231.688,77130.682.366,77974.091,551.793.995,012.768.086,56 .
094255739 ΦΛΩΡΙΝΑ Α ΧΩΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2454623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ44.115.219,68-75.640.301,64119.755.521,324.898.752,248.649.575,7713.548.328,01 .
095568397 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΠΕΧΑΡΑΣ 814121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ67.586.293,82-62.905.128,59130.491.422,41--- .
999397607 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛ ΥΠΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8 ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΑΛΙ 014342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ63.222.430,39-61.863.788,14125.086.218,532.294.358,122.986.974,905.281.333,02 .
998485150 ΚΟΝΙΚΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1318532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ68.235.655,02-61.052.882,20129.288.537,22--- .
095489806 ΤΡΟΦΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1813451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ72.170.483,65-55.516.692,48127.687.176,13--- .
094507529 ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜHXANIKH ΕΜΠΟΡIKH ΕΤΑΙΡEIA ΠΕΤΡEΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 7318537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ54.844.104,513.068.564,6669.552.552,33127.465.221,50--- .
094022004 DRACOIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕΛΕΩΦ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 115233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ-52.673.200,6974.176.618,94126.849.819,63--- .
095637045 ΓΙΟΥΝΙΡΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 60616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ59.988.347,07-66.721.469,84126.709.816,91--- .
094240070 PANEL ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 526331 ΠΑΤΡΑ59.161.229,23-66.350.526,89125.511.756,12--- .
094002830 Θ Δ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ75 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 032200 ΘΗΒΑ823.353,8661.753.426,2357.201.330,26119.778.110,352.324.142,092.187.205,684.511.347,77 .
094437013 LEPANTO ΡΟΥΧΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΑΦΝΗΣ 1418122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ500,0041.085.840,0583.158.333,35124.244.673,40--- .
094251220 Γ Ε Δ Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥΙΛΙΣΙΩΝ 29 ΚΑΘ ΑΙΟΛΙΑΣ 1214564 ΚΗΦΙΣΙΑ39.633.566,81-78.640.660,24118.274.227,051.846.809,253.512.915,285.359.724,53 .
094184080 ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 011855 ΑΘΗΝΑ63.807.133,76-59.018.420,29122.825.554,05269.317,23317.881,61587.198,84 .
999898475 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΑΠΗΣ ΕΠΕΠΑΡΝΗΘΟΣ 9813671 ΑΧΑΡΝΕΣ3,5242.927.332,2878.471.164,47121.398.500,27--- .
096002479 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ ΠΙΣΤΩΤΙΚ ΣΥΝΕΤΑΙΡ Π Ε ΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ39.204.524,24-78.402.410,72117.606.934,961.154.112,772.203.352,253.357.465,02 .
094039152 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΣΕΝΕΚΑ 214564 ΚΗΦΙΣΙΑ38.245.734,11-76.490.344,84114.736.078,952.053.899,753.911.778,075.965.677,82 .
094428803 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6011528 ΑΘΗΝΑ44.844.465,79-71.729.601,50116.574.067,29916.416,491.209.377,642.125.794,13 .
094006538 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6011528 ΑΘΗΝΑ45.039.228,59-67.677.005,06112.716.233,652.515.515,373.047.551,385.563.066,75 .
094297743 ΚΟΡΟΝΗΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓ ΕΜΠΟΡ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 056334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ39.008.200,58-78.016.505,38117.024.705,96413.266,64673.973,281.087.239,92 .
999069060 ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ78.041.121,203.016.732,1236.879.233,74117.937.087,06--- .
094231164 ΕΠΤΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 218863 ΠΕΡΑΜΑ22.951.798,5927.895.346,6767.054.032,06117.901.177,32--- .
094220912 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΕΒΑΘΥ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ28.808.151,222.593,5859.951.881,5388.762.626,339.534.126,2518.151.538,5327.685.664,78 .
094340123 Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΒΤΑΕΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 15734100 ΧΑΛΚΙΔΑ42.956.280,89-73.468.900,21116.425.181,10--- .
999887983 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ7 ΧΙΛ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 066100 ΔΡΑΜΑ64.958.097,42-48.420.061,30113.378.158,72348.977,67518.376,08867.353,75 .
094337063 ΚΑΝΙΜΟ ΤΥΠΟΓΡ ΕΡΓΑΣ ΗΛΚΑ ΜΗΧΤΑ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΝΕΤΒΟΥΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 616452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ37.684.306,96-75.774.554,62113.458.861,58--- .
094003211 ΔΑΡΙΓΚ Ο ΣΙΑΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 410671 ΑΘΗΝΑ36.457.715,05-67.187.989,01103.645.704,063.290.238,806.042.806,659.333.045,45 .
095334704 Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΦΩΤΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΘΗΣΕΩΣ 29117674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ45.404.731,39-67.517.961,12112.922.692,51--- .
099362509 ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1014562 ΚΗΦΙΣΙΑ44.504.007,90-65.665.572,05110.169.579,95951.598,611.657.442,562.609.041,17 .
099936927 Α Τ Ε Β Ι Δ Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 311631 ΑΘΗΝΑ58.828.525,97-53.808.770,79112.637.296,76--- .
094481560 AUTHENTIC ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙΕΜΠ ΕΤ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 13111252 ΑΘΗΝΑ42.549.579,05-66.547.518,45109.097.097,501.093.721,002.047.684,283.141.405,28 .
094140229 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ20 ΧΛΜ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014569 ΑΝΟΙΞΗ33.754.355,32-39.711.415,9873.465.771,3013.143.776,9424.827.528,6337.971.305,57 .
094343322 ΗΛΤΕΞ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧ ΠΛΕΚΤΥΦΑΣΜ ΕΚΜΕΤ ΑΘΛΗΤ ΧΩΡ ΑΣΤ ΥΦΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ48.139.186,37-62.310.046,08110.449.232,45341.270,72504.383,21845.653,93 .
094334233 INTERSONIC ADVANCED TECHNOLOGIES ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 217676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ68.720.885,16-41.640.708,89110.361.594,05--- .
094050064 ΚΟΡΤΑΓΚ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΚΟΡΙΝΟΣ 060062 ΚΟΡΙΝΟΣ37.988.009,90-70.282.267,43108.270.277,33568.441,541.014.860,511.583.302,05 .
094000405 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 2818547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ23.339.969,176.527,6152.477.481,2175.823.977,9911.437.841,7821.124.725,1132.562.566,89 .
094500682 ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝΛΕΩΦ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 10514568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ44.725.029,54-60.438.786,84105.163.816,38753.964,091.311.109,372.065.073,46 .
094065053 ΑΡΟΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 7714341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ37.562.892,05-69.242.466,20106.805.358,25--- .
094008359 ΜΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ Ε ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γ ΚΟΚΚΙΝΟΣΛ ΙΩΝΙΑΣ 22311143 ΑΘΗΝΑ35.679.765,22624.809,0970.131.020,27106.435.594,58--- .
094010392 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕΚΟΛΩΝΟΥ 1210437 ΑΘΗΝΑ12.576.203,33-25.152.123,2037.728.326,5323.076.403,1743.997.859,1867.074.262,35 .
999200538 ΔΕΡΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ6 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ50.999.405,19-51.642.255,05102.641.660,24--- .
094519829 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕΜ ΑΣΙΑΣ 154351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ33.484.400,15-67.728.403,75101.212.803,90273.707,91507.682,03781.389,94 .
094003002 ΕΜΠΕΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ33.026.042,59-56.991.652,3690.017.694,954.147.819,037.444.699,0711.592.518,10 .
094126390 ΤΡΙΤΤΑΣ ΙΠ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕΒΙΟΜ ΠΕΡΙΟΧΗ 019400 ΚΟΡΩΠΙ500,0033.669.944,1267.906.383,51101.576.827,63--- .
099407777 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ39.717.285,76-60.076.714,3399.794.000,09--- .
094378322 ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ23 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ61.156.038,95-37.873.556,5199.029.595,46--- .
094184005 ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΦΩΝ ΞΗΝΤΑΡΑ 419009 ΠΙΚΕΡΜΙ33.235.033,9022.943,4864.805.754,2098.063.731,58--- .
094231489 ΕΥΡΙΠΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝ ΕΤΚΥΠΡΟΥ 416452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ49.745.320,55-46.806.699,1396.552.019,68415.149,91787.753,001.202.902,91 .
094457638 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-222.614,7690.862,91313.477,6757.201.715,2638.227.742,4195.429.457,67 .
095175080 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΘΕΟΦΙΛΑ 3711145 ΑΘΗΝΑ35.502.656,75-60.035.014,1495.537.670,89--- .
998728488 ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ 2685300 ΚΩΣ49.738.270,80-45.247.130,6194.985.401,41--- .
097751010 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4820300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ----64.825.981,2028.560.385,8393.386.367,03 .
094306209 LE FULL Α Ε ΛΕ ΦΟΥΛ Α Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1817341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ39.721.853,13-50.610.499,5290.332.352,65396.096,76750.524,531.146.621,29 .
094384955 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ ΑBEEΑΘΗΝΩΝ 3918540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ43.757.362,03-35.176.328,8078.933.690,834.731.882,027.389.386,3612.121.268,38 .
094335715 ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 4810682 ΑΘΗΝΑ55.763.351,09-33.493.752,5589.257.103,64238.562,24319.221,68557.783,92 .
094256066 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ29.208.565,15117,3958.416.839,1687.625.521,70281.451,01536.126,54817.577,55 .
093904746 ΑΝΑΣΤ ΚΑΡΑΝΔΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1417122 Ν ΣΜΥΡΝΗ230,0034.390.573,9453.726.150,4588.116.954,39--- .
094396470 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣ ΣΙΚ ΑΝΩΝ ΕΜΠΠΑΡΙΤΣΗ 6115451 Ν ΨΥΧΙΚΟ26.484.982,71-52.989.126,3579.474.109,062.497.010,674.663.146,947.160.157,61 .
094498381 INTRAMONDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 2810564 ΑΘΗΝΑ28.527.888,23-57.739.098,4086.266.986,63--- .
094208660 ΣΕΙΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-11111526 ΑΘΗΝΑ37.776.131,29-48.023.007,3485.799.138,63--- .
094008950 STABILTON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12411526 ΑΘΗΝΑ35.806.029,51-46.721.184,5382.527.214,041.102.489,832.076.328,713.178.818,54 .
094475005 ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΤΡΑΝΣ ΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤAΦΟΡΩΝΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4318547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.858.523,1127.794.141,7755.473.740,9785.126.405,85--- .
094257862 ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΟΥ 75 011525 ΑΘΗΝΑ25.158.513,94-48.656.219,6773.814.733,613.691.596,826.991.881,8710.683.478,69 .
094374220 ΒΑΦΕΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΙΣΩΠΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ24.718.266,27-47.143.986,9871.862.253,254.357.638,728.267.584,6512.625.223,37 .
094434072 ISONET AN ET ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΧΕΡΣΙΦΡΟΝΟΣ 20-2211743 ΑΘΗΝΑ55.540.305,48-27.484.673,5583.024.979,03484.935,07787.848,181.272.783,25 .
094263611 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΧΕΙΜΑΡΑΣ 615125 ΜΑΡΟΥΣΙ28.049.616,34-56.101.964,2484.151.580,58--- .
099959340 DOLCE GAL ΤΟΥ S ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΩΡΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΟΧΗΣ ΕΠΕΤΑΤΟΙΟΥ 29913671 ΑΧΑΡΝΕΣ27.683.641,84-55.420.813,5483.104.455,38289.356,45475.648,32765.004,77 .
094400831 LEDRA PRESS INTERNATIONAL ΑΝΩΝ ΕΤ ΠΑΡΟΧ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ΚΙΣΚΡΑ 415124 ΜΑΡΟΥΣΙ50.933.212,56-32.922.951,9783.856.164,53--- .
094103744 ΟΔΕΤΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΚΕΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 064012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ39.744.638,25245.469,9040.587.459,3180.577.567,461.093.184,371.978.001,693.071.186,06 .
094212198 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 26 2814234 Ν ΙΩΝΙΑ45.941.401,72-37.395.666,9283.337.068,64--- .
094249874 ALFA MEAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΚΗΦΙΣΣΟΥ 112 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ38.074.891,01-45.070.196,0183.145.087,02--- .
099419266 ORION LOGIC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 18911253 ΑΘΗΝΑ67.461.541,51-15.091.576,9482.553.118,45--- .
997326557 KS ELECTRONICS MARKET LTDΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 3512242 ΑΙΓΑΛΕΩ60.115.079,62-21.822.607,9781.937.687,59--- .
094527854 ΗΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΧΑΛΚΕΩΝ 1154631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ30.838.840,40-50.885.613,7381.724.454,13--- .
094057784 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΘΕΡΜΗ 054250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ30.505.502,58-40.570.147,6371.075.650,214.437.029,366.083.603,2010.520.632,56 .
999401698 COLETTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ ΕΙΔΩΝ ΚΑΕΡΜΟΥ 2610563 ΑΘΗΝΑ31.708.949,82-48.202.283,0879.911.232,90611.432,84918.626,431.530.059,27 .
094019350 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 9611741 ΑΘΗΝΑ36.442.698,54-44.956.209,3981.398.907,93--- .
094536015 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ GALAXY AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ26.284.665,24-52.565.548,3178.850.213,55675.826,331.103.385,181.779.211,51 .
095431276 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΓΡΑΒΙΑΣ 910678 ΑΘΗΝΑ26.741.255,14-53.769.884,2580.511.139,39--- .
094396075 ΟΡΑΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 4-614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ46.864.575,63-32.062.472,7278.927.048,35275.198,97427.500,19702.699,16 .
095256746 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΟΔΙΤΣΑ 035100 ΛΑΜΙΑ11.619.570,4325.098.118,0542.352.658,8579.070.347,33--- .
094184202 COMPUTER TRADE CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣ 2911526 ΑΘΗΝΑ26.172.192,43-52.344.362,1778.516.554,60--- .
094533523 ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2315351 ΠΑΛΛΗΝΗ-38.644.817,4738.094.637,1076.739.454,57--- .
096123591 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΜΟΣ ΠΕΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ 334100 ΧΑΛΚΙΔΑ24.954.591,62-49.908.044,2574.862.635,87527.047,811.004.114,361.531.162,17 .
096038323 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 210671 ΑΘΗΝΑ25.459.514,71-50.836.820,1276.296.334,83--- .
095701613 ΡΙ ΠΕΤ ΣΑΠΛΑΙΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡ ΕΥΘΥΝΗΣΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 7418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.077,6626.018.125,9150.221.454,1076.242.657,67--- .
094015050 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝΔΟΙΡΑΝΗΣ 7217672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ41.519.598,33-33.584.677,8675.104.276,19157.906,28250.063,15407.969,43 .
094267498 ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ ΕΛΑΟΥΡΟ ΕΜΠ ΤΥΠΟΠΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥΒΟΥΚΟΛΙΕΣ 073002 ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ25.164.575,30-50.270.028,7775.434.604,07--- .
997947964 ΣΒΙΓΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤ3 ΧΙΛ ΛΑΜΙΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ 035100 ΛΑΜΙΑ7,2044.552.386,9030.711.738,1875.264.132,28--- .
082233191 ΜΙΤΥΑΣ-ΜΑΧ -ΓΙΟΥΣΕΦ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕΚΑΡΑΓ ΣΕΡΒΙΑΣ 1210562 ΑΘΗΝΑ30.547.328,35-44.134.092,8174.681.421,16--- .
094105100 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1510671 ΑΘΗΝΑ22.657.951,3733.570,1751.647.073,2574.338.594,79--- .
800949101 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 1617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ57.163.111,22-16.367.306,1473.530.417,36--- .
094181408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΒΟ ΑΒΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΤΘ 1006 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ22.841.756,82324.383,3322.146.935,7245.313.075,8717.298.033,1410.615.195,5227.913.228,66 .
094418533 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΛ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΜΩΡΑΙΤΗ 7511525 ΑΘΗΝΑ26.726.390,44-45.150.277,7971.876.668,23314.223,86590.757,11904.980,97 .
094167790 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΙΡΙΑ ΑΒΕΕΠΟΛΥΝΕΡΙ 040300 ΦΑΡΣΑΛΑ40.714.384,21-30.363.154,7371.077.538,94559.770,57946.641,841.506.412,41 .
094045865 OLDCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-411527 ΑΘΗΝΑ29.397.680,74-10.566.028,4039.963.709,1422.370.999,809.117.145,6831.488.145,48 .
095472271 ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΕΑΙΝΕΙΑΝΟΣ 810434 ΑΘΗΝΑ23.652.185,75-47.641.497,5671.293.683,31--- .
099060636 ΝΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2612244 ΑΙΓΑΛΕΩ28.007.799,61-42.872.735,0370.880.534,64--- .
094008556 ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΑΜΑΛΙΑΣ 2010557 ΑΘΗΝΑ17.992.303,1943.266,4152.701.281,5270.736.851,12--- .
800471230 CENTRAL AND SAX INTERSERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΥΘΕΟΥ 2711743 ΑΘΗΝΑ50.408.545,35-19.670.463,5870.079.008,93323.168,99260.059,05583.228,04 .
094094755 ΓΚΡΟΥΠ GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2018344 ΜΟΣΧΑΤΟ45.878.853,65-24.511.569,3770.390.423,02--- .
094082930 Θ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΦΟΙ ΘΕΜΗΣ ΑΒΕΕΕΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 1758200 ΕΔΕΣΣΑ20.597.515,08607.646,1746.212.739,1167.417.900,36871.579,341.661.815,872.533.395,21 .
094058455 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 6611743 ΑΘΗΝΑ43.262.218,14-25.346.282,1268.608.500,26631.460,01533.964,211.165.424,22 .
095629205 ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΚΙΝ ΤΗΛ ΝΙΑΣ ΜΗΧ ΣΗ TELE FON ΕΠΕΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 1611141 ΑΘΗΝΑ23.202.163,40-46.403.955,9369.606.119,33--- .
999720716 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΚΑΠΟΥΣΙΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΤΘ 222 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ28.404.452,49-35.786.334,0364.190.786,522.480.543,782.876.616,945.357.160,72 .
094024220 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 254625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ47.271.495,87-21.334.582,2368.606.078,10432.359,02394.783,83827.142,85 .
997277417 EMOS EUROPE LIMITEDΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 110677 ΑΘΗΝΑ48.089.114,98-21.151.225,2369.240.340,21--- .
094112255 ΛΑΣΑΚ Λ Κ ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΙΑ ΑΕΒΕΣΙΔ ΣΤΑΘΜ ΛΙΒΑΔ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ32.081.090,83-37.041.629,6069.122.720,43--- .
095514703 ΚΛΕΒΕΡ ΕΛΛΑΣ CLEVER HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕΔΑΒΑΚΗ 1011526 ΑΘΗΝΑ22.875.405,04-45.757.188,4068.632.593,44--- .
082917318 Μ ΚΑΙ Σ ΤΣΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΚ ΠΑΛΑΜΑ 1057400 ΣΙΝΔΟΣ26.942.441,10-41.668.353,3768.610.794,47--- .
094459251 CONSUS ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠ ΤΟΥΡ ΛΑΤΟΜ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤ ΕΤΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 12611471 ΑΘΗΝΑ28.023.456,22-40.359.587,6168.383.043,83--- .
090188375 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗ 854248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ35.772.131,05-32.318.154,3668.090.285,41--- .
096087993 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΚΟΡΙΝΟΥΚΟΡΙΝΟΣ 060062 ΚΟΡΙΝΟΣ27.579.740,76-40.463.930,0668.043.670,82--- .
094484179 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3218454 ΝΙΚΑΙΑ26.162,6022.526.475,9345.174.854,9767.727.493,50--- .
099004927 A.B.C.T. TECHNOHARD TRADING LTDΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ 11218345 ΜΟΣΧΑΤΟ42.164.577,23-25.555.389,6967.719.966,92--- .
094042887 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1310677 ΑΘΗΝΑ22.386.695,70231.603,0744.765.217,2567.383.516,02--- .
099365390 ΒΙΟΥΤΕΚ VIEWTEC ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 25615231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ22.755.361,43-44.578.461,0267.333.822,45--- .
094154560 ΙΝΤΙΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 417676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ33.200.515,48-33.334.916,6066.535.432,08--- .
094399526 GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2311527 ΑΘΗΝΑ39.035.472,82-27.127.499,0366.162.971,85--- .
094140499 ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΕΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1211141 ΑΘΗΝΑ34.238.572,18-31.902.263,9466.140.836,12--- .
094450822 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΕΣ ΑΕΦΙΛΙΠΠΟΥ 1817455 ΑΛΙΜΟΣ28.396.615,00197.366,6837.292.952,1665.886.933,84--- .
094025670 ECON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕ ΒΙΟΜ ΕΦΑΡΜ ΜΕΤΑΛΛ Κ ΗΛΕΚΤΡ ΑΒΕΘΕΣΗ ΚΟΚΟΓΚΙΝΗ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ21.299.654,43-42.657.910,9263.957.565,35167.267,68319.707,75486.975,43 .
094253918 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΡΟΥΣΟΥ 411526 ΑΘΗΝΑ31.642.098,78-13.709.295,0945.351.393,8712.966.743,985.984.945,0418.951.689,02 .
094537509 LE SPOT PRODUCTION ΑΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 22 Α15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ28.646.087,62-34.513.525,5963.159.613,21248.161,98266.930,33515.092,31 .
094105159 ΕΔΡΑΣΗ Χ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ47 ΧΙΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 019400 ΚΟΡΩΠΙ17.890.588,642.934,7015.841.485,3933.735.008,7317.172.079,3512.201.003,7029.373.083,05 .
091885836 ΕΥΑΓΓ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕΓΟΥΝΑΡΗ 3118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ20.868.633,28-42.161.254,7963.029.888,07--- .
096000230 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ10.729.650,05-18.584.085,5029.313.735,5512.647.600,0620.631.365,7433.278.965,80 .
094141158 ΑΣΤΡΟΝ ΤΕΒΑΕΕΣΗ 14 ΓΚΟΡΥΤΣΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ20.700.926,00-41.403.408,6962.104.334,69--- .
094343383 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΑΝΦΟΡ ΑΕ7ΧΛ ΘΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ20.560.595,61-40.518.763,3361.079.358,94256.156,95441.395,59697.552,54 .
997927652 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1314568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ40.050.651,98101.140,3319.698.098,6359.849.890,94922.755,31961.250,441.884.005,75 .
999770953 ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ6 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ27.448.974,53-33.843.241,0261.292.215,55176.031,09228.503,03404.534,12 .
095737634 PAN PLAST ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΝΑΡΗ 4018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ32.153.136,04-28.814.186,7060.967.322,74179.269,72324.779,43504.049,15 .
094365793 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΑΚΑΠ ΠΕΟ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΙΤΙΚΑ 025002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ25.774.266,88-35.391.704,2961.165.971,17--- .
094355321 ΤΑΧΥΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΛΙΔΟΡΕΩΝ 1114564 ΚΗΦΙΣΙΑ20.217.846,31-40.745.702,0760.963.548,38--- .
094191475 Σ Χ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝ ΕΤ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝΔΙΑΤΡΟΦΗΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ20.123.412,41-40.244.130,1460.367.542,55--- .
096003519 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ε Τ Ε Ε Κ Τ Ε ΚΑΙ Ε Τ Β Α ΣΥΣΤΑΔΙΟΥ 2910559 ΑΘΗΝΑ19.865.625,17-40.050.132,9659.915.758,13--- .
099041357 Ζ ΛΑΙΝΣ ΕΠΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΑΡΤΑΚΗΣ 11517124 Ν ΣΜΥΡΝΗ25.812.253,67-33.860.533,3059.672.786,97--- .
094110262 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙΕΜΠ ΕΠΙΧ ΑΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 68Β10431 ΑΘΗΝΑ19.393.542,56-38.806.739,3658.200.281,92381.113,26726.415,681.107.528,94 .
095617206 ΕΝΤΑΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 26-3015562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ26.696.779,85-32.582.288,8059.279.068,65--- .
094289534 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Κ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 062100 ΣΕΡΡΕΣ32.993.564,91-26.139.805,1159.133.370,02--- .
999299061 SPANNER PROMOTIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3112241 ΑΙΓΑΛΕΩ44.998.747,46-9.635.516,7954.634.264,251.609.960,632.034.462,603.644.423,23 .
094324079 ΕΛΙΦΩΤΟ ΑΝΩΝ ΕΤ ΒΙΟΤΕΧΝΕΚΔΟΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΧΑΡΑΣ 814122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ34.473.189,55-23.635.906,6358.109.096,18--- .
999360050 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΧΟΛΕΜΒΟΥΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ30.948.469,51-23.471.164,2254.419.633,731.306.231,911.684.442,512.990.674,42 .
094192576 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 1310677 ΑΘΗΝΑ19.035.137,65-38.307.184,4557.342.322,10--- .
082715444 Κ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ7 ΒΡΥΣΕΣ ΡΟΔΙΤΣΑ 035100 ΛΑΜΙΑ36.474.283,58-19.950.875,1856.425.158,76348.262,85553.112,09901.374,94 .
094471694 AQUA HELLAS ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ ΤΑΤΟΙΟΥ 12214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ31.915.914,18-21.825.361,6653.741.275,841.248.223,972.262.463,763.510.687,73 .
999380219 FRAGI TELECOM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΠΙΝΘΑΡΟΥ 5511743 ΑΘΗΝΑ25.837.540,53-31.397.663,8557.235.204,38--- .
094336552 BMW ΙΝΤΕΡ ΣΕΡΒΙΣ ΑΕΒΕΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 117672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ18.569.833,16-37.135.721,6855.705.554,84446.754,07847.160,071.293.914,14 .
998832300 TACOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2014121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ28.515.504,52-28.215.253,8356.730.758,35--- .
095485647 Σ ΣΠΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΠΕΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 410559 ΑΘΗΝΑ20.686.644,68-35.952.321,1656.638.965,84--- .
094121043 MARK S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΖΑΚΥΝΘΟΥ 514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ35.004.321,28-20.154.985,2555.159.306,53511.973,09957.418,471.469.391,56 .
099753601 BOND ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Α ΕΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25615231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ21.015.562,84-35.605.448,4156.621.011,25--- .
998923663 KAROUZOS CONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ27.051.287,76-29.482.701,9756.533.989,73--- .
094536156 ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α ΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 818346 ΜΟΣΧΑΤΟ15.187.574,467.907.933,0033.311.620,1056.407.127,56--- .
091253323 Β ΜΟΥΣΤΗΣ Ο Ε ΕΤΕΜΕΝΗ 025100 ΑΙΓΙΟ36.411.598,10-19.301.314,2655.712.912,36318.717,31199.093,09517.810,40 .
094362220 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.675.580,8715.811.525,1237.338.067,4655.825.173,45--- .
094508249 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΩΝΟΣ 3116562 ΓΛΥΦΑΔΑ21.776.345,71-33.685.167,5655.461.513,27--- .
999060795 ΣΤΑΥΡΟΣ Χ ΜΕΣΑΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΗΧΟΥΣ 511146 ΓΑΛΑΤΣΙ36.928.483,50-18.086.439,6555.014.923,15--- .
094107571 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51-5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ21.777.633,94225.708,3132.370.065,3654.373.407,61184.576,26239.248,22423.824,48 .
094062745 ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ18 ΟΝ ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 066300 ΔΟΞΑΤΟ5.048.017,00-8.710.694,2013.758.711,2014.794.182,9926.236.039,0441.030.222,03 .
998082058 D PROJECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 7654622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ44.381.221,60-9.497.746,5353.878.968,13--- .
094494241 ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3810432 ΑΘΗΝΑ20.706.444,67-31.939.839,0052.646.283,67401.316,47674.184,451.075.500,92 .
099726069 PRIME MOTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΑΥΠΛΙΟΥ 10522100 ΤΡΙΠΟΛΗ32.167.565,57-20.955.791,5453.123.357,11192.379,41227.497,73419.877,14 .
094025854 ΒΙΛΚΟ Π ΒΗΛΑΡΑΣ ΑΕΠΕΥΚΩΝ 12114122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ27.077.515,51-24.718.767,5351.796.283,04592.531,40905.746,351.498.277,75 .
998105605 CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-1215125 ΜΑΡΟΥΣΙ37.045.033,90-16.218.473,1353.263.507,03--- .
094125620 ΕΛΛΕΝΙΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕΒΑΘΥ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ22.299.719,29-29.695.252,4351.994.971,72376.275,58718.140,701.094.416,28 .
094167776 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΙΔ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ28.140.603,10-24.804.859,9352.945.463,03--- .
099770357 ΣΠΕΚΤΡΟΥΜ ΚΟΝΕΚΤ ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 19-2354629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ22.132.970,10-29.715.603,3051.848.573,40352.813,40597.333,98950.147,38 .
095426856 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΣΤΑΔΙΟΥ 3910559 ΑΘΗΝΑ19.448.237,96-31.543.949,9850.992.187,94505.348,18947.973,941.453.322,12 .
096095526 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Π Ε Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ KONSUMΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟ 4966100 ΔΡΑΜΑ16.827.657,97-33.653.182,6250.480.840,59542.617,221.031.988,481.574.605,70 .
094136068 ΒΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 66 ΚΑΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 1811855 ΑΘΗΝΑ25.948.047,74-26.090.948,8852.038.996,62--- .
096003697 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΕΦΥΡΑ 057011 ΓΕΦΥΡΑ16.352.367,83-31.820.949,7148.173.317,541.423.751,902.271.307,253.695.059,15 .
096000321 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝΕΜΜ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 4562121 ΣΕΡΡΕΣ4.370.253,63-6.234.152,4610.604.406,0915.061.081,2525.479.252,1140.540.333,36 .
095252932 ΑΚΟΥΑ ΣΠΟΡΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 7317562 Π ΦΑΛΗΡΟ17.567.570,58-33.570.972,7251.138.543,30--- .
998300460 SUPPORT SOLUTIONS BUSINESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 20 22 ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 810432 ΑΘΗΝΑ33.727.311,632.400,0017.376.728,9751.106.440,60--- .
094400230 M S ΑΝΩΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 215234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ26.411.358,77-24.655.523,2451.066.882,01--- .
093215547 ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡΩ ΣΙΑ ΕΕΣΟΥΛΙΟΥ 1517342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ7.359.830,799.768.214,1333.781.389,3050.909.434,22--- .
095716313 ΚΑΡΟΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 20317673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ17.080.252,471.495.306,2932.214.672,7150.790.231,47--- .
094011721 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 14617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ12.645.844,18381,5112.935.647,6425.581.873,3313.062.452,6011.371.761,3124.434.213,91 .
998824335 DERICO ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 8415125 ΜΑΡΟΥΣΙ31.567.830,96-18.277.425,2649.845.256,22--- .
094046272 ΒΕΛΛΙΔΗΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΒΕΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.919.886,42-31.300.232,7747.220.119,19897.802,231.545.028,622.442.830,85 .
094529638 PETROMAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΛ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 5413671 ΑΧΑΡΝΕΣ18.856.112,68-30.406.996,2549.263.108,93--- .
099397480 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 710672 ΑΘΗΝΑ26.508.651,45-22.546.803,4049.055.454,85--- .
997996320 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗKΗ ΖΕΝΤ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΕΦΥΡΑ ΠΑΣΠΑΛΑ 057001 ΘΕΡΜΗ34.088.568,88-14.765.996,8348.854.565,71--- .
096055031 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΑΣΕΛΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3432100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ16.134.089,92-15.117.357,1631.251.447,087.249.831,6010.254.508,9417.504.340,54 .
998244826 STEP NEW ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΕΥΚΩΝ 3414122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ38.077.805,19-10.315.012,4748.392.817,66--- .
094322897 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5827100 ΠΥΡΓΟΣ16.016.747,79-29.516.840,9345.533.588,72987.180,001.854.997,242.842.177,24 .
998713198 ΤΖΙΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 2510432 ΑΘΗΝΑ21.519.412,67-26.447.542,9647.966.955,63--- .
090219530 ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10711526 ΑΘΗΝΑ18.193.780,29-10.333.952,8728.527.733,1610.338.700,419.086.728,5219.425.428,93 .
091274700 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩ ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9054644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ----31.674.646,5215.844.767,7147.519.414,23 .
094422097 ΚΑΡΟΥΖΟΣ 4 ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 315125 ΜΑΡΟΥΣΙ25.386.108,16-15.214.604,8940.600.713,053.442.981,433.388.465,236.831.446,66 .
094492874 ΜΑΡΕΛΛΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 217778 ΤΑΥΡΟΣ13.412.477,23-25.013.044,1338.425.521,363.309.662,535.691.696,289.001.358,81 .
094321028 UNIFOOD ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝIΛΙΣΙΩΝ Κ ΠΛΑΤΑΝΩΝ 114500 ΚΗΦΙΣΙΑ-15.924.441,2831.485.822,4347.410.263,71--- .
094388690 ΕΥΡΩΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ7 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΠΕ 041500 ΛΑΡΙΣΑ20.044.496,61-27.359.977,1147.404.473,72--- .
099741940 ΓΙΟΥΡΟΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 066100 ΔΡΑΜΑ24.547.192,14-21.818.326,2446.365.518,38381.813,22512.717,29894.530,51 .
094384722 Δ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΥΔΡΑΣ 1318346 ΜΟΣΧΑΤΟ26.928.844,10-19.708.252,8946.637.096,99--- .
094505905 EVROLACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕΠΥΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 068200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ16.165.077,68-29.847.612,8646.012.690,54197.167,89307.462,24504.630,13 .
095703194 ΚΑΠΙΤΑΛ ΜΙΤ ΕΠΕΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 3910437 ΑΘΗΝΑ15.631.196,23-30.645.757,4146.276.953,64--- .
998921830 KAROUZOS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ21.438.999,72-24.453.705,0945.892.704,81--- .
094140518 ΠΟΡΤΟΡΟΜΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧ ΑΕΣΠ ΛΑΜΠΡΟΥ 1211141 ΑΘΗΝΑ23.549.931,58-21.018.926,1444.568.857,72360.712,27687.756,521.048.468,79 .
094508213 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝΓΟΥΝΑΡΗ 418535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ15.032.296,73-30.339.271,1545.371.567,88--- .
998807547 ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΥΔΕΝ 810434 ΑΘΗΝΑ23.383.128,43-20.748.193,2244.131.321,65625.683,43603.673,341.229.356,77 .
999753194 ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 9-1110682 ΑΘΗΝΑ500,0030.339.086,4214.801.453,0845.141.039,50--- .
094003630 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣΑΕΦΑΒΙΕΡΟΥ 1710438 ΑΘΗΝΑ16.791.722,75-27.180.504,2543.972.227,00368.470,77703.473,621.071.944,39 .
094165691 ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 91 9354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.779.198,77-27.335.423,8843.114.622,65674.912,561.105.603,271.780.515,83 .
095084446 ΠΑΓΩΝΗΣ Ε ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΚΕΛΑΙΩΝΩΝ 015344 ΠΑΛΛΗΝΗ14.366.026,72-28.760.347,6643.126.374,38547.910,891.044.786,721.592.697,61 .
094119428 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1510671 ΑΘΗΝΑ14.224.484,22426.592,4729.897.725,0544.548.801,74--- .
094119244 Σ ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΟΜΗΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΚΜΑΝΗ 20Α57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ12.976.281,82-24.604.996,9237.581.278,742.472.368,784.206.993,966.679.362,74 .
091314394 Ι ΛΑΖΑΡΗΣ Μ ΜΑΝΙΑΤΗ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4018545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ14.937.980,31-28.608.889,6743.546.869,98242.733,65435.108,05677.841,70 .
099771993 ESCAPE ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ8 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 056429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ25.983.449,88-18.179.831,2544.163.281,13--- .
094004754 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΤΑΥΛΩΝΟΣ 10310443 ΑΘΗΝΑ16.782.766,971.760,4625.255.917,3642.040.444,79769.643,191.331.937,152.101.580,34 .
094122365 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25317122 Ν ΣΜΥΡΝΗ14.717.557,39-29.392.452,9844.110.010,37--- .
084159338 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕΘΗΒΩΝ 31812241 ΑΙΓΑΛΕΩ18.540.950,76-25.508.037,0844.048.987,84--- .
099001255 WYNUS TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1718233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ14.884.116,05-29.149.615,2344.033.731,28--- .
095689668 ΣΙΔΜΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΜΑΜΑΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ19.266.677,83-24.609.480,4543.876.158,28--- .
094087893 EXAFON ΑΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2610682 ΑΘΗΝΑ14.356.377,54-29.054.785,2443.411.162,78--- .
094317390 MASS ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΡΦΕΩΣ 16211855 ΑΘΗΝΑ15.548.588,12-27.272.531,2542.821.119,37151.645,57207.925,87359.571,44 .
094157722 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΝΕΔΟΝΤΟΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟ 6024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ16.182.373,44-26.885.225,8543.067.599,29--- .
094152566 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 856123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ17.406.239,05-25.579.451,7042.985.690,75--- .
094109017 GRANEL ΑΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠ ΕΞΑΓΕΤΑΙΡΑΙΟΛΟΥ 10410564 ΑΘΗΝΑ14.260.576,07-28.557.907,1642.818.483,23--- .
095718202 ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΠΑΡΤΗΣ 356430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ21.032.628,35-21.767.508,1142.800.136,46--- .
099268750 Α ΚΑΙ Τ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε Π.Ε.ΜΕΝΕΛΑΟΥ 5217672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ17.658.912,22-24.980.876,2642.639.788,48--- .
082618158 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑΣ ΟΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3218454 ΝΙΚΑΙΑ15.694.566,31-26.930.357,9242.624.924,23--- .
095425780 ΜΠΟΥΚΑΜΠΟ ΕΠΕΦΛΕΜΙΓΚ ΜΑΛΑΚΑΣΗ 6718757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ13.300.941,79-26.612.718,1039.913.659,89909.128,051.674.316,242.583.444,29 .
094474229 ΒΑΦΕΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΟΥΜΕΛΗΣ 718542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.072.259,27-26.221.241,4539.293.500,721.022.157,811.951.111,052.973.268,86 .
094072695 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ ΧΑΤΖΗΔΗΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 7310553 ΑΘΗΝΑ64.078,4713.400.205,1027.088.427,6240.552.711,19751.316,66934.166,041.685.482,70 .
094236079 ΚΟΥΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΕΒΤΞ ΕΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2670014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ14.077.380,78-28.153.944,3442.231.325,12--- .
094008741 ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕΙΩΝΙΑΣ 2814341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ8.678.863,34398.421,9118.072.396,9627.149.682,215.299.020,179.776.954,4615.075.974,63 .
092516045 ΑΛΚΥΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ 511253 ΑΘΗΝΑ27.005.393,03-12.764.661,5339.770.054,561.350.228,12976.957,102.327.185,22 .
099759709 ΠΡΟΤΕΛΚΟ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΙΣΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΚΤΩΡΟΣ 2015344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9.212.246,87-18.385.471,0027.597.717,875.187.391,789.275.679,3914.463.071,17 .
098036104 NALICO ANSTALTΚΤΗΜΑ ΑΖΑΠΙΚΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 063081 ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ28.277.397,08-13.777.227,6242.054.624,70--- .
094119477 ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΤΟΥΡΗ ΦΩΚΙΔΟΣ 3415231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ24.790.020,02-16.175.112,8040.965.132,82245.097,12461.782,86706.879,98 .
095601116 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΙΑΣ5 ΧΙΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ15.538.565,12-25.890.418,2041.428.983,32--- .
094407057 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ4 ΧΙΛΣΕΡΡ ΝΙΓΡΙΤΑ 062100 ΣΕΡΡΕΣ13.735.392,09-27.599.130,9741.334.523,06--- .
094252971 ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΑΕΤΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 4214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ15.625.530,69-25.628.029,7341.253.560,42--- .
999865075 ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 565302 ΚΑΒΑΛΑ26.739.023,82-14.448.213,7241.187.237,54--- .
095354230 ΠΟΛΜΕΤ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΕΑΔΡΑΜΥΤΤΙΟΥ 2317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ23.437.660,18-17.741.151,1041.178.811,28--- .
094494253 ARGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΑΓΙΟ ΟΡΟΥΣ 1515123 ΜΑΡΟΥΣΙ14.439.404,81-26.682.852,1041.122.256,91--- .
800060594 ΝΕΞΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΡΤΑΚΙ 021200 ΑΡΓΟΣ19.124.162,01-21.749.332,7140.873.494,72--- .
998533810 XIROPOTAMOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΛΑΖΑΡΑΚΗ 45Α16675 ΓΛΥΦΑΔΑ20.277.123,01-20.438.196,7140.715.319,72--- .
094027429 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΙΛΙΜΗ ΕΣ ΚΑ ΑΕΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 411855 ΑΘΗΝΑ12.835.181,22-25.647.998,8538.483.180,07715.642,611.351.779,902.067.422,51 .
094229525 ΠΕΡΔΙΚΗΣ Σ Χ ΑΕΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 3710432 ΑΘΗΝΑ14.700.136,73-21.236.464,3535.936.601,081.598.052,992.953.325,034.551.378,02 .
094023455 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΨΗ ΑΕΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.265.434,85-1.643.925,853.909.360,7019.174.784,3917.165.963,2436.340.747,63 .
090134115 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ 3816345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ20.419.305,63-19.673.969,2340.093.274,86--- .
094461302 ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡ ΧΙΟΥ 5110439 ΑΘΗΝΑ18.918.913,31-21.141.576,6940.060.490,00--- .
081473871 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΙΟΙ ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔΕΡΑ ΣΚΡΑΠ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΘΑΣΗ ΚΟΥΤΑΛΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ22.074.957,96-17.477.274,6739.552.232,63167.818,81177.058,81344.877,62 .
095492510 ΦΩΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ -Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΕΠΕΠΛ ΚΑΡΥΤΣΗ 410561 ΑΘΗΝΑ15.674.963,93-24.167.780,2039.842.744,13--- .
094437941 CAROUZOS REAL ESTATE ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕTΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516675 ΓΛΥΦΑΔΑ20.988.014,66-18.821.208,9039.809.223,56--- .
094027153 ΣΑΛΚΟΦΩΤ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1754624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26.849.439,14-12.775.761,3039.625.200,44--- .
094051663 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΓΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣΙΘΑΚΗΣ 3218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ20.850.857,45-17.386.124,3238.236.981,77583.278,00669.949,781.253.227,78 .
094181710 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΤΣΙΟΣ ΑΒΕΕ ΞΥΛΟΥΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 27317236 ΔΑΦΝΗ15.325.420,61-23.559.810,4138.885.231,02195.414,22364.650,25560.064,47 .
094397545 ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΔΟΙΡΑΝΗΣ 115237 ΦΙΛΟΘΕΗ13.038.288,00-26.244.375,7139.282.663,71--- .
094106390 ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51-5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.159.256,15-25.942.904,8339.102.160,98--- .
094316866 EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 912131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ15.353.932,06-14.397.510,9729.751.443,033.699.600,265.567.137,979.266.738,23 .
099350258 ΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 418346 ΜΟΣΧΑΤΟ12.651.861,44-17.846.679,2030.498.540,643.944.574,084.465.202,868.409.776,94 .
095710960 HCB ΕΛΛΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΓΡΑΦ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΑΝΤΙΦΙΛΟΥ 311528 ΑΘΗΝΑ18.851.954,11-18.910.967,2037.762.921,31383.432,16701.684,001.085.116,16 .
094151127 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΕΛΛΑΣΑΒΕΕΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 1013671 ΑΧΑΡΝΕΣ12.848.935,90-25.697.378,9638.546.314,86--- .
095163634 ΜΠΕΤΟΠΑΝ ΕΠΕΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 6716675 ΓΛΥΦΑΔΑ12.841.642,23-25.683.046,4238.524.688,65--- .
081645570 Π ΝΤΑΙΦΑΣ-ΣΙΑΡΑΚΕΣ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ12.777.143,86-25.696.172,5638.473.316,42--- .
094057274 ΕΛΙΝΤΑ ΑΒΕ26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ14.622.795,029.176,5320.113.441,7934.745.413,341.420.622,092.271.729,433.692.351,52 .
096090438 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ66 ΧΙΛ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 059033 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ16.138.529,231.030.061,0514.416.635,9831.585.226,263.023.614,813.489.455,266.513.070,07 .
095615004 ΝΤΕΜΕΛΛΑ ΕΒΕ ΕΠΕΒΟΥΤΥΡΑ 7411145 ΑΘΗΝΑ17.886.834,37-20.162.097,5038.048.931,87--- .
999898198 TERA PELLE ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΝΟΥ 414233 Ν ΙΩΝΙΑ17.299.712,65-20.672.102,3937.971.815,04--- .
094004293 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕΠΑΛΑΣΚΑ 312462 ΧΑΙΔΑΡΙ-204.176,00404.603,42608.779,4221.836.557,1315.508.428,9537.344.986,08 .
090245718 ΜΟΤΟΝΤΡΟΜ ΡΕΙΣΙΝΚ ΚΛΑΠΣΥΓΓΡΟΥ 23917121 Ν ΣΜΥΡΝΗ12.583.264,81-25.312.463,8537.895.728,66--- .
099353433 DOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥΑΚΤΗΣ 29 ΚΑΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 016673 ΒΟΥΛΑ20.754.814,58-17.124.550,3537.879.364,93--- .
094086362 ΒΙΟΚΕΡΑΛ ΑΕΒΕ Σ Γ ΣΑΠΟΥΝΑΣ6 Χ ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΚΟΥΡΙ 041000 ΛΑΡΙΣΑ13.886.225,55-23.961.133,8337.847.359,38--- .
999844450 NORASIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΛ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12613671 ΑΧΑΡΝΕΣ17.208.510,33-20.539.519,9937.748.030,32--- .
094382255 ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΙΠΡ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΤΑΙΡ ΠΟΛ ΜΕΤΑΛ ΠΟΛ ΛΙΘ ΧΡΥΣ ΝΟΜΙΣ ΑΝΑΜΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ INTER GOLD ΑΕΑΝΘ ΠΟΥΛΑΚΗ 982100 ΧΙΟΣ21.507.401,81-16.215.724,3537.723.126,16--- .
999216155 ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 4517672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ11.946.947,05-13.162.677,5425.109.624,595.647.413,096.867.286,2112.514.699,30 .
094184240 ΒΙΟΜΕΛΛ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΣΕΡΜΠΟΥ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ20.017.695,28-17.604.422,4037.622.117,68--- .
094448132 DΥΕCHEM ΑΕ ΑΕΒΕ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝΑΓΡΟΤ ΟΔΟΣ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΟΧΑΛΚΟ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.532.554,20-25.053.874,1537.586.428,35--- .
094095635 OLI ROSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΣΥΓΓΡΟΥ 3754630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.939.884,83-23.858.660,9935.798.545,82610.154,581.150.130,821.760.285,40 .
094022121 ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 32217342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ12.425.562,51-24.755.485,0137.181.047,52--- .
094048517 ΒΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2654623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.710.747,69-21.123.548,3036.834.295,99--- .
095593947 ΕΡΓΟΜΕΚ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1012461 ΧΑΙΔΑΡΙ12.393.081,06-24.426.903,0636.819.984,12--- .
999844018 ΑΒ ΝΟVA SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 410431 ΑΘΗΝΑ26.204.424,02-10.536.248,2336.740.672,25--- .
094290000 ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ Θ ΚΑΙ Χ ΑΕ1 ΧΙΛ ΑΜΥΓΔΑΛ ΖΥΓΟ 065500 ΚΑΒΑΛΑ15.479.996,55-19.595.837,6235.075.834,17576.058,811.087.773,751.663.832,56 .
800435138 ΠΡΟΜΕΤΑΛΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 071201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ28.642.358,08-8.035.124,8136.677.482,89--- .
095003663 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΚΑΡΡΑΣ ΕΠΕΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 018863 ΠΕΡΑΜΑ5.547.214,301.515,529.227.369,9514.776.099,777.544.938,3714.263.350,5321.808.288,90 .
998628268 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΩΦ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 6811141 ΑΘΗΝΑ26.331.712,50-10.205.086,1436.536.798,64--- .
095430279 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 7818545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ12.048.748,88-24.257.955,7536.306.704,63--- .
095396638 ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΠΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 215344 ΠΑΛΛΗΝΗ12.040.549,87-24.256.736,9436.297.286,81--- .
094043952 SEX FORM AEBEΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ 013122 ΙΛΙΟΝ6.156.631,48-11.419.419,7517.576.051,237.700.827,5510.907.019,5718.607.847,12 .
094461062 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔ ΚΤΗΜ ΞΕΝ ΛΑΤ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 4210676 ΑΘΗΝΑ11.923.662,88-23.466.621,9835.390.284,86209.115,20334.648,59543.763,79 .
094010693 ΝΤΕΞΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΡΜΟΥ 810563 ΑΘΗΝΑ11.760.561,14-23.533.011,3835.293.572,52202.027,13376.594,31578.621,44 .
082598211 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Π ΟΕΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 19726222 ΠΑΤΡΑ15.122.462,45-20.605.887,4535.728.349,90--- .
094058234 ΕΛΝΤΟΡ ΑΕΙ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 454624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.956.280,50-21.913.072,0832.869.352,58983.517,641.838.141,652.821.659,29 .
094504146 ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΘΕΣΗ ΝΤΑΛΑΛΟΥΜΙ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ13.654.186,16-18.199.269,3731.853.455,531.775.955,192.027.002,283.802.957,47 .
094196907 ΤΕΚΤΟΝ ΑΕΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8653100 ΦΛΩΡΙΝΑ10.653.435,59-24.927.059,6635.580.495,25--- .
094024556 KMOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΘΕΤΙΔΟΣ 411528 ΑΘΗΝΑ43.870,6016.379.262,3119.085.900,5335.509.033,44--- .
099325422 ESSENCE ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 210563 ΑΘΗΝΑ10.555.572,23-20.250.586,7130.806.158,941.586.680,142.960.688,994.547.369,13 .
094201196 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΚΛΕΙΟΥΣ 154633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.608.791,06-23.397.670,4935.006.461,55--- .
094094210 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ ΑΕ ΒΙΟΠΑΛΠΑΛΑΜΑΣ 143200 ΠΑΛΑΜΑΣ10.022.397,09-20.049.883,9930.072.281,081.698.643,943.228.713,204.927.357,14 .
099061553 ΜΕΤΑΛΛΟΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 18917563 Π ΦΑΛΗΡΟ13.972.723,71-21.003.747,5034.976.471,21--- .
094433653 ΣΑΙΕΝΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝ ΕΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡ ΑΓΡΟΤ ΤΟΥΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6910433 ΑΘΗΝΑ16.854.464,30-17.915.564,6434.770.028,94--- .
095710290 CE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΗΝΑΣ 434100 ΧΑΛΚΙΔΑ26.662.870,88-8.080.206,6234.743.077,50--- .
094358372 ΣΠΡΕΙ ΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ48 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 019011 ΑΥΛΩΝΑ24.019.122,69-9.442.593,8233.461.716,51440.086,24805.520,111.245.606,35 .
999359640 ΤΙΓΚΑΚΙ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ20.347.363,15-13.983.596,8834.330.960,03159.670,03196.418,64356.088,67 .
800747447 Δ ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΣΤ ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΙΚΕΓΟΥΝΑΡΗ 4 618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ23.963.698,10-10.481.870,2534.445.568,35--- .
094321004 ΕΡΙΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ14.058.762,34-6.805.832,1620.864.594,504.690.309,218.827.784,2513.518.093,46 .
094054468 ΜΟΤΟΡ ΣΤΑΡ ΑΕΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 3216562 ΓΛΥΦΑΔΑ12.771.504,38-21.079.936,4133.851.440,79150.092,88283.894,36433.987,24 .
094539816 ΒΙΕΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΛΕΩΦ ΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 13754249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.446.188,46-22.511.292,0333.957.480,49--- .
094471983 ΚΕΙΤΣ ΑΕΕ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔ ΨΙΛΙΚΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 1054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.927.234,52-18.010.486,8233.937.721,34--- .
095585369 COMPUTER CORNER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 915123 ΜΑΡΟΥΣΙ19.666.201,36-14.253.118,5533.919.319,91--- .
095475979 KOURI CAPITAL GREECE LTDΚΗΦΙΣΙΑΣ 29415232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ11.278.587,60-22.601.117,8833.879.705,48--- .
094401422 ΑΣΤΡΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΑΠΕΛΛΟΥ 410551 ΑΘΗΝΑ15.113.310,14-18.755.695,8033.869.005,94--- .
094141343 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΡΟΣ ΑΕΒΕΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 613562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ10.876.187,52-21.739.882,1032.616.069,62457.027,72792.655,591.249.683,31 .
999865223 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΜΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΜΟΝΟΙΑΣ 88 ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΟΣ 265302 ΚΑΒΑΛΑ17.824.135,35-15.841.276,9433.665.412,29--- .
099376194 ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6456429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ13.404.588,49-20.158.032,2133.562.620,70--- .
094458790 ΑΛΦΑ ΠΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΚΑ 019400 ΚΟΡΩΠΙ12.060.351,83-18.510.080,4030.570.432,231.128.410,341.861.716,202.990.126,54 .
095651421 ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΚΡΑΠ ΕΠΕΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ16.728.747,99-16.752.427,5533.481.175,54--- .
095767560 ΤΙΤΑΝΙΚ ΒΟΒΟΣ ΕΠΕΠΡΕΒΕΖΗΣ 1217342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ11.225.482,92-22.127.481,8233.352.964,74--- .
094033553 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ ΑΕ ΕΛΣΙ ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ 25-2711523 ΑΘΗΝΑ7.507.816,92-22.499.090,0830.006.907,001.099.597,742.060.532,953.160.130,69 .
094432423 ΔΕΛΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Π ΠΡΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ28Ο ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜ 019014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ17.748.384,93-15.330.298,2033.078.683,13--- .
081546486 ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΙΤΡΥΓΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΡΟΜΒΗΣ 2210560 ΑΘΗΝΑ17.113.544,01-15.895.190,7233.008.734,73--- .
999860774 NP OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΕΙΔΩΝΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9618534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.883.911,2411.791.885,9318.276.664,7232.952.461,89--- .
094004489 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΕΝΙΤ ΑΕ25 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣ ΒΕΡΡ 057011 ΓΕΦΥΡΑ8.053.361,17-15.512.013,1123.565.374,283.281.960,486.086.696,009.368.656,48 .
999973781 ΤΡΟΦΟ ΕΞΠΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ7 ΧΙΛ ΘΕΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΤΑΝ 154110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.208.498,81-17.705.373,4332.913.872,24--- .
081296524 ΒΑΡΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΙΑΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2512243 ΑΙΓΑΛΕΩ10.868.279,37-21.870.293,6532.738.573,02--- .
094084018 ΕΒΡΟΙΛ ΑΕΒΕΝ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΑΛΟΣ 168100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ1.141.919,139.242.339,7220.899.783,0731.284.041,92278.363,89527.157,89805.521,78 .
097462758 ΔΕΛΦΙΝΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 518535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ14.026.278,77-17.908.693,6231.934.972,39--- .
099772770 ΜΑΚΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Α54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.987.780,54-20.913.744,6231.901.525,16--- .
095489787 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΠΕΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2313451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ16.263.459,46-15.586.968,3231.850.427,78--- .
094009461 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜ ΝΑΥΤ ΕΡΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 10417676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ10.416.569,26-20.312.754,1230.729.323,38383.777,00731.733,171.115.510,17 .
095716755 ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΚΑΡΓΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26817674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ16.511.535,18-15.264.550,9231.776.086,10--- .
094124070 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Ι Γ ΑΤΕΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2850100 ΚΟΖΑΝΗ9.570.161,50-19.163.039,9928.733.201,491.044.374,621.970.508,033.014.882,65 .
098099858 THEROS INTERNATIONAL GAMING IN ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 026500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ----18.508.543,9413.230.944,3431.739.488,28 .
999317311 ΚΑΛΟΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1412136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ10.750.428,24-20.850.035,4231.600.463,66--- .
094255360 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ ΠΛΕΚΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕΛΗΜΝΟΥ 654627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.709.096,54-20.867.234,9531.576.331,49--- .
095649806 ΓΚΡΕΚΟΣΑΟΥΝΤ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 119400 ΚΟΡΩΠΙ10.491.387,73-21.041.751,6731.533.139,40--- .
094183647 ΚΕΝΤ ΑΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 104Β10447 ΑΘΗΝΑ10.042.855,83-20.283.042,0530.325.897,88368.992,71705.455,311.074.448,02 .
099368077 ΑΝΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Γ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΦΙΛΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤ ΟΔΟ ΣΤΕΦ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 012131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12.051.933,84-19.065.358,7431.117.292,58--- .
094049575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ6ΟΝ ΧΙΛ ΛΑΡΙΣ ΣΥΚ 041110 ΛΑΡΙΣΑ12.912.450,98-16.502.975,2929.415.426,27577.470,051.053.841,661.631.311,71 .
082617788 ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΟΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3218454 ΝΙΚΑΙΑ10.327.103,45-20.658.031,7530.985.135,20--- .
094202851 ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 061100 ΚΙΛΚΙΣ11.227.961,77-18.070.337,5929.298.299,36664.510,861.014.836,521.679.347,38 .
093641929 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ ΣΙΑ ΕΕΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 1816673 ΒΟΥΛΑ12.229.396,47-17.852.168,1530.081.564,62259.210,09483.233,66742.443,75 .
094092910 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Σ ΠΑΠΠΑΣ ΦΠΡΟΕΚΤ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ10.268.413,29-19.171.317,2929.439.730,58472.979,67863.679,011.336.658,68 .
800435175 TRADE CONSTRUCT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΑΙΣΤΟΥ 1513341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ20.631.011,65-10.103.050,9230.734.062,57--- .
094263358 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΑΡΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ11.427.412,89-13.396.371,5124.823.784,403.039.948,712.701.943,055.741.891,76 .
094054978 PALER ΒΙΟΜΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ33 ΧΛΜ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 019014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ9.687.540,08-19.382.337,2529.069.877,33516.286,00964.400,921.480.686,92 .
095654030 ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 818346 ΜΟΣΧΑΤΟ19,3410.115.765,0020.413.621,2230.529.405,56--- .
094042920 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β ΠΥΡΓΟΣ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ9.474.190,69-7.861.370,6917.335.561,386.715.914,726.425.128,3613.141.043,08 .
094004791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΧΤΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 9Α10560 ΑΘΗΝΑ10.234.941,5532.479,1620.201.897,9430.469.318,65--- .
094181353 ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 155133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ10.580.479,30-19.702.727,6130.283.206,91--- .
096033038 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣΝ ΑΡΤΑΚΗ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ11.881.413,85-16.758.901,8428.640.315,69569.883,551.070.339,531.640.223,08 .
094527934 ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15454249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.494.983,78-19.093.706,6629.588.690,44238.978,75452.266,29691.245,04 .
094240787 FAIRE ΑΕΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣΒΕΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤ 1211742 ΑΘΗΝΑ2.161.176,807.973.970,9220.009.848,3930.144.996,11--- .
099117368 SUDAMERICANA IN FOOD COM ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 418233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ6.399.789,416.766.845,7016.922.978,5030.089.613,61--- .
099350479 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DE NOUVEAUΠΡΟΥΣΣΗΣ 30 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 1017123 Ν ΣΜΥΡΝΗ17.586.090,81-12.488.398,8030.074.489,61--- .
096003950 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝΝ ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 140300 ΦΑΡΣΑΛΑ6.526.914,29-8.739.652,9115.266.567,205.881.301,108.925.012,2714.806.313,37 .
094098084 ΠΕΡΣΕΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21713671 ΑΧΑΡΝΕΣ13.452.942,47-16.561.113,2330.014.055,70--- .
094279172 KARNA ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ23Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜ 014565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ9.721.573,74-19.386.453,2829.108.027,02303.847,55574.870,66878.718,21 .
094185352 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ4 ΧΛΜ ΣΕΡ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ15.628.567,58-13.834.472,2829.463.039,86155.770,62268.501,63424.272,25 .
082524283 ΚΑΡΑΜΠΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΛ ΧΑΣΙΑΣ 10513122 ΙΛΙΟΝ17.949.953,20603,7411.715.987,6129.666.544,55--- .
095172575 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8318863 ΠΕΡΑΜΑ3.258.335,41-6.191.237,829.449.573,237.053.637,7713.116.818,0520.170.455,82 .
093694150 ΚΕΝΤΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑΕΕΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2910562 ΑΘΗΝΑ9.853.061,56-19.761.952,7129.615.014,27--- .
091851790 ΜΠΟΝΑΣ ΧΡ- ΠΕΡΑΚΗ Α ΟΕΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 617236 ΥΜΗΤΤΟΣ9.026.430,003.700.528,2416.829.326,4129.556.284,65--- .
095250729 Δ ΜΠΙΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Π ΕΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 049100 ΚΕΡΚΥΡΑ10.762.639,88-18.637.419,5329.400.059,41--- .
999619085 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ17.853.098,14-10.848.517,7328.701.615,87230.411,78332.895,64563.307,42 .
094009701 ΜΙΝΙΟΝΠΑΤΗΣΙΩΝ 1310432 ΑΘΗΝΑ7.259.819,72-16.127.123,0223.386.942,742.011.773,363.842.115,625.853.888,98 .
096040693 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑ 8 ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ ΓΑΒΡΙΑΣ 047100 ΑΡΤΑ----14.408.423,0314.704.031,5629.112.454,59 .
094079395 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 117121 Ν ΣΜΥΡΝΗ9.507.897,65-19.057.441,4728.565.339,12186.319,21351.155,58537.474,79 .
094001150 ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 27617343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ9.849.910,83-12.653.025,4722.502.936,302.253.737,014.297.116,276.550.853,28 .
094334706 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 518545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.405.255,536.742.559,2816.860.480,6129.008.295,42--- .
099796521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2454623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.797.777,82-19.186.961,4828.984.739,30--- .
082600481 Α ΚΑΙ Κ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ10.381.323,58-16.579.564,5926.960.888,17716.366,291.292.363,692.008.729,98 .
094299459 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΣΑΕΚΥΜΙΝΑ 057300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ9.655.537,45-19.310.762,4028.966.299,85--- .
095671813 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΠΕΜΑΝΗΣ 418539 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.687.692,13-15.173.706,2628.861.398,39--- .
094014970 ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΕΡΜΟΥ 1454624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.415.209,41-7.922.794,1315.338.003,547.735.538,805.785.270,9013.520.809,70 .
094008243 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕΑΙΣΩΠΟΥ 5-754624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.665.870,454.336,0019.133.027,0528.803.233,50--- .
082617727 ΚΑΡΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΟΔΥΣΣΕΩΣ 1618454 ΝΙΚΑΙΑ9.511.872,28-19.172.391,1428.684.263,42--- .
094333027 ELITE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 810442 ΑΘΗΝΑ8.525.384,02-8.800.282,0417.325.666,065.372.745,665.859.939,4811.232.685,14 .
095627377 ΧΕΛΜΟΣ ΕΠΕΜΑΚΡΥΓΙΑΝ ΕΔΕΣΣΗΣ 318233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ9.518.906,17-19.037.524,3128.556.430,48--- .
094459693 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΛΕΩΦ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΗ 7511525 ΑΘΗΝΑ9.524.059,32-19.003.662,4728.527.721,79--- .
094490580 ΦΑΝΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12-1455134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ8.399.005,34-10.950.511,2719.349.516,615.095.222,694.077.057,629.172.280,31 .
099991001 ΒΙΑΤΕΛ ΕΠΕΝΕΟΦ ΜΕΤΑΞΑ 910439 ΑΘΗΝΑ11.324.575,69-17.079.855,8528.404.431,54--- .
094429885 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΥΔΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 015344 ΓΕΡΑΚΑΣ15.970.441,67-12.431.970,4528.402.412,12--- .
094463971 ΑΦΟΙ ΜΙΜΙΚΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΕΝ ΑΡΤΑΚΗ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ9.519.863,35-18.863.431,3728.383.294,72--- .
099919629 ΣΥΠΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙΔΗΛΕΣΙ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ18.740.939,47-8.884.705,0527.625.644,52253.373,97420.893,25674.267,22 .
095683941 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ AEΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΣΑΡΑΒΑΛΙ 17026500 ΠΑΤΡΑ13.535.412,23-12.593.648,0426.129.060,27952.511,031.138.706,282.091.217,31 .
999402357 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ESSO OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1512242 ΑΙΓΑΛΕΩ5.614.123,066.348.186,1416.179.061,6828.141.370,88--- .
800571658 GLOBAL TRADE CONSTRUCT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ21.895.640,67-6.187.926,5128.083.567,18--- .
095030604 ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΕΠΡΑΤΙΝΟΥ 8511634 ΑΘΗΝΑ9.304.766,93-18.768.270,7728.073.037,70--- .
082901763 ΒΕΛΛΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 39215342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9.356.893,00-18.713.668,1028.070.561,10--- .
094255579 ΠΛΕΚΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΛΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠ ΣΥΜ ΟΔ ΩΡΑΙΟΚΑ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ16.271.524,7614.460,6810.763.894,3427.049.879,78357.163,74596.978,28954.142,02 .
999250658 ΑΛΦΑ ΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8619300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ16.283.474,87-11.687.212,1027.970.686,97--- .
094388770 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ7Ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 040400 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ4.832.234,87-3.905.473,338.737.708,2010.615.314,938.598.652,6619.213.967,59 .
094384666 ΣΤΑΡ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΗΡΑΣ 12818541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-9.252.775,8518.693.455,3327.946.231,18--- .
095345313 ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΠΕ23ΧΛΜ ΘΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡ 057006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ9.744.059,13-18.199.867,7427.943.926,87--- .
082826353 ΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ ΟΕΔΕΛΦΩΝ 14216561 ΓΛΥΦΑΔΑ13.098.952,03-14.804.002,1827.902.954,21--- .
094420067 ΕΞΠΡΕΣ Δ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ46 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 019001 ΚΕΡΑΤΕΑ13.778.997,10-12.167.893,1125.946.890,21953.112,37981.409,661.934.522,03 .
094257315 ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΟΤ ΕΤ ΕΝΔΥΜ ΕΠΙΠΛ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2856334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ9.208.598,34-18.621.622,1027.830.220,44--- .
094336748 ΑΒΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΧΕΥΔΕΝ 1510680 ΑΘΗΝΑ9.245.566,6218.427,9118.509.927,4927.773.922,02--- .
094326522 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6716231 ΒΥΡΩΝΑΣ9.384.314,92-18.253.233,6627.637.548,58--- .
095667098 ΒΑΡΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2512241 ΑΙΓΑΛΕΩ9.166.907,25-18.399.735,7727.566.643,02--- .
999843452 ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 40-4211742 ΑΘΗΝΑ9.818.575,53-17.172.893,5826.991.469,11255.496,99288.872,34544.369,33 .
094529779 ΠΑΝΔΩΡΑ ΑΝ ΕΜΠ ΒΙΟΤ ΕΤ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΑΓΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 1816674 ΓΛΥΦΑΔΑ9.790.794,01-17.276.503,6527.067.297,66167.620,45276.812,00444.432,45 .
094021923 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΜΒΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 020500 ΝΕΜΕΑ4.245.600,1111.124.098,6911.501.329,2026.871.028,00273.149,58219.996,99493.146,57 .
094422210 ΓΙΟΥΝΙΠΑΚ ΑΒΕΕΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 2310443 ΑΘΗΝΑ9.119.444,71-18.238.514,2427.357.958,95--- .
094051257 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΝΙΑ ΠΛΑΣΤ Δ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΠΑΠΑΔΑΤΟΣΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1615122 ΜΑΡΟΥΣΙ9.210.221,11-18.114.408,2127.324.629,32--- .
998535470 ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΑΕ ΕΙΣ ΕΞ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΙΔ ΚΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΙΔ ΙΔΡ ΕΚΜΕΤ ΛΕΙΤ ΕΠΙΧ ΚΕΝ ΔΙΑΣΚ ΚΑΦ ΕΣΤ ΑΝΤ ΟΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 3-518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ7.302.278,684.209.984,5410.627.413,0122.139.676,232.960.723,362.063.372,895.024.096,25 .
094164240 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ1ΟΝ ΧΙΛ ΑΜΑΛ ΚΑΡΔ 027200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ9.049.071,14-18.110.905,7627.159.976,90--- .
091315679 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 9418546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.664.006,75-8.950.237,1722.614.243,921.528.534,692.912.224,184.440.758,87 .
091671270 Κ ΔΕΜΕΡΤΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 1668100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ8.962.814,83-18.013.754,2726.976.569,10--- .
094226511 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΛΟΥΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΟΜΟΝΟΙΑΣ 10765302 ΚΑΒΑΛΑ17.300.039,10-6.811.918,8824.111.957,981.902.607,07909.696,242.812.303,31 .
094398290 TERRA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΚΜΕΤΑΛ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΕ6 ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 041000 ΛΑΡΙΣΑ2.721.868,234.178.685,359.032.367,3915.932.920,974.749.751,576.240.291,7210.990.043,29 .
094041910 Δ ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ΠΙΣΣΩΝΑΣ 034018 ΚΑΘΕΝΟΙ----11.555.337,3815.298.552,8926.853.890,27 .
998783766 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΑΤΖΙΔΑΚΗ 971201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ14.379.344,89-11.708.823,5626.088.168,45390.794,71372.956,24763.750,95 .
094473602 MEDITERRANEAN QUARK HELLAS ΑΕ ΙΔ ΕΠΙΧΠΑΡ ΥΠ ΑΣΦΑΛΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 39 41 ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 018531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.130.053,98-13.356.974,3921.487.028,371.928.318,153.420.094,175.348.412,32 .
094061160 ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ ΑΕ4 ΧΙΛ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ15.014.637,25-11.756.002,3026.770.639,55--- .
999405636 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 2620100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ11.779.219,10-14.943.211,3026.722.430,40--- .
094374323 LIFE STYLE ΛΑΙΦ ΣΤΑΙΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΗΜΑΤ ΥΦΑΣΜΑΤ ΕΝΔΥΜΑΤΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3554453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.736.975,28-15.922.553,0326.659.528,31--- .
094083925 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΑΡΚΒΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ6.715.117,271.570,7913.509.967,5520.226.655,612.221.099,244.206.937,636.428.036,87 .
094311810 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΡΓ/ΩΝ ΑΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1824400 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ9.812.000,39-16.835.049,8226.647.050,21--- .
095562461 ΚΑΖΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 154632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.711.453,50-16.925.250,5826.636.704,08--- .
094435437 ΣΤΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΦΡΥΓΙΑΣ 1614235 Ν ΙΩΝΙΑ16.024.611,09-10.604.168,6226.628.779,71--- .
094181132 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕΝ ΤΕΝΕΔΟΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ5.642.046,98-10.995.461,8016.637.508,783.471.092,846.448.478,189.919.571,02 .
093698528 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑΕΕΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 616231 ΒΥΡΩΝΑΣ8.801.311,22-17.728.410,5326.529.721,75--- .
099095741 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 26018546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ698.815,56-1.190.848,681.889.664,249.030.650,8715.581.814,6924.612.465,56 .
095425687 ΟΡΙΖΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 318863 ΠΕΡΑΜΑ9.959.954,31-14.946.754,9924.906.709,30545.327,281.007.452,671.552.779,95 .
094509210 EURO DNA ELECTRONICS ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕΜΙΜΑΝΤΟΣ 617122 Ν ΣΜΥΡΝΗ15.533.927,787.979,2910.778.709,1326.320.616,20--- .
094235151 BELCOT ΑΕΠΟΛΥΝΕΡΙ 040300 ΦΑΡΣΑΛΑ13.214.068,05-13.088.908,6226.302.976,67--- .
094061459 ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΑΕΕΙΡΗΝΗΣ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ10.152.175,87-16.138.573,6726.290.749,54--- .
800605642 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΤΣΗΣ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΚΑΛΑΦΑΤΗ 917671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ17.907.684,87-8.288.614,7926.196.299,66--- .
093668757 Δ.ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΛΑΚΩΝΙΑΣ 715344 ΓΕΡΑΚΑΣ9.887.954,02-16.108.529,5325.996.483,55--- .
800414493 STEP FORWARD PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 6914341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ19.788.413,82-6.131.268,8825.919.682,70--- .
094386371 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 3218543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.831.957,44-17.047.652,1925.879.609,63--- .
997574020 GREEN HARVEST ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4118546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ656.919,0218.791.396,336.416.875,2425.865.190,59--- .
095662712 ΚΟΥΡΙΕΡ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ 30 ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 1610683 ΑΘΗΝΑ9.727.029,71-15.028.408,3124.755.438,02411.287,85599.109,881.010.397,73 .
999806604 BIG TIME ΜΠΙΓΚ ΤΑΙΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ 716674 ΓΛΥΦΑΔΑ20.596,769.485.835,6316.221.081,8325.727.514,22--- .
094196089 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ10.288.384,83-15.403.404,4725.691.789,30--- .
094263776 ΑΡΥΔΑΠ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΑΝΝΗΣ 2118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ8.553.123,32-17.108.308,1825.661.431,50--- .
095702775 LIAISON ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕΙ ΛΟΧΟΥ 2615124 ΜΑΡΟΥΣΙ10.825.012,12-14.817.611,4625.642.623,58--- .
094301736 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΛΙΠΕΡ ΠΑΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ5 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 041500 ΛΑΡΙΣΑ13.801.959,94-11.840.111,8425.642.071,78--- .
094320959 OLEA ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΣΕΙΣ ΑΕΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 4819400 ΚΟΡΩΠΙ14.869.326,32-10.741.700,6725.611.026,99--- .
093793010 ΒΑΧΛΙΩΤΗ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΧΑΙΡΕΦΩΝΤΟΣ 210558 ΑΘΗΝΑ8.463.594,89-17.076.642,4825.540.237,37--- .
099788270 ΣΙΛΙΚΟΝ ΒΙΛΛΑΝΤΖ Α Ε ΕΙΣ ΕΞΑΓ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 31 ΚΑΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 010438 ΑΘΗΝΑ10.208.298,40-15.295.682,4525.503.980,85--- .
094124069 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4450100 ΚΟΖΑΝΗ8.101.109,86-16.238.796,8924.339.906,75403.242,05729.559,901.132.801,95 .
095557137 ΠΙΝΚΟ ΕΠΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 22617778 ΤΑΥΡΟΣ8.432.979,87-17.004.246,9725.437.226,84--- .
095377821 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΘΕΜΙΟΥ 326441 ΠΑΤΡΑ8.403.955,13-16.928.454,5225.332.409,65--- .
099365628 ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ VISION PLUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΟΠΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 136 ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ 011255 ΑΘΗΝΑ9.339.311,24-13.216.360,7422.555.671,981.203.293,531.565.524,922.768.818,45 .
095139290 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΕΝΙΚΗΤΑΡΑ 124100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ8.414.415,04-16.881.779,3725.296.194,41--- .
094510221 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α ΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 27617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.577.124,31-7.125.258,3610.702.382,675.474.694,379.107.289,4914.581.983,86 .
094298961 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΒΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1454641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.447.425,20-12.335.328,0523.782.753,25569.747,31918.214,301.487.961,61 .
099866877 Λ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2556429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ13.333.330,50-11.913.209,1725.246.539,67--- .
094182860 ΙΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΛΩΣΤ ΠΡΟΙΟΝ6 ΧΙΛ ΛΑΡ ΘΕΣΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ8.403.027,25-16.805.635,9825.208.663,23--- .
094349387 ΑΞΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 7611854 ΑΘΗΝΑ10.556.798,15-14.600.122,1625.156.920,31--- .
094011677 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΑΕΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 810559 ΑΘΗΝΑ6.433.742,511.783,5114.558.072,6520.993.598,671.439.960,622.711.980,564.151.941,18 .
094279264 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΒΡΕΣΤΕΖΑ 019011 ΑΥΛΩΝΑ12.504.071,49-12.551.357,1225.055.428,61--- .
096000197 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 14671303 ΗΡΑΚΛΕΙΟ5.231.144,222.820.997,626.475.709,7014.527.851,545.784.695,804.727.677,0410.512.372,84 .
094152855 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ ΚΗ ΑΕΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 1718538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.679.960,48-14.809.615,8924.489.576,37176.428,84330.238,88506.667,72 .
999704704 COSMOBEAUTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΠΕ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ10.816.255,31-14.116.248,3024.932.503,61--- .
094264552 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠ ΕΤ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΚΗΣΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 116561 ΓΛΥΦΑΔΑ7.541.914,95-15.241.800,6822.783.715,63744.543,431.397.958,332.142.501,76 .
094129655 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕΥΔΡΑΣ 1065302 ΚΑΒΑΛΑ7.395.395,86-8.652.854,7516.048.250,614.330.605,494.539.207,268.869.812,75 .
095634370 TANG MARINE SERVICES ΕΠΕΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 18918536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ500,009.703.089,4215.140.594,0224.844.183,44--- .
094496480 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 026500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ4.190.083,04-6.774.711,6510.964.794,695.089.212,798.705.583,3213.794.796,11 .
094333076 AMASA HELLAS ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΘ 107ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 40Β 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ8.882.173,2376.674,7011.525.613,9920.484.461,921.906.763,232.351.065,294.257.828,52 .
092523755 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5218345 ΜΟΣΧΑΤΟ8.203.790,13-16.527.652,4924.731.442,62--- .
094165574 ΥΠΕΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΨΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ6 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 056429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ8.240.970,40-16.480.686,4024.721.656,80--- .
095222896 ΜΠΑΣΕΜΠΟΞ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΠΕΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 3814233 Ν ΙΩΝΙΑ10.480.435,74-14.198.116,0524.678.551,79--- .
096007198 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣΦΟΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ5.866.288,69-5.592.057,0811.458.345,776.161.277,807.041.567,9813.202.845,78 .
095686851 HKL HELLAS ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΠΑΡΘΕΝΗ 3713671 ΑΧΑΡΝΕΣ9.495.700,97-12.758.659,5322.254.360,50848.865,981.516.509,742.365.375,72 .
095701300 ΜΑΡΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6618545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.667.597,725.520.727,2916.363.132,0524.551.457,06--- .
099485313 ΑΦΟΙ Β ΧΑΡΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΠΑΜΙΣΟΥ 1712136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ13.161.202,138.854,5611.379.704,7624.549.761,45--- .
099774891 ΛΙΣΤΡΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΦΡΙΞΟΥ 754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ14.159.864,53-10.304.620,6524.464.485,18--- .
999126543 V SERVICES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜ23 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ15.290.919,81-9.092.347,1424.383.266,95--- .
999236848 RONDA SHIPMANAGEMENT INCΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7318536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ18.278.043,28-6.085.354,9824.363.398,26--- .
094448015 EXPRESS SERVICE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 054248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.698.362,85-15.395.703,6323.094.066,48368.248,48702.102,921.070.351,40 .
099874318 K P S ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΠΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣΕΙΡΗΝΗΣ 2019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ13.023.658,55-7.578.052,9020.601.711,451.331.127,132.191.039,263.522.166,39 .
095640941 ΜΗΛΙΑΚΗ ΕΠΕΑΝΤ ΜΠΕΡΤΟΥ 7118758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ11.189.815,42-12.155.483,2023.345.298,62278.723,25497.136,74775.859,99 .
099004104 BND BORT GENERAL TECHNOLOGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 9018345 ΜΟΣΧΑΤΟ12.786.383,78-11.311.110,9924.097.494,77--- .
998961262 Ι ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΟΛΧΙΔΟΣ 2616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ15.172.920,90-8.916.701,2224.089.622,12--- .
094360670 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 ΟΡΟΦΟΣ 28215232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ8.023.166,59-16.045.583,4324.068.750,02--- .
094515413 Γ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΕΚΟΡΜΙΣΤΑ 062047 ΠΡΩΤΗ9.761.171,74-14.307.258,4124.068.430,15--- .
094519983 ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΒΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ13.905.849,52-9.699.467,8323.605.317,35155.667,62279.712,91435.380,53 .
090026675 ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΝΕΑΠΟΛΗ 050001 ΝΕΑΠΟΛΗ6.229.474,80-12.225.595,8718.455.070,672.194.776,073.362.897,515.557.673,58 .
094338809 ΙΝΑ ΑΒΕΕΒΠΑΡ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ8.016.230,84-15.932.839,9123.949.070,75--- .
094071047 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΚΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΛΑ 4219400 ΚΟΡΩΠΙ10.254.087,85-11.176.843,1221.430.930,971.012.738,631.371.273,712.384.012,34 .
094355566 ΙΚΤΙΝΟS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5411743 ΑΘΗΝΑ7.901.849,45-15.909.031,4423.810.880,89--- .
998897223 ΠΡΕΒΕΖΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ14.261.682,73-8.771.396,2123.033.078,94304.833,66447.867,34752.701,00 .
098006972 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΑΕΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 3518542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.632.250,91-10.112.012,6023.744.263,51--- .
094420909 ΕΡΓΚΟ ΠΛΑΝ ΓΡΑΦ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦ ΑΝΩ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΤΕΧΝ ΝΑΥΤΔΟΙΡΑΝΗΣ 8417672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.434.603,72-15.303.856,7123.738.460,43--- .
997993250 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΤΕΡΜΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ17.084.681,35-6.633.344,0523.718.025,40--- .
094178244 ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 310679 ΑΘΗΝΑ4.605.487,42-4.275.707,738.881.195,157.739.131,267.091.227,5014.830.358,76 .
099936560 ΕΡΓΟΜΕΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 34711144 ΑΘΗΝΑ10.814.605,59-12.817.565,5323.632.171,12--- .
094330535 ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ76 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 032200 ΘΗΒΑ12.778.813,50-7.340.113,1220.118.926,621.968.537,271.531.506,613.500.043,88 .
095473650 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΜΑΡΙΤΑΙΜ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕΛΕΩΦ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3517455 ΑΛΙΜΟΣ14.969.124,78-8.525.819,8923.494.944,67--- .
095778585 ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΛΔΙΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ9.371.229,76-14.120.158,6123.491.388,37--- .
094157691 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10724100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ7.776.230,06-15.690.177,0823.466.407,14--- .
099076900 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ SAVE ELECTRICΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6517671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.815.531,78-14.634.701,6223.450.233,40--- .
800230890 ΟΙΚΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 043060 ΜΟΥΖΑΚΙ10.330.242,94-13.069.797,5623.400.040,50--- .
999717969 ΗΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ9.727.885,34-13.650.318,7523.378.204,09--- .
099554741 POWER MODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5811854 ΑΘΗΝΑ14.152.662,19-9.204.372,9123.357.035,10--- .
095450973 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CAMPUSΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ 019004 ΣΠΑΤΑ4.064.077,54-1.732.291,585.796.369,127.605.440,809.948.561,8017.554.002,60 .
094276864 ΕΛΚΟΤ BIOMHXANIA EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕΚΡΕΣΝΑΣ 5811363 ΑΘΗΝΑ10.638.144,17-12.696.376,4423.334.520,61--- .
094173931 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ 2211853 ΑΘΗΝΑ7.743.760,87-15.531.209,4623.274.970,33--- .
094361143 TESSUTO ΑΕΒΕΑMAΛIAΔOΣ 414452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ11.944.185,35-8.807.545,5720.751.730,92863.599,231.591.678,692.455.277,92 .
094133447 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΔΙΠΑΤΗΣΙΩΝ 88-9010434 ΑΘΗΝΑ11.894.599,39-11.299.446,9123.194.046,30--- .
094196157 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Π ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ6.929.139,65-13.824.709,7020.753.849,35844.118,861.551.745,572.395.864,43 .
094451799 ΙΝΤΕΡΠΡΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝΠΟΝΤΟΥ 5716452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ14.713.863,74-8.431.722,3623.145.586,10--- .
095477555 ΛΑΜΑΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΔΕΛΦΩΝ 10916561 ΓΛΥΦΑΔΑ9.851.403,20-13.292.097,0223.143.500,22--- .
094503807 ΜΕΓΑΜΠΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΨΑΡΩΝ 27 ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗΣ 8818546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ10.594.126,60-12.502.480,9623.096.607,56--- .
094328564 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΑΔΡΙΑΝΟΥ 9510558 ΑΘΗΝΑ8.963.739,97-14.056.316,9823.020.056,95--- .
094347610 ΜΗΝΟΣ Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ4 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ7.723.590,05-15.258.992,4922.982.582,54--- .
095141236 ΦΩΤΟΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1554624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.063.952,97-10.899.887,2522.963.840,22--- .
094218719 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΩΣΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 059100 ΒΕΡΟΙΑ7.642.643,54-15.285.596,2522.928.239,79--- .
095410293 ΕΞΠΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 1514231 Ν ΙΩΝΙΑ7.623.561,66-15.254.976,1822.878.537,84--- .
095651353 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ Κ ΕΠΕ16 ΧΙΛ ΑΘΗ ΚΟΡΙΝΘ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ7.845.768,36-15.018.868,4322.864.636,79--- .
094027141 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΘΗΣΕΩΣ 30917674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.448.108,38-14.398.576,6322.846.685,01--- .
095447599 ΑΞΑΚΟ ΕΠΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 14911251 ΑΘΗΝΑ7.728.842,84-14.481.354,0922.210.196,93234.887,29391.607,89626.495,18 .
094052414 ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΛΚΜΗΝΗΣ 6954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.629.193,59-11.612.463,3021.241.656,89835.651,74715.652,431.551.304,17 .
097916423 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ IMEC GMBHΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ7.793.273,88-13.804.982,7521.598.256,63415.791,69769.286,941.185.078,63 .
094362510 YZATIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΤΑΤΟΙΟΥ 133 ΚΑΙ ΚΩ 214451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ8.907.179,784.306,486.856.729,4515.768.215,713.533.524,193.420.135,336.953.659,52 .
094182522 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ5 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 041000 ΛΑΡΙΣΑ11.798.892,87-10.365.974,6222.164.867,49235.113,78276.497,03511.610,81 .
094338834 ΚΗΡΥΚΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΕΛΦΩΝ 1832100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ7.535.770,88-15.138.427,2722.674.198,15--- .
082219946 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΙΔΙΝΙΟΥ 350200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ7.561.571,75-14.655.033,5422.216.605,29159.157,49297.007,62456.165,11 .
998807897 ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ7.125.410,502.619.121,4512.819.841,0322.564.372,98--- .
999775948 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ14.593.413,97-7.937.972,3722.531.386,34--- .
095226219 Α ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΚΑΡΑΜ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.509.761,17-15.019.575,0822.529.336,25--- .
095291619 ΗΛΑΚΑΤΗ ΕΠΕΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 117564 Π ΦΑΛΗΡΟ8.210.305,07242.237,4014.069.974,1922.522.516,66--- .
094325783 ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝΜΕΤΑΞΑ 9019400 ΚΟΡΩΠΙ7.541.031,16-14.953.873,4022.494.904,56--- .
094189338 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΑΒΕΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΥΙΩΝ Β ΒΑΡΣΑΜΗΚΟΛΧΙΚΟ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ12.202.740,46-8.229.775,3620.432.515,82717.634,331.341.442,842.059.077,17 .
998506806 SAL KO MAR ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 3019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ12.862.137,51-9.613.767,2122.475.904,72--- .
094407010 ΓΝΩΜΩΝ ΑΕ4 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ7.309.714,40-14.737.404,5922.047.118,99162.946,38264.923,24427.869,62 .
094430245 ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ DMG ΠΡΟΒΟΛΗΚΗΦΙΣΙΑΣ 7411526 ΑΘΗΝΑ7.449.979,93-14.920.510,6322.370.490,56--- .
096049233 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝΞ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 2150100 ΚΟΖΑΝΗ7.777.423,84-10.305.618,8818.083.042,721.658.946,502.555.578,654.214.525,15 .
099681698 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟ ΔΔ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 024002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ11.162.400,58-11.120.822,8422.283.223,42--- .
082972252 ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ7 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 066100 ΔΡΑΜΑ11.977.501,44-5.670.991,4617.648.492,902.706.618,631.905.083,954.611.702,58 .
094256921 ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΤΑΙΡ ΕΣΤΙΑΤ ΚΕΝΤΡ ΔΙΑΣΚΕΔΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 456429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ6.803.146,61-13.221.475,2920.024.621,90784.578,861.437.874,222.222.453,08 .
093472392 ΚΑΠΑΛΑ Μ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΚΑΠΑΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3912244 ΑΙΓΑΛΕΩ7.982.756,69-14.231.775,5422.214.532,23--- .
999214198 ΥΛΙΚΟΓΡΑΜΜΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ16.350.293,57-4.606.049,2920.956.342,86597.151,83645.783,821.242.935,65 .
998470160 PORFIRIO ΠΟΡΦΙΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΡΣΗΣ 3114231 Ν ΙΩΝΙΑ12.197.506,47-9.955.877,6322.153.384,10--- .
998560480 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ 061100 ΚΙΛΚΙΣ16.645.286,93-5.453.755,7322.099.042,66--- .
099589661 ΡΟΤΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΠΠΑ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ9.790.856,96-12.296.045,5022.086.902,46--- .
094028451 MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ8.258.487,23-13.339.591,5121.598.078,74198.986,33260.810,76459.797,09 .
095457600 ΓΟΥΟΤΕΡ ΠΑΡΚ ΑΚΟΥΑ ΣΠΛΑΣ ΑΕΡΟΥΣΟ ΛΑΚΟΣ 070014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ8.075.960,92-13.972.401,1922.048.362,11--- .
095425896 ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΕΠΕΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1718531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.541.955,54-11.494.372,9021.036.328,44351.629,40643.775,80995.405,20 .
093404900 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Δ ΣΙΑ ΕΕΕΓΝΑΤΙΑΣ 3554630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.931.470,36-15.007.425,3221.938.895,68--- .
094015351 ΧΡΩΠΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΒΕΙΚΟΥ 518547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.691.205,80-16.217.165,2621.908.371,06--- .
094050421 ΒΙΟΠΡΟΦΑΛ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΘΗΒΩΝ 20918454 ΝΙΚΑΙΑ10.213.807,53-11.675.410,8321.889.218,36--- .
094087137 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΙΤΙΟΥ 026441 ΠΑΤΡΑ8.883.941,91-12.984.275,3921.868.217,30--- .
094472445 ΠΕΤΡΟΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.386.639,98175.869,5713.300.887,6321.863.397,18--- .
099183403 ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ ΣΙΑ ΕΕ27 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 024002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ1.001.778,597.860.950,7312.966.945,8021.829.675,12--- .
094154443 ΡΑΔΙΟ Α ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΣΕΙΣ ΑΕΓΡΗΓ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10018532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.463.099,5466.267,775.390.412,0311.919.779,344.607.590,855.302.058,599.909.649,44 .
099358570 ΜΑΞΙΘΕΡΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΩ ΚΑΙ Δ ΤΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ6.941.713,10-13.883.121,5220.824.834,62324.059,73617.907,84941.967,57 .
095596427 ΑΛΜΑ ΕΠΕΣΤ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 3154629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.304.291,69-14.456.099,8121.760.391,50--- .
094012834 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΑΕΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26 ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 2 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ1.391.230,06-1.474.168,162.865.398,229.577.455,219.293.887,3118.871.342,52 .
999287455 ΜΕΣΑΖΟΣ ΣΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 27611255 ΑΘΗΝΑ15.804.767,32-5.869.464,8621.674.232,18--- .
094445492 SONON ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 6710431 ΑΘΗΝΑ9.856.700,53-10.408.214,9220.264.915,45631.415,26774.943,431.406.358,69 .
800317160 EUROGREEN SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 2211527 ΑΘΗΝΑ13.143.870,42-8.521.284,1221.665.154,54--- .
094453025 ΧΑΙΚΑ ΑΕ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟ9 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ7.306.956,02-14.112.225,3021.419.181,32--- .
094459423 AGRISCO ABE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΦΛΕΜΙΓΚ 714342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ15.902.619,96-5.498.188,1021.400.808,06--- .
999621960 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΣΟΥΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ2 ΧΛΜ ΠΕΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057007 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ17.270.323,44-4.128.113,1721.398.436,61--- .
099765360 MEDIA WAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7210678 ΑΘΗΝΑ9.767.745,47-11.628.190,8021.395.936,27--- .
099884625 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8750200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ9.805.015,43-11.578.356,1221.383.371,55--- .
800504763 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 74-7618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ7.606.749,126.971.644,626.768.708,4421.347.102,18--- .
081361302 ΑΦΟΙ Ι ΧΑΡΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΠΑΜΙΣΟΥ 1712136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ6.519.700,042.868.837,0611.942.471,7021.331.008,80--- .
094106734 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΣΟΛΩΜΟΥ 3014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ4.961,207.141.003,4714.135.183,5321.281.148,20--- .
999664947 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ FROST ΑΕ ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 48Β ΔΑ9 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ10.525.865,28-10.693.076,3921.218.941,67--- .
094132217 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΕΡΟΡ ΑΕΒΕΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 061100 ΚΙΛΚΙΣ9.037.156,34-9.545.638,7218.582.795,061.218.138,001.408.571,832.626.709,83 .
999309476 VIAGGIO ΑΝ ΕΤ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤ ΔΙΑΦΗΜ ΚΑΙ ΤΟΥΡ ΕΡΓΑΣ ΕΚΜΕΤ ΑΚΙΝ ΚΑΙΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1311743 ΑΘΗΝΑ6.444.048,50-8.771.772,7615.215.821,262.596.102,953.378.703,885.974.806,83 .
099935119 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α ΕΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ11.743.149,75-8.550.197,3220.293.347,07318.584,08537.714,53856.298,61 .
094183291 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΛΑΓΚΑΔΑ 715343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ7.029.596,91-14.118.206,1121.147.803,02--- .
094540540 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ17 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ ΒΕΡ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ5.841.107,92-6.619.341,3412.460.449,264.158.916,774.525.080,258.683.997,02 .
094494911 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ MAGIC FRESHΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6210560 ΑΘΗΝΑ12.527.217,90-8.597.116,4921.124.334,39--- .
094342976 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΕΕΓΝΑΤΙΑΣ 9554635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.612.152,08-383.480,141.995.632,2211.969.201,657.110.759,3219.079.960,97 .
094318337 ΙΝΤΕΡΓΚΡΑΝΤ ΧΑΙΤΕΚ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓ ΕΦΑΡΘΗΣΕΩΣ 7117671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.021.055,99-14.041.743,5421.062.799,53--- .
094430130 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΞΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 15411257 ΑΘΗΝΑ8.177.895,08-12.867.712,3521.045.607,43--- .
096007186 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2061100 ΚΙΛΚΙΣ2.371.518,14-2.590.738,224.962.256,366.622.042,959.421.012,5316.043.055,48 .
094134051 ΒΙΟΠΛΑΣΤΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 712132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ10.402.789,20-8.443.103,3818.845.892,58729.716,061.368.295,142.098.011,20 .
099816745 ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 2034100 ΧΑΛΚΙΔΑ7.554.024,84-4.239.117,1611.793.142,003.906.611,225.234.797,959.141.409,17 .
094509340 ΙΤΑΛΙΚΟ DESIGN ΥΨ ΡΑΠΤ ΑΕ ΕΙΣ ΕΞΑΓ ΑΝΤ ΠΑΡ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΙΔ ΝΕΩΤ ΔΙΑΦ ΚΑΙ ΤΟΥΡ ΕΡΓ ΕΚΜ ΚΕΝΤΡ ΨΥΧ ΚΑΙ ΣΥΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 15317673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ11.679.078,97-9.240.021,8520.919.100,82--- .
094137680 ΑΣΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 064012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ8.659.880,38-9.231.444,4717.891.324,851.551.483,951.461.140,383.012.624,33 .
094121786 ΜΟΥΛΤΙΝΟΞ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1918545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.117.264,89-11.772.259,4520.889.524,34--- .
999126579 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ13.386.572,53-7.466.670,3920.853.242,92--- .
094218836 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5659100 ΒΕΡΟΙΑ6.902.865,42-13.922.286,6420.825.152,06--- .
999631547 DREAMWORKS CORPORATION HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Μ Μ Ε ΠΕΡΙΟΔ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑΣ 7 014562 ΚΗΦΙΣΙΑ7.088.378,88-13.708.803,7020.797.182,58--- .
092763671 ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ ΟΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15413561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ7.063.607,64-13.710.997,8020.774.605,44--- .
999853617 PRIME CALL CENTER ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΕΡΑΚΙΟΥ 1010443 ΑΘΗΝΑ5.596.108,59-7.392.407,8912.988.516,483.237.470,834.527.383,257.764.854,08 .
094233410 ΠΑΡΑΝΤΑΙΣ ΑΕΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 1211141 ΑΘΗΝΑ10.994.388,46-9.741.365,0920.735.753,55--- .
094458402 ΝΟΣΤΙΜΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΑΕΒΕΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 910678 ΑΘΗΝΑ6.419.274,09-12.844.070,3919.263.344,48494.902,27920.250,801.415.153,07 .
094098190 ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΝΕΣΤΟΥΑ ΕΟΛΥΜΠΟΥ 2054630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.881.147,86-13.775.331,8620.656.479,72--- .
094383610 ΠΕΤΡΟΧΕΜΚΑ ΑΝ ΒΙΟΤ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 618451 ΝΙΚΑΙΑ10.155.423,99-10.495.709,3820.651.133,37--- .
094051245 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 581100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ11.207.279,0787.797,838.831.767,4620.126.844,36295.826,46210.990,77506.817,23 .
094371843 ΜΠΙΝΓΚΟ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΕΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.857.011,04-13.765.734,5420.622.745,58--- .
094128923 ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α ΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 42116346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2.815.352,44-3.571.883,676.387.236,115.941.198,208.287.811,9214.229.010,12 .
099700804 ΣΤΑΛΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1 ΧΛΜ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 035007 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ7.123.698,094.183.190,979.287.451,6120.594.340,67--- .
094136610 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΑΒΕΕΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 060064 ΚΙΤΡΟΣ6.951.562,47-12.947.998,1919.899.560,66231.582,63436.775,36668.357,99 .
096037793 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ 059300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ5.132.069,94-10.264.017,9215.396.087,861.965.213,553.184.380,035.149.593,58 .
095357441 ΛΑΡΥΜΝΑ ΜΑΣΚΑ ΕΠΕΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ 235012 ΛΑΡΥΜΝΑ8.502.379,64-12.010.270,7420.512.650,38--- .
999658627 ΑΡΓΥΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 40218758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ7.109.995,65-13.388.170,2720.498.165,92--- .
096000265 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΓΙΑΣΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 1241222 ΛΑΡΙΣΑ4.581.437,4710.719,154.532.742,309.124.898,925.638.684,595.732.277,9611.370.962,55 .
094005542 Μ Β Ν ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣΙΚΕΛΙΑΣ 1811741 ΑΘΗΝΑ5.560.273,31270,0314.872.954,2120.433.497,55--- .
999251876 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε ΠΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΑΝΑΚΟΥ 4619300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ12.786.052,61-7.633.853,0120.419.905,62--- .
094510165 FANTASY CRUISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ7.771.553,82-12.643.900,1920.415.454,01--- .
800337839 FAIRBANKS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΥΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟΘΩΝΟΣ 410557 ΑΘΗΝΑ14.120.785,09-6.245.005,5820.365.790,67--- .
094365615 ΑΦΟΙ Ν ΜΟΙΡΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 1826222 ΠΑΤΡΑ8.773.586,09-10.367.216,1219.140.802,21408.229,91766.747,561.174.977,47 .
999864982 ΕΛΛΑΣ ΜΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΑΦΝΗΣ 1418122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ12.652.549,33-7.639.411,9020.291.961,23--- .
997927664 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ANIMAL HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 15318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.405.915,01-10.424.414,4819.830.329,49197.931,85202.467,09400.398,94 .
094082455 ΣΕΡΕΠΕΤΣΗΣ ΞΕΤΕ ΑΕΣΚΟΡΔΥΛΩΝ 2671305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ8.267.636,62-11.949.821,9520.217.458,57--- .
094346809 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4526441 ΠΑΤΡΑ9.704.082,87-10.491.294,0620.195.376,93--- .
094055730 ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΕΑΕΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 211745 ΑΘΗΝΑ6.680.019,47-13.514.433,8820.194.453,35--- .
094221484 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓEΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 1710432 ΑΘΗΝΑ6.718.445,91-13.434.167,8220.152.613,73--- .
094369097 ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΟΥΛΙΟΥ 441221 ΛΑΡΙΣΑ6.207.857,46-6.683.684,1912.891.541,652.729.711,224.528.835,897.258.547,11 .
095091150 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΕΣΤΑΔΙΟΥ 5110559 ΑΘΗΝΑ9.259.419,18-6.668.705,4615.928.124,642.119.852,162.053.415,144.173.267,30 .
099771458 ΑΠΣ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2756727 ΝΕΑΠΟΛΗ11.764.567,99-8.303.157,2320.067.725,22--- .
095334440 ADVERTAISING PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΙΓΕΩΣ 5117675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.644.879,23-13.409.552,1920.054.431,42--- .
999607836 ΦΑΡΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 31017673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.382.582,81-11.657.574,3920.040.157,20--- .
094073993 ΒΙΟΜ ΗΛΕΚΤ ΣΥΣΚΕ ΕΛΕΚΤΡΕΞΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 518863 ΠΕΡΑΜΑ6.632.883,37-13.357.924,1919.990.807,56--- .
094535829 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 244 ΚΑΙ ΔΑΒΑΚΗ 017600 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.066.903,60-12.367.491,5319.434.395,13178.411,01327.201,35505.612,36 .
097004599 ΑΛΕΜΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝ ΑΘΗΝΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 910559 ΑΘΗΝΑ6.645.003,60-13.289.550,7619.934.554,36--- .
999766546 Α ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 254625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8.633.069,332.857.073,578.433.270,5419.923.413,44--- .
094012404 RENOLIT ΕΛΛΑΣ ΑΕΠΡΟΟΔΟΥ 412241 ΑΙΓΑΛΕΩ9.142.053,82306,4710.742.899,3219.885.259,61--- .
084103299 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 026500 ΠΑΤΡΑ7.987.172,38-11.857.060,3019.844.232,68--- .
094355972 ΑΒΑΚΟ Α ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕΟΙΤΗΣ 2216344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ8.972.767,97-10.843.123,4819.815.891,45--- .
094355984 ΠΡΩΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1712241 ΑΙΓΑΛΕΩ9.142.352,79-8.664.991,7517.807.344,54689.514,231.315.906,732.005.420,96 .
095009796 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 26015561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ6.602.696,97-13.204.962,1819.807.659,15--- .
094326823 ΘΕΡΜΟΙΛ ΜΑΣΤΕΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΙΔΩΠΕΝΤΕΛΗΣ 1915235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ6.274.210,037.381,9212.563.039,8618.844.631,81323.706,93609.542,34933.249,27 .
095621084 ΑΤΤΙΚΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΤΡΑΚ ΣΤΕΙΣΟΝ ΕΠΕΑΒΕΡΩΦ 1815232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ6.506.730,7271.398,7913.178.476,6919.756.606,20--- .
998159693 AQUIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΜΕΡΙΚΗΣ 910672 ΑΘΗΝΑ5.824.422,77-2.540.274,658.364.697,426.237.740,875.118.706,6111.356.447,48 .
093486022 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο ΕΑΜΦΙΣΣΗΣ 830300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ6.531.362,58-13.031.020,1319.562.382,71--- .
099956778 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΦΑΙΔΡΑΣ 954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.101.799,54-7.435.701,3519.537.500,89--- .
095507890 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ4 ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 035100 ΛΑΜΙΑ9.337.296,72-8.821.948,3418.159.245,06516.306,22800.507,561.316.813,78 .
094201590 ΣΥΝΕΤΑΙΡ ΠΡΑΤΗΡ ΕΜΠ ΔΙΑΝ ΠΟΤΩΝ ΣΠΑΕΑΕΒΕΑ ΕΣΩΤ ΠΕΡΙΦ 054628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ7.104.070,70-12.334.631,5319.438.702,23--- .
094352110 PRIME TIME ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΣΕΩΝ ΠΚΗΦΙΣΙΑΣ 12711526 ΑΘΗΝΑ10.772.998,77-8.617.734,4819.390.733,25--- .
094383006 ΑΕΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΒΚ 230316674 ΓΛΥΦΑΔΑ8.702.890,64-8.827.716,4117.530.607,05777.798,231.082.120,631.859.918,86 .
093693533 ΠΑΤΣΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 2411471 ΑΘΗΝΑ9.022.719,58-10.360.443,0319.383.162,61--- .
999389700 ΔΗΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ ΔΑΛΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΕ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 367100 ΞΑΝΘΗ9.700.796,46-9.680.690,3319.381.486,79--- .
094461744 EXTRAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ8.207.742,48-10.135.536,1918.343.278,67376.621,99655.949,711.032.571,70 .
095769681 ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΛΕΩΦ ΑΘΗΝΑΣ 1016671 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ2.686.042,24-1.815.525,374.501.567,616.360.411,718.499.083,3814.859.495,09 .
094376040 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ1.580.117,11-2.110.405,523.690.522,635.676.974,629.991.623,5815.668.598,20 .
094492769 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 012132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ11.981.559,47-7.370.774,7119.352.334,18--- .
998218950 LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 026500 ΠΑΡΑΛ ΠΑΤΡΑΣ10.752.444,12-8.565.415,2719.317.859,39--- .
095652558 PLANETWORKS ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΚΟΝΙΤΣΗΣ 615125 ΜΑΡΟΥΣΙ12.356.707,68-6.949.941,4119.306.649,09--- .
095651250 EL CAN ΕΠΕ25Ο ΧΙΛ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ6.417.549,46-12.834.709,5119.252.258,97--- .
094404252 ΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΙΟΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 067100 ΞΑΝΘΗ6.420.930,07-12.823.950,3419.244.880,41--- .
092801723 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕΤΕΡΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 071306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ10.516.004,19-8.717.630,4719.233.634,66--- .
997930287 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 24717122 Ν ΣΜΥΡΝΗ15.649.049,81-3.541.379,9719.190.429,78--- .
800467751 ΑΓΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ 13183100 ΣΑΜΟΣ14.958.099,89-3.945.513,6018.903.613,49162.805,74109.432,79272.238,53 .
099011076 ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΑΜΠ SERVICE CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΧΙΛΛΕΩΣ 2117778 ΤΑΥΡΟΣ5.625.806,48-11.240.646,6316.866.453,11795.027,701.509.243,572.304.271,27 .
094527111 ΑΣΤΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 213671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.501.280,96-11.668.983,2719.170.264,23--- .
094411218 KAΠΝΙΚΗ Α ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΝΤΑΙΟΥ 1454250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.161.744,928.935.178,656.054.602,3519.151.525,92--- .
095536492 ΝΗΡΕΥΣ-Θ ΧΑΡΑΜΗΣ ΕΠΕΗΛΕΙΑΣ 1118863 ΠΕΡΑΜΑ5.551.192,49-10.808.343,5516.359.536,04974.161,521.806.431,382.780.592,90 .
082531330 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΓΝΑΤΙΑΣ 11654622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8.075.241,69-11.047.986,3519.123.228,04--- .
800089213 TOP TEN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2754624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.103.651,45-8.956.809,6619.060.461,11--- .
094329118 ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ1 ΧΙΛ ΠΟΕ ΚΑΤ ΘΕΣ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ6.347.336,30-12.709.820,3119.057.156,61--- .
094409757 ERGO TEXTILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΟΛΥΜΠΟΥ 3157009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ7.573.057,3335.191,425.842.705,0413.450.953,792.188.101,203.399.805,045.587.906,24 .
094283900 ΧΑΝΑΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΚΟΒΑΤΣΗ ΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ6.196.383,83-4.471.027,2010.667.411,034.210.026,254.119.759,818.329.786,06 .
094433143 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5610678 ΑΘΗΝΑ6.084.545,58-3.163.528,829.248.074,405.133.691,714.615.053,029.748.744,73 .
094069390 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 057001 ΘΕΡΜΗ12.627.896,76-5.709.364,1418.337.260,90318.295,51333.176,43651.471,94 .
998535931 KAROUZOS KALAMAKIOU ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4916674 ΓΛΥΦΑΔΑ10.113.491,24-8.874.195,7518.987.686,99--- .
094449141 ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΕΙΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝΙ ΠΟΛΕΜΗ 1554248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.324.588,43-12.649.176,8618.973.765,29--- .
998052447 Γ ΜΗΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΙΑΝΤΟΣ 8217563 Π ΦΑΛΗΡΟ11.226.266,17-7.719.351,6818.945.617,85--- .
093243835 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΑΛΙΒΕΡΙ 034500 ΑΛΙΒΕΡΙ6.452.445,033.373,1711.032.548,4417.488.366,64559.177,14884.859,911.444.037,05 .
095506174 SOFT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΑΡΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΞΕΙΠΛΑΤΩΝΟΣ 1415234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ14.021.589,29-4.889.365,3318.910.954,62--- .
998097674 ΒΙΜΒΑ ΕΕΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 3114231 Ν ΙΩΝΙΑ14.424.062,65-4.472.892,2118.896.954,86--- .
095177190 ΣΕΡΒΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕΣΕΡΒΙΑ 050500 ΣΕΡΒΙΑ6.297.899,93-12.596.706,7118.894.606,64--- .
094339831 ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔ ΣΜΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 10434100 ΧΑΛΚΙΔΑ3.971.582,10-3.996.189,047.967.771,145.707.220,845.205.242,5910.912.463,43 .
094054143 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ 055132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ8.394.642,71-8.679.023,4717.073.666,18870.553,68935.145,031.805.698,71 .
095274334 ΠΟΛΙΤΗΣ Σ Ν ΕΠΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2415344 ΠΑΛΛΗΝΗ9.833.616,69-9.041.691,5418.875.308,23--- .
094137409 ΖΛΑΤΗΣ Α Β Ε ΕΝΕΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝΑ 058200 ΕΔΕΣΣΑ11.208.050,58-6.207.257,9217.415.308,50637.103,60821.598,031.458.701,63 .
096055934 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ 37-3910553 ΑΘΗΝΑ5.419.890,66-2.100.354,987.520.245,644.270.401,447.068.423,7311.338.825,17 .
999416940 ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΟΤΑΡΑ 6718535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.688.621,78-8.800.542,4218.489.164,20194.368,85128.322,47322.691,32 .
800603581 RE CREATION ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 13011472 ΑΘΗΝΑ12.276.357,42-6.525.652,2818.802.009,70--- .
081642517 Α ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔΙΑΒΑ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ6.950.961,27-11.805.833,4818.756.794,75--- .
094292090 ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ1Ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔ ΔΙΔΥΜΟΤ 068200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ12.096.273,06-6.636.376,4318.732.649,49--- .
084144165 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΙΟΥΠΤΣΙΔΟΥ 1155133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ7.155.412,96-11.561.215,5918.716.628,55--- .
094211429 ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΒΙΟΜ ΕΤ ΣΥΣΤΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 1317672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ13.618.045,46-2.606.227,1716.224.272,631.012.046,021.426.390,602.438.436,62 .
094136530 ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕΑΡΜΕΝΙΟΙ 024500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ9.666.867,37-8.983.574,2418.650.441,61--- .
094298900 ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ KLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ7 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ8.748.434,84-9.173.447,9217.921.882,76346.663,81356.841,04703.504,85 .
095125906 ΜΑΡΕΝΚΟ ΕΠΕΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 21-2318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.781.211,82-2.139.044,005.920.255,824.669.356,898.030.732,1012.700.088,99 .
094055011 ΕΡΓΑΣ ΑΤΕΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2511527 ΑΘΗΝΑ5.269.054,522.648,2110.454.946,6015.726.649,331.159.358,071.721.305,682.880.663,75 .
096000020 ΕΑΣΘ-ΑΓΝΟ ΣΥΝ ΠΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡ 46Α Ν 1892/90ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 056430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ6.192.229,71-12.408.390,6118.600.620,32--- .
092746895 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΜ ΣΙΑ ΟΕΚΩ 613122 ΙΛΙΟΝ6.983.047,02-11.557.282,6118.540.329,63--- .
094067439 ΠΑΕ ΑΟΚ ΚΑΒΑΛΑΣΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6865403 ΚΑΒΑΛΑ5.987.892,17-11.942.773,8117.930.665,98213.419,69364.771,21578.190,90 .
099956361 HABEB SAAD KAI ΣΙΑ ΕΕΔΕΛΦΩΝ 9454643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.146.332,30-10.177.918,7715.324.251,071.197.653,661.958.767,343.156.421,00 .
099798618 Λ ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.980.358,07-6.992.302,9617.972.661,03188.395,32318.259,17506.654,49 .
094353604 INTERSEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 811742 ΑΘΗΝΑ----6.599.010,7511.856.498,4918.455.509,24 .
094005591 ΕΡΓΟΔΟΜΗΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΑΜΨΑ 111524 ΑΘΗΝΑ6.797.156,10-11.628.028,6718.425.184,77--- .
082696799 Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 9615773 ΖΩΓΡΑΦΟΥ10.607.752,27-7.777.761,3018.385.513,57--- .
094465990 ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΑΕΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2318453 ΝΙΚΑΙΑ5.923.725,70-6.339.945,7412.263.671,442.405.691,023.699.232,706.104.923,72 .
095506069 COMPUTERS REPARING CENTER ΕΠΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 1910682 ΑΘΗΝΑ8.004.926,32-10.360.805,7018.365.732,02--- .
094532803 ΕΧΕΔΑΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΙΜΩΝΟΣ 8710442 ΑΘΗΝΑ5.454.678,21108.525,189.034.518,5814.597.721,971.316.210,762.399.345,973.715.556,73 .
082844961 ΛΑΜΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 1041222 ΛΑΡΙΣΑ8.948.587,44-7.210.163,8716.158.751,31903.891,211.214.291,932.118.183,14 .
094428700 BOLINE ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 4911526 ΑΘΗΝΑ6.083.891,25-12.184.870,5918.268.761,84--- .
997803540 CPG SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 711523 ΑΘΗΝΑ11.953.753,82-2.517.066,2914.470.820,111.833.765,521.938.376,013.772.141,53 .
094051190 FACE ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 214121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.725.426,77-7.046.686,7210.772.113,492.957.639,124.511.026,867.468.665,98 .
095319412 DOT ΚΑΙ DASH DIRECT ΕΠΕΣΤ ΣΤΡΕΙΤ 11Α15237 ΦΙΛΟΘΕΗ7.662.819,66-10.577.246,2218.240.065,88--- .
998384442 ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ17 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 015302 ΠΑΛΛΗΝΗ6.181.659,23-4.043.924,7610.225.583,994.190.219,453.746.202,687.936.422,13 .
999805933 ΣΕΡΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤΡΩΩΝ 2612133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ334.494,917.142.738,0010.668.089,1318.145.322,04--- .
999379779 ΟΣΚΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1311743 ΑΘΗΝΑ----6.984.319,8011.132.868,6918.117.188,49 .
800691080 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΜΚΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΙ ΒΕΡΓΗ 915772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ14.018.582,42-4.095.024,0218.113.606,44--- .
093269064 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 317561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ6.940.449,96-6.549.851,3013.490.301,262.163.800,682.454.417,704.618.218,38 .
094354810 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΜΕΛΑΝΤΙΑΣ 3411631 ΑΘΗΝΑ7.278.494,01-9.710.435,6516.988.929,66418.924,99663.824,071.082.749,06 .
094230143 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ 015123 ΜΑΡΟΥΣΙ5.847.194,47-9.964.235,7715.811.430,24818.161,391.415.207,392.233.368,78 .
800345735 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ Γ ΣΙΑ Ε ΕΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ13.129.545,59-4.904.861,0518.034.406,64--- .
999863174 FOCUS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1614234 Ν ΙΩΝΙΑ2.617.449,88-4.338.366,586.955.816,464.727.667,766.333.562,1611.061.229,92 .
094277492 ΚΟΣΜΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΜΟΥΣΚΟΥ 1115772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ6.944.163,52-11.027.315,8517.971.479,37--- .
082954480 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΣΙΑ ΟΕΤΣΙΧΛΙΜΠΟΥ 031100 ΛΕΥΚΑΔΑ5.985.393,58-11.970.500,2717.955.893,85--- .
094148111 ΑΦΟΙ Β ΖΑΚΚΑ ΑΕ3ΧΛΜ ΟΔ ΑΓΡ ΑΜΦΙΛ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ7.427.877,99-10.521.873,2817.949.751,27--- .
998674629 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.167.435,01-6.770.686,4917.938.121,50--- .
094299122 ΒΑΝΕΣΑ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.920.688,41-11.955.475,5317.876.163,94--- .
096076929 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΥΝ Π Ε14ΟΝ ΧΛΜ ΘΕΣ ΑΓ ΒΑ 057010 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ7.630.415,18-8.142.705,6715.773.120,85772.118,831.325.046,002.097.164,83 .
094435197 ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΥ 411141 ΑΘΗΝΑ6.689.976,92-11.172.580,0017.862.556,92--- .
999139796 ΚΩΝ ΝΕ Π ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΣΙΔΟΥ 415772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ9.139.742,79-8.704.760,3717.844.503,16--- .
095474971 ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ Ε ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΖΕΦΥΡΟΥ 4417564 Π ΦΑΛΗΡΟ821.260,455.332.257,7811.669.113,0717.822.631,30--- .
099076578 TRIANGOLO ΜΕΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 1111742 ΑΘΗΝΑ9.617.328,03-5.984.257,3915.601.585,42784.617,351.424.490,912.209.108,26 .
094438925 KOSMART ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ15 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ6.650.312,011.529,7910.147.096,3416.798.938,14359.349,73569.180,15928.529,88 .
095259447 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΓΧΕΙΜΑΡΑΣ 915125 ΜΑΡΟΥΣΙ6.839.776,96-10.853.379,1817.693.156,14--- .
095264250 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚ ΤΡΑΧΑΝΑ ΕΠΕ ΒΕΚΑΤ ΕΠΕΛΕΩΦ ΙΤΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 033200 ΙΤΕΑ5.850.846,91-11.838.559,9817.689.406,89--- .
094326270 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α ΚΑΙ ΒΡΑΝΑ 011525 ΑΘΗΝΑ----8.892.462,888.731.404,2317.623.867,11 .
094220440 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ Ι ΣΙΑ ΤΡΙΚΟΧΡΩΜ ΑΕ4O XΣΙΝΔΟΥ ΧΑΛΑΣΤ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ5.832.480,85-11.769.979,8217.602.460,67--- .
094394832 INATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4315124 ΜΑΡΟΥΣΙ13.101.041,39-4.484.474,2817.585.515,67--- .
094025123 ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΕΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41414122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ5.849.195,541.256,0611.734.005,4217.584.457,02--- .
999537319 ΚΙΝΗΤΟΜΑΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 0663200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ11.160.633,96-6.397.631,1917.558.265,15--- .
099359775 ΟΝ ΛΑΙΝ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣΣΜΥΡΝΗΣ 714341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ4.798.959,81-9.512.466,6614.311.426,471.185.994,012.054.474,203.240.468,21 .
095578471 ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛ ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 417121 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.812.584,09-11.730.063,9917.542.648,08--- .
094200507 ΑΕΝΑΟΝ ΑΕΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 066300 ΔΟΞΑΤΟ5.542.561,11-9.250.604,3514.793.165,46968.081,431.770.722,222.738.803,65 .
099771250 STRUCTURA ΑΕΤΕ ΑΝ ΕΜΠ ΤΕΧ ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ 13 ΧΛΜ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡ ΚΕΝΤ EUROTECH 057001 ΘΕΡΜΗ8.938.355,39-8.574.059,9917.512.415,38--- .
999859806 ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΜΥΚΟΝΟΥ 1916346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ6.484.981,67-10.497.219,3516.982.201,02180.981,07345.041,98526.023,05 .
094439878 ΕΠΑΥΛΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3 ΤΡΙΤΟ ΧΛΜ Λ ΣΠΑΤΩΝ 019004 ΣΠΑΤΑ4.734.754,08-8.767.632,7013.502.386,781.596.453,182.407.807,284.004.260,46 .
094129587 ΛΑΣΚΟΥ ΑΒΕΕΓΕΩΡΓΙΑΝΗ 9564001 ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ5.829.371,59-11.658.973,3117.488.344,90--- .
093675969 ΔΑΛΑΜΠΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 367100 ΞΑΝΘΗ8.737.618,73-8.750.446,0517.488.064,78--- .
093217147 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΣΙΑΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 9317672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ10.223.081,53-7.226.991,4417.450.072,97--- .
081100581 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΕΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ5.800.611,80-11.624.410,9017.425.022,70--- .
094398972 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΟΙΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤ ΑΝΩΝ ΕΤΑΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 44916346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ1.057,615.827.622,6311.561.501,2517.390.181,49--- .
099938619 INFOASSIST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΛ ΚΑΤΣΩΝΗ 4811471 ΑΘΗΝΑ1.616.746,22-625.285,282.242.031,508.459.476,596.676.593,0215.136.069,61 .
800087951 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΕΛΙΣΣΙ 058100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ6.921.678,87-10.446.432,0417.368.110,91--- .
094257929 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΕΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 056334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ5.443.876,05-11.000.311,8116.444.187,86308.632,35581.553,32890.185,67 .
094165052 ΦΑΡΜΠΕΤΕΞ FARBETEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑΜΑΝΔΡΕΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ6.861.284,22-9.988.766,4816.850.050,70223.337,04249.869,34473.206,38 .
094150180 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 112 ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ 212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ9.022.460,90-7.796.630,8016.819.091,70166.084,30312.941,22479.025,52 .
998671074 ΩΡΙΩΝΑΣ ΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1954625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.751.978,834.372.760,569.144.866,0117.269.605,40--- .
094134388 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΑΚΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3413671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.249.350,85-10.015.683,9617.265.034,81--- .
094421537 TVX HELLAS ΑΝΩ ΕΤΑΙΡ ΜΕΤΑΛ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2610558 ΑΘΗΝΑ----6.227.468,6210.957.670,9717.185.139,59 .
999124979 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.215.435,66-6.899.615,9617.115.051,62--- .
094169630 ΣΙΝΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΣΟΡΡΑΧΗ ΦΥΛΛΙΔΟΣ 062042 Ν ΖΙΧΝΗ5.699.912,79-11.399.566,0617.099.478,85--- .
096069650 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΙΟΥΦΑΡΚΑΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΑΝΝΙΑΡΗ 082100 ΧΙΟΣ11.594.694,85-5.465.779,9117.060.474,76--- .
099756001 VELTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 ΚΑΙ ΠΡΕΜΕΤΗΣ 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ3.699.590,11-1.951.240,975.650.831,087.180.633,244.219.744,2511.400.377,49 .
997208196 SF MOBILE AND ELECTRONICS MANAGEMENT LTDΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 043300 ΣΟΦΑΔΕΣ10.913.057,99-6.056.049,8416.969.107,83--- .
999782442 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝΘΕΣΗ ΠΥΡΓΙ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 026500 ΠΑΤΡΑ8.505.107,54-7.746.394,0916.251.501,63340.102,50343.628,15683.730,65 .
095444548 ΜCM ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΓΡΥΠΑΡΗ 2Α17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.442.060,77-9.490.336,2016.932.396,97--- .
094140008 ΠΑΣΧΟΣ Α ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5610678 ΑΘΗΝΑ----5.844.777,0611.072.661,7916.917.438,85 .
094021505 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 4011742 ΑΘΗΝΑ5.665.409,77-10.604.232,2016.269.641,97237.090,30403.172,64640.262,94 .
094105866 ΤΕΝΕΤ ΑΕΜΑΡΝΗ 3310432 ΑΘΗΝΑ5.640.856,88-11.264.962,1416.905.819,02--- .
090154403 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ5.596.038,18-11.285.887,8716.881.926,05--- .
094243010 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 4816674 ΓΛΥΦΑΔΑ----10.400.365,986.462.188,9516.862.554,93 .
094009749 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ ΑΕΕΡΜΟΥ 6510563 ΑΘΗΝΑ1.155.460,168.337,242.357.255,393.521.052,794.583.598,148.737.362,6813.320.960,82 .
095450021 ΒΙΟΡΑΠΤΙΚΗ ΕΠΕΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 517778 ΤΑΥΡΟΣ6.414.607,64-10.379.542,1916.794.149,83--- .
095486712 PORT HELLAS ΕΠΕΣΚΥΛΙΤΣΗ 2111473 ΑΘΗΝΑ5.564.140,41-11.171.263,0616.735.403,47--- .
095500330 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΕΡΙΣΣΟΥ 3-514343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ5.524.014,32-11.153.346,0316.677.360,35--- .
094264797 ΑΚΟΥΑ ΤΕΡΕΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12 ΚΑΙ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16314671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ9.935.659,85-6.723.303,1816.658.963,03--- .
099358895 ΦΩΤΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 8654248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.509.710,00-11.130.267,1416.639.977,14--- .
099405981 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΕΛΠΙΔΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 638446 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ6.982.824,56-7.603.550,7714.586.375,331.139.296,55910.671,972.049.968,52 .
997673266 DYNAMIC ASSIST ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 415354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ12.352.406,60-3.726.621,8116.079.028,41389.192,81163.946,24553.139,05 .
094342282 ΤΕΧΝΟ ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2657009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ6.343.097,53-5.555.947,9411.899.045,472.068.810,082.662.172,074.730.982,15 .
099034502 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΙΠΙΝΟΥ 8211251 ΑΘΗΝΑ7.046.774,25-4.609.439,8611.656.214,112.764.351,992.207.809,964.972.161,95 .
094274430 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΔΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΒΙΠΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 22 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ8.306.102,33-8.305.353,5216.611.455,85--- .
094422896 BULLET ΔΙΑΦΗΜ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ 311635 ΑΘΗΝΑ8.555.479,61-8.035.540,9016.591.020,51--- .
094236682 ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΗΠΕΙΡΟΥ 357009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-5.536.270,2811.048.813,0316.585.083,31--- .
094341330 ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕΦΙΛΙΠΠΟΥ 450200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ10.071.947,23-6.438.349,6216.510.296,85--- .
094385522 ΔΗΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.263.218,45-10.557.452,4715.820.670,92231.595,14434.868,27666.463,41 .
095513990 ΣΙΛΚΟ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 1810563 ΑΘΗΝΑ5.535.954,76-10.922.941,0016.458.895,76--- .
094326859 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16811251 ΑΘΗΝΑ6.246.090,01-9.692.100,1815.938.190,19185.394,58328.150,17513.544,75 .
094386414 Α Ε ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9917672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.257.775,97-10.192.721,0416.450.497,01--- .
094298672 ΙΟΤΕΞ ΑΕΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.774.605,70-10.646.843,2616.421.448,96--- .
998929803 ΕΛΥΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 310563 ΑΘΗΝΑ10.927.607,45-4.940.150,6115.867.758,06275.735,72276.837,66552.573,38 .
081289938 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ Π-ΚΑΤΣΑΡΑΣ Φ ΟΕΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 2516341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ5.748.685,48-10.663.446,7816.412.132,26--- .
094532796 ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝΒΙΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 068100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ7.251.839,35-8.653.892,3515.905.731,70212.213,99281.193,34493.407,33 .
094536107 LEAD CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣΛΑΖΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟ 316674 ΓΛΥΦΑΔΑ5.448.097,44-10.939.908,6416.388.006,08--- .
094125656 ΕΡΓΚΟΝ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 10011472 ΑΘΗΝΑ7.025.175,56-7.728.575,0714.753.750,63901.574,57702.427,451.604.002,02 .
094429314 ΘΕΒΑ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5112135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.826.378,913.589.895,3810.941.342,0716.357.616,36--- .
099002774 ΝΕΑ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΟΡΥΤΣΑΣ 2118345 ΜΟΣΧΑΤΟ5.069.970,82-9.942.023,6415.011.994,46460.794,24877.087,541.337.881,78 .
094268864 ΦΛΑΜΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 6656429 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ7.403.402,72-8.933.179,7716.336.582,49--- .
092086919 ΑΦΟΙ Κ ΠΑΠΠΑ ΟΕΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ5.444.924,03-10.886.120,7416.331.044,77--- .
098089459 VOLK EASTMED INFRASTRUCTURE LIMITEDΜΗΛΙΩΝΗ 410673 ΑΘΗΝΑ5.399.705,13-7.855.660,4713.255.365,601.300.077,321.758.963,493.059.040,81 .
082832753 ΣΠΥΡΟΥ Γ ΟΕΓ ΚΑΡΤΑΛΗ 3268100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ5.405.320,25-10.908.076,3316.313.396,58--- .
997994965 ADVANCE HUMAN RESOURCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 14554638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.334.200,59-1.182.806,748.517.007,334.874.846,112.912.899,847.787.745,95 .
094107478 ΒΙΟΓΙΑΝ ΑΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟ 1318233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ10.547.975,78-5.749.085,5116.297.061,29--- .
095613060 ΕΝΔΥΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ55 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ6.325.324,39-9.486.970,0215.812.294,41168.580,50290.810,86459.391,36 .
094177180 ΑΤΚΟΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 3715233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ5.420.710,70-10.841.455,5016.262.166,20--- .
094240265 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 3511528 ΑΘΗΝΑ5.387.035,53-10.868.549,7116.255.585,24--- .
081084447 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 34015451 Ν ΨΥΧΙΚΟ8.225.904,58-8.004.729,0816.230.633,66--- .
094501586 ΕΚΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ 812242 ΑΙΓΑΛΕΩ5.725.728,27-10.059.765,5615.785.493,83163.154,96263.554,04426.709,00 .
084134682 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Δ-ΓΙΑΝΝΟΜΗΤΡΟΣ Β ΟΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 914121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.382.132,75-9.793.619,4816.175.752,23--- .
095437902 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8018535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.121.260,804.397.045,1910.643.548,3816.161.854,37--- .
099761717 ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ7.790.694,16-8.362.173,5516.152.867,71--- .
094266465 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ5.441.622,64-10.671.751,1716.113.373,81--- .
094198102 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΛΛΑΣΠΡΟΣΚΥΝΑ 035005 ΜΑΡΤΙΝΟ5.015.252,05-9.926.851,6114.942.103,66411.117,95760.143,201.171.261,15 .
998475917 RETCO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1515127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ9.196.325,52-6.901.775,8416.098.101,36--- .
081147870 ΣΥΡΟΥ Ο Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΜΑΛΙΑΔΑ 027200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ5.321.376,66-10.760.420,0316.081.796,69--- .
094098846 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕΡΜΟΥ 5354623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.172.536,89-10.470.815,3915.643.352,28163.620,08252.433,04416.053,12 .
099872767 ΓΟΥΙΝΠΑΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 2719200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ6.268.393,70-9.787.299,9516.055.693,65--- .
094188194 MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1011526 ΑΘΗΝΑ2.106.683,99-1.477.045,013.583.729,006.486.438,495.982.489,1912.468.927,68 .
094434324 Λ ΚΑΦΙΡΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΝΩΟΣ 1013121 ΙΛΙΟΝ7.707.190,40-8.332.167,8916.039.358,29--- .
094410326 ΜΠΟΥΛΣΑΜ ΑΕΕΕΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΟΠΩΡΟΚ ΟΙΚΙΑΚ14 ΧΛΜ ΘΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡ 057001 ΘΕΡΜΗ5.515.832,17-10.516.206,6316.032.038,80--- .
094432005 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΧΑΡΝΩΝ 44211143 ΑΘΗΝΑ5.837.655,38-7.398.199,3213.235.854,701.283.643,921.503.947,452.787.591,37 .
095340298 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΕΦΕΣΟΥ 2116121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ5.331.916,02-10.679.312,3016.011.228,32--- .
094096761 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕΓΡΑΜ ΒΙΤΣΙ 13054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.146.242,20248,1710.837.386,9015.983.877,27--- .
095391169 ΒΑΦΕΙΟΦΙΝΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΙΟΒΗΣ 1911146 ΓΑΛΑΤΣΙ5.798.638,92-9.418.094,1515.216.733,07270.646,87486.930,12757.576,99 .
099344880 CORFU SEA GARDENS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΚΑΒΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 049080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ8.336.960,94-6.242.941,3114.579.902,25586.491,04801.106,881.387.597,92 .
095522402 ΔΙΑΚΑΛ ΕΠΕ17 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΝΑΤΟ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ10.050.603,70-5.871.679,3415.922.283,04--- .
095547482 ΠΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑΖΑΧ ΤΡΟΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖ ΔΗΜΟΚΡ 1316675 ΓΛΥΦΑΔΑ2.639.728,492.072,665.282.879,667.924.680,812.977.964,425.012.079,887.990.044,30 .
998617900 ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΙΓΑΛΕΩ 1411855 ΑΘΗΝΑ8.121.345,25-7.720.790,3915.842.135,64--- .
998475733 ΑΠΛΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΛΕΩΦ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4110443 ΑΘΗΝΑ12.756.121,20-3.023.887,3115.780.008,51--- .
093400010 ΒΑΛΑΗΣ Θ-ΣΑΙΤΗ-ΒΑΛΑΗ Α ΣΙΑ ΕΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9017237 ΔΑΦΝΗ5.227.905,26-10.533.119,6615.761.024,92--- .
094450545 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΒΕΕΒΕ9 ΧΛΜ ΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ6.772,689.818.343,345.935.479,8215.760.595,84--- .
997957761 DOLCE TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5716561 ΓΛΥΦΑΔΑ11.150.360,28-4.608.826,4515.759.186,73--- .
800479448 ΜΠΡΑΙΝΤΕΛ ΒΙΟΤΟΥΛΣ ΜΟΝ Ε Π ΕΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 519300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ11.828.324,72-3.868.719,4115.697.044,13--- .
094088527 Σ Κ Π ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΒΕΕΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 3217674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ5.318.018,00-9.922.743,7615.240.761,76151.696,16287.481,86439.178,02 .
095703225 EUROFILM COMMER CIAL MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΙΚΗΤΑΡΑ 610678 ΑΘΗΝΑ8.563.173,65-7.107.747,5715.670.921,22--- .
800510825 INOTEX IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 515342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ11.229.477,37-4.439.061,5415.668.538,91--- .
094448630 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕΒΕΒ ΡΩΤΑ 1461100 ΚΙΛΚΙΣ4.221.227,39-8.063.735,5312.284.962,921.182.828,622.183.854,723.366.683,34 .
099353408 SAN GIORGIO DEL MONTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΑΝ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕΛ ΜΟΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 14911475 ΑΘΗΝΑ6.208.387,48-4.309.441,9110.517.829,392.159.366,812.932.086,035.091.452,84 .
998897721 ΣΑΙΝΤ ΤΖΩΝ ΓΚΑΡΝΤΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ8.379.068,41-7.222.666,9215.601.735,33--- .
094417653 KNOWLEDGE TRUST INVESTMENT ΑΝ ΣΥΜ ΤΕΧ ΜΕΛ ΕΜΠ ΒΙΟ ΕΤΙΜΒΡΟΥ 1011257 ΑΘΗΝΑ5.611.367,01-9.456.201,5315.067.568,54180.667,50343.220,02523.887,52 .
094448457 ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΑΝΕΚΟ ΑΕΙΚΟΝΙΟΥ 11-1354453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.724.342,12-9.848.236,2915.572.578,41--- .
095709600 VAS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΕΦΙΛΩΝΟΣ 14518536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.907.100,35-6.632.818,1315.539.918,48--- .
095366763 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΛΕΚΤΑ ΕΠΕΠΑΣΤΕΡ 1356532 ΠΟΛΙΧΝΗ8.596.500,17-6.938.030,9615.534.531,13--- .
094430153 PROTECTA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΑΝΘ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ4.871.341,98-6.524.778,6211.396.120,601.822.235,682.298.172,494.120.408,17 .
099327685 UNION METAL-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤ/ΚΗ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.ΕΤΡΙΚΑΛΩΝ 2113671 ΑΧΑΡΝΕΣ8.787.230,21-6.723.624,1215.510.854,33--- .
998341270 ΚΕΝΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΜΝΗΝΩΝ 5465403 ΚΑΒΑΛΑ6.904.015,76-8.568.365,1415.472.380,90--- .
094270405 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚΡΗΣΤΩΝΗ 061100 ΚΙΛΚΙΣ7.399.462,95-8.058.698,0915.458.161,04--- .
998138060 VASSO VDK TRADING ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 1912134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ11.536.888,93-3.901.029,5915.437.918,52--- .
094509271 ΦΕΡΜΑ ΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΑΡΗ 5-718537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ11.195.273,84-4.237.212,0415.432.485,88--- .
095662552 ΠΛΑΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΑΒΙΕΡΟΥ 4810438 ΑΘΗΝΑ5.140.826,37-10.281.197,1515.422.023,52--- .
998277882 ΟΝ ΠΡΟΓΚΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΣΩΜΑΤΩΝ 412131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ11.249.331,10-4.154.495,5715.403.826,67--- .
095143579 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΦΟΙ ΣΙΑ ΕΠΕΣΙΤΟΧΩΡΙ 062200 ΝΙΓΡΙΤΑ5.094.815,09-10.303.912,0115.398.727,10--- .
094322676 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΓΚΑ ΑΤΕ MEGA STAΙΘΑΚΗΣ 215233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ9.055.572,37-6.317.651,4815.373.223,85--- .
084204154 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Φ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.865.887,09-7.498.971,1715.364.858,26--- .
800700713 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2819200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ12.422.514,86-2.925.998,1415.348.513,00--- .
801331697 MULTI TECHNO MARKET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε Π ΕΑΙΤΩΛΩΝ 3812137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12.619.564,69-2.724.502,8415.344.067,53--- .
099935390 NETSHOP GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 5413671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.099.600,41-740.472,431.840.072,846.671.001,086.830.931,8113.501.932,89 .
094157236 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜ62 ΧΛΜ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 027051 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ5.793.086,58-9.540.947,3515.334.033,93--- .
094298310 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι ΕΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕΒΙΟΜ ΠΕΡΙΟΧ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ7.143.440,79-4.776.506,2211.919.947,011.906.422,631.498.266,403.404.689,03 .
094368826 ΜΕΤΡΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 040009 ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ3.284.726,062.674.670,349.355.328,5615.314.724,96--- .
095533489 ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΙΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕΕΛΕΥΣΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 3913122 ΙΛΙΟΝ4.630.249,10442.446,9610.158.238,8015.230.934,86--- .
999325716 ALUSTAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 22916674 ΓΛΥΦΑΔΑ7.346.527,63-7.868.200,9715.214.728,60--- .
095598525 P G TV ΕΠΕΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 17Α10683 ΑΘΗΝΑ5.062.137,21-10.148.011,2115.210.148,42--- .
095506973 STEALTH ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑΒΟΛΟΥ 518346 ΜΟΣΧΑΤΟ10.742.284,53-4.447.192,8715.189.477,40--- .
999883112 ΗΛΙΑΣ Γ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο ΕΜΕΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3111744 ΑΘΗΝΑ6.051.508,37-9.129.255,7515.180.764,12--- .
099364447 ΣΦΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΚΩΝ ΝΟΥ 610431 ΑΘΗΝΑ4.372.185,06283,366.474.933,1410.847.401,561.582.267,722.750.630,974.332.898,69 .
800652170 SRP DEV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΥΒΕΛΗΣ 811146 ΓΑΛΑΤΣΙ10.518.726,04-4.658.804,6715.177.530,71--- .
099361168 ALDO AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝΟΔ ΕΛΥΤΗ 9813341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ7.591.388,50-6.325.096,8813.916.485,38558.717,12692.126,731.250.843,85 .
095450948 ART ΙΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΠΕΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ 1214122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ8.747.815,03-6.417.207,3615.165.022,39--- .
081647802 ΑΝΑΜΕΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣΜΥΣΤΡΑ 114232 Ν ΙΩΝΙΑ5.052.706,68-10.088.019,1915.140.725,87--- .
095526197 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΓΑΛΗΝΟΥ 1816674 ΓΛΥΦΑΔΑ6.973.347,31-8.149.619,0715.122.966,38--- .
094296248 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕ ΕΠΙΠΛΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ14 ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ4.659.323,98-4.000.644,418.659.968,392.869.530,593.578.169,556.447.700,14 .
094510257 ΑΡΚΟ ΑΝ ΕΜΠ ΚΑΙ METΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΞΥΠ/ΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝΑΛΙΜΟΥ 6617455 ΑΛΙΜΟΣ4.759.168,91256.042,5710.028.010,9015.043.222,38--- .
095452536 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΙΛΙΚΩΝ 712131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ7.397.584,05-5.970.831,0913.368.415,14639.855,84989.069,201.628.925,04 .
094382267 ΝΕΔΑΣ ΑΤΟΕΑΝΤΙΟΠΗΣ 3417343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8.174.766,40-6.813.069,0214.987.835,42--- .
095108713 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΘ 92539 018863 ΠΕΡΑΜΑ----5.235.541,809.747.887,8814.983.429,68 .
099557210 ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΥΡΑΙΝΑ 084600 ΜΥΚΟΝΟΣ6.783.813,181.522,538.169.631,2114.954.966,92--- .
099605051 ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΑΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 4460300 ΑΙΓΙΝΙΟ7.411.420,05-7.526.978,9814.938.399,03--- .
998159853 ΗΛΕΙΑΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΥΡΟΥ 3511147 ΓΑΛΑΤΣΙ10.513.999,82-4.410.201,1614.924.200,98--- .
099682474 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6119300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ8.174.353,33-6.736.856,0614.911.209,39--- .
800637904 DTA IMPORT EXPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ ΕΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2254626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.108.545,06-4.777.329,8014.885.874,86--- .
999281033 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1510677 ΑΘΗΝΑ6.275.807,83-8.591.961,1614.867.768,99--- .
099540017 FUNCTION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 6415344 ΠΑΛΛΗΝΗ4.753.195,45-9.143.815,7113.897.011,16326.443,51607.312,81933.756,32 .
801528771 POWERTRADE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΜΑΡΙΟΥ 1112135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12.849.686,61-1.966.126,8214.815.813,43--- .
094256797 ΜΕΣΑΙΚΟΣ Κ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 155132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ4.241.361,44-7.957.603,0412.198.964,481.091.950,731.523.951,532.615.902,26 .
094306338 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 310 ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 117673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.582.897,41-7.202.904,8514.785.802,26--- .
094124973 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΟΥΚΑ ΑΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 854624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.924.394,82-9.850.078,3914.774.473,21--- .
094508655 ΖΕΝΙΘ ΑΝΩΝ ΞΕΝΚΗ ΤΟΥΡΚΗΕΚΜΕΤΤΙΚΗ ΚΑΙΨΥΧΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 1818531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.686.447,9813.882,827.130.331,9012.830.662,70706.691,091.233.071,781.939.762,87 .
099422258 ΟΙΚΟΣ ΜΙΣΣΙΑΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡ ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 641335 ΛΑΡΙΣΑ6.883.153,33-7.885.751,4214.768.904,75--- .
098102020 ALPINE BAU GMBHΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 1-315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ10.740.429,67-4.026.575,7514.767.005,42--- .
099739502 ΥΙΟΙ Δ ΚΑΙ Ι ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΑ 030131 ΑΓΡΙΝΙΟ8.765.261,24-5.999.705,7014.764.966,94--- .
999016981 SAL KO HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝΟΤΑΡΑ 5318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.501.206,33-6.249.309,4814.750.515,81--- .
094211835 ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 5810445 ΑΘΗΝΑ4.969.535,65-9.764.065,0814.733.600,73--- .
999910014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1 ΧΙΛ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΖΥΓΟΥ 065500 ΚΑΒΑΛΑ8.697.811,97-6.032.598,1514.730.410,12--- .
094342614 ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ MISS SILVER ΑΒΕΕ ΓΥΝ ΕΣ ΕΝΔΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.875.519,28-9.853.103,2214.728.622,50--- .
099061866 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝΘΗΒΩΝ 381 ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΥ 212244 ΑΙΓΑΛΕΩ6.965.279,05-3.791.079,0510.756.358,101.584.472,152.379.821,133.964.293,28 .
999851624 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ8.706.068,17-6.000.669,4614.706.737,63--- .
082027684 Γ ΚΑΦΕΤΖΗΣ Π ΚΑΡΑΤΖΑΣΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9913671 ΑΧΑΡΝΕΣ4.899.023,06-9.797.931,8914.696.954,95--- .
095566503 ΥΦΑΣΜΑΤΕΧ ΕΠΕΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 8217672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.885.519,33-9.786.331,3314.671.850,66--- .
094353942 ΤΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΙΚΗΣ 2010557 ΑΘΗΝΑ4.880.361,36-9.758.157,2914.638.518,65--- .
095192421 ΚΟΜΠΡΑ ΕΛΛΑΣΣΚΙΠΗ 2817673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.858.683,01-9.743.109,7314.601.792,74--- .
094393546 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΕΧΝ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΥΡ ΞΕΝΟΔ ΑΓΡΟΤΕΜΠΟΡ ΕΙΣ ΕΞΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3410437 ΑΘΗΝΑ6.783.457,13-7.805.566,5414.589.023,67--- .
094017264 ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΦΟΙ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΑΒΕΕΣΥΝ ΤΡΙΚΚΑΙΟΓΛΟΥ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ5.094.154,35-8.592.717,0513.686.871,40307.374,23576.175,98883.550,21 .
090062127 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΥΠΑΤΙΑΣ 1 Β10557 ΑΘΗΝΑ7.450.148,35-7.102.652,2114.552.800,56--- .
082068470 Σ ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΣΙΑ ΟΕΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 6411744 ΑΘΗΝΑ6.034.292,89-8.516.148,2614.550.441,15--- .
094328459 GRECOIMPORT ΑΝΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΠΑΠΑΓΟΥ 2414342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ4.841.750,10-9.682.623,2014.524.373,30--- .
095308932 ΙΝΚΑ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ4.838.999,39-9.676.533,3614.515.532,75--- .
998888091 ALYARA FASHION ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΟΡΕΟΥ 210551 ΑΘΗΝΑ9.140.299,09-5.349.044,3614.489.343,45--- .
094004999 LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 72 ΚΑΙ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 015231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ6.272.387,56-8.210.386,4114.482.773,97--- .
094184400 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Γ15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.951.828,80-781.591,213.733.420,016.905.997,383.828.793,8210.734.791,20 .
999840879 GMK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2011362 ΑΘΗΝΑ5.584.280,65-8.876.063,6214.460.344,27--- .
096083656 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝ Π ΕΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ8.277.159,50-6.178.987,9014.456.147,40--- .
099360590 REPROGRAPHIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 2911745 ΑΘΗΝΑ5.831.795,25-8.619.851,1414.451.646,39--- .
998863650 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘ ΔΙΑΚΟΝΟΥ 571305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ7.962.014,80-6.481.942,0214.443.956,82--- .
998130048 EVROIL PETROLEUM ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΑΒΑΚΗ 1612461 ΧΑΙΔΑΡΙ3.854.918,313.653.013,276.925.280,5414.433.212,12--- .
095401801 ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15317341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.719.926,682.093.430,399.603.950,1514.417.307,22--- .
099054722 ΛΙΝΚΟΛΝ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ ΑΣΣΟΣΙΕΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 14611472 ΑΘΗΝΑ4.837.682,67-9.575.884,3514.413.567,02--- .
082998673 ΔΗΜ ΒΑΛΣΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΟΚΛΑ Λ 5 018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ6.449.045,63-7.958.402,5314.407.448,16--- .
094429850 ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 5810433 ΑΘΗΝΑ1.696.402,63-1.053.811,082.750.213,715.519.500,776.121.411,8911.640.912,66 .
094508735 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4611251 ΑΘΗΝΑ----5.105.751,779.259.520,7214.365.272,49 .
094448513 ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΝΤΙΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΙΝΗ 15Α11528 ΑΘΗΝΑ8.438.551,93-5.917.659,8914.356.211,82--- .
094054849 ΤΡΑΝΣΜΕΔ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΑΙΡΕΙΑΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 8518538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.359.007,85-8.717.523,7713.076.531,62439.919,66836.370,681.276.290,34 .
095401352 ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΑΡΠΕΤΣ ΕΠΕΒ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 717342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4.731.239,32-9.525.721,8414.256.961,16--- .
997472524 ΗΜΕΠΕΤ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΚΔΟΣ ΗΜΕΡ ΠΕΡΙΟΔ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 2 ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 014121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.944.210,20-4.486.947,2211.431.157,421.904.412,16894.202,772.798.614,93 .
094372471 ALPINA SPA ΚΟΚΚΙΝΗΣ Κ ΠΑΕ ΔΙΑΜΕΣ ΜΕΤΑΦ ΕΜΠΟΡ ΜΗΧΑΝΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ 057400 ΣΙΝΔΟΣ8.346.067,87-4.436.355,7212.782.423,59630.658,04816.673,361.447.331,40 .
094085107 ΠΕΛΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3559200 ΝΑΟΥΣΑ1.671.900,91398.519,935.432.044,677.502.465,512.307.149,434.399.041,726.706.191,15 .
094406847 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΕΜ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 4562121 ΣΕΡΡΕΣ3.209.494,93-6.416.959,519.626.454,441.821.837,622.751.467,444.573.305,06 .
999862282 MEDITERRANEAN SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 5710432 ΑΘΗΝΑ3.859.533,67-7.077.701,0410.937.234,711.209.955,372.047.651,403.257.606,77 .
094028358 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕΧΡ ΛΑΔΑ 310561 ΑΘΗΝΑ7.813.359,47-4.499.113,0212.312.472,491.207.201,90672.515,911.879.717,81 .
095048080 ΖΙΕΛ ΑΜΠΕΓΚ ΕΛΛΑΣ ΑΘΗΝ ΒΙΟΜ ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ4.472.906,24-8.945.305,3813.418.211,62256.116,14484.863,78740.979,92 .
999099259 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 911635 ΑΘΗΝΑ6.114.248,11-8.003.487,1514.117.735,26--- .
999933562 ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΜΠΕΝΑΡΔΗ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ9.021.142,57-5.027.185,4514.048.328,02--- .
094301331 ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣΜ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 518535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.278.483,30-4.158.071,4113.436.554,71308.943,44249.083,33558.026,77 .
095674121 MILOMEL HELLAS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΕΗΣΙΟΔΟΥ 2210674 ΑΘΗΝΑ1.606.768,27-1.957.727,363.564.495,634.469.320,485.919.623,3110.388.943,79 .
094040716 ΣΕΡΒΟΣ Γ ΣΙΑ ΑΒΕΕ ΔΙΑΝΑΚΑΤΟΥΝΗ 3754625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.708.366,8644.526,267.237.945,5610.990.838,681.030.179,141.924.225,292.954.404,43 .
094439750 ΑΛΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3111855 ΑΘΗΝΑ2.127.729,78-4.237.558,166.365.287,942.687.340,114.871.581,427.558.921,53 .
094313286 ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΜΑΛΑΚΑΣΗ 1311143 ΑΘΗΝΑ4.410.431,51358.812,749.154.394,6013.923.638,85--- .
093698891 ΥΙΟΙ Δ ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΣΙΑ ΕΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17116122 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ5.067.576,65-8.811.178,9813.878.755,63--- .
094207895 ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Β ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑΛΗΤΟΣ 054646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.222.895,52-6.655.135,4913.878.031,01--- .
096000253 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 157200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ3.301.306,38-4.385.238,057.686.544,432.438.776,773.721.909,196.160.685,96 .
094079820 ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Α Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1712241 ΑΙΓΑΛΕΩ4.910.629,48-8.924.466,9013.835.096,38--- .
099493165 ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ2ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ5.206.954,18-7.883.320,9113.090.275,09288.287,15422.744,50711.031,65 .
082101502 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ-ΣΙΑΑΝΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.592.724,02-9.185.490,2813.778.214,30--- .
094109853 Μ ΤΟΥΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 2611741 ΑΘΗΝΑ7.089.268,04-6.676.752,0013.766.020,04--- .
997522520 B2B GAMING SERVICES MALTA LIMITEDΟΦΙΟΥΝΤΟΣ 911142 ΑΘΗΝΑ8.789.216,33-4.966.034,9013.755.251,23--- .
094095752 ΒΛΑΧΟΥ ΑΦΟΙ ΜΕΒΙΚΑΤ ΑΒΕΤΕΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1557008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.961.144,77-6.465.345,799.426.490,561.533.185,052.774.116,034.307.301,08 .
094185179 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 1410677 ΑΘΗΝΑ5.425.652,33-7.369.099,3312.794.751,66393.069,28531.261,23924.330,51 .
094520030 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159Β54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.877.847,41-8.832.037,6513.709.885,06--- .
094084504 ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣΒΟΡΑΖΑΝΗ 366100 ΔΡΑΜΑ4.566.255,46-9.131.914,1313.698.169,59--- .
095078360 ΠΙΤΡΙΑ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 4411742 ΑΘΗΝΑ3.422.550,14-10.266.413,9113.688.964,05--- .
095746667 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΣΑΚΙΣΛΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ6.031.583,69-3.040.317,669.071.901,352.093.589,992.520.344,794.613.934,78 .
095437060 ΟΚΤΑΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕΘΕΜΙΔΟΣ 25 Β18233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ7.187.620,84-5.887.043,6413.074.664,48212.136,02388.548,67600.684,69 .
094128984 ΔΙΑΔΗΜ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α ΕΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1011855 ΑΘΗΝΑ3.317.039,54-5.982.838,759.299.878,291.709.712,852.665.396,564.375.109,41 .
094051210 ΛΥΡΑ ΑΕΒΕΠΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 10013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.613.065,68-7.350.531,5510.963.597,23982.954,941.726.634,932.709.589,87 .
095245222 ΠΡΟΒΙΖΙΟΝΣ ΕΠΕ4 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΤΙΤΑΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 019600 ΜΑΝΔΡΑ4.811.527,04-8.837.439,2613.648.966,30--- .
094012754 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΞΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΜΒΥΞ ΠΒ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣΕΡΜΟΥ 5210563 ΑΘΗΝΑ3.514.899,6113.499,8410.102.984,9113.631.384,36--- .
094072671 ΚΩΝ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 211855 ΑΘΗΝΑ3.990.293,61941.401,744.626.661,489.558.356,832.269.523,471.777.665,764.047.189,23 .
094059010 COMMERCIAL VALUE ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΒΑΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6011528 ΑΘΗΝΑ6.162.132,44-6.599.724,9912.761.857,43379.932,13460.869,64840.801,77 .
094321667 Μ ΤΣΙΡΕΚΑΣ Α Ε ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ13ΧΙΛ ΕΘΝ ΑΘΗΝ ΛΑΜ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ5.294.057,83-8.302.876,9313.596.934,76--- .
800614614 ALPHA TERRANOVA ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΝΗΣ 3310432 ΑΘΗΝΑ9.219.506,20-4.362.657,4613.582.163,66--- .
094002380 YORKSHIRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 312351 ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ5.159.099,05-8.404.966,2913.564.065,34--- .
800175176 ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ3.446.729,26-1.640.074,755.086.804,014.732.265,983.744.293,948.476.559,92 .
997652443 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ16ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 057011 ΓΕΦΥΡΑ9.730.652,92-3.774.846,3713.505.499,29--- .
999860657 ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 39618863 ΠΕΡΑΜΑ----5.960.495,707.537.914,7813.498.410,48 .
094154824 T V GROUP A EΑΚΡΙΤΑ 918410 ΝΙΚΑΙΑ4.472.644,83-9.015.167,1013.487.811,93--- .
095680404 COSMOFASHION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΛΥΜ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1454626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.631.691,66-6.855.095,6113.486.787,27--- .
098084974 VERGINA FERRIES LIMITEDΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΑ 12416561 ΓΛΥΦΑΔΑ5.237.168,39261,288.248.917,6213.486.347,29--- .
094283855 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 8810442 ΑΘΗΝΑ5.938.559,63-7.175.432,0713.113.991,70156.470,01158.569,89315.039,90 .
094395240 ΧΑΛΥΒΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜ ΕΜΠΟΡΕΤΑΙΡ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΑΛΕΞ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4515236 Π ΠΕΝΤΕΛΗ4.448.936,06-8.979.120,9813.428.057,04--- .
081405550 ΦΩΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΡΙΣΗΣ ΤΕΡΜΑ 1 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ7.606.703,78-5.795.606,5113.402.310,29--- .
092265750 ΓΥΑΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕΚΡΙΕΖΗ 465302 ΚΑΒΑΛΑ4.468.357,56-8.933.567,3813.401.924,94--- .
094139777 ΜΠΕΤΟΜΑΡ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΠΛΑΣΤΗΡΑ 216673 ΒΟΥΛΑ2.851.949,33-5.697.985,928.549.935,251.675.102,163.169.989,144.845.091,30 .
094140094 ΑΒΕΕ PIGGY ABEEΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1414568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ6.857.465,10-6.517.487,2713.374.952,37--- .
999074622 EUROFARM ΕΛΛΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΕΙΔΩΓΡΑΒΙΑΣ 13Β14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ9.090.485,61-4.273.645,4713.364.131,08--- .
094369313 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΑΕ7 ΧΛΜ ΛΑΡ ΦΑΛΑΝΗΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ4.826.021,54-8.531.167,0113.357.188,55--- .
094398566 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.306.232,151.755.500,724.869.273,668.931.006,532.422.818,652.002.969,784.425.788,43 .
095566712 ΑΛ ΧΡΥΣΑΚΗΣ-ΕΠΕΑΡΡΙΑΝΟΥ 3111635 ΑΘΗΝΑ5.303.973,64-8.040.709,1513.344.682,79--- .
800542491 MEDICAL LOGISTICS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΠ ΙΔΙΩΤ ΚΕΦΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΑ ΠΕΛΛΑ 058005 ΠΕΛΛΑ9.844.860,48-3.492.832,9913.337.693,47--- .
095127266 ELECOMP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.429.880,07-8.854.649,4513.284.529,52--- .
094372016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι ΘΩΙΔΗΣ ΧΟΤΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΕΙΧ ΣΟΥ 056610 ΣΥΚΙΕΣ2.704.624,23-2.289.262,594.993.886,824.737.404,443.547.994,758.285.399,19 .
094233298 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΒΡΕΤΤΟΥ 2513600 ΑΧΑΡΝΕΣ5.321.447,93-7.918.675,2213.240.123,15--- .
094094374 ΠΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓ ΤΕΛΙΟΠΚΑΡΟΛΟΥ 2710437 ΑΘΗΝΑ4.086.431,89-8.380.195,6812.466.627,57263.253,95498.546,62761.800,57 .
094256379 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ30 ΧΛΜ ΒΙΠΕ ΛΑΚΩΜΑΤΟΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ6.849.178,19-5.442.985,6312.292.163,82352.242,51583.436,01935.678,52 .
094055582 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ5 ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.014.146,51-5.744.953,4111.759.099,92534.473,09932.860,471.467.333,56 .
998307946 ΕΣΤΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 26354655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.102.284,91-3.120.182,5013.222.467,41--- .
094151219 ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΣΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 315233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ5.090.287,61-8.124.895,2613.215.182,87--- .
094236909 ΗΧΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.402.227,23-8.804.076,0013.206.303,23--- .
095451539 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 1810559 ΑΘΗΝΑ4.364.678,66-8.824.019,5513.188.698,21--- .
094248945 ΕΥΡΩΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ AEΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4410679 ΑΘΗΝΑ4.225.798,81-8.472.631,8212.698.430,63179.870,92309.580,37489.451,29 .
094504552 ΙΝΤΡΑ ΚΟΝΝΕΚΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ4.395.039,19-8.785.885,3313.180.924,52--- .
099918995 ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΘ 1054 ΑΛΕΞΠΟΛΗ 2 ΧΙΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΒΑΝΤΟΣ 068100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ6.012.264,50-3.487.089,559.499.354,052.349.116,061.328.026,243.677.142,30 .
094347972 ΚΟΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΒΕΟΤΑΕΠΑΛΑΜΑΣ 043200 ΠΑΛΑΜΑΣ4.097.310,28-8.196.860,3012.294.170,58305.616,76575.816,38881.433,14 .
099937868 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 11213671 ΑΧΑΡΝΕΣ5.208.713,79-5.557.665,3910.766.379,181.298.436,631.102.633,622.401.070,25 .
094175531 ΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 1941222 ΛΑΡΙΣΑ8.873.114,90-4.291.260,3513.164.375,25--- .
099030712 ΤΡΙΒΙΑΛ ΕΠΕΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 8411142 ΑΘΗΝΑ4.353.773,50-8.804.465,8713.158.239,37--- .
094378254 MOBILE TRADE STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 3254640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.435.686,93-4.804.059,219.239.746,141.988.800,881.915.197,773.903.998,65 .
094265825 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕΝΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1724100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ6.425.827,34-6.698.382,9413.124.210,28--- .
094025880 ΔΑΜΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΗΜ ΑΕ6Ο ΧΙΛΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.169.807,18396,128.932.007,4113.102.210,71--- .
094531935 ΠΡΕΣΤΙΖ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΓΓΡΟΥ 15417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.480.690,05-6.570.938,3913.051.628,44--- .
800391021 L E A INNOVAZIONE S R LΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 20711523 ΑΘΗΝΑ-10.363.507,362.683.068,2813.046.575,64--- .
094327819 SAT BOX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 411743 ΑΘΗΝΑ6.844.272,95-5.676.021,2512.520.294,20221.944,14277.225,73499.169,87 .
094029214 ALPHA KERAMICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ5 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚ 041222 ΛΑΡΙΣΑ6.121.201,50-4.755.596,4410.876.797,941.043.470,631.085.991,962.129.462,59 .
099878540 SILVER MEDIA GROUP ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΕΙΣ ΕΞ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓ DVD ΒΙΝΤΕΟΚ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΤΑΙΝΙΩ CD ΗΛΕΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1617456 ΑΛΙΜΟΣ7.698.996,92-5.287.476,5812.986.473,50--- .
095314152 TAS SHIPPING CO LTDΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 10918532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.000,004.291.827,568.672.146,6812.965.974,24--- .
094225919 ΦΙΣΚΟΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ2.922.035,93-4.254.193,127.176.229,052.209.181,383.573.483,945.782.665,32 .
093616214 Σ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΟΜΗΡΟΥ 4317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ4.435.655,53-8.008.418,4612.444.073,99181.919,27311.001,75492.921,02 .
998923233 ΕΛΛΕΝΙΚ ΙΜΠΙΡΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2216777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ363.351,03-358.675,23722.026,265.947.787,486.253.714,2712.201.501,75 .
097548450 ΚΟΙΝ ΑΦΟΙ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ-ΕΥΑΓ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ 011473 ΑΘΗΝΑ4.236.418,59-8.680.412,9012.916.831,49--- .
095736312 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΥΠΟΔ ΕΝΔ ΕΠΕΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 9116561 ΓΛΥΦΑΔΑ6.536.420,43-4.839.286,0811.375.706,51581.087,70926.295,371.507.383,07 .
094047729 ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α Β Ε Τ ΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 36354628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.646.335,91-7.542.272,1312.188.608,04244.153,34448.043,66692.197,00 .
095489923 GEBA ΕΠΕΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 27813562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ4.127.673,19-8.741.514,2112.869.187,40--- .
095530217 ORACOM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 2516341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ7.516.944,80-5.321.350,2712.838.295,07--- .
094473792 ΠΛΑΝΝΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 5317561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ7.677.172,81-5.100.751,1212.777.923,93--- .
094398820 OFFICENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 2210553 ΑΘΗΝΑ4.675.919,85-8.094.033,2312.769.953,08--- .
094394997 ΣΟΥΠΕΡΚΟΜΠΙΟΥΤΙΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6215125 ΜΑΡΟΥΣΙ4.232.058,37-8.530.556,2612.762.614,63--- .
094433862 SPECIAL CLEANING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ ΚΑΘΑΡ ΣΥΝΤΗΡ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10 1215125 ΜΑΡΟΥΣΙ9.052.963,53-1.778.507,3710.831.470,901.215.585,46712.552,411.928.137,87 .
095190360 ΠΑΠΣΚΡΑΠ ΕΠΕΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 4319300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ8.134.007,34-4.587.143,3012.721.150,64--- .
094340018 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΑΙΔΟΥΡΟΣΤΑΘΜΟΣ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ6.960.554,68-3.912.159,0710.872.713,75705.390,891.126.790,191.832.181,08 .
999781654 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 026500 ΠΑΤΡΑ7.360.141,8315.564,355.081.494,1412.457.200,32168.251,3675.473,16243.724,52 .
093589569 ΝΙΚ ΣΚΙΝΔΗΛΙΑΣ ΣΙΑ ΕΕΚΑΝΑΡΗ 4018344 ΜΟΣΧΑΤΟ3.827.920,78-7.685.375,8211.513.296,60412.212,32770.412,061.182.624,38 .
094170025 Μ Α ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΒΕΕΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ 052200 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ6.831.310,84-5.860.064,8912.691.375,73--- .
084049870 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΙΜΩΝΟΣ 1512135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.795.822,42-7.881.861,0412.677.683,46--- .
091944865 ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΟΕ2 ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 050200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ4.247.591,87-8.426.309,0712.673.900,94--- .
094277086 ΚΟΥΡΒΑ ΑΕΒΕΘΡΑΚΔΩΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔ 7413671 ΑΧΑΡΝΕΣ5.061.983,41-6.049.993,1611.111.976,57560.060,70997.206,991.557.267,69 .
099521170 MEDIA PRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 811635 ΑΘΗΝΑ5.705.880,06-6.513.433,0712.219.313,13166.772,38264.742,33431.514,71 .
099359726 Φ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Χ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΟΡΦΕΩΣ ΠΑΡΟΔΟΣ 16411855 ΑΘΗΝΑ4.450.998,16-7.364.829,0211.815.827,18311.443,49510.078,90821.522,39 .
094360552 ΙΝΤΕΡΦΑΣΙΟΝ ΑΕΡΟΔΟΥ 4114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ6.096.970,42-6.537.528,6812.634.499,10--- .
094019386 ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΕΣΑΜΟΥ 5115125 ΜΑΡΟΥΣΙ6.374.041,69-3.308.293,339.682.335,022.029.541,93900.933,542.930.475,47 .
094095414 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45518755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ3.153.917,55-3.881.051,817.034.969,362.878.149,442.698.454,575.576.604,01 .
094461013 ΣΤΑΝΚΟ ΑΒΕΕ ΠΟΡΤΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣΛΝΑΤΟ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.010.714,25-8.020.822,2212.031.536,47217.970,28359.185,33577.155,61 .
094393800 STAR POWER OIL ΣΤΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΟΙΛ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΠΕΤΡΘΗΡΑΣ 12818541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.677.503,842.610.327,068.301.278,3312.589.109,23--- .
094140788 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΒΕΕΒΑΣΙΛΙΚΟ 034002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ3.116.162,96-6.138.094,829.254.257,781.239.322,022.058.655,913.297.977,93 .
999329254 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΛΑΤΩΝΟΣ 2417673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.106.695,70-6.440.090,7512.546.786,45--- .
081061317 ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ23 ΧΛΜ Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 019009 ΡΑΦΗΝΑ3.738.910,87-3.295.022,427.033.933,292.081.663,593.428.044,515.509.708,10 .
997277386 BORAX TRADING LTDΧΙΟΥ 116342 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ8.872.853,88-3.666.622,8312.539.476,71--- .
094231188 ΧΥΤΑΛ ΑΒΕΕΜΥΚΗΝΩΝ 4518454 ΝΙΚΑΙΑ5.551.257,31-6.974.406,3112.525.663,62--- .
095446787 ΕΛΒΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 4119200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ6.239.898,71-6.284.999,2312.524.897,94--- .
094530465 INTERNATIONAL CATERING AE ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ20 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 057004 Ν ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ4.709.553,45-7.806.170,0612.515.723,51--- .
094493139 ΓΑΙΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΤΣΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.983.103,165.587,224.919.092,859.907.783,23895.473,811.685.020,362.580.494,17 .
094320136 MICROMEDICA ΑΕΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 817234 ΔΑΦΝΗ4.127.607,66-8.340.118,4312.467.726,09--- .
998305420 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.497.385,50-4.955.644,6512.453.030,15--- .
095754342 AGOULINO FACTORING ΕΠΕΡΟΔΟΠΗΣ 6618545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.149.184,07-8.292.117,5012.441.301,57--- .
094041461 ΔΙΑΤΕΧ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤΣΟΛΩΝΟΣ 9910678 ΑΘΗΝΑ3.832.458,84-7.700.527,2511.532.986,09308.192,51582.855,96891.048,47 .
099975941 SHOW CONTROL ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 711635 ΑΘΗΝΑ7.095.451,31-5.277.651,0812.373.102,39--- .
094066492 ΚΡΙΣ ΠΑΝ ΑΕΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.139.977,44-2.858.327,254.998.304,692.588.583,954.777.743,087.366.327,03 .
095221887 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΟΣ Ε.Π.ΕΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1018648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ5.849.995,53-6.512.675,4512.362.670,98--- .
094085469 ΚΥΔΩΝ ΠΛΑΣΤ ΑΕ ATTCOTHENΥΜΗΤΤΟΥ 12311633 ΑΘΗΝΑ3.771.463,74-7.562.494,3211.333.958,06353.253,95673.835,621.027.089,57 .
095459341 ΜΕΡΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 011528 ΑΘΗΝΑ4.093.554,75-8.258.701,1812.352.255,93--- .
095442309 ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ7 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 041500 ΛΑΡΙΣΑ1.294.202,073.695.864,107.360.090,6112.350.156,78--- .
999676621 ΕΜΜ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 771409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ7.718.031,15-4.631.974,7112.350.005,86--- .
996856964 YIFAN WAY EUROPA KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAGΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6-810010 ΑΘΗΝΑ9.588.539,32-2.753.181,9212.341.721,24--- .
094051638 ΑΕΡΟΝΙΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057400 ΣΙΝΔΟΣ4.110.973,01-8.221.615,7312.332.588,74--- .
094144148 ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ4.090.242,01-8.195.372,9412.285.614,95--- .
094139857 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 210681 ΑΘΗΝΑ4.097.530,41458,692.430.410,046.528.399,142.120.894,083.630.329,485.751.223,56 .
099824978 ΒΕΚΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 ΧΛΜ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ1.999.368,85-3.497.808,705.497.177,552.343.536,174.427.830,556.771.366,72 .
094152449 ΠΡΟΣΥ ΑΕΒΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 1513671 ΑΧΑΡΝΕΣ6.186.616,05-6.075.542,7412.262.158,79--- .
095153665 ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 9112241 ΑΙΓΑΛΕΩ3.802.314,20-6.395.166,6910.197.480,89749.180,521.315.357,502.064.538,02 .
800393247 GOLDEN HOME ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 9318534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.344.768,60-3.734.474,9712.079.243,57156.684,408.714,35165.398,75 .
998771640 ΟΝ TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 62Α15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ4.992.965,70-3.232.240,748.225.206,442.370.145,761.634.259,434.004.405,19 .
094487354 ΖΕΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΜΙΣΚΗ 13954621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.568.147,09-7.614.875,0012.183.022,09--- .
099029866 TELEPRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 100 ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ ΜΕΛΩΔΟΥ 211471 ΑΘΗΝΑ3.939.356,66-6.059.710,769.999.067,42927.305,801.254.486,482.181.792,28 .
999648357 ΠΕΤΡΟΣ Α ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 762122 ΣΕΡΡΕΣ5.092.286,56-7.080.054,6512.172.341,21--- .
094147010 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΕΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 1156430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ4.183.643,85-7.961.299,8412.144.943,69--- .
095659050 EUROEXPO ΚΑΠΑ ΕΠΕΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 8914451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ7.190.233,79-4.953.505,4112.143.739,20--- .
094439528 GIARY GROUP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 1911528 ΑΘΗΝΑ4.320.083,22-5.696.386,9610.016.470,18828.963,051.292.789,572.121.752,62 .
095747511 GLOBAL LEISURE ΕΜΠΟΡ ΤΟΥΡ ΕΙΣΑΓ ΚΑΤΑΣΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΒΟΥΛΗΣ 1510563 ΑΘΗΝΑ4.914.201,44-7.222.547,1912.136.748,63--- .
094336816 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΛΙΣΣΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 22318344 ΜΟΣΧΑΤΟ4.013.377,59-8.122.538,3712.135.915,96--- .
095347484 ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΘΗΒΩΝ 22218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ6.659.235,16-5.454.825,2612.114.060,42--- .
094449699 ΚΑΖΙΝΟ ΜΑΤΖΙΚ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΘ ΣΟΦΟΥΛΗ ΣΕΝΤΕΡ 5754655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.014.310,72-8.087.255,0112.101.565,73--- .
094298149 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑΓΧΙΑΛΟΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ3.031.027,74-9.066.621,3212.097.649,06--- .
095554370 ΣΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 718535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.467.741,82-6.619.246,8412.086.988,66--- .
099325796 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 3810676 ΑΘΗΝΑ7.031.273,61-5.037.451,5012.068.725,11--- .
094022471 ΝΤΑΒΟΣ ΑΕ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟ ΑΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 13012131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.839.131,55-7.757.992,8711.597.124,42162.010,09304.957,25466.967,34 .
093483738 Κ ΓΚΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΡΗΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3154352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.549.165,87-6.506.404,7312.055.570,60--- .
094404983 ΜΑΤΑΡΑΓΚΙΩΤΗΣ Α Β Ε Ε ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ2ΧΛΜ ΛΑΡ ΚΟΖΑΝΗΣ 041447 ΛΑΡΙΣΑ3.627.053,85-5.162.678,178.789.732,021.279.769,591.964.250,963.244.020,55 .
997326637 F P GENERAL TRADING FOODS LTDΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 110677 ΑΘΗΝΑ10.380.617,93-1.633.741,1912.014.359,12--- .
099789542 ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΓΟΥΝΑΡΗ 2516562 ΓΛΥΦΑΔΑ8.177.478,21-3.824.148,9512.001.627,16--- .
094475183 ΠΛΕΙΑΣ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18718345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.995.608,68-7.996.881,7111.992.490,39--- .
094197117 ΑΦΟΙ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΒΕΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 053100 ΦΛΩΡΙΝΑ3.990.667,84-7.980.971,8511.971.639,69--- .
095492221 ΑΘΗΝΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΠΟΡΑΔΩΝ 2811361 ΑΘΗΝΑ4.578.275,34-7.385.886,9211.964.162,26--- .
094254731 ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 11814234 Ν ΙΩΝΙΑ5.205.977,19-5.521.452,8410.727.430,03825.746,81410.717,891.236.464,70 .
094206630 ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡΓΥΡΑ ΕΙΔΗΚΡΥΟΝΕΡΙ 25314568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ7.346.281,79-3.748.748,8911.095.030,68290.884,55550.413,25841.297,80 .
094231047 ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΜΕΤΑΞΑ 1516675 ΓΛΥΦΑΔΑ4.829.088,54-6.592.505,3311.421.593,87175.549,83334.061,21509.611,04 .
094453154 ΓΑΙΑ ΦΡΟΣΤ ΑΕΒΕΑΝΤ ΒΛΑΧΑΚΗ 1754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.606.510,63-7.212.328,9510.818.839,58388.129,91717.760,511.105.890,42 .
099111769 FEROSTAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 211254 ΑΘΗΝΑ3.954.022,95-7.964.495,8811.918.518,83--- .
094012350 ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΜΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 20013671 ΑΧΑΡΝΕΣ5.332.012,44-4.940.420,7210.272.433,16584.167,891.054.153,641.638.321,53 .
094297602 ΑΡΕΧ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕΚ ΒΟΓΑ 35 ΚΑΙ Κ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 254643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.547.093,42-4.362.556,8211.909.650,24--- .
094449165 DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣΑΙΣΩΠΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ3.918.730,69-6.201.879,7710.120.610,46639.828,091.144.384,001.784.212,09 .
095380247 Α ΡΟΖΑΤΤΙ Α ΤΣΟΚΑΣ ΣΙΑ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 416674 ΓΛΥΦΑΔΑ3.954.763,43-7.936.471,0611.891.234,49--- .
094437664 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝ ΕΤΑΙΡ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51-5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.154.045,20-6.342.569,4011.496.614,60208.371,72182.510,49390.882,21 .
094503280 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β10671 ΑΘΗΝΑ5.831.772,42-6.048.687,4111.880.459,83--- .
095533860 ΤΥΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΕΥΑΓ ΛΙΟΣΗ 2613121 ΙΛΙΟΝ4.018.633,15-7.843.591,3111.862.224,46--- .
099672665 GESTOTEL HELLAS AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TYLISSOS BEACH 072200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ1.956.029,40-2.721.087,954.677.117,352.897.466,894.269.085,697.166.552,58 .
082696554 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Β ΣΑΡΑΝΤΟΥ Σ ΟΕΚΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 1114565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ4.080.271,44-7.735.824,1811.816.095,62--- .
094175254 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΕΑΛΙΒΕΡΙ 034500 ΑΛΙΒΕΡΙ3.670.232,70-7.354.120,5511.024.353,25292.737,42494.123,24786.860,66 .
095344353 ΔΗΜ ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΙΣΣΩΝΑΣ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ1.235.434,572.934,70574.701,431.813.070,704.606.101,555.391.427,319.997.528,86 .
095555691 ΜΕΓΚΑΜΑΡΜ ΕΠΕΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ2.614.860,96-4.986.968,907.601.829,861.487.330,082.711.688,464.199.018,54 .
081075205 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΓΜ ΟΕ3ΟΝ Χ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ3.977.840,57-7.806.779,1411.784.619,71--- .
095610520 ABENNIR INTERNATIONAL EΠ EΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 2811855 ΑΘΗΝΑ3.927.118,35-7.853.916,4211.781.034,77--- .
999375480 ACTUAL MANAGEMENT SERVICES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤ ΔΙΑΝΟΜ ΦΑΓΗΤ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΙΑΦΗΜ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡ ΕΠΙΧ ΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 517778 ΤΑΥΡΟΣ4.214.882,79-6.572.038,0410.786.920,83382.086,42609.358,00991.444,42 .
082282321 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΕ3 ΧΙΛ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ5.777.019,83-5.612.103,6511.389.123,48171.221,59207.366,02378.587,61 .
094250492 ΒΗΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΒΕΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 317778 ΤΑΥΡΟΣ2.925.778,43420,005.920.551,758.846.750,181.111.808,941.807.619,612.919.428,55 .
999938754 ΝΕΟΞΕΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΡΦΕΩΣ 18611855 ΑΘΗΝΑ2.691.375,43-3.558.616,396.249.991,822.281.028,103.215.813,265.496.841,36 .
094171396 ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 311524 ΑΘΗΝΑ2.095.055,17-1.728.118,813.823.173,983.555.879,144.358.346,007.914.225,14 .
999285530 Μ Μ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΝΕΩΡΙΩΝ 13618863 ΠΕΡΑΜΑ392.375,08-479.724,52872.099,604.442.159,156.411.457,9310.853.617,08 .
094036414 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕ ΑΕ NUMBER ONEΤΣΑΚΑΛΩΦ 1854636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.904.085,01-7.812.618,1211.716.703,13--- .
094261390 ΚΡΕΤΑ ΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΟΙΡΕΣ 070400 ΜΟΙΡΕΣ5.735.738,95-5.510.056,5011.245.795,45177.447,64290.260,15467.707,79 .
094449638 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΑΓ ΜΗΝΑ 754625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.903.942,08-7.809.497,1611.713.439,24--- .
095450322 ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΗΜΗΤΡΟΣ 3117778 ΤΑΥΡΟΣ7.896.905,31-3.786.457,7511.683.363,06--- .
094029761 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΕΠΕΛΟΠΟΣ 4412131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.069.210,88-5.107.573,569.176.784,441.169.398,841.333.785,882.503.184,72 .
095507853 ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΖΟΥΛΗ 135100 ΛΑΜΙΑ2.403.055,892.533.245,906.709.410,0911.645.711,88--- .
095175159 ΑΛΚΟ ΕΠΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15811142 ΑΘΗΝΑ4.267.951,80-7.376.011,7711.643.963,57--- .
999077741 BIOKOPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΥΔΡΑΣ 1419400 ΚΟΡΩΠΙ7.721.374,12-3.921.540,5711.642.914,69--- .
095225665 ΠΗΓΑΣΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 154625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.850.300,62-7.791.328,5611.641.629,18--- .
801081606 ACARPISE ΕΕΛΕΥΚΗΣ 1612132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ9.769.745,38-1.867.310,6111.637.055,99--- .
095572811 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ KANTALI POROS ΕΠΕΚΥΠΡΟΥ 416452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ3.873.396,82-7.746.160,4911.619.557,31--- .
094181840 ΜΠΙΝΓΚΟ ΒΙΟΤΕΧ ΕΜΠΟΡ ΑΕΡΟΓΚΟΤΗ 354624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.942.642,33-6.676.151,6811.618.794,01--- .
094354809 INTERMEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 7611854 ΑΘΗΝΑ3.723.331,70-7.296.814,5411.020.146,24218.837,58378.658,60597.496,18 .
094508538 ΦΟΥΝΤ ΣΑΠΛΑΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΕΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1317455 ΑΛΙΜΟΣ3.454.409,71-6.904.961,6510.359.371,36437.459,62819.468,751.256.928,37 .
094387240 ΠΥΡΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3066100 ΔΡΑΜΑ3.869.665,46-7.739.059,3211.608.724,78--- .
094067808 ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΟΠΛ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 2345444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ8.345.207,45-3.240.208,3411.585.415,79--- .
094129618 ΞΙΦΙΑΣ ΑΕ ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΤΡΟΠΗΓΗ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ2.068.724,7185.149,704.310.014,616.463.889,021.763.623,113.352.531,395.116.154,50 .
094111098 RIMA HELLAS ΑΕΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ3.237.866,19-6.475.823,619.713.689,80638.169,101.213.221,891.851.390,99 .
094131638 ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕΒΕΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ6.676.530,91353.328,033.789.530,0210.819.388,96594.519,47144.715,51739.234,98 .
095593610 TEXT ΚΑΙ COLOR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛ ΚΑΡΥΤΣΗ 610561 ΑΘΗΝΑ8.080.264,10-3.476.537,9111.556.802,01--- .
095500956 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΓΕΡΑΝΙΟΥ 4110431 ΑΘΗΝΑ1.936.134,462.056.248,007.562.478,5811.554.861,04--- .
081184495 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕΔ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 10818541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.685.018,31-4.863.298,1511.548.316,46--- .
095486619 ΕΛΕΝΗ ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΣΙΑ ΕΠΕΣΠΕΤΣΩΝ 1718120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ5.389.952,49-6.156.820,1811.546.772,67--- .
095671690 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9212135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.559.223,83-6.977.456,5611.536.680,39--- .
094489882 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΧΑΡΝΩΝ 7014561 ΚΗΦΙΣΙΑ5.657.996,67-5.836.246,9111.494.243,58--- .
093701212 ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΕΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4415124 ΜΑΡΟΥΣΙ3.808.303,34-7.677.130,7011.485.434,04--- .
094321575 DROMOR YACHTS ΑΕ1ΧΙΛ ΜΑΡΚΟΠ ΚΑΛΥΒ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ6.949.460,86-4.533.542,3611.483.003,22--- .
097145452 ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΝΕΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 2316675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.033.371,782.394.194,206.041.893,9111.469.459,89--- .
095630450 ΚΛΕΙΔΑΣ Α Κ ΣΙΑ ΕΠΕ18 Χ ΠΑΡ ΑΣΠΡΓΟΥ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ5.879.949,63-5.586.211,5611.466.161,19--- .
095141513 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ16ΧΛ ΘΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ3.813.782,46-7.627.684,7511.441.467,21--- .
094321157 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΖΑΡΣ ΑΕΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5615354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ4.952.080,02-5.607.128,4610.559.208,48301.462,63569.269,70870.732,33 .
095739420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΒΕΕΚΡΗΤΗΣ 1915122 ΜΑΡΟΥΣΙ4.408.015,60-7.006.020,0811.414.035,68--- .
094010343 ΝΑΣΗΣ ΑΕΑΧΙΛΛΕΩΣ 6410435 ΑΘΗΝΑ3.684.780,35-7.298.361,1110.983.141,46154.758,51266.578,80421.337,31 .
091526274 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1456533 ΠΟΛΙΧΝΗ4.637.448,49-6.765.600,0511.403.048,54--- .
098023286 VARNIMA CORPORATION INTERNATIONAL SAΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α15124 ΜΑΡΟΥΣΙ3.833.670,73-7.567.666,0211.401.336,75--- .
081404251 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΣΙΑΣΥΓΓΡΟΥ 22617672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.776.224,76-7.606.046,8411.382.271,60--- .
082955010 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΠΠΙΑΝΟΥ 812131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.727.687,17-5.734.069,6910.461.756,86335.998,87564.973,35900.972,22 .
095656883 ΕΜΠΟΡΟΤΑΠ ΕΠΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15011257 ΑΘΗΝΑ4.050.285,48-7.291.472,5211.341.758,00--- .
094429720 FBS ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΑΝΙ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.757.701,18-7.559.011,9811.316.713,16--- .
094491921 ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β 32ΧΛΜ19014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ3.280.303,78-5.338.923,198.619.226,971.131.135,641.559.607,132.690.742,77 .
093473690 ΚΑΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 610559 ΑΘΗΝΑ3.740.548,41-7.555.122,5911.295.671,00--- .
094249665 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡ ΤΟΥΡ ΚΑΤΑΣΚ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡΙΑΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 69Α10681 ΑΘΗΝΑ3.583.093,79-7.151.297,1210.734.390,91206.549,88345.526,21552.076,09 .
999360976 ΡΟΔΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΟΔΑ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ7.089.473,27-4.192.963,2611.282.436,53--- .
082683189 Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ7 ΧΙΛ ΕΟ ΑΓΡΙΝ ΙΩΑ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ4.173.206,68169.156,406.921.365,3711.263.728,45--- .
091185912 Α ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π ΟΡΦΑΝΟΣ ΟΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 1511741 ΑΘΗΝΑ6.792.213,68-4.435.888,0911.228.101,77--- .
094021591 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙΟΡΦΕΩΣ 16211855 ΑΘΗΝΑ4.129.513,41-7.087.660,9411.217.174,35--- .
094292169 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΚΟΜΑΡΑ 068006 ΚΥΠΡΙΝΟΣ5.653.423,18-5.554.872,2311.208.295,41--- .
094396014 BRANDPOST GREEK DISTRIBUTORS INTERNATIONAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΙΜΑΡΑΣ 21-2318345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.991.491,56-5.897.037,939.888.529,49626.771,29687.267,271.314.038,56 .
094197098 Θ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΝΙΚΟΥ ΑΒΕΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 053100 ΦΛΩΡΙΝΑ3.038.512,84-6.073.219,999.111.732,83730.013,261.340.697,062.070.710,32 .
801109110 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 7816674 ΓΛΥΦΑΔΑ9.035.291,50-2.147.067,2111.182.358,71--- .
082742538 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ KAI ΣΙΑ EΕΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 2210561 ΑΘΗΝΑ6.224.638,45-4.946.887,9111.171.526,36--- .
081760675 ΑΡΙΣΤ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΟΕΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛ 26-Β54628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ5.555.571,00-5.591.294,7311.146.865,73--- .
094094480 ΜΠΕΜΠΕΛΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 183Α11853 ΑΘΗΝΑ3.655.729,111.083,547.476.352,7011.133.165,35--- .
081548990 ΤΣΑΒΛΗΣ Γ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΙΚΟΝΙΟΥ 6117123 Ν ΣΜΥΡΝΗ4.136.242,61-6.996.504,4711.132.747,08--- .
093695366 ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΛΑΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΥΚΑΟΝΟΣ 854351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.261.164,29-6.846.726,8311.107.891,12--- .
095338395 ΣΙΣΣΥ ΕΠΕΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1Δ10564 ΑΘΗΝΑ4.642.214,93-6.462.083,3111.104.298,24--- .
081972893 ΑΠΟΣΤ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΜΩΡΙΑ 617235 ΔΑΦΝΗ5.854.244,15-4.692.952,1310.547.196,28193.379,99361.762,66555.142,65 .
094196888 ΑΒΕ ΠΑΡΑΓ ΤΟΠΟΘ ΤΡΟΦ ΠΑΡΑΓ ΕΙΔ ΣΥΣΚ ΠΛΑΣΤ ΥΛΩΝ ΑΕΓΑΜΒΕΤΤΑ 410678 ΑΘΗΝΑ3.482.838,05-7.614.301,7211.097.139,77--- .
999719244 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.844.203,93-3.712.446,626.556.650,552.171.414,042.363.595,964.535.010,00 .
099772941 ΓΙΟΥΝΙΚΟΛΟΡ UNICOLOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΟΧΑΛΚΟ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ5.253.932,21-5.835.447,1811.089.379,39--- .
094027130 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ6ΟΝ ΧΛΜ ΘΕΣΣ ΒΕΡΡ 056310 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ3.012.638,14113,856.212.181,819.224.933,80646.250,731.217.806,861.864.057,59 .
094050330 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν ΚΑΖΗΣ Α Β Ε ΕΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2414565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ1.987.974,91851.674,433.792.758,886.632.408,221.797.204,892.651.241,894.448.446,78 .
090038000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΚΑΤΕΧΑΚΗ 61 Α ΚΑΙ ΒΡΑΝΑ 011525 ΑΘΗΝΑ453.065,08-192.132,62645.197,705.943.891,114.488.320,9210.432.212,03 .
094496719 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΔΑΜΑΣΗΠΟΥ 5215771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ4.055.350,89-7.012.657,2211.068.008,11--- .
094131927 ΚΟΧΕΝ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣΟΠΙΣΘ ΕΚΟ ΔΙΑΒΑΤΑ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ3.995.380,20-7.062.189,5311.057.569,73--- .
094279159 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕΛEBEΝΤΗ 1812132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.675.492,06-7.369.903,6911.045.395,75--- .
094457429 ΦΡΑΓΚΟ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣΑΓ ΚΗΡΥΚΟΥ 14-612135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.676.185,90-7.351.742,0211.027.927,92--- .
094292305 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΕΡΙΖΙΑ 068014 ΡΙΖΙΑ ΕΒΡΟΥ4.557.516,33920.114,155.546.619,3111.024.249,79--- .
094142051 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΦΙΛΩΝΟΣ 4618535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ11.790,583.643.345,827.361.752,3711.016.888,77--- .
800565793 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΟΡΤΕΡΟ 062300 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ7.990.288,90-3.026.014,7911.016.303,69--- .
081995452 ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΟΓΙΑ ΟΕΑΝΩ ΡΟΪΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ 025002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ5.854.935,98-5.161.233,1111.016.169,09--- .
800845268 MILLENIUM SCRAP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4914569 ΑΝΟΙΞΗ8.633.111,27-2.353.824,1010.986.935,37--- .
800700276 ONLINE SALES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANYΠΕΙΡΑΙΩΣ 10811854 ΑΘΗΝΑ3.781.770,70-1.084.919,084.866.689,784.242.453,741.865.417,996.107.871,73 .
094380970 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 773133 ΧΑΝΙΑ3.713.347,23-7.259.715,8810.973.063,11--- .
096079970 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΟΥΜ ΣΥΝΠΒΕΙΚΟΥ 11911146 ΓΑΛΑΤΣΙ5.092.029,64-5.875.199,2110.967.228,85--- .
094033370 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΑΕΕΘΝΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6410564 ΑΘΗΝΑ4.434.731,1722.562,176.504.622,1810.961.915,52--- .
094206481 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 12513121 ΙΛΙΟΝ3.629.699,15-7.298.390,3610.928.089,51--- .
094340541 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΙΠΕ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ 068100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ3.621.262,09-7.300.009,9610.921.272,05--- .
082861134 ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ Δ ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ Ε ΟΕΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 5210440 ΑΘΗΝΑ3.640.523,33-7.280.041,7010.920.565,03--- .
094147490 ΒΙΟΜΕΤ ΑΕ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑΓΕΦΥΡΑ 057011 ΓΕΦΥΡΑ5.564.829,47-5.337.726,3210.902.555,79--- .
099356564 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α ΒΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ5.789.956,58-5.098.094,6310.888.051,21--- .
999819833 Κ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 3373100 ΧΑΝΙΑ5.271.881,58-5.596.478,6810.868.360,26--- .
999395429 ΖΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ 026500 ΠΑΤΡΑ6.392.354,45-4.467.824,0710.860.178,52--- .
998923466 KAROUZOS LAMPRAKI ORFEOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ5.496.645,37-5.333.989,8610.830.635,23--- .
095415160 ΕΛΛΕΝΙΚ ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11110434 ΑΘΗΝΑ3.595.633,03-7.228.202,1710.823.835,20--- .
093699120 Κ ΧΑΛΛΑΣ ΣΙΑ ΕΕΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 8616231 ΒΥΡΩΝΑΣ3.606.075,11-7.211.785,4710.817.860,58--- .
094400228 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 4410564 ΑΘΗΝΑ2.348.999,01-2.652.651,275.001.650,282.943.392,282.872.067,835.815.460,11 .
999577563 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΝΟΧ 073131 ΧΑΝΙΑ4.762.416,85-6.052.682,9910.815.099,84--- .
095655550 ST MEDICAL PRODUCTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΒΡΟΥ 24 ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ 111527 ΑΘΗΝΑ9.247.506,50-1.559.674,7610.807.181,26--- .
095493567 ΣΑΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 3410442 ΑΘΗΝΑ4.726.913,78-6.067.390,7410.794.304,52--- .
095321470 ΒΕΓΚΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ7ΧΛ ΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ5.202.185,04-5.587.386,8510.789.571,89--- .
099366023 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΗΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΗΕΡΜΟΥ ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ ΧΑΤΖΗ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ609.948,84-202.344,76812.293,606.323.290,573.649.174,089.972.464,65 .
095507238 Δ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΕΠΕΑΓ ΑΝΝΗΣ 10118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.594.238,68-7.188.105,5610.782.344,24--- .
095651156 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕΘΕΣΗ ΣΤΡΙΦΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.185.327,98-3.298.411,107.483.739,081.482.287,671.800.677,273.282.964,94 .
096006012 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝΚΙΣΣΑΜΟΥ 11473100 ΧΑΝΙΑ3.950.349,68-6.809.044,0710.759.393,75--- .
094218049 ΔΙΟΝ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΟΝΙΤΣΑ 030002 ΒΟΝΙΤΣΑ4.364.934,31-6.382.719,7810.747.654,09--- .
094052309 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΛΕΥΚΟΘΕΑΣ 811633 ΑΘΗΝΑ3.585.558,29-7.155.769,1810.741.327,47--- .
800175780 Ι ΜΑΘΙΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ22 5 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ-3.691.316,667.022.036,7910.713.353,45--- .
094336564 LINE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΤΣΑΜΑΔΟΥ 4618532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.998.685,27-6.708.784,3110.707.469,58--- .
094222917 ΣΕΛΕΚΤ ΑΕΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 915231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ4.119.298,88-6.585.016,2510.704.315,13--- .
099044568 ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 1619200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ3.836.132,28-5.867.025,109.703.157,38351.920,87641.256,73993.177,60 .
099894201 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε2 ΧΙΛ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ3.556.814,90-7.132.050,0210.688.864,92--- .
099995301 ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1162124 ΣΕΡΡΕΣ5.868.056,38-4.449.039,1210.317.095,50156.662,08208.014,49364.676,57 .
094401378 ΕΥΡΩΚΑΡ ΑΕ1 ΧΙΛ ΕΟ ΑΓΡ ΙΩΑ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ5.617.767,40-5.059.977,9710.677.745,37--- .
095635826 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ Ν ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4254623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.318.439,29-6.556.571,999.875.011,28312.593,04487.915,64800.508,68 .
999320536 PROVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΑΜΙΛΤΩΝ 810434 ΑΘΗΝΑ4.807.817,68-5.860.691,5910.668.509,27--- .
095459980 ΡΕΠΚΟΝΜΑΡ ΑΝΤ ΚΑΤ ΚΑΙ ΕΠΙΧ ΠΡΟΙΟΝ ΜΑΡΜ ΕΠΕΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 3914452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.559.790,90-7.104.984,6210.664.775,52--- .
094459392 ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΤΕΒΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 29412241 ΑΙΓΑΛΕΩ4.240.970,91-6.419.321,2210.660.292,13--- .
082166254 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ 4912136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.885.980,15-6.766.288,4010.652.268,55--- .
082618607 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣ - ΔΑΜΑΛΑΣ Γ ΟΕΒΙΘΥΝΙΑΣ 26518453 ΝΙΚΑΙΑ4.800.720,05-5.841.513,5210.642.233,57--- .
084219708 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 035100 ΛΑΜΙΑ6.876.029,04-3.751.714,1510.627.743,19--- .
094017817 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΙ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ 525100 ΑΙΓΙΟ6.486.803,95-2.938.462,119.425.266,06602.410,55594.822,061.197.232,61 .
094200777 ΕΛΚΑ ΑΕ11 ΧΙΛ ΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.582.824,51-6.412.971,838.995.796,34561.600,151.063.163,311.624.763,46 .
099138604 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ6 ΧΛΜ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΒΟΛΟΥ 040300 ΦΑΡΣΑΛΑ3.941.474,47-6.656.965,5610.598.440,03--- .
099774608 A B C ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.821.678,23-6.771.599,0910.593.277,32--- .
096026940 ΑΣΟ Α ΑΙΓΙΝΙΟΥΑΙΓΙΝΙΟ 060300 ΑΙΓΙΝΙΟ6.925.294,65-3.667.410,2710.592.704,92--- .
094420608 DONNA MODA ΑΒΕΕ ΕΤΟΙΜΩΝΕΝΔΥΜΑΤΩΝΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10615232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.524.885,33-7.048.395,4810.573.280,81--- .
999124525 ΣΑΒΙΝΑ ΜΕΤΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ Β ΚΤΕΟ 054628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ6.219.185,52-4.350.216,9610.569.402,48--- .
094324290 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟMANAGEMENT AEΒΟΥΛΗΣ 3110557 ΑΘΗΝΑ3.522.367,69-7.043.890,4910.566.258,18--- .
999509369 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑΓ ΘΩΜΑ 8-1211527 ΑΘΗΝΑ2.938.848,64-4.676.502,257.615.350,891.200.394,141.748.384,802.948.778,94 .
090187538 ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ ΙΕΡ ΜΗΤΡ ΘΕΣΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6554250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.457.893,54-4.067.625,5110.525.519,05--- .
998958012 TRANSHOTEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 2-415233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ4.290.596,44-1.032.685,785.323.282,223.838.288,881.355.978,845.194.267,72 .
999479127 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ6 ΧΛΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 021055 ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ6.752.521,13-3.764.467,3310.516.988,46--- .
999715583 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.182.704,80-3.333.736,3610.516.441,16--- .
095357011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΓΡΗΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3154352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.893.822,01-5.610.733,2910.504.555,30--- .
094355530 ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΧ ΚΑΙ ΛΕΙΤΛΟΤΤΕΡΥ ΑΝ ΕΜΠ ΕΙΣ ΕΞ ΟΡΓ ΕΠΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 19617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.302.363,21-5.691.149,939.993.513,14173.730,02330.948,29504.678,31 .
095378381 ΑΓΡΟΘΕΡΜ ΕΠΕΒ ΚΩΝ ΝΟΥ ΑΧΑΡΝ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.893.327,23-5.597.322,7710.490.650,00--- .
095595768 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕΑΘΗΝΑΣ 657008 ΔΙΑΒΑΤΑ3.140.439,02-6.281.333,909.421.772,92367.522,46690.179,151.057.701,61 .
095554227 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΣΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 718863 ΠΕΡΑΜΑ906.382,00-1.190.020,962.096.402,963.492.586,794.890.391,838.382.978,62 .
999630090 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔ ΓΟΥΝΑΡΗ 21-2318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.824.838,63-2.697.407,836.522.246,461.515.345,402.441.562,383.956.907,78 .
082101330 ΤΑΤΟΓΛΟΥ Μ ΛΙΑΝΟΣ Ε ΟΕΣΤΑΜ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 3654629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.489.755,65-6.979.163,1310.468.918,78--- .
094055951 NORDIC AMERICAN STADARDΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΚΩΛΕΤΗ 5-718537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.661.719,94-5.806.677,6810.468.397,62--- .
094386198 ΕΥΡΟΑΛΙΜΕΝΤ ΑΝ ΕΙΣ ΕΞ ΕΜΠ ΑΝΤ ΕΤ ΚΡ ΠΟΥΛ ΙΧΘ ΤΥΡ ΓΑΛΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΥ 917341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.008.848,92464.814,916.987.991,2010.461.655,03--- .
096000369 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 4860100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ2.635.152,16-2.612.476,645.247.628,802.379.457,132.822.543,925.202.001,05 .
999997244 ΑΣΕΠΤ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΟΡΟΦΟΣ 26317343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4.127.171,21-6.319.873,5210.447.044,73--- .
094149992 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ Σ ΚΑΙ Χ ΑΕΕΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ5.317.974,27-5.125.590,5710.443.564,84--- .
094502884 GOLDEN AGENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΗΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 4014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.859.641,10-3.879.871,657.739.512,751.316.010,901.386.804,692.702.815,59 .
094423186 ΑΦΟΙ ΨΑΛΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 7114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.434.922,52-4.047.946,666.482.869,181.578.244,472.377.119,713.955.364,18 .
800488513 WHOLESALE VARIETY WORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 713671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.446.590,90-2.979.574,0610.426.164,96--- .
094365720 ΚΡΙ ΚΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΟΒΡΥΑ Γ ΓΕΝΗΜΑΤΑ 17026500 ΠΑΤΡΑ3.424.272,0044.953,486.949.187,2910.418.412,77--- .
094225932 01 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΧΑΡΝΩΝ 44211143 ΑΘΗΝΑ6.857.813,78-3.520.643,0010.378.456,78--- .
094223510 PAP MEDICAL ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝ ΕΜΠ Β ΕΤ ΙΑΤ ΦΑΡΜ ΕΣΤΑΔΙΟΥ 4810559 ΑΘΗΝΑ5.222.134,92-5.153.638,2310.375.773,15--- .
099090315 ZEPPELIN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΕΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 011147 ΓΑΛΑΤΣΙ4.212.160,68-5.094.746,819.306.907,49419.140,66637.069,961.056.210,62 .
095738956 ΑΛΦΑ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.809.587,96-5.526.371,3910.335.959,35--- .
094326050 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΡΓΟΤΙΜΟΥ 511634 ΑΘΗΝΑ1.968.043,79-3.776.062,545.744.106,331.768.157,002.820.204,094.588.361,09 .
999644217 ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5712462 ΧΑΙΔΑΡΙ6.518.740,60-3.795.225,9910.313.966,59--- .
094371321 ΚΟΥ ΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝΙ ΓΟΥΓΟΥΣΗ 2756430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.469.493,36-4.318.946,827.788.440,181.255.799,841.265.282,852.521.082,69 .
094283425 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 6213671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.969.455,07-4.480.131,867.449.586,931.003.932,741.855.984,722.859.917,46 .
999091262 ΚΟΥΡΟΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΚΟΦΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΟΕΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ5.947.629,03-4.360.597,0910.308.226,12--- .
095183368 ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 9918538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ10.410,463.495.790,866.784.922,4210.291.123,74--- .
095221875 Ι Θ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΠΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 9418546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----3.540.934,186.748.424,7010.289.358,88 .
999394760 ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ16 ΧΙΛΙΟΜ ΛΕΩΦΟΡ ΣΠΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ5.179.592,02-2.974.365,588.153.957,601.024.494,931.107.875,572.132.370,50 .
094115128 ΚΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ3.464.832,09-3.079.683,256.544.515,342.073.661,161.662.409,733.736.070,89 .
097299810 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΛΥΜΠΗΤΩΝ 2518541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.416.849,23-6.851.617,3910.268.466,62--- .
999665876 ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΦΡΟΣΤ ΑΕ ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 48Β ΔΑ9 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ5.248.529,33-5.016.891,5010.265.420,83--- .
094231465 ΜΟΛΝΤΑΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 350 ΤΜ 312131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.389.184,55-5.873.390,7210.262.575,27--- .
093677011 Α ΚΑΙ Χ ΜΠΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕΒ ΟΛΓΑΣ 116 118 11654643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.263.568,06-6.187.117,969.450.686,02337.171,03474.162,18811.333,21 .
094191101 ΑΣΤΡΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΒΕΕ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΝΕΡΟΥ ΑΝΑΨΥΚΠΛΑΤΩΝΟΣ 6317673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.079.619,15-6.152.890,1510.232.509,30--- .
094242246 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 020400 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ7.348.802,96-2.872.951,5110.221.754,47--- .
094335703 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΕΥΚΡΟΥ 4818902 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ254.698,21-243.275,29497.973,504.118.521,045.600.698,459.719.219,49 .
998147995 Α Ν Ε Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΟΙΒΗΣ 1716674 ΓΛΥΦΑΔΑ4.661.552,84-2.718.714,997.380.267,831.822.884,781.012.335,422.835.220,20 .
094385811 ΑΘΕΝΣ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 42316344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3.679.487,79-5.618.542,119.298.029,90465.783,96438.070,28903.854,24 .
999235225 ΜΑΡΝΙΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-618755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ6.867.806,67-3.331.988,4410.199.795,11--- .
094279424 ΣΑΚΣΟΝ ΑΕΒΕ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α Ε Β ΕΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 2514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.642.746,52-5.909.616,119.552.362,63263.065,87372.055,71635.121,58 .
095417257 ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΟΛΑΣ 4013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.754.049,45-6.431.450,3810.185.499,83--- .
094195806 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝ ΑΕΦΑΝΑΡΙ 067063 ΛΑΓΟΣ3.368.269,05-6.803.864,1510.172.133,20--- .
095549322 ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΕΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 2512462 ΧΑΙΔΑΡΙ3.388.611,74-6.777.474,3010.166.086,04--- .
094299607 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΜΠΟΥΛΣΑΜ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚEΥΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3754625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.018,093.359.347,016.792.743,1010.156.108,20--- .
082008092 Ν ΠΑΥΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 1224100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ5.279.108,64-4.856.355,0110.135.463,65--- .
094344379 ΚΟΝΤΡΟΛ ΑΙΡ ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ3.355.293,0323.100,956.756.562,0910.134.956,07--- .
094078663 ΛΕΦΑΚΗΣ Μ Α ΕΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 2810678 ΑΘΗΝΑ3.353.036,00-6.775.061,8910.128.097,89--- .
094338601 AQUA UNION ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΙΝΘ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΒΕΔΕΛΦΩΝ 5032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ3.372.892,81-6.745.498,8510.118.391,66--- .
093729050 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΣΟΛΩΝΟΣ 8710679 ΑΘΗΝΑ3.353.126,33-6.762.412,6710.115.539,00--- .
094186766 FAMILY ΑΕΒΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3311147 ΓΑΛΑΤΣΙ39.509,063.306.004,266.769.476,9110.114.990,23--- .
997546228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛΠΑΙΚΟΥ 2216344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ4.631.926,72-5.465.673,5310.097.600,25--- .
094387134 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΣΠΟΡΤΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΑΝ ΔΙΑΚΟΥ 6716451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ4.396.008,01-5.698.898,2010.094.906,21--- .
095689620 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΡΑ ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΑ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΠΑΡΚΟ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ3.276.597,40-6.803.168,4210.079.765,82--- .
095207739 ΑΟΥΝΤΙΟ ΜΠΡΑΙΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ 45Δ15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ4.503.283,65-5.567.541,8810.070.825,53--- .
094492120 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΣΩΡΟΥ 114410 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.746.466,76-5.358.962,309.105.429,06574.766,03375.268,22950.034,25 .
099809729 ΝΙΜΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡΙΩΡ ΕΥΘΥΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜ ΕΝΔΥΜΑΤ ΥΠΟΔ ΔΕΡΜ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΕΡΜΙΟΝΗΣ 3 ΚΑΙ ΣΠ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α ΟΡΟΦΟΣ 011633 ΑΘΗΝΑ4.767.875,27-5.283.911,7610.051.787,03--- .
094463774 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ Α ΕΤΡΟΧΟΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.423.126,17-4.374.168,866.797.295,031.266.541,131.952.557,053.219.098,18 .
998243762 NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΗΛΟΥ 912134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ5.320.021,71-2.515.608,557.835.630,261.284.418,22893.480,272.177.898,49 .
095357000 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΥΔΡΟΦΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3456700 ΝΕΑΠΟΛΗ3.867.692,71-6.143.930,2110.011.622,92--- .
081602255 Ι ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΕΩΦ ΣΟΥΝΙΟΥ 7219003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ5.411.800,17-4.592.555,2110.004.355,38--- .
094050549 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 110561 ΑΘΗΝΑ3.328.795,29-6.672.876,6410.001.671,93--- .
094109761 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΛ ΑΘΗΝΩΝ 22212461 ΧΑΙΔΑΡΙ3.332.849,52-6.666.194,899.999.044,41--- .
092817837 ΑΦΟΙ ΜΙΧ.Κ΄ΠΑΝ.ΜΑΓΓΑΝΑΣ Ο.Ε.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2419001 ΚΕΡΑΤΕΑ3.685.805,80-6.308.412,479.994.218,27--- .
096037664 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΣΜΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 753200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ4.574.040,27-3.590.802,618.164.842,88875.150,07952.029,461.827.179,53 .
094007928 ΚΑΠΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝΚΑΛΑΜΙΔΑ 410554 ΑΘΗΝΑ3.318.869,53-6.665.148,619.984.018,14--- .
095378866 Κ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠ ΠΕΛΛΑ 058005 ΠΕΛΛΑ4.208.810,05-5.771.769,519.980.579,56--- .
997516168 ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5718863 ΠΕΡΑΜΑ1.089.470,815.921.921,112.968.454,139.979.846,05--- .
999083077 ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΜ ΠΑΡΛΑΜΑ 13171500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.631.927,62-668.402,252.300.329,874.495.100,783.179.851,817.674.952,59 .
999732832 ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ LOGISTICS AE67 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.991.674,56-3.657.909,036.649.583,591.550.189,541.773.610,873.323.800,41 .
095550345 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΠΕΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 729100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ4.459.768,67-5.512.908,029.972.676,69--- .
090163436 ΚΕΚ ΙΝΤΕΡΣΥΝ ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1145221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ3.322.796,31-6.644.961,039.967.757,34--- .
094035780 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.321.947,14-1.034.939,563.356.886,703.737.930,122.871.891,616.609.821,73 .
099362940 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΝ ΤΡΥΠΙΑ 29-3114341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.551.842,05-4.897.442,777.449.284,82928.533,021.583.100,492.511.633,51 .
094043270 EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΤΑΔΙΟΥ 510562 ΑΘΗΝΑ4.518.570,74-4.855.036,439.373.607,17351.850,38224.662,36576.512,74 .
095730682 ΔΕΛΤΑ ΕΠΕΛΕΚΚΑ 2610562 ΑΘΗΝΑ3.293.377,87-6.656.316,349.949.694,21--- .
095531146 ΝΟΡΘ ΚΑΖΙΝΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΠΕΡΙΣΣΟΥ 314343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ3.581.870,95-6.363.014,829.944.885,77--- .
099368631 ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 3614562 ΚΗΦΙΣΙΑ4.981.232,04-1.950.933,306.932.165,342.126.148,75885.297,533.011.446,28 .
095366425 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10156121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ3.313.477,69-6.626.098,029.939.575,71--- .
094392537 ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥΦΛΩΡΙΝΗΣ 3018346 ΜΟΣΧΑΤΟ1.916.786,96-2.158.483,484.075.270,442.572.358,713.284.329,935.856.688,64 .
095544640 ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-5718532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.303.179,0817.019,003.605.847,729.926.045,80--- .
999620096 Ν ΦΑΝΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 059100 ΒΕΡΟΙΑ1.662.013,452.416.749,975.846.660,019.925.423,43--- .
094093200 ΔΡΟΥΒΑΣ ΑΕΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 2526223 ΠΑΤΡΑ3.308.408,52-6.616.585,049.924.993,56--- .
094173840 ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΔΜΟΥ 8Α16675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.539.829,67-4.889.488,538.429.318,20537.129,31937.882,081.475.011,39 .
998103648 C EST LA VIE FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΟΡΦΕΩΣ 16211853 ΑΘΗΝΑ4.880.118,53-5.021.605,259.901.723,78--- .
099054494 TVS HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10216345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3.777.945,06-6.119.090,169.897.035,22--- .
099361513 COURVA DOORS ΑΕΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ60 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 032009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ6.262.062,00-2.815.530,749.077.592,74281.656,45519.076,35800.732,80 .
800211040 VSG ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 019100 ΜΕΓΑΡΑ-5.776.541,184.099.904,799.876.445,97--- .
094388710 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΚΟΜΒΙΑ ΑΕ6ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛ ΤΘ 1158 041110 ΛΑΡΙΣΑ3.766.405,60-6.108.203,659.874.609,25--- .
094510233 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΤΥΠΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΕΛΕΥΘΕΡ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21817675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.967.369,85-4.906.300,389.873.670,23--- .
082231738 ΚΩΝ ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΙΑ ΟΕΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 850200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ3.214.159,57-6.645.879,539.860.039,10--- .
099552599 EUROSTATUS LIMITEDΔΗΜΗΤΡΟΣ 3117778 ΤΑΥΡΟΣ7.032.008,76-2.827.621,819.859.630,57--- .
084196360 Χ ΣΑΝΤΑΤΣΟΓΛΟΥ-Β ΝΤΙΚΕΥ ΟΕΙ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 3211257 ΑΘΗΝΑ3.328.929,63-6.524.492,519.853.422,14--- .
099431187 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΕΥΚΩΝΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ5.051.618,24-4.323.438,599.375.056,83199.512,00273.978,76473.490,76 .
094299552 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΒΕΕ ΒΙΟΤΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΠΡΟΙΝΜΑΡΜΑΡΑΓΧΙΑΛΟΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ2.480.412,85-7.366.410,529.846.823,37--- .
094172854 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΠΟΥΛΑΚΙΔΑ 2105521100 ΝΑΥΠΛΙΟ1.863.167,742.096.490,025.887.058,829.846.716,58--- .
998056237 ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7641223 ΛΑΡΙΣΑ7.105.359,12-2.726.542,159.831.901,27--- .
093216427 ΤΣΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝ ΣΙΑΞΥΝΔΑ 511141 ΑΘΗΝΑ3.702.104,26-6.128.196,149.830.300,40--- .
091777284 ΑΦΟΙ Ι ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΟΕΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ3.263.638,21-6.565.391,839.829.030,04--- .
998305209 ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1954624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.189.892,10-3.637.115,649.827.007,74--- .
099962460 ΕΥ ΠΛΑΘΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10615126 ΜΑΡΟΥΣΙ3.248.625,12-6.574.663,949.823.289,06--- .
094251114 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΧΩΝΙ ΝΤΑΓΚΛΑΣ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ3.541.342,49-5.654.804,419.196.146,90280.773,52340.890,76621.664,28 .
082948018 ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΟΥΤΣΟ 067063 ΛΑΓΟΣ3.250.204,97-6.559.581,439.809.786,40--- .
094020999 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΤΕΡΜΑ 013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ3.820.487,35-3.646.229,777.466.717,121.261.413,441.075.150,212.336.563,65 .
094484180 ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΦΑΒΙΕΡΟΥ 46 ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 5118538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.343.874,80-4.197.452,038.541.326,83638.050,60614.807,091.252.857,69 .
094067010 ΠΙΝΔΟΣ Α Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 1151100 ΓΡΕΒΕΝΑ2.803.427,00-5.607.166,458.410.593,45480.420,48896.277,621.376.698,10 .
800413994 ΤΕΛΕΦΟΝ ΤΒ ΛΑΠΤΟΠ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 1911743 ΑΘΗΝΑ7.129.777,27-2.654.755,309.784.532,57--- .
094045681 Χ Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΜΙΝΩΟΣ 1011743 ΑΘΗΝΑ3.051.474,28-2.922.025,985.973.500,261.979.831,371.828.813,253.808.644,62 .
099211584 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 062400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ6.917.030,20-2.861.193,669.778.223,86--- .
094126388 ΑΓΡΟΠΑΚ ΑΒΕΕΘΗΣΕΩΣ 35517674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.315.130,82-2.138.601,793.453.732,612.774.137,983.543.073,396.317.211,37 .
099857310 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΛΕΙΑΣ 1118863 ΠΕΡΑΜΑ4.316.028,75-4.983.224,979.299.253,72177.911,40287.761,15465.672,55 .
095038374 ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΗΡΑΣ 1017778 ΤΑΥΡΟΣ4.397.857,29-5.366.537,499.764.394,78--- .
094283996 ΦΕΝΕΟΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠ ΡΑΛΛΗ 1817778 ΤΑΥΡΟΣ6.014.018,83-2.796.677,858.810.696,68326.165,04612.679,74938.844,78 .
098046331 OSWEGO ESTATES LIMITEDΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 9318538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.482.514,47-6.263.380,579.745.895,04--- .
093045289 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΩΑΝ ΣΑΚΚΟΥΛΗΔΗΜΑΙΝΑ 021052 ΛΥΓΟΥΡΙΟ3.577.437,06-6.135.050,439.712.487,49--- .
093515901 ΤΕΔΙΕ ΕΠΕ ΣΙΑ ΕΕΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7Α15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.233.756,08-6.476.978,009.710.734,08--- .
094283216 ΜΑΘΙΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΜΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ 410431 ΑΘΗΝΑ3.136.700,51-4.980.191,848.116.892,35655.694,03935.890,541.591.584,57 .
090012150 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ Π ΕΠΑΝΟΡΜΟΥ 8111524 ΑΘΗΝΑ5.384.100,31-4.317.898,679.701.998,98--- .
090086426 ΑΛΦΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ AUTOMOTOΘΗΣΕΩΣ 2816672 ΒΑΡΗ3.382.665,13-6.319.302,429.701.967,55--- .
094266023 ΔΟΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤ ΜΗΧΑΝ ΕΙΣ ΕΞΑΓ ΕΜΠΟΡ ΑΕΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 8024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ7.442.449,19-2.255.532,019.697.981,20--- .
094040704 ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π Β ΔΕΡΒΕΝΗΣ Α Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΚΙΑΘΟΣ 037002 ΣΚΙΑΘΟΣ1.651.870,38-3.317.839,354.969.709,731.622.690,973.091.849,394.714.540,36 .
095682145 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΔΙΓΚΑ 2954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.378.775,04-6.299.860,639.678.635,67--- .
081853394 ΚΟΥΚΑΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΕΡΜΟΥ 914452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.748.916,93-4.513.308,477.262.225,40899.957,171.515.388,362.415.345,53 .
998207056 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ ΝΕΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5718863 ΠΕΡΑΜΑ774.162,585.911.890,182.978.471,709.664.524,46--- .
095557149 CANDIA ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 1426226 ΠΑΤΡΑ3.670.175,15-5.991.755,469.661.930,61--- .
094333304 ΜΠΡΙΖΑ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΘΗΣΕΩΣ 15217675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.221.056,02-6.440.202,969.661.258,98--- .
099359566 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.261.891,73-6.397.512,859.659.404,58--- .
095019311 ΡΕΝΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 12211741 ΑΘΗΝΑ3.217.642,83-6.434.738,839.652.381,66--- .
095736096 Ι ΚΑΠΕΤΑΝΓΕΩΡΓΗΣ ΕΙΣ ΕΞΑΓΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΘΗΝΩΝ 4816675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.221.767,90-6.428.823,639.650.591,53--- .
998741622 G P R X HELLAS ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ S M ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 8318541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.342.728,93-4.305.956,349.648.685,27--- .
998238997 ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 024002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ6.923.965,27-2.722.633,659.646.598,92--- .
998208410 ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΝΕΠΑΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ 2Α16671 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ7.480.524,23-2.155.993,669.636.517,89--- .
094052008 PILUX DANPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥΓ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 2054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.132.109,08-1.112.510,582.244.619,663.944.402,293.430.529,287.374.931,57 .
800495504 COSMOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 062400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ6.852.422,05-2.764.181,439.616.603,48--- .
093222030 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40814122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.196.691,12-6.416.035,779.612.726,89--- .
095557310 Γ Α ΚΟΥΡΗΣ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΟΣ 3117778 ΤΑΥΡΟΣ803.055,57-1.304.774,532.107.830,102.832.796,064.659.379,797.492.175,85 .
099879793 JUKE BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11917672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.196.647,49-6.392.913,289.589.560,77--- .
094226455 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΤΕΒΑΕΠΕΡΔΙΚΑ 1065302 ΚΑΒΑΛΑ3.485.222,69-5.586.079,069.071.301,75183.981,32333.384,34517.365,66 .
082921817 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 056533 ΠΟΛΙΧΝΗ4.861.489,27-4.720.363,569.581.852,83--- .
093328044 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΧΙΟΥ 36 Β15343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ3.571.753,37-5.259.843,198.831.596,56257.275,75490.080,47747.356,22 .
084171180 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΕΠΕΡΓΑΜΟΥ 1760100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ3.068.640,4499.267,306.409.834,029.577.741,76--- .
998575768 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1 ΧΛΜ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 040100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ-6.651.366,852.918.616,649.569.983,49--- .
099808388 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΑΜΑΡΑ 2249100 ΚΕΡΚΥΡΑ4.331.545,49-4.277.086,188.608.631,67483.352,73475.347,05958.699,78 .
093816549 ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΖΑΧ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΡΟΔΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 1571304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.462.492,80-5.096.036,779.558.529,57--- .
099709896 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΠΛΟΥ ΒΛΑΝΤΗ ΑΕΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4471201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.154.554,83-2.415.864,178.570.419,00408.479,47575.805,57984.285,04 .
094340461 ΑΣΤΡΙΑ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΚΗ ΕΙΣΚΗ ΕΞΑΓΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 768100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ3.274.451,06-6.278.186,669.552.637,72--- .
092833978 ΑΦΟΙ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ 020001 ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ5.584.662,93-3.957.807,789.542.470,71--- .
092287883 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 1059100 ΒΕΡΟΙΑ3.225.541,72-6.309.521,299.535.063,01--- .
095666711 SΑOUTHESTERN EUROPEAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 9810677 ΑΘΗΝΑ3.165.648,06-6.364.670,919.530.318,97--- .
094510915 ΑΛΦΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20768100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ3.708.559,88-5.815.389,839.523.949,71--- .
997670528 SEA STAR CAPITAL PLCΣΙΝΑ 3210672 ΑΘΗΝΑ3.742.945,40-5.779.107,709.522.053,10--- .
095654134 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΣΤ ΧΑΤΖΗΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦ ΕΠΕΠΡΕΣΠΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ 2018346 ΜΟΣΧΑΤΟ3.172.761,19-6.345.150,389.517.911,57--- .
094011641 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 101Β14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.886.354,86-5.804.608,798.690.963,65290.352,28527.481,32817.833,60 .
081873798 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ ΠΑΣΧΟΣΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 040100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ4.040.921,30-5.456.185,969.497.107,26--- .
095180004 D K ELECTRIC ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ 1912133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.163.544,92-6.332.958,379.496.503,29--- .
997522556 MAGIC SERVICES LIMITEDΚΙΣΣΑΒΟΥ 912137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ5.831.948,27-3.663.012,089.494.960,35--- .
094328644 ΚΟΝΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.032.458,402.258.695,643.893.363,628.184.517,66769.525,42536.745,901.306.271,32 .
094038837 ΣΕΠΕΚ ΑΕΕΞΟΧΗ 067100 ΞΑΝΘΗ2.676.737,33-4.239.909,926.916.647,251.232.038,531.311.484,832.543.523,36 .
999643706 YPSILON LIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ3.758.266,58-4.624.733,618.383.000,19469.244,24602.827,341.072.071,58 .
094277117 ΤΕΧΝΙΚΟΛ Γ ΧΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 15013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ2.166.756,15-4.235.300,136.402.056,281.206.531,971.844.538,243.051.070,21 .
095758469 TELEPLUS MARKETING ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 5017561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ3.768.745,36-5.681.074,029.449.819,38--- .
094398498 COMVORT ΚΟΜΒΟΡΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26-2816121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ3.149.776,26-6.299.241,489.449.017,74--- .
095497230 ΚΟΝΙΚΕΜ Τ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Β ΖΑΜΠΑΚΗΣ ΕΠΕΟΡΙΖΟΜΥΛΩΝ 2412244 ΑΙΓΑΛΕΩ3.138.893,93-6.294.753,369.433.647,29--- .
094377964 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ3 ΧΙΛΚΟΖ ΘΕΣΝΙΚΗ 050100 ΚΟΖΑΝΗ2.860.044,04-5.484.232,968.344.277,00376.337,19704.203,311.080.540,50 .
093303836 ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ5 ΧΛΜ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ5.281.551,55-4.139.564,099.421.115,64--- .
091138345 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΨΑΡΡΩΝ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ4.338.475,68-5.074.650,799.413.126,47--- .
094440134 ΣΤΑΛΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 5015234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.136.959,10-6.273.515,649.410.474,74--- .
094014760 ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝΛΑΕΡΤΟΥ 21 23 25 ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ ΤΑΧ ΘΥΡ 32 38-40-4255102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ1.740.856,91-1.251.086,502.991.943,413.022.818,863.388.376,526.411.195,38 .
094108186 ΝΤΑΤΣΙΑ ΕΛΛΑΣ20 ΧΛΜ ΙΤΕΑΣ ΑΜΦΙΣ 1733200 ΙΤΕΑ3.321.712,51-6.070.504,179.392.216,68--- .
999631209 HELLAS JET ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 55115343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.141.191,99248.093,882.038.839,893.428.125,762.474.180,823.489.543,015.963.723,83 .
092257958 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΦΟΙΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 018451 ΝΙΚΑΙΑ5.404.344,706.341,403.976.484,149.387.170,24--- .
094136726 ΡΟΝΤΟΙΛΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5085100 ΡΟΔΟΣ-3.402.958,645.983.992,489.386.951,12--- .
094493975 BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 9917237 ΥΜΗΤΤΟΣ3.842.053,66-5.522.328,239.364.381,89--- .
094013056 ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕΖ ΠΗΓΗΣ 8-1010678 ΑΘΗΝΑ2.338.580,517.165,367.012.553,569.358.299,43--- .
998725959 EASYTEX ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 317456 ΑΛΙΜΟΣ3.603.438,05-5.753.790,529.357.228,57--- .
099057367 ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕΘΗΒΩΝ 20512134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.296.350,14-5.051.203,519.347.553,65--- .
999632231 MEGA PROMOTIONS ΜΕΓΚΑ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΕΥΒΟΙΑΣ 515125 ΜΑΡΟΥΣΙ5.684.230,81-3.661.008,729.345.239,53--- .
094101100 ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕΕΙΡΗΝΗΣ 5618547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.684.302,97-4.647.835,249.332.138,21--- .
099311270 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ2ΧΙΛ ΧΡΥΣ ΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ3.360.722,01-5.966.482,879.327.204,88--- .
094475287 ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΣΕΙΣ ΕΚΜΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΖΑΝΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 818532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.816.076,75-4.835.392,718.651.469,46273.191,06400.131,01673.322,07 .
094042875 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΛΕΝΟΡΜΑΝ 20510442 ΑΘΗΝΑ2.575.888,32-680.479,193.256.367,514.463.703,281.597.585,916.061.289,19 .
099787143 Γ ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ3.284.733,20722,566.030.701,329.316.157,08--- .
094353930 ΤΡΙΑ Ν ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 411526 ΑΘΗΝΑ3.229.023,51-6.085.966,649.314.990,15--- .
094434729 M S GROSS ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ ΚΑΙΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΠΛΑΠΟΥΝΤΑ 1314452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.114.865,50-6.194.966,579.309.832,07--- .
800346897 S M C SOLUTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΧΟΥΣ 511146 ΓΑΛΑΤΣΙ7.703.085,65-1.601.886,269.304.971,91--- .
999839309 ΕΥΡΥΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΤΙΚΩΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11414671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ3.671.513,30-5.632.661,879.304.175,17--- .
095687153 INFOPRINT ΕΠΕΠΥΘΑΓΟΡΑ 8119400 ΚΟΡΩΠΙ3.108.921,01-6.194.228,119.303.149,12--- .
999834627 Ν ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΠΕΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 058002 ΑΡΝΙΣΣΑ4.802.335,24-4.493.465,199.295.800,43--- .
094365850 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ16 ΧΙΛΙΟΜ ΣΠΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ5.033.852,22424.117,453.834.017,049.291.986,71--- .
093717800 Η ΜΑΝΤΖΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΤΣΙΧΛΙΜΠΟΥ 031100 ΛΕΥΚΑΔΑ3.487.661,92-5.797.518,939.285.180,85--- .
094474360 ΚΟΛΟΡΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜ ΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΩΣΤΚΩΝ ΠΡΟΙΝ28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 55Α18453 ΝΙΚΑΙΑ3.093.246,62-6.185.568,239.278.814,85--- .
095413897 Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΕΠΕΠΛ ΚΑΡΥΤΣΗ 410561 ΑΘΗΝΑ3.721.485,12-5.542.254,129.263.739,24--- .
095635899 ΔΑΠΗΣ Α ΕΠΕΛ ΝΙΚΗΣ 4554622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.687.748,93-5.391.291,618.079.040,54461.561,14704.839,901.166.401,04 .
094082443 ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔ ΕΠΙΧ ΜΙΧ ΚΑΝΕΤΟΣ ΑΕ25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 3471202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.893.087,09-5.856.827,048.749.914,13176.189,87318.355,85494.545,72 .
095413338 Α Θ ΤΣΙΤΣΗΣ ΕΠΕΣΜΥΡΝΗΣ 059200 ΝΑΟΥΣΑ3.080.259,53-6.162.011,839.242.271,36--- .
997984831 D L T ΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25517122 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.796.312,02-3.039.964,498.836.276,51230.137,09174.266,37404.403,46 .
094367055 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΑΤΩΝΟΣ 253200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ3.377.901,44398.421,915.450.787,609.227.110,95--- .
094231705 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 019011 ΑΥΛΩΝΑ3.129.463,75-6.093.547,939.223.011,68--- .
800330980 ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΘΗΝΑΣ 1017673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.511.029,99-1.699.223,559.210.253,54--- .
094048173 ΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΗΜΗΤΡΑΣ 3717778 ΤΑΥΡΟΣ4.369.501,66-4.835.229,769.204.731,42--- .
099965068 ΝΙΚ Ι ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕΘΗΣΕΩΣ 114671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ5.611.852,65-3.580.353,769.192.206,41--- .
094031768 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ Α Ε Λ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΥΠΡΟΥ 8441222 ΛΑΡΙΣΑ2.624.428,70-5.252.022,107.876.450,80452.802,11850.174,891.302.977,00 .
099988752 ΑΝΙΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε Π ΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2111635 ΑΘΗΝΑ3.811.136,04-4.677.589,888.488.725,92237.330,91452.280,41689.611,32 .
094430522 ΑΛΦΑΤΥΠ ΛΙΘΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΜΠΟΡΣΥΣΤ ΠΛΗΡΟΦ ΑΕΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 110564 ΑΘΗΝΑ3.040.709,82-6.137.561,709.178.271,52--- .
094431592 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 13311745 ΑΘΗΝΑ3.083.080,77-6.082.820,459.165.901,22--- .
800360702 STRADA ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΕΙΛΙΟΥ 1513671 ΑΧΑΡΝΕΣ86,855.160.079,024.003.804,879.163.970,74--- .
094352590 ΕΛΒΑΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1610673 ΑΘΗΝΑ3.297.123,33-5.865.505,319.162.628,64--- .
095476800 ΩΤΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2814231 Ν ΙΩΝΙΑ3.168.406,37-5.986.805,859.155.212,22--- .
094334061 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΕΚΕΝΤΡ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡ 6 018210 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.046.085,00-6.098.932,549.145.017,54--- .
095343922 ΑΜΑΖΩΝ TV FILM ΕΠΕΕΡΣΗΣ 815452 Π ΨΥΧΙΚΟ3.510.884,46-5.633.761,059.144.645,51--- .
094121633 ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΛΗΣ -ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕΤΕΡΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 067100 ΞΑΝΘΗ970.976,73-8.167.467,879.138.444,60--- .
094515007 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.356.240,12-351.743,451.707.983,574.977.778,782.445.983,037.423.761,81 .
095753566 INNER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 410561 ΑΘΗΝΑ3.063.657,88-6.061.392,129.125.050,00--- .
999716611 ΜΟΥΒ ΜΕΝΤΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΝΑΡΗ 754644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.738.105,90-3.379.460,369.117.566,26--- .
094212900 TALKOM ΑΝ ΕΙΣΑΓ ΕΜΠ ΤΕΧΝ ΟΙΚΟΔ ΚΤΗΜ ΠΑΡΟΧ ΥΠΗΡ ΕΤΑΙΡΑΒΕΡΩΦ 3010433 ΑΘΗΝΑ3.727.688,82-5.378.757,829.106.446,64--- .
095495432 ΣΜΑΡΤΝΤΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΛΙΜΟΥ 7816452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ3.647.741,77-5.454.823,559.102.565,32--- .
093553512 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛ 1618758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ5.151.694,28-3.938.374,409.090.068,68--- .
081052150 ΑΦΟΙ ΔΙΟΓΕΝΗ ΠΑΛΑΙΓΔΑ OE3 ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΣΟΥ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ3.313.719,82-5.774.709,469.088.429,28--- .
094519079 MONDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1454625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.610.827,73-1.122.408,603.733.236,333.385.937,841.962.475,005.348.412,84 .
095610715 ΕΥΡΩΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓ ΕΣ ΑΛΙΕΥΜ ΕΠΕΠ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ4.283.124,96-4.795.619,809.078.744,76--- .
099360485 NICOLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2715235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ4.424.146,83-3.618.161,038.042.307,86526.958,38501.691,751.028.650,13 .
099289584 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΛΕΩΦ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΧΛΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΔΟΚΙΑ 019400 ΚΟΡΩΠΙ1.928.897,13-599.426,982.528.324,113.999.783,082.519.523,306.519.306,38 .
094447817 ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΕΜΠΟΡ ΕΠΕΝΔ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΤΑΙΡΖΑΡΙΦΗ 1456625 ΣΥΚΙΕΣ2.998.778,68-6.047.582,309.046.360,98--- .
095299377 ΑΓΟΡΑ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4015124 ΜΑΡΟΥΣΙ5.271.247,36-3.773.682,399.044.929,75--- .
095686680 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΜΑΔΡΕΝ ΕΠΕΚΕΧΡΙΝΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΓΛΗ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.103.044,62-5.941.012,869.044.057,48--- .
099787200 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε21ΧΙΛ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 057001 ΘΕΡΜΗ5.345.215,80-3.696.373,779.041.589,57--- .
999883960 S M ART INTERACTIVE SERVICES ΕΠΕΜΠΑΚΝΑΝΑ 3311744 ΑΘΗΝΑ1.519.672,36-1.646.096,103.165.768,462.469.986,523.398.168,735.868.155,25 .
998994637 ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΡΝΗΘΟΣ 4813671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.349.860,261.977.424,003.706.019,369.033.303,62--- .
099989078 ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΒΟΥΡΑΚΗ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΛΙΟΣ ΟΕΣΚΑΛΙΔΗ 1273131 ΧΑΝΙΑ3.489.503,08-5.543.607,419.033.110,49--- .
081378450 ΤΣΙΜΠΡΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.801.353,35-5.476.602,148.277.955,49265.201,78485.546,83750.748,61 .
094140900 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΒΕΕΒΑΣΙΛΙΚΟ 034002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ1.797.500,19-3.450.929,935.248.430,121.432.257,282.346.340,993.778.598,27 .
094210795 ΤΣΙΤΣΗ ΑΦΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 259200 ΝΑΟΥΣΑ1.643.219,64-3.325.541,974.968.761,611.396.289,682.661.796,184.058.085,86 .
094432017 DOT AND DASH COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28215231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.291.725,95-4.248.347,437.540.073,38706.929,71773.797,821.480.727,53 .
998573740 PAPERLINE Ι ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ 21 ΚΑΙ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ 018122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ5.407.917,95-3.611.982,449.019.900,39--- .
095397764 INNOVATEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΙΑΤΡΟΥ ΓΩΓΟΥΣΗ 2756430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ4.361.430,06-4.082.915,098.444.345,15214.744,52350.407,89565.152,41 .
998943742 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 134100 ΧΑΛΚΙΔΑ4.986.567,04-3.132.931,388.119.498,42370.304,20519.059,61889.363,81 .
095430267 ΜΕΤΑΛΚΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΑΡΑΧΩΒΗΣ 918345 ΜΟΣΧΑΤΟ2.836.513,22-5.697.754,528.534.267,74163.125,04311.293,42474.418,46 .
999252836 REGINA STORES ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΛΕΥΚΑΔΟΣ 2811362 ΑΘΗΝΑ3.471.471,99-1.030.281,234.501.753,223.200.510,641.303.868,194.504.378,83 .
094383450 ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΣΕΣ ΕΙΣΕΞΑΓ ΑΝΤΙΠΡ ΠΛΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΙΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.810.250,26176.163,676.014.669,889.001.083,81--- .
999580309 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΡ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 4643100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ4.089.284,18-4.325.710,868.414.995,04256.058,48326.247,37582.305,85 .
094222874 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 37715231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.994.716,27-6.002.239,488.996.955,75--- .
094540679 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΙΚΗΣ 1610557 ΑΘΗΝΑ4.394.517,14-3.870.692,848.265.209,98332.519,41398.690,17731.209,58 .
084022807 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕΝΕΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 026500 ΠΑΤΡΑ3.506.880,421.497,285.487.671,878.996.049,57--- .
094130549 ΙΝΤΕΡΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣΡΟΔΟΥ 18711528 ΑΘΗΝΑ2.985.815,94-6.005.862,478.991.678,41--- .
094278913 EYROVIT ΑΒΕΕΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 3314561 ΚΗΦΙΣΙΑ2.987.405,93-5.975.369,118.962.775,04--- .
999705100 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΑΛΤΕ ΑΤΕ Κ ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΑΤΕΒΕ1 ΧΛΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΘΕΡΜΗ 054250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.425.505,35-5.534.352,018.959.857,36--- .
094422915 DIGITHRACE ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕΒΙ ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ7.216.639,29-1.742.117,908.958.757,19--- .
800171595 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΜΠΕΤΟΦΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΧΑΛΚΗΣ 214121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.284.204,16-2.674.547,528.958.751,68--- .
094247230 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5559300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ2.982.170,00-5.964.382,248.946.552,24--- .
095642878 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΕΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 80Α17564 Π ΦΑΛΗΡΟ2.974.768,90-5.971.679,488.946.448,38--- .
094353886 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 4918120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ2.819.462,00-5.637.851,138.457.313,13188.630,11299.479,24488.109,35 .
999372582 Χ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΓΕΝΝΗΜΜΑΤΑ 1311524 ΑΘΗΝΑ3.937.840,06-5.002.460,938.940.300,99--- .
094255856 ΚΡΙΣΕΛ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ15ΧΛ ΘΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ2.687.246,401.131.988,025.118.782,688.938.017,10--- .
095166440 TRASTIC ENTERPRISES LIMITED25 ΧΙΛ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ528.800,58-295.811,27824.611,854.657.741,243.450.674,128.108.415,36 .
095519157 ROM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1711143 ΑΘΗΝΑ2.972.120,74-5.943.899,748.916.020,48--- .
095047463 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Σ ΣΙΑΓΡΑΒΙΑΣ 512131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.024.330,79-4.890.226,308.914.557,09--- .
998106792 NOVA IT ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12-1410563 ΑΘΗΝΑ5.076.728,31-3.837.182,268.913.910,57--- .
999431090 Σ ΤΣΑΛΑΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒ ΟΛΓΑΣ 1154640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.940.480,77-5.951.521,548.892.002,31--- .
094473350 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΔΑΒΑΚΗ 5817672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.493.514,29-4.387.133,708.880.647,99--- .
094307046 AUTO SERVICE ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΕΒΕΑΙΓΕΩΣ 7917674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.966.966,56-3.540.468,516.507.435,07895.781,491.474.697,152.370.478,64 .
094083476 ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ14 ΧΛΜ Ε Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ 074100 ΡΕΘΥΜΝΟ4.025.800,13-903.400,614.929.200,742.942.485,301.005.047,913.947.533,21 .
094287866 DF ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΙΝΔΑΡΟΥ 1310673 ΑΘΗΝΑ5.628.660,13-3.246.917,948.875.578,07--- .
095155879 Δ ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΤΑ 6719400 ΚΟΡΩΠΙ730.419,802.665.193,325.475.375,658.870.988,77--- .
095290383 ΖΑΝΤΕ ΦΙΣ ΖANTE FISH ΕΠΕΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 59-6111634 ΑΘΗΝΑ2.981.027,87-5.888.803,008.869.830,87--- .
997643329 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 318451 ΝΙΚΑΙΑ5.676.317,72-3.190.474,008.866.791,72--- .
094318976 ΥΒΟΝΝΗ ΣΤΟΡΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΥΔΙΑΣ 316231 ΒΥΡΩΝΑΣ2.952.813,22-4.843.805,917.796.619,13369.737,82694.372,301.064.110,12 .
800423999 AGATONIKI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΕΟ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ5.585.526,33-3.273.150,158.858.676,48--- .
094303791 GRECA ΑΕΛ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 314565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ3.251.358,55714.952,504.882.974,978.849.286,02--- .
094052506 MOTIVO AEΒΕ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 314122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.539.673,8192.580,832.903.421,854.535.676,491.551.984,682.751.825,954.303.810,63 .
095745738 ΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕΧΛΩΜΟΤΙΑΝΑ 049084 ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ400,003.067.848,025.767.569,078.835.817,09--- .
090030800 ANGLIA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΑΛ ΣΟΥΤΣΟΥ 810671 ΑΘΗΝΑ----3.089.188,235.743.806,778.832.995,00 .
095425085 ΜΑΣΤΕΡ ΒΙΖΙΟΝΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 1612132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.231.505,13-4.597.717,838.829.222,96--- .
094300555 ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ6ΧΙΛ Ε Ο ΑΡΙΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ4.259.595,16-4.567.494,298.827.089,45--- .
095417245 ΜΠΑΛΑΖ ΕΠΕΜΟΛΑΣ 4013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.299.012,95-5.522.597,228.821.610,17--- .
999632220 ΤΑΛΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΓΡΥΠΑΡΗ 7317671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.463.371,96-4.087.789,106.551.161,06847.647,341.418.125,882.265.773,22 .
094026931 ΒΕΤΛΑΝΣ ΝΑΟΥΣΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 159200 ΝΑΟΥΣΑ968.047,55584.322,064.022.188,045.574.557,651.116.455,882.125.063,433.241.519,31 .
094142604 ΒΕΞ Ν ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΚΙΣΣΑΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 073400 ΚΙΣΣΑΜΟΣ2.490.501,54-3.550.180,976.040.682,51992.099,981.780.449,162.772.549,14 .
094400806 AIRTEC ΑΙΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΗΦΙΣΙΑΣ 18015231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ6.498.830,15-2.313.385,208.812.215,35--- .
094457294 ΔΕΛΤΑ ΠΑΠΠΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΛΕΝΟΡΜΑΝ 19510444 ΑΘΗΝΑ2.944.296,03-5.865.735,478.810.031,50--- .
094327727 ΚΟΝΙΚ CINEMA ΤV ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2011362 ΑΘΗΝΑ2.916.549,72-5.883.389,288.799.939,00--- .
099523266 INTERCOMPLEX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 1511635 ΑΘΗΝΑ2.909.836,61-5.889.051,268.798.887,87--- .
094144056 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ο ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΑΕΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΡΗ 5 010557 ΑΘΗΝΑ2.929.734,65-5.859.035,518.788.770,16--- .
096004006 ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ Π ΕΛΑΤΖΙΜΑΣ 24ΧΙΛΙΟΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 074100 ΡΕΘΥΜΝΟ4.443.665,76-1.955.204,636.398.870,39890.406,871.496.739,502.387.146,37 .
999695659 PORTABLE SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΗΜΝΟΥ 1017237 ΥΜΗΤΤΟΣ7.488.756,91-1.287.700,648.776.457,55--- .
099821823 ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΠΕΟΛΥΜΠΟΥ 3115234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.924.996,45-5.836.390,498.761.386,94--- .
998881145 ΕΣΚΑΛΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ Α ΟΡΟΦΟΣ 2611524 ΑΘΗΝΑ5.519.584,58-2.107.185,047.626.769,62514.129,89619.739,371.133.869,26 .
999661816 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΟΥΝΑΡΗ 21-2318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.722.111,56-4.036.492,288.758.603,84--- .
094337040 HITEC ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1817561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ3.237.252,37135.377,245.376.713,938.749.343,54--- .
093587160 Χ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΣΙΑ ΕΕΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 116777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ2.624.005,72-4.766.825,907.390.831,62516.990,50826.390,711.343.381,21 .
094086233 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕΙΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 16-1854453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.858.886,00-3.173.835,215.032.721,211.323.847,972.370.101,093.693.949,06 .
999315471 ALFA METALLIC ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 318454 ΝΙΚΑΙΑ5.387.240,89-3.336.852,468.724.093,35--- .
094062468 ΑΦΟΙ ΣΚΙΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΙΝΔΟΥ 5814342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ4.138.244,34-4.578.993,868.717.238,20--- .
094200833 V SHOPS AE ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 4655131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ2.954.718,98-4.453.139,467.407.858,44558.952,32748.913,021.307.865,34 .
094016600 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3454110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ----6.339.249,122.361.446,888.700.696,00 .
996798526 RONAMI EKSPORT EOODΜΥΚΗΝΩΝ 1617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.158.555,32-1.536.832,418.695.387,73--- .
800554096 AE KAUFMANN ΜΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΧΙΛΛΕΩΣ 3717674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ5.935.887,36-2.757.058,028.692.945,38--- .
094399213 ΜΙΤΥΑΣ ΑΛΕΞ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 1210562 ΑΘΗΝΑ2.885.826,97-5.806.884,298.692.711,26--- .
095433811 ΤΡΟΦΟΠΗΓΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΠΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 8215772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ4.592.111,69-4.085.124,788.677.236,47--- .
999871426 ΑΞΩΝ ΔΙΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΘΥΝΙΑΣ 3314234 Ν ΙΩΝΙΑ3.285.818,68-5.388.699,468.674.518,14--- .
090197034 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6110679 ΑΘΗΝΑ2.940.100,25-5.717.347,388.657.447,63--- .
081635030 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1010551 ΑΘΗΝΑ2.687.315,33193.787,565.772.621,308.653.724,19--- .
094410861 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ2.724.471,21-3.783.524,636.507.995,841.011.720,341.123.269,752.134.990,09 .
094346810 ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 4126441 ΠΑΤΡΑ3.725.770,25-4.255.694,097.981.464,34310.807,57348.276,40659.083,97 .
800579005 COSMOS LOGISTICS ΚΟΣΜΟΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4515232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ6.220.299,04-2.398.390,038.618.689,07--- .
094371960 ΑΒΕΜ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜ ΣΟΦΟΥΛΗ 5254655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.951.893,92-5.657.012,058.608.905,97--- .
094343832 INTERTEL ΑΕ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡ ΕΙΔΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1310677 ΑΘΗΝΑ2.940.437,58-5.658.282,648.598.720,22--- .
094516108 ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ2.410.351,88-4.731.582,217.141.934,09503.177,61950.070,571.453.248,18 .
081534487 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.ΕΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟ 057020 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ1.042.740,712.547.917,195.002.886,898.593.544,79--- .
094077992 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 ΟΡΟΦ 6 ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 011526 ΑΘΗΝΑ2.864.378,02-5.728.698,228.593.076,24--- .
998152329 ΡΟΥΜΕΝ ΝΙΚΟΛΑΕΦ LIKURSI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5215562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ1.431,174.955.811,903.629.966,178.587.209,24--- .
093845508 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 5985100 ΡΟΔΟΣ4.484.919,58-4.102.012,268.586.931,84--- .
094039975 ΒΕΡΑ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΑΒΕ10ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΛΑΜΙΑΣ 1014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.836.777,62-5.726.178,798.562.956,41--- .
095780765 SECURICON ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4812242 ΑΙΓΑΛΕΩ2.436.661,17-1.472.109,443.908.770,612.737.520,551.913.613,644.651.134,19 .
094074615 ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΧΛΜ 13 Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.861.617,63-2.259.357,634.120.975,262.392.764,292.039.230,384.431.994,67 .
800485295 ΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7813561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ5.680.064,33-2.146.692,607.826.756,93486.208,26239.451,54725.659,80 .
800176683 ΒΟΛΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝΜ ΒΟΛΒΗ 057014 ΣΤΑΥΡΟΣ4.388.916,40-4.153.290,288.542.206,68--- .
094151625 ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕΝΙΟΒΗΣ 3010446 ΑΘΗΝΑ1.097.799,12-1.171.332,592.269.131,712.917.233,593.353.188,846.270.422,43 .
094447725 AR CH FASHION ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 5956430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.596.554,06217.527,474.722.456,628.536.538,15--- .
099956846 Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΡΑΒΙΑΣ 354645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.034.725,90-5.496.553,008.531.278,90--- .
094418940 ROMETAL ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤ ΜΕΤΑΛ ΠΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ 1611853 ΑΘΗΝΑ2.842.471,44-5.684.959,808.527.431,24--- .
800607021 ΜΚΜ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ ΕΔΑΒΑΚΗ 7241334 ΛΑΡΙΣΑ6.281.458,55-2.240.769,318.522.227,86--- .
094160150 ΙΝΕΞ ΑΕΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 49A10682 ΑΘΗΝΑ1.420,002.953.529,875.565.063,368.520.013,23--- .
099761705 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ CD DVD CD-ROM KAI DVDΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ5.180.766,14-3.338.135,008.518.901,14--- .
998026687 MDK ΕΜ ΝΤΙ ΚΕΙ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 2615344 ΓΕΡΑΚΑΣ6.246.059,41-2.272.068,798.518.128,20--- .
999076652 GFM HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΛΕΚΚΑ 1210563 ΑΘΗΝΑ4.966.157,29-3.545.943,328.512.100,61--- .
093424462 ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕΒΕΒΑΡΝΑΛΗ 2654352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.649.580,09-762.650,252.412.230,343.562.612,182.533.867,486.096.479,66 .
094264411 AUDIO LABORATORIES SA ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡΗΛΕΚΤΡΟΑΚ ΕΦΑΡΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΙΩΝ 217456 ΑΛΙΜΟΣ2.806.856,57-5.679.780,468.486.637,03--- .
095568453 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 31313671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.909.098,61-5.573.306,838.482.405,44--- .
081183566 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ Μ ΤΑΤΟΓΛΟΥ Θ ΓΚΑΝΟΥΡΗΣ ΟΕΣΤΑΜ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 3654629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.643.944,39-4.834.135,448.478.079,83--- .
094177524 ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΑΤΩΝ 17 Χ15344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2.702.914,72-2.761.678,665.464.593,381.551.729,121.454.877,483.006.606,60 .
094256865 ΕΞΕΛ ΓΚΡΟΥΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15111852 ΑΘΗΝΑ4.765.105,95172.093,991.920.803,046.858.002,98840.142,12771.632,891.611.775,01 .
095322533 FITTERΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 12932011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ2.809.856,94-5.657.955,328.467.812,26--- .
094187345 ΩΜΕΓΑ Γ ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 110559 ΑΘΗΝΑ1.110.338,12-2.040.018,013.150.356,132.227.898,383.087.355,105.315.253,48 .
998910041 SILVER ONE ΑΡΓΥΡΑ ΣΚΕΥΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 3511745 ΑΘΗΝΑ4.888.521,78-3.574.012,748.462.534,52--- .
094393903 TROFO SERVICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΔΥΡΟΥ 6212243 ΑΙΓΑΛΕΩ2.807.818,32-5.648.322,908.456.141,22--- .
095138858 ΑΝ ΠΗΛΙΧΟΣ ΕΠΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1227100 ΠΥΡΓΟΣ2.794.943,88-5.643.695,738.438.639,61--- .
095601208 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΡΥΣΑΥΓΗ ΘΕΣΗ ΛΙΑΚΟΥΔΙ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ3.574.750,99-4.855.964,618.430.715,60--- .
099102693 Θ Μ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο ΕΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 018122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ3.592.144,02-4.836.180,078.428.324,09--- .
082902286 Α.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ -Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΕΩΦ ΝΑΤΟ ΤΖΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.926.966,301.424.311,325.070.278,388.421.556,00--- .
800394490 CLEAN BUILDING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4318648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ4.585.030,38-984.015,285.569.045,661.568.248,901.283.108,912.851.357,81 .
095557438 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ AEΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ2.804.967,94-5.608.898,228.413.866,16--- .
094064580 FLORA ΑΕ ΒΙΟΜ ΖΑΧΑΡΟΠΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ7ΟΝ ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ3.117.189,67-4.145.230,717.262.420,38400.525,83745.902,951.146.428,78 .
090153455 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣΠΑΡΟΔΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 1041222 ΛΑΡΙΣΑ4.382.692,39-4.006.245,798.388.938,18--- .
999508809 ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 8311634 ΑΘΗΝΑ709.742,45-457.738,701.167.481,154.251.701,922.967.754,097.219.456,01 .
094009450 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕΓΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 16517121 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.566.907,76-5.133.432,837.700.340,59254.925,68427.433,77682.359,45 .
800445734 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8355134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ6.112.532,58-2.260.830,018.373.362,59--- .
999842989 ΛΙΝΚ ΑΠ ΙΝΤΕΓΚΡΕΙΤΙΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-2810680 ΑΘΗΝΑ1.215.631,34-816.606,372.032.237,713.447.178,772.883.718,086.330.896,85 .
999310684 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤΣΑΜΑΔΟΥ 4618532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.309.455,34-2.525.743,433.835.198,771.804.775,342.718.660,324.523.435,66 .
998730263 ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ Π KONSTANTELLIAS M ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤΙΓΚΑΚΙ 085300 ΚΩΣ4.729.699,61-3.626.224,158.355.923,76--- .
099114194 EVENT ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2517563 Π ΦΑΛΗΡΟ3.507.681,96-4.844.503,588.352.185,54--- .
094192367 ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΦΗΜΗ 189218 Χ Λ ΑΘΗΝ ΣΠΑΤΩΝ 019004 ΣΠΑΤΑ245.948,75-245.583,26491.532,014.569.772,573.290.267,847.860.040,41 .
094088435 ΜΑΡΙΑ Δ ΜΠΕΖΕΡΜΕΛΗ ΑΕΒΕΣΕΛΕΡΟ 067100 ΞΑΝΘΗ2.782.162,05-5.563.769,008.345.931,05--- .
999074996 DOMINO ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΗΝΕΙΟΥ 2117342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5.338.389,98-3.007.012,698.345.402,67--- .
800445027 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΘΑΡΟΥ 718537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.231.972,75-2.030.176,424.262.149,172.193.918,331.885.939,664.079.857,99 .
095155216 ΝΑΒΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 818863 ΠΕΡΑΜΑ----2.926.687,675.413.881,828.340.569,49 .
084103240 ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΚΛΙΜΑΤ ΓΕΝΙΚΩΝΚΑΤΑΣΚ ΟΕΚΟΡΑΗ 2726222 ΠΑΤΡΑ2.982.363,94-5.357.757,818.340.121,75--- .
095352598 ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2819300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.424.052,57-4.907.127,078.331.179,64--- .
094497790 ΙΝΓΚΡΟΣΣΟ ΑΜΠΙΤΟ INGROSSO ABITO ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ ΕΙΣ Κ ΕΞΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 112244 ΑΙΓΑΛΕΩ3.503.684,14-4.826.209,778.329.893,91--- .
094418430 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 310564 ΑΘΗΝΑ2.835.313,02-5.019.714,237.855.027,25163.049,25295.502,37458.551,62 .
800691539 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.103.107,41-2.206.727,668.309.835,07--- .
097669825 ΚΟΙΝ CHRISTIANI ΚΑΙ NIELSEN LTD ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ4.511.123,72-3.790.638,178.301.761,89--- .
095526517 ΚΙΜΩΝ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΕΑΡΧΕΛΑΟΥ 25Α11635 ΑΘΗΝΑ2.761.256,44-5.540.181,458.301.437,89--- .
094383694 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΦΟΛΗΠΤΙΚΗΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 2118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.272.686,78-3.025.481,478.298.168,25--- .
094044832 ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΕΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1810671 ΑΘΗΝΑ6.208.429,92-2.088.856,898.297.286,81--- .
095598574 BOSIL ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΕΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 3010558 ΑΘΗΝΑ1.327.258,29-1.782.350,633.109.608,922.303.384,132.873.593,575.176.977,70 .
094313575 ΗΡΑΚΛΕΙΟ CITΥ ΜΑΡΚΕΤ ΣΠΙΤΙ ΧΟΜΠΙ ΚΗΠΟΣ ΑΕΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1271306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.460.966,95-4.921.907,577.382.874,52314.405,59588.977,05903.382,64 .
094187450 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕΒΕ ΑΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝΕ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 50ΧΛ19011 ΑΥΛΩΝΑ2.759.737,23-5.518.933,358.278.670,58--- .
095392596 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝΚ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚ ΧΡΗΣΗΣΣΚΟΥΦΑ 2613671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.969.495,90-4.309.164,378.278.660,27--- .
095592115 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1954624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.992.829,39-5.285.377,558.278.206,94--- .
999717736 NORTH INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΑΡΚΑΔΙΟΥ 854249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.679.867,69-2.596.085,308.275.952,99--- .
094147716 ΛΥΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΑΕΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ 4-618536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.758.361,43-5.516.936,268.275.297,69--- .
094243488 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4150100 ΚΟΖΑΝΗ2.750.384,28-5.524.371,258.274.755,53--- .
099942541 ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 13615344 ΓΕΡΑΚΑΣ3.386.505,54-4.411.534,297.798.039,83200.139,15272.240,86472.380,01 .
095748789 ΝΙΒΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3815124 ΜΑΡΟΥΣΙ4.401.687,47-3.865.558,678.267.246,14--- .
095641650 ΠΕΝΤΕ ΔΕΛΤΑ ΕΠΕΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 5110552 ΑΘΗΝΑ3.675.513,65-4.585.454,268.260.967,91--- .
095287108 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 411528 ΑΘΗΝΑ2.752.440,14-5.504.621,178.257.061,31--- .
099826425 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.408.602,69-2.862.790,035.271.392,721.329.692,871.654.477,642.984.170,51 .
999805134 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ PASTA E PIZZA DI VINCENZO Ε Π ΕΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 116674 ΓΛΥΦΑΔΑ3.111.302,26-2.639.842,795.751.145,051.140.312,261.363.131,112.503.443,37 .
094352908 ΤΑΝΙΣ ΝΤΑΤΑ ΕΝΤΟΥΚΕΣΙΟΝΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΚΗΦΙΣΙΑΣ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.747.197,22-5.499.192,798.246.390,01--- .
093544724 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ 9071000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.176.964,70-2.921.798,827.098.763,52466.911,52678.651,691.145.563,21 .
094208867 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΒΕΕ1ΟΝ ΧΙΛ ΙΤΕΑΣ ΓΑΛΑ 033200 ΙΤΕΑ2.564.975,16-5.129.493,897.694.469,05190.925,01356.834,12547.759,13 .
096037603 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΛΕΤΗ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.940.983,91-1.609.969,113.550.953,022.465.245,302.220.630,694.685.875,99 .
094535946 ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜHXANΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 616452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ5.377.380,05-2.844.430,128.221.810,17--- .
099049668 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ MEDICAL PROLEPSIS ΕΠΕΦΙΛΩΝΟΣ 9518535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.505.484,29-2.707.107,058.212.591,34--- .
081556340 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 019600 ΜΑΓΟΥΛΑ2.836.723,67-5.354.506,758.191.230,42--- .
093916315 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΔΕΡΙΓΝΥ 14Α10434 ΑΘΗΝΑ2.729.472,59-5.458.638,958.188.111,54--- .
095551981 GENERAL PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ21 ΧΛΜ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 019400 ΚΟΡΩΠΙ2.237.087,81-1.398.029,393.635.117,202.423.285,782.111.742,154.535.027,93 .
094048591 ΑΦΟΙ Δ ΣΗΜΙΤΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΥΔΡΥΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠ/ΑΙ Α ΕΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ3.244.895,83-4.921.936,278.166.832,10--- .
095627052 ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΚΟΜ ΕΠΕΕΘΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.785.789,23-5.368.599,168.154.388,39--- .
099468408 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΑΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 2311854 ΑΘΗΝΑ5.021.630,25-3.127.429,608.149.059,85--- .
094184945 MELODY FOODS ABEE ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΤΕΡΜΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ 013610 ΑΧΑΡΝΕΣ2.756.326,67-5.387.985,338.144.312,00--- .
800584261 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2557008 ΔΙΑΒΑΤΑ6.278.240,90-1.863.397,778.141.638,67--- .
094452864 ΚΟΡΝΕΡ ΚΑΤΕΡΙΝΓΚ ΑΕ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.965.738,14-5.169.187,838.134.925,97--- .
095443158 ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ Α ΕΠΕΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2217234 ΔΑΦΝΗ3.513.065,51-4.591.458,968.104.524,47--- .
094292133 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ3ΟΝ ΧΙΛ ΟΡΕΣ ΔΑΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 068200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ1.866.149,67-3.293.154,845.159.304,511.142.643,651.797.529,082.940.172,73 .
095664717 PAE TECHNICAL SERVICES SRLΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26815232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.698.959,70-5.397.939,828.096.899,52--- .
094174835 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 14926221 ΠΑΤΡΑ3.690.763,41-2.260.706,635.951.470,041.020.528,611.123.775,692.144.304,30 .
082747480 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑΟΕΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 1916232 ΒΥΡΩΝΑΣ2.698.149,09-5.396.496,778.094.645,86--- .
999940528 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΡΗΝ ΕΠΕ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΩΝΑΡΑΠΑΚΗ 4317675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.858.641,49-2.790.645,207.649.286,69177.659,47266.906,93444.566,40 .
094385976 ΠΡΟΚΑΤ ΑΛΟΥΜΙΝ ΑΤΕΒΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1917343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.692.247,47-5.401.185,488.093.432,95--- .
999611874 ΧΡΟΝΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 8718233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ4.663.623,83-3.427.265,548.090.889,37--- .
094542519 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ 073100 ΧΑΝΙΑ4.546.363,07-2.548.466,857.094.829,92482.847,87503.829,01986.676,88 .
094410062 ΑΒΕΕ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΒΟΡ ΕΛΛΑΔΑΣ CHAMPIONS ΑΕΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1254626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.126.120,01-4.950.861,288.076.981,29--- .
094089585 ΕΛΒΙΕΠΕΝ ΕΛ ΒΙΟΤ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΕ79 ΧΙΛ ΝΕΟΑΚ ,20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.691.973,99-5.382.702,678.074.676,66--- .
099367610 ΓΚΡΕΚΟ ΜΙΤ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΠΑΤΗΣΙΩΝ 410677 ΑΘΗΝΑ2.868.587,73-4.513.842,707.382.430,43284.431,40399.920,46684.351,86 .
095379132 ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 058001 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ1.288,972.664.395,775.394.998,228.060.682,96--- .
999716383 ΑΡΣΕΝΙΟΣ Γ ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 636 054500 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ4.978.573,46-3.078.278,218.056.851,67--- .
999619036 ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 259100 ΒΕΡΟΙΑ319.098,953.982.650,003.753.347,638.055.096,58--- .
999039005 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2210560 ΑΘΗΝΑ6.066.980,57-1.986.616,918.053.597,48--- .
081105564 AΦΟΙ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗ ΟΕΡΙΖΙΑ 068014 ΡΙΖΙΑ ΕΒΡΟΥ2.919.484,54920.114,154.204.842,708.044.441,39--- .
095179656 ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36314122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.678.505,21-5.361.558,548.040.063,75--- .
094529687 AR EL GROUP ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥΚΑΡΠΟΥ 1911631 ΑΘΗΝΑ3.194.809,48-4.840.619,348.035.428,82--- .
094239463 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 614452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.552.170,49-3.499.361,686.051.532,17912.839,241.066.462,541.979.301,78 .
095641845 ΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 1710552 ΑΘΗΝΑ2.657.578,00-5.367.258,558.024.836,55--- .
095591179 TELE FILM HELLAS ΕΠΕΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 4Α17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.339.251,73-3.682.531,198.021.782,92--- .
099579458 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ EE117 ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΣΑΝΗ 050500 ΣΕΡΒΙΑ5.086.426,89-2.921.536,778.007.963,66--- .
094381258 BASIC HELLAS ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΓ ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 14411251 ΑΘΗΝΑ2.666.484,49-5.330.237,607.996.722,09--- .
095057585 ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΠΕΣΥΚΙΩΝΟΣ 14-1612131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.029.918,49-4.962.749,317.992.667,80--- .
099608840 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 060065 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ5.456.774,18-2.530.696,697.987.470,87--- .
094029607 ΘΑΛΗΣ ΑΕΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211527 ΑΘΗΝΑ1.993.556,34-5.979.767,777.973.324,11--- .
095444886 ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ ΕΠΕΓΡΑΒΙΑΣ 517343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.627.028,8821.226,585.324.714,847.972.970,30--- .
095465218 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕΚΡΗΝΙΔΕΣ 064003 ΚΡΗΝΙΔΕΣ2.401.843,74-4.802.753,247.204.596,98265.987,61498.333,47764.321,08 .
093207467 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.861.174,27-4.277.533,017.138.707,28293.831,81524.973,91818.805,72 .
094184908 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕΛΕΝΟΡΜΑΝ 17810444 ΑΘΗΝΑ3.196.975,01-4.744.733,897.941.708,90--- .
094407346 ΜΑΡΜΑΡΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΠΕΞΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ5 ΧΙΛ ΗΡΑΚΛ ΜΟΙΡΩΝ 071000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.158.403,77-3.783.137,357.941.541,12--- .
998947556 TRUST WORTH DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ4.681.571,35-3.259.067,297.940.638,64--- .
094000720 ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΑΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 12711251 ΑΘΗΝΑ967.325,14-2.887.583,793.854.908,931.408.977,562.676.277,624.085.255,18 .
093813824 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΙΑΕΕΑΡΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΦΥΡΙΔΗ 032200 ΘΗΒΑ4.636.563,19-3.300.685,067.937.248,25--- .
094383934 ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝ ΕΜΠΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 316673 ΒΟΥΛΑ1.263.664,33-1.060.458,352.324.122,682.783.539,072.824.409,305.607.948,37 .
095310270 ΙΟΝΙΟΝ ΟΙΛ ΕΛΛΗΝ ΕΤ ΕΜΠ ΔΙΑΚ ΠΕΤΡΕΛ ΕΛΑΙΟΛΙΠ ΠΡΟΙΟΝΤΖΑΙΜΗ 4526221 ΠΑΤΡΑ240.512,982.385.712,105.298.057,557.924.282,63--- .
998122128 ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 056224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ4.949.781,83-2.049.177,336.998.959,16474.797,40448.865,13923.662,53 .
082463513 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 51415342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ4.124.115,66-3.789.244,497.913.360,15--- .
095676857 ΒΕΛΟΣ ΕΠΕΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 12526221 ΠΑΤΡΑ2.895.697,53-5.017.171,327.912.868,85--- .
998487351 ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΙΛΩΝΟΣ 5518535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ500,004.883.797,203.026.463,257.910.760,45--- .
082635468 ΥΙΟΙ ΕΥΑΓ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙΑΤΡΙΔΟΥ 10417673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.663.644,94-4.246.699,287.910.344,22--- .
999309427 ΓΟΥΕΣΤ ΕΛΛΑΣ WEST HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ17 ΝΟΕΜΒΡΗ 4717455 ΑΛΙΜΟΣ2.310.878,14-3.229.991,635.540.869,771.032.108,341.327.340,892.359.449,23 .
091562193 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΝΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΡΗΤΗΣ 6814231 Ν ΙΩΝΙΑ2.653.315,38-4.160.729,196.814.044,57371.674,79700.602,951.072.277,74 .
094098570 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΒΙΠΕ ΑΕΜΑΚ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ4.422.487,46-2.212.665,266.635.152,72514.625,98721.934,341.236.560,32 .
099954287 Μ ΠΑΡΕΛΛΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΠΕΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 814121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.837.860,24-4.487.123,397.324.983,63187.519,42348.585,81536.105,23 .
094220788 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3154625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.607.167,71-5.232.828,537.839.996,24--- .
998824359 INTE C H SY S ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΗΛΕΚΤΡΑΣ 4Β15122 ΜΑΡΟΥΣΙ4.994.804,08-2.482.672,857.477.476,93157.576,87202.141,82359.718,69 .
095625488 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 311253 ΑΘΗΝΑ3.157.606,44-4.674.613,347.832.219,78--- .
099612091 ARTO ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΘ 17569 056429 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.103.263,84-1.270.136,604.373.400,441.860.946,551.593.984,873.454.931,42 .
092327916 Κ ΧΑΡΔΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ13 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ5.295.968,27-2.529.905,237.825.873,50--- .
094470636 ΑΦΟΙ ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ2.524.590,4384.701,955.215.311,277.824.603,65--- .
099438219 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΟΥΜΕΛΑ 3955132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ3.032.723,82-4.785.413,377.818.137,19--- .
094126040 ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗ Ι ΑΦΟΙΛ ΑΘΗΝΩΝ 7610441 ΑΘΗΝΑ2.591.483,48-5.222.845,297.814.328,77--- .
800580538 AGRANA CASH CARRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΡΑΤΙΝΟΥ 710553 ΑΘΗΝΑ5.684.116,80-2.123.923,837.808.040,63--- .
099036685 ΤΖΟΖΕΦ ΤΖΙΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 150 Α17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.981.725,53-4.824.696,407.806.421,93--- .
091892458 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΙΑ ΟΕΖΑΓΟΡΙΩΝ 1710445 ΑΘΗΝΑ2.388.001,35-3.779.337,776.167.339,12566.932,001.071.731,121.638.663,12 .
800386059 Κ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 5011745 ΑΘΗΝΑ5.480.234,49-2.325.157,807.805.392,29--- .
095360710 ΕΝΟΧΥΜ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΥΜΩΝ ΓΛΕΥΚΩΝ ΕΠΕΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 020008 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ5.478.426,42-2.319.894,777.798.321,19--- .
097110187 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗ ΑΝ ΒΡΕΤΤΟΥ 813671 ΑΧΑΡΝΕΣ----2.977.658,894.815.651,537.793.310,42 .
095383121 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕ6ΟΝ ΧΙΛ ΙΩΑΝ ΑΘΗΝ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.592.312,88-5.184.376,187.776.689,06--- .
094480617 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 10211528 ΑΘΗΝΑ1.007.196,55-636.269,181.643.465,733.657.994,912.469.584,066.127.578,97 .
095195908 ΙΔΙΟΤ ΜΕΤΑΦΟΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΠΕΛ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1545221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ59.310,342.546.584,205.164.649,577.770.544,11--- .
099450602 ARCADIA - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤ ΚΑΡΤΩΝ,ΔΙΣΚΩΝ,CD,DVD,CD-ROM,ΚΙΝ/ΚΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ4.717.447,83-3.034.064,147.751.511,97--- .
093052601 Π ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4410671 ΑΘΗΝΑ2.583.486,75-5.166.292,277.749.779,02--- .
094143545 ΥΤΕΚΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211527 ΑΘΗΝΑ4.173.488,77-3.569.859,087.743.347,85--- .
095100346 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΔΗΜ ΣΟΥΤΣΟΥ 2811521 ΑΘΗΝΑ----2.869.024,474.868.328,587.737.353,05 .
093517341 ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 710563 ΑΘΗΝΑ2.578.476,40-5.155.820,967.734.297,36--- .
095410987 INTERFERRO ΕΠΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9210434 ΑΘΗΝΑ4.095.964,25-3.633.752,887.729.717,13--- .
800117923 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΕΡΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 057001 ΘΕΡΜΗ5.876.485,04-1.850.569,237.727.054,27--- .
999867462 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑΑΜΥΝΤΑ 665302 ΚΑΒΑΛΑ3.577.912,08-3.794.519,167.372.431,24172.703,25179.319,28352.022,53 .
094417630 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΕΦΑΡΜ ΓΕΝΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1313671 ΑΧΑΡΝΕΣ358.133,26-112.272,95470.406,214.340.328,432.910.709,757.251.038,18 .
099366336 WIT TEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΟΥΡΑΝΙΑΣ 115562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ3.171.836,02-4.544.615,387.716.451,40--- .
093711868 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΥΜΗΣ 7914122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.640.604,17-2.498.977,985.139.582,151.105.621,451.467.474,082.573.095,53 .
099394593 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΡΑ 021200 ΑΡΓΟΣ2.884.529,97-3.439.109,426.323.639,39598.527,47786.824,201.385.351,67 .
095263670 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΟΠΙΕΜ ΕΠΕΛΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6256121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ2.559.524,30-5.145.863,467.705.387,76--- .
084138804 Τ-ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2518533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-2.567.896,305.135.792,607.703.688,90--- .
998116724 ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΦΩΝ ΜΟΥΡΙΚΗ 5519200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ58.898,374.938.359,022.705.621,507.702.878,89--- .
094211104 ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΧΑΙΟ ΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 020011 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ3.445.762,84-3.115.182,286.560.945,12507.776,04625.837,051.133.613,09 .
094445105 AGOULINO ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕΡΟΔΟΠΗΣ 7818545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.564.368,21-5.126.673,477.691.041,68--- .
095606413 ΜΟΥΛΤΙΜΙΝΤΙΑ ΣΕΝΤΕΡ ΕΠΕΒ ΚΩΝ ΝΟΥ 710674 ΑΘΗΝΑ2.563.536,94-5.126.462,887.689.999,82--- .
998921504 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΟΤ 10 2-818863 ΠΕΡΑΜΑ978.173,77-1.449.317,502.427.491,272.480.990,172.774.748,655.255.738,82 .
094094964 ΑΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΝΟΤΑΡΑ 14418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.591.406,83-5.091.639,037.683.045,86--- .
094399852 MEMAFIN ΕΜΠΟΡ ΕΞΑΓ ΕΙΣΑΓ ΠΟΛΥΤΙΜ ΜΕΤΑΛ ΚΟΣΜΗΜ ΗΛ ΟΙΚΣΤΑΔΙΟΥ 510562 ΑΘΗΝΑ-2.546.848,385.134.149,507.680.997,88--- .
094256030 ΠΑΛΑΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ 059200 ΝΑΟΥΣΑ----5.224.480,482.453.983,497.678.463,97 .
094005972 ΕΔΟΚ ΑΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 17815231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ882.408,95-2.366.450,563.248.859,511.602.559,462.826.908,644.429.468,10 .
099376471 Θ ΔΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΕΠ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ 656429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ3.301.323,69-3.923.841,107.225.164,79167.705,49275.125,21442.830,70 .
094237297 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 022100 ΤΡΙΠΟΛΗ4.641.544,63-3.025.167,957.666.712,58--- .
999715153 ΖΕΝΙΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΤΥΡΟΠΙΤΑΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 054500 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ2.961.144,70-2.054.524,905.015.669,60953.481,801.697.517,702.650.999,50 .
099775039 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ16 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ2.583.622,50302.498,484.769.022,597.655.143,57--- .
094520091 ΑΦΟΙ ΤΣΕΒΡΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 456334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ2.972.119,74-4.681.704,997.653.824,73--- .
095735745 Κ ΔΑΝΕΖΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 1816673 ΒΟΥΛΑ2.548.075,53-5.096.275,147.644.350,67--- .
092165136 ΒΙΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15341222 ΛΑΡΙΣΑ3.492.034,21-3.095.153,646.587.187,85469.697,73586.883,241.056.580,97 .
094436391 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α Ε ΑΝΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΜΠ ΕΤ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 17215344 ΓΕΡΑΚΑΣ1.854.372,47-3.663.093,045.517.465,51729.846,691.388.300,092.118.146,78 .
095710474 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΕΥΘΥΝΗΣΦΑΒΙΕΡΟΥ 3934100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.604.257,95-5.029.895,217.634.153,16--- .
095256064 ΜΩΡΑΙΤΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΚΟΜΝΗΝΩΝ 3112461 ΧΑΙΔΑΡΙ2.641.296,80-4.992.563,787.633.860,58--- .
095644350 ARGI ΕΠΕΣΚΙΑΘΟΥ 3311254 ΑΘΗΝΑ2.533.799,39-5.095.511,867.629.311,25--- .
095642610 ΚΟΛΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΝΑΙΑΔΩΝ 12817561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ949.666,781.816.850,954.862.309,147.628.826,87--- .
998752034 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΥΤΟΥΜΑ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ5.369.343,12-2.256.665,807.626.008,92--- .
094311244 Σ ΔΟΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 073100 ΧΑΝΙΑ2.957.132,08283.157,283.860.302,857.100.592,21262.156,30262.873,29525.029,59 .
800398292 PS ANAPLASIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2210680 ΑΘΗΝΑ5.211.041,82-2.413.885,117.624.926,93--- .
094495077 EUROSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 8011528 ΑΘΗΝΑ3.308.437,75-845.906,274.154.344,022.001.144,821.463.868,143.465.012,96 .
997513086 GRANDE CAPITAL GROUP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 32 ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 58 055131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ5.132.728,665.535,632.480.822,497.619.086,78--- .
094299656 ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕΙΩΝΙΑ 057005 Ν ΜΑΓΝΗΣΙΑ1.894.325,82-5.713.448,197.607.774,01--- .
094107000 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 061400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ4.252.117,69-3.346.744,037.598.861,72--- .
800508971 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.842.327,22-1.132.645,362.974.972,582.614.521,262.000.189,454.614.710,71 .
094189271 ΧΡΗΣΤΟΣ Φ ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΥΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΑΒΕΕΛΟΥΤΡΩΝ 4957200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ3.164.757,02-2.628.367,175.793.124,19704.154,321.088.138,581.792.292,90 .
081905334 ΣΙΓΑΝΟΣ Γ-Β ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΟΕΧΑΡΙΣΙΟΝ 023100 ΣΠΑΡΤΗ-2.493.193,905.091.410,037.584.603,93--- .
998722668 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕΚΙΣΣΑΜΟΥ 179Α73136 ΧΑΝΙΑ3.666.825,15-3.903.817,237.570.642,38--- .
099397189 ΕΛ Γ Κ Ε Π Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΒΕΕΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.010.244,02-1.927.719,013.937.963,031.736.405,651.895.625,933.632.031,58 .
095460524 ΧΑΡΤΕΜ ΕΠΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΕΡΑΝΙΟΥ 710552 ΑΘΗΝΑ4.990.598,32-2.576.213,017.566.811,33--- .
998829392 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3759100 ΒΕΡΟΙΑ4.398.724,53-3.165.321,747.564.046,27--- .
092442132 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ ΟΕΚΑΛΑΜΩΝ 1212244 ΑΙΓΑΛΕΩ2.294.497,48-4.707.032,737.001.530,21191.524,14363.834,47555.358,61 .
095357938 ΑΛΦΑ ΜΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΠΛΑΣΤΗΡΑ 7317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.176.644,59-2.380.138,017.556.782,60--- .
094510128 ΑΣΠΙΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΕ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΛΗΨ ΚΑΙ ΔΙΑΒ ΧΡΗΜΑΤ ΕΝΤΟΛΣΩΤ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 3918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.257.385,19-4.278.707,457.536.092,64--- .
082745461 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΣΩΤ ΣΙΑ ΟΕΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΥΛΗΣ 14513341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ2.511.447,87-5.024.535,807.535.983,67--- .
999206844 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.644.347,71-2.880.604,857.524.952,56--- .
094021775 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δ Ι ΦΕΙΔΑΣ ΑΕΛΟΥΤΡΟΥ 8713678 ΑΧΑΡΝΕΣ3.340.033,98-656.562,173.996.596,152.582.612,01943.114,373.525.726,38 .
998477806 STUDIO KB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝΣΤΑΥΡΟΥ 610559 ΑΘΗΝΑ1.872.851,03-2.554.776,404.427.627,431.400.746,521.693.792,563.094.539,08 .
094004809 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕΓΕΩΡΓ ΓΕΝΑΔΙΟΥ 710678 ΑΘΗΝΑ1.881.891,271.505,735.638.738,227.522.135,22--- .
081880600 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΝΙΚΑΝΩΡΟΣ 3454250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.949.035,64-4.566.897,327.515.932,96--- .
095422140 Δ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΣΙΑ ΕΠΕΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1711524 ΑΘΗΝΑ2.525.571,14-4.985.910,177.511.481,31--- .
099360645 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 815231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.935.653,10-1.011.038,682.946.691,782.107.712,862.449.107,934.556.820,79 .
096000310 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΓΡΑΜΜΟΥ 6252100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ2.976.786,39-1.905.775,094.882.561,481.449.974,631.165.241,642.615.216,27 .
095334058 Ι ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΣΙΑ ΕΠΕΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 113122 ΙΛΙΟΝ2.504.047,51-4.993.245,867.497.293,37--- .
084283546 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ10 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 057400 ΣΙΝΔΟΣ3.930.098,78-3.565.561,807.495.660,58--- .
095567794 ΠΕΤΡΟΝΤΡΙΛΛ ΕΠΕΠΟΣΙΔΙΠΠΟΥ 610442 ΑΘΗΝΑ2.747.013,24-4.738.371,047.485.384,28--- .
094264066 ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ ΓΚΡΕΚΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΤΣΟΥΔΗΣΑ Β Ε ΕΔΟΙΡΑΝΗΣ 22217674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.715.375,78-3.936.936,176.652.311,95306.959,47524.600,32831.559,79 .
099753140 Ε ΚΑΙ Κ ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 914562 ΚΗΦΙΣΙΑ2.102.775,65-3.067.363,265.170.138,91860.165,611.438.856,182.299.021,79 .
094229457 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΛ ΑΒΕΕΘΗΒΩΝ 21018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.592.294,37-4.875.167,937.467.462,30--- .
095131102 BENAUTO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 7510447 ΑΘΗΝΑ2.911.389,91-4.552.394,377.463.784,28--- .
094225981 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΣΕΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΒΙΠΕ 041500 ΛΑΡΙΣΑ3.072.602,74-3.802.880,256.875.482,99203.330,68384.484,71587.815,39 .
099775316 ΑΝΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6756430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.389.186,7423.422,314.043.982,557.456.591,60--- .
094157598 ΒΕΤΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕΔΟΞΑΤΟ 066300 ΔΟΞΑΤΟ3.493.751,32-3.953.297,477.447.048,79--- .
095561810 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΤΕΡΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 057010 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ2.678.744,57-4.761.748,447.440.493,01--- .
095455110 ΝΤΕΦΡΑΝΤΣΕΣΚΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΑNΔΡΟΥΤΣΟΥ 934100 ΧΑΛΚΙΔΑ3.481.770,35-3.461.823,776.943.594,12220.481,85276.064,05496.545,90 .
999649655 ΖΩΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 510677 ΑΘΗΝΑ3.954.105,41-2.296.993,276.251.098,68694.584,97491.688,291.186.273,26 .
094148159 STAR MARKET ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΑΕΔΟΚΙΜΙ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ2.549.193,27-3.317.391,975.866.585,24712.435,76856.311,941.568.747,70 .
094531880 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓ ΑΕΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2018532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.484.141,33-4.948.818,507.432.959,83--- .
082819050 ΑΛΚΥΩΝ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 410431 ΑΘΗΝΑ1.206.373,48-1.253.493,772.459.867,252.320.157,092.650.874,284.971.031,37 .
081939350 ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΙΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4511528 ΑΘΗΝΑ2.832.063,46-4.591.192,777.423.256,23--- .
094039780 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΜΔΑ Α ΕΑΝΔΡ ΜΕΤΑΞΑ 214564 ΚΗΦΙΣΙΑ1.411.760,38-1.098.266,302.510.026,682.761.133,672.137.748,964.898.882,63 .
997826275 ΡΙΑΛ ΤΡΕΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΔΕΛΦΩΝ 554250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.709.888,80-1.693.861,197.403.749,99--- .
095264630 ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡ ΓΕΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΓΕΚ ΕΠΕΚΟΝΙΤΣΗΣ 1515125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.998.560,42-4.405.070,197.403.630,61--- .
082144422 Α ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΑΜΦΙΣΣΗΣ 830300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ2.460.875,90-4.940.556,567.401.432,46--- .
800991192 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 610431 ΑΘΗΝΑ5.833.530,21-1.567.826,167.401.356,37--- .
092887225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ ΠΛΑΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΚΡΑ 8417673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.460.994,92-4.934.789,907.395.784,82--- .
095233284 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΦΟΙ ΣΙΑ ΕΠΕΑΥΛΩΝΑΣ 019011 ΑΥΛΩΝΑ2.458.612,58-4.935.571,857.394.184,43--- .
999994174 ΜΠΕΡΤΟ ΤΖΙΑΝΝΙΝΙ ΑΕΧ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 2573134 ΧΑΝΙΑ3.654.758,46-3.739.334,317.394.092,77--- .
095596335 ΙΝΤΕΡ ΠΑΚ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 13754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.479.251,09-4.906.826,477.386.077,56--- .
095667129 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣΕΠΕ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 21Β15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ2.459.057,29-4.923.271,107.382.328,39--- .
094070063 ΦΡΕΣΚΟΤ ΑΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057001 ΘΕΡΜΗ1.392.622,37-1.167.738,042.560.360,412.429.046,352.377.570,004.806.616,35 .
095415320 ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 19815354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ2.450.539,04-4.914.013,077.364.552,11--- .
095593714 ΠΙΝ ΜΠΕΣΤ ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ 7118535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.454.240,90-4.908.117,047.362.357,94--- .
095327424 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΕΠΕΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 412131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.451.014,30-4.907.803,427.358.817,72--- .
099757140 Α ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 4213674 ΑΧΑΡΝΕΣ2.778.191,73-4.210.912,476.989.104,20160.215,82204.992,18365.208,00 .
800463426 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 4926335 ΕΓΛΥΚΑΔΑ4.810.084,80-2.543.868,557.353.953,35--- .
999891450 ΚΟΜΚΟΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 3416231 ΒΥΡΩΝΑΣ4.096.446,64-3.253.614,147.350.060,78--- .
095147818 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΤΕΒΕ4 ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4150200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ2.742.110,37-2.109.392,924.851.503,291.022.277,671.475.088,352.497.366,02 .
095259773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙΦΙΛΩΝΟΣ 13118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.448.631,03-4.896.845,717.345.476,74--- .
081996252 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΙΑΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1754629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.444.776,39-4.896.155,017.340.931,40--- .
094025891 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠAI ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ AE5 ΧΛΜ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 034008 ΕΡΕΤΡΙΑ2.505.370,17-4.571.168,727.076.538,89155.383,86107.094,51262.478,37 .
095554750 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 89-9118532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.455.897,02-4.880.896,777.336.793,79--- .
097809734 ΒΕΘΑΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΙΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.444.002,21-4.888.101,727.332.103,93--- .
095493844 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΕΒΑΚΧΟΥ 3054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.107.902,38-4.216.933,607.324.835,98--- .
094459945 Κ ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ ΤΑΤΟΙΟΥ 24613671 ΑΧΑΡΝΕΣ----2.556.533,484.768.180,017.324.713,49 .
094097801 ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 658200 ΕΔΕΣΣΑ4.433.558,56-2.437.333,106.870.891,66254.616,74198.792,91453.409,65 .
094187831 HELLAS SERVICE ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 6018346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.188.375,10-4.383.167,866.571.542,96263.421,91487.961,14751.383,05 .
999778084 ΩΤΟ ΝΤΑΖ ΕΠΕΜΠΙΧΑΚΗ 4618233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.102.124,08-3.996.459,876.098.583,95461.589,51760.246,811.221.836,32 .
998405454 Α ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 14311526 ΑΘΗΝΑ3.204.503,5729.628,924.081.968,237.316.100,72--- .
094135729 Δ ΒΑΛΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 1215123 ΜΑΡΟΥΣΙ780.508,10-1.214.998,591.995.506,692.523.150,262.797.109,025.320.259,28 .
999388069 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣΣΚΡΑ 1467100 ΞΑΝΘΗ3.139.096,20-4.172.865,047.311.961,24--- .
081431580 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΦΑΒΙΕΡΟΥ 4334100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.151.884,051.521,312.293.972,174.447.377,531.442.817,811.414.390,292.857.208,10 .
094085838 ΡΟΜΠΗΣ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 254000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.073.814,99-5.218.325,807.292.140,79--- .
084130370 ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔΗΜ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 065302 ΚΑΒΑΛΑ2.429.866,66-4.858.349,707.288.216,36--- .
095548024 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25117121 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.660.643,28-4.615.020,287.275.663,56--- .
095371921 ΕΠΕ Θ Β ΒΑΚΟΣΣΙΝΔΟΣ 057400 ΣΙΝΔΟΣ2.546.770,34-4.248.742,816.795.513,15163.095,76309.654,06472.749,82 .
097729722 ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΗΝΩΜΕΝΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Ν ΕΦΙΛΩΝΟΣ 13118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.074.428,33-4.188.506,397.262.934,72--- .
094341389 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΕΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 1250200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ4.059.519,10-3.189.256,577.248.775,67--- .
094382857 ΟΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΘΕΑΜΑΤΟΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 13818532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.176.431,11-4.064.785,707.241.216,81--- .
095021877 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΑΤΟΜΕΙΟ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ2.291.787,94-2.550.296,144.842.084,08881.586,451.514.782,992.396.369,44 .
094067140 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΕΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-1010679 ΑΘΗΝΑ2.767.311,10-4.463.895,127.231.206,22--- .
093383125 ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΑΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.ΕΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3856727 ΝΕΑΠΟΛΗ2.135.995,31-4.271.661,896.407.657,20287.583,09530.000,59817.583,68 .
095147622 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Β ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΛ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 2514575 ΣΤΑΜΑΤΑ257.553,78-301.950,79559.504,572.932.193,623.723.469,386.655.663,00 .
099350013 EUROGRETA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 1ΟΣ 2ΟΣ 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1817674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.726.084,32-1.079.693,555.805.777,87756.210,88653.099,411.409.310,29 .
999371550 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2711523 ΑΘΗΝΑ3.469.159,06-3.745.590,117.214.749,17--- .
095755283 ΑΛΑΡΚΟ CLUB ΕΠΕΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 7417674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.404.559,49-4.807.888,427.212.447,91--- .
094063293 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΜΑΓΓΑΝΑ 067100 ΞΑΝΘΗ1.679.153,38-1.148.115,652.827.269,032.145.688,122.234.148,364.379.836,48 .
082703814 ΝΤΑΝΗ ΔΑΝΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΕΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ 1711255 ΑΘΗΝΑ3.730.769,35-3.458.282,037.189.051,38--- .
082226570 ΑΦΟΙ ΕΥΑΓ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ-ΣΙΑΟΕΠΛΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΗ 718536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-2.378.751,744.804.622,397.183.374,13--- .
094254779 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑΡΟΜΒΗΣ 1110560 ΑΘΗΝΑ36.581,622.343.293,944.803.004,487.182.880,04--- .
099788649 ERGO FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 3116675 ΓΛΥΦΑΔΑ2.828.105,35-4.352.593,997.180.699,34--- .
094000085 ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ ΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 29754628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.979.441,831.511,165.193.521,447.174.474,43--- .
095094636 CROWY ΕΠΕ ΒΙΟΜ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ1 ΧΙΛ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 019004 ΣΠΑΤΑ3.212.642,91-2.467.214,275.679.857,18519.915,08962.399,301.482.314,38 .
095409097 ΕΡΜΗΣ ΚΑΡΣ ΕΠΕΚΟΜΒΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 072100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2.387.025,33-4.774.564,457.161.589,78--- .
093521944 STAR BLASTING ΕΕΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1919200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ2.217.143,86-4.442.758,566.659.902,42182.285,15316.782,83499.067,98 .
999133478 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟΛΥΜΠΟΥ 1250100 ΚΟΖΑΝΗ3.893.288,22-3.262.746,987.156.035,20--- .
096000161 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΥΝ ΠΕΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 2340200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ570.537,73-558.766,421.129.304,152.351.985,503.672.644,986.024.630,48 .
095636221 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΑΓ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡ ΕΥΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2454623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.378.870,67-4.770.208,047.149.078,71--- .
093470859 Ε ΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΕΕΕΘ ΟΔ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 072100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2.376.670,71-4.753.533,477.130.204,18--- .
095317596 ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ ΒΙΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓ ΕΜΠ ΣΙΔ ΜΕΤΑΛ ΜΕΤΑΠ ΑΝΑΚΥΚΛΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 020007 ΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΣ3.437.907,29-3.685.782,777.123.690,06--- .
800586611 ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ ΕΣΠΕΤΣΩΝ 3362100 ΣΕΡΡΕΣ-5.101.807,472.021.846,287.123.653,75--- .
094138990 ΤΕΞΥΜΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 3410436 ΑΘΗΝΑ2.674.409,39-4.446.023,467.120.432,85--- .
081990179 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΟΡΑΗ 2726222 ΠΑΤΡΑ2.367.574,78-4.750.968,727.118.543,50--- .
999237949 ΠΑΛΜΟΖΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 818536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.020.736,18-4.097.011,927.117.748,10--- .
095502218 ΓΗTΥ ΓΙΞΕΝΑ TΥ ΕΞTΕΡ/ΡΙΣΕΣ ΕΠΕΣΚΥΡΟΥ 011363 ΑΘΗΝΑ2.354.571,52-4.756.734,107.111.305,62--- .
095657960 ΑΛΕΜΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ALEMCOHELLAS EPEΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.362.771,15-4.746.931,917.109.703,06--- .
095477069 ΙΔ ΕΠΙΧ ΟΙΚ ΕΥΓΗΡ ΚΛΙΝ ΗΛΙΚ ΠΑΣΧ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΞΑΝΘΟΥ 516675 ΓΛΥΦΑΔΑ776.267,66-1.389.804,842.166.072,501.904.637,263.038.269,604.942.906,86 .
094515100 MARON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ3.430.041,66-2.259.662,745.689.704,40574.713,25839.761,051.414.474,30 .
093661062 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΙΑ ΕΕΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 25918450 ΝΙΚΑΙΑ2.361.041,92-4.738.379,437.099.421,35--- .
095410489 ΙΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 15654645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.365.004,31-4.730.413,977.095.418,28--- .
998276455 ΑΝΔ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΕΟΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 2610442 ΑΘΗΝΑ1.976.888,152.463.105,662.648.373,267.088.367,07--- .
081239738 Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ο.Ε.ΔΩΔΩΝΗΣ 6310444 ΑΘΗΝΑ2.591.618,47-4.048.498,146.640.116,61161.170,07287.054,23448.224,30 .
081851143 ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2456224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.362.874,76-4.724.053,947.086.928,70--- .
999800347 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ3 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ4.041.743,77-2.370.720,006.412.463,77276.925,68397.396,93674.322,61 .
081713951 Δ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΓ ΜΑΡΙΝΑ 016674 ΓΛΥΦΑΔΑ1.812.148,09-1.770.000,993.582.149,081.376.136,682.123.145,493.499.282,17 .
999937597 ΣΑΒΒΟ ΠΡΕΣ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1410432 ΑΘΗΝΑ2.453.364,99-3.909.636,916.363.001,90275.191,94441.819,56717.011,50 .
095334140 ΝΕΟΣΚΑΛ ΕΠΕΚΗΦΙΣΣΟΥ 5410442 ΑΘΗΝΑ2.000.596,96-2.314.205,744.314.802,70959.391,041.803.329,592.762.720,63 .
094509652 ΚΡΕΜΟΠ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΥΣ ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1917563 Π ΦΑΛΗΡΟ3.992.267,15-2.507.028,436.499.295,58198.546,59377.499,81576.046,40 .
095097558 Κ Δ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Π ΕΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ 2410442 ΑΘΗΝΑ2.467.859,71-3.796.737,006.264.596,71280.992,10523.259,25804.251,35 .
999863463 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΔΡΑΜΥΤΤΙΟΥ 3617121 Ν ΣΜΥΡΝΗ4.068.276,64-1.854.975,495.923.252,13814.422,27327.383,941.141.806,21 .
095354395 ΝΤΟΜΕΤ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΣΤΗΜ ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘ ΠΡΟΙΟΝ ΥΠΗΡ ΜΟΝ ΕΠΕΠΑΛ ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ 610556 ΑΘΗΝΑ2.423.838,83-4.640.483,177.064.322,00--- .
094191924 ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΑ ΘΕΡΜΟΔΟΜ ΕΡΓΑΣ ΑΝ ΕΤΠΕΙΡΑΙΩΣ 7718346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.351.058,92-4.711.392,277.062.451,19--- .
800676886 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ ΕΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 38 414341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ4.995.343,59-2.060.210,927.055.554,51--- .
999316013 ΑΦΟΙ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΕΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ 1412137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.489.687,31-1.339.386,563.829.073,871.753.661,011.465.058,093.218.719,10 .
094080505 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 22417672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.872.244,24-2.646.971,304.519.215,541.111.816,651.415.676,912.527.493,56 .
094046456 ΕΞΤΡΑΛΟΥΜΙΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.171.404,44-4.866.975,697.038.380,13--- .
099816665 INFOPROJECT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΥΛΙΔΟΣ 1432200 ΘΗΒΑ5.513.191,74-1.522.269,327.035.461,06--- .
095204694 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΜΙΑΟΥΛΗ 5226222 ΠΑΤΡΑ2.512.126,46-4.516.865,427.028.991,88--- .
094355671 ΤΣΟΚΑΣ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4715344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.682.442,16-1.318.663,733.001.105,892.069.724,001.954.851,104.024.575,10 .
094259173 ΠΡΟΤΕΙΝ ΑΕΒΕΚΑΛΛΙΘΕΑ ΒΙΠΕ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.341.761,87-4.683.176,397.024.938,26--- .
999839310 AMORG ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 310433 ΑΘΗΝΑ3.083.950,40-3.940.143,427.024.093,82--- .
094310930 ΕΡΜΗΣ ΤV ΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ2.130.631,83-3.989.473,526.120.105,35335.499,75566.004,04901.503,79 .
095151739 ΧΙΟΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΠΕΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ2.368.521,03-4.652.920,017.021.441,04--- .
082615445 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΗΠΕΙΡΟΥ 4616342 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3.203.274,87-3.791.647,146.994.922,01--- .
094148381 ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ 061100 ΚΙΛΚΙΣ3.599.957,38-2.761.669,656.361.627,03263.693,26357.956,59621.649,85 .
094096435 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕΜΑΚΕΔΟΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΟΥ57008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.743.234,15-4.237.683,666.980.917,81--- .
094297153 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 1054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.334.402,98-4.644.886,236.979.289,21--- .
094532840 DON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 33617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.402.876,28-4.564.579,726.967.456,00--- .
099194706 ΧΑΡΚΙΝ ΛΙΜΙΤΕΝΤ HARKIN LIMITEDΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 310672 ΑΘΗΝΑ4.424.398,38-2.540.001,516.964.399,89--- .
094355056 ΧΡΥΣΗ ΧΤΕΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΙΓΓΟΣ 210677 ΑΘΗΝΑ937.637,23-1.861.373,652.799.010,881.463.414,302.697.633,514.161.047,81 .
081297858 ΚΟΛΟΒΙΣΤΕΑ ΑΦΟΙ ΟΕ23 ΧΙΛ ΑΘ ΛΑΜΙΑ 014568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ2.637.142,84-4.319.872,186.957.015,02--- .
094471645 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚ ΒΙΟΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ3ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 022100 ΤΡΙΠΟΛΗ2.067.986,13-2.450.475,104.518.461,23942.881,821.493.058,702.435.940,52 .
094055490 ΕΒΡΟΣ ΑΕΒΕΠΛΑΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2668100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ2.348.400,58-4.602.556,146.950.956,72--- .
094002343 ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΕΑΥΛΩΝΟΣ 15610443 ΑΘΗΝΑ2.192.072,2530.740,034.723.591,506.946.403,78--- .
999982949 THE FIRM BEYOND THE LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝΣΟΛΩΝΟΣ 11410681 ΑΘΗΝΑ4.032.273,70-2.911.738,716.944.012,41--- .
099391382 ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 154630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.375.299,81-4.564.055,746.939.355,55--- .
800085969 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΚΤΕΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΛΑΣΤΗΡΑ 5058100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ2.638.841,00-4.300.207,876.939.048,87--- .
094292110 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΑΕΝΕΟΧΩΡΙ 068007 ΔΙΚΑΙΑ2.312.915,67-4.625.506,346.938.422,01--- .
094410916 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 457009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ2.583.392,82-4.342.525,686.925.918,50--- .
098099963 INDO HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANYΜΕΡΛΙΝ 710671 ΑΘΗΝΑ3.390.166,57-3.518.489,976.908.656,54--- .
997988829 CARGO TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7456728 ΝΕΑΠΟΛΗ121.979,894.594.688,492.186.507,206.903.175,58--- .
095336574 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 6111745 ΑΘΗΝΑ2.893.243,55-4.009.683,936.902.927,48--- .
094492014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΓ ΛΥΡΑ 4414561 ΚΗΦΙΣΙΑ9,842.314.102,594.588.776,856.902.889,28--- .
095480720 ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΛΒΑ ΕΠΕΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ2.288.764,87-4.604.042,216.892.807,08--- .
093166710 ΖΕΡΒΑΣ Χ ΕΕΕΔΙΑΔ ΠΑΥΛΟΥ 016675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.623.024,95-2.235.733,113.858.758,061.371.912,561.657.831,833.029.744,39 .
999641910 ALFA FREEZER AEBE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΗ ΡΙΓΑΝΙΤΣΑ ΟΔΟΣ ΝΩΕ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.591.311,74-1.826.687,306.417.999,04229.599,34235.019,48464.618,82 .
094538950 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΤΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΑΒΑΚΗ 3-511526 ΑΘΗΝΑ1.951.694,84-2.257.211,564.208.906,401.209.426,731.460.889,032.670.315,76 .
099995130 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ FIRST CARS ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 121Α15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.760.833,50-4.116.851,396.877.684,89--- .
094210680 VELAN ΑΕ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 059200 ΝΑΟΥΣΑ----2.367.202,614.507.805,516.875.008,12 .
082371110 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΙΑ ΟΕ 2 ΧΙΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ----2.666.373,404.202.738,966.869.112,36 .
095068366 TECHNOPRINT ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΕΠΕΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΤΙ 019010 ΚΑΛΥΒΙΑ2.813.703,08-4.048.199,266.861.902,34--- .
095667989 ΣΙΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝ ΕΓΝΑΤΙΑ 16854638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.285.743,81-4.571.249,096.856.992,90--- .
094089813 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΣΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙΕΡΙΣΣΟΣ 063075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ3.871.417,80-2.576.751,116.448.168,91218.994,83189.521,73408.516,56 .
084027907 Γ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 12615342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ3.523.036,55-3.321.249,266.844.285,81--- .
095438740 ΑΡΙΣΤΟΝ ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΕΤΜΕΖΑ 820200 ΚΙΑΤΟ3.316.326,57-3.524.267,116.840.593,68--- .
096000112 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΡΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 059033 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ1.862.202,74-2.089.279,543.951.482,281.368.577,151.516.802,522.885.379,67 .
094051964 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ Κ ΑΒΕΕ11Ο ΧΙΛΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.426.226,73208.817,854.682.102,396.317.146,97190.596,62328.971,68519.568,30 .
094079137 M S M ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΧΑΡΝΩΝ 44311143 ΑΘΗΝΑ2.636.516,91-4.199.201,326.835.718,23--- .
093446583 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΕΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ 081100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ3.691.118,50-3.139.285,496.830.403,99--- .
099106514 Φ ΚΑΙ Χ ΧΑΛΚΟΘΕΡΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 8912244 ΑΙΓΑΛΕΩ3.783.710,71-3.034.785,616.818.496,32--- .
094207975 ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣΒΟΥΛΗΣ 2210563 ΑΘΗΝΑ1.690.972,17-3.919.793,515.610.765,68428.350,86772.743,631.201.094,49 .
093343662 ΤΑΙΡΗΣ Ι Κ ΣΙΑ ΕΕ1 ΧΛΜ ΣΕΡ ΘΕΣΝΙΚ 062121 ΣΕΡΡΕΣ2.989.241,13-3.821.659,416.810.900,54--- .
095262728 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΤΟΡΣ ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 4418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.464.583,99798.517,984.545.333,936.808.435,90--- .
094083882 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΑΕ4Ο ΧΙΛ ΞΑΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ2.275.400,51-4.528.616,566.804.017,07--- .
095651132 ΝΑΥΣΚΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 7319200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ792.015,87-1.583.202,332.375.218,201.556.774,952.871.809,934.428.584,88 .
082312618 ΠΑΥΛΟΥ Α ΝΑΚΑΣ ΣΙΑ ΟΕΣΟΥΛΙΟΥ 5017342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.499.425,63-3.300.768,106.800.193,73--- .
094139697 ΜΕΤΩΠΗΡΟΜΑ 1417455 ΑΛΙΜΟΣ2.045.327,04-4.752.918,646.798.245,68--- .
095485506 ΙΤΑΛΤΙΡ ΕΛΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 119200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ4.495.056,76-2.291.887,936.786.944,69--- .
094036217 ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 511632 ΑΘΗΝΑ913.460,67589,052.665.040,743.579.090,461.107.601,042.098.251,023.205.852,06 .
094325469 ΑΝ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚ ΧΡΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 2610564 ΑΘΗΝΑ----2.356.103,014.427.030,086.783.133,09 .
998940764 CRASPEDIA HELLAS ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 00000000018020 ΠΟΡΟΣ3.416.171,85-978.870,934.395.042,781.057.798,731.323.455,472.381.254,20 .
094240671 ΕΛΕΥΘ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕ ΝΟΤΙΑΝΟΤΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1810671 ΑΘΗΝΑ2.264.399,67-4.504.472,556.768.872,22--- .
094345235 ΚΑΜΠΕΝΥ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΣΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 620500 ΝΕΜΕΑ1.433.235,141.959.096,313.375.037,746.767.369,19--- .
999594260 ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 211635 ΑΘΗΝΑ3.794.118,67-2.972.404,036.766.522,70--- .
091788030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΟΕΔΙΑΣΕΛΟ ΑΧΑΙΑΣ 025015 ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ2.255.190,00-4.510.865,966.766.055,96--- .
094186140 ΤΕΚΤΡΟΝΙΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΛΑΣΤΗΡΑ 21-2358100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ3.654.942,33-3.110.687,166.765.629,49--- .
099092787 ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 612132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.422.564,59-3.826.046,086.248.610,67186.615,05329.080,81515.695,86 .
099021752 MAGNA CON FA MA OEΝΙΚΗΤΑ 1018531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.369.072,31-1.394.279,006.763.351,31--- .
800689570 RIPTOOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΡΟΛΟΥ 1010437 ΑΘΗΝΑ4.771.688,31-1.991.634,746.763.323,05--- .
094459078 ΦΟΙΝΙΞ ΑΒΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΛΕΩΦ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 8814568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ2.424.815,28-3.719.602,346.144.417,62274.330,23342.417,40616.747,63 .
999724266 MONDIALINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2818531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.351.191,45-2.729.313,266.080.504,71283.933,09386.258,79670.191,88 .
094072867 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ 5457001 ΘΕΡΜΗ2.747.311,50-2.310.604,105.057.915,60913.267,40776.223,711.689.491,11 .
094482113 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝΚΑΝΑΛΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ2.728.252,27-2.846.815,665.575.067,93577.414,56587.674,901.165.089,46 .
095410324 ΕΛΜΕΡ ΕΠΕΧΑΛΚΙΔΟΣ 1911143 ΑΘΗΝΑ2.246.179,05-4.491.907,866.738.086,91--- .
084146380 Ν ΓΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΥΡ ΜΑΡΤΕΛΑΟΥ ΟΕΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 318122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ2.244.321,46-4.493.208,386.737.529,84--- .
095401757 ΚΛΙΜΑ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26317343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.583.943,29-4.152.549,576.736.492,86--- .
094141472 ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 8111743 ΑΘΗΝΑ2.059.463,51-4.125.847,566.185.311,07189.679,51361.132,98550.812,49 .
099501876 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΘΕΙΑ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ3.211.285,03-3.521.067,006.732.352,03--- .
094049839 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΙΚΩΝΜΕΘΩΝΗΣ 3418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.371.205,60-3.804.859,906.176.065,50190.682,00361.251,67551.933,67 .
998219842 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 026500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ----3.886.829,472.835.628,556.722.458,02 .
095659584 IFIBA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8814452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.533.199,04-3.185.326,166.718.525,20--- .
099808493 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 949100 ΚΕΡΚΥΡΑ1.735.282,15-2.641.606,394.376.888,54888.142,321.451.447,972.339.590,29 .
094503881 EUROPROFIT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝΗΡΟΔΟΤΟΥ 610675 ΑΘΗΝΑ2.238.026,11-4.475.422,876.713.448,98--- .
091589899 Γ ΚΑΙ Λ ΗΣΑΙΑΔΗΣ ΟΕΔΩΡΟΥ 710432 ΑΘΗΝΑ2.572.387,37-4.137.954,086.710.341,45--- .
094207871 ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Α Β Ε Ε ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 4110445 ΑΘΗΝΑ3.102.782,30-3.607.256,836.710.039,13--- .
084050591 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΥΛΩΝ 019011 ΑΥΛΩΝΑ1.998.390,67-3.457.029,835.455.420,50455.060,73797.876,671.252.937,40 .
095606216 ΣΙ ΕΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2210671 ΑΘΗΝΑ1.746.135,05-3.492.139,035.238.274,08507.533,64961.511,901.469.045,54 .
095387629 ΥΠΕΡ ΕΜΠΟΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ 3111744 ΑΘΗΝΑ2.951.037,381.500,001.171.186,154.123.723,531.006.592,901.574.685,892.581.278,79 .
095507158 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΟΚΛΑ ΡΕΝΤΗΣ 3218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.234.991,53-4.469.635,866.704.627,39--- .
094505886 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΕΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 168200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ4.012.737,47-2.688.335,526.701.072,99--- .
095728350 ΑΘΕΝΣ ΝΤΙΣΚΟ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2211636 ΑΘΗΝΑ2.835.435,74-3.864.892,736.700.328,47--- .
099473049 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2565201 ΚΑΒΑΛΑ2.527.827,63-4.171.553,666.699.381,29--- .
800439205 2G FACILITY MANAGEMENT IKEΓΚΙΝΗ 6 ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 915233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.305.979,30-942.150,803.248.130,102.377.587,341.062.757,033.440.344,37 .
081795687 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΣΙΑΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 3211633 ΑΘΗΝΑ2.220.791,61-4.467.196,486.687.988,09--- .
094447276 ΣΙΝΕΓΚΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 215343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2.669.008,07-3.466.253,966.135.262,03249.554,25300.666,24550.220,49 .
999349923 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕΜΟΥΣΘΕΝΗ 064008 ΜΟΥΣΘΕΝΗ3.583.380,43-3.089.070,086.672.450,51--- .
082307516 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝ-ΣΙΑ ΟΕΒ ΜΠΕΝΑΚΗ 1310436 ΑΘΗΝΑ2.217.713,88-4.447.363,026.665.076,90--- .
094013892 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ4ΟΝ ΧΛΜ ΑΡΓ ΤΡΙΠΟΛ 021200 ΑΡΓΟΣ2.220.522,80-4.440.984,806.661.507,60--- .
094065876 ΟΙΝΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Ι ΚΑΙ Γ ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΕΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 1117455 ΑΛΙΜΟΣ1.516.146,191.742,053.377.946,554.895.834,79612.220,031.152.602,941.764.822,97 .
094450300 ΕΝΙΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 061100 ΚΙΛΚΙΣ2.144.158,0253.310,701.241.787,363.439.256,081.734.305,171.473.673,733.207.978,90 .
094286476 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΕΚΑΛΒΟΥ 8911475 ΑΘΗΝΑ2.212.737,81-4.429.398,176.642.135,98--- .
094381720 Α ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΚΙΖΗΣΒ ΚΩΝ ΝΟΥ 98 ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 216672 ΒΑΡΗ1.334.412,60-1.138.198,472.472.611,072.180.980,261.985.234,894.166.215,15 .
999484033 EL XART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΟΡΤΥΝΗΣ ΓΑΖΙ 571414 ΓΑΖΙ3.397.176,63-3.240.445,016.637.621,64--- .
094385313 ΜΑΡΚΟΣ ΚΙΟΥΚΑΣ Κ ΥΙΟΙ ΑΕΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 49 5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.209.128,32-4.418.152,806.627.281,12--- .
082134649 ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΑΘ ΚΑΙ ΣΙΑΟΕΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2011102 ΓΑΛΑΤΣΙ1.229.969,331.081.821,844.311.999,186.623.790,35--- .
094418312 XAΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ18Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.200.445,29-4.417.414,036.617.859,32--- .
094277302 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ Μ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ LUSSILEΗΡΟΥΣ 13Α10442 ΑΘΗΝΑ1.625.861,06-1.338.081,192.963.942,252.005.689,781.646.647,143.652.336,92 .
095733150 ΕΥΡΟΒΙΟΠΑΡΚ ΕΠΕΚΟΥΓΚΙΟΥ 1245221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.578.133,49-4.027.930,416.606.063,90--- .
095667732 INTERSEC PROTECTION ΕΠΕΕΛΛΗΣ 4812243 ΑΙΓΑΛΕΩ2.091.504,78-3.857.901,745.949.406,52226.037,87421.068,29647.106,16 .
093145553 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜ ΣΙΑΑΧΑΡΝΩΝ 310438 ΑΘΗΝΑ2.184.766,78-4.409.981,896.594.748,67--- .
997671605 GOOD FOOD GOOD PRICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΧΑΡ ΖΗΚΟΥ 6912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ556.533,39-213.448,52769.981,913.559.641,122.264.804,525.824.445,64 .
081821083 Γ ΜΑΥΡΙΔΗΣ-ΣΙΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 916121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ2.196.524,88-4.395.437,216.591.962,09--- .
800601827 FOODEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΘΟΥ 1519200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ4.421.927,60-2.167.108,126.589.035,72--- .
094243520 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 750100 ΚΟΖΑΝΗ2.226.777,19-4.361.893,956.588.671,14--- .
094342349 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΕΣΚΙΑΘΟΥ 2654248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.465.707,09-4.119.945,976.585.653,06--- .
095410300 ΒΥΡΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΙΟΤ ΕΤ ΕΝΔ/ΤΩΝΝΑΥΠΛΙΟΥ 3514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.179.706,93-4.400.599,446.580.306,37--- .
099906806 ΕΜΠΟΡΟΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Ε Π Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΙΣΩΠΟΥ 2-854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.611.681,02-3.967.017,126.578.698,14--- .
094396573 ΑΙΝΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΕ ΑΒΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΛΛΑΔΕΣ 047100 ΑΡΤΑ2.206.375,05-4.366.033,706.572.408,75--- .
998822815 REVIVE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΕΤΗΝΟΥ 1611257 ΑΘΗΝΑ4.081.896,30-2.093.363,736.175.260,03190.320,28204.438,30394.758,58 .
099276160 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΑΝΔΡΑΚΗ 1041447 ΛΑΡΙΣΑ1.643.014,95-2.756.220,604.399.235,55796.845,581.370.117,562.166.963,14 .
095572454 ΛΕΝΝΑΡΝΤ ΑΛΕΥΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΕΦΙΛΩΝΟΣ 14518536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.158.127,08-4.399.749,356.557.876,43--- .
094475400 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ Δ Λ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙΟ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 1 017562 Π ΦΑΛΗΡΟ----2.370.692,704.185.873,016.556.565,71 .
099576444 ΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2350001 ΝΕΑΠΟΛΗ3.868.229,72-2.682.034,256.550.263,97--- .
094199786 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΠΛΑΓΙΑ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ1.563.846,97-1.452.632,913.016.479,881.783.311,161.749.024,633.532.335,79 .
094050248 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 211745 ΑΘΗΝΑ1.774.660,65-4.765.006,566.539.667,21--- .
094219300 ΒΙΟΣΥΠ ΑΒΕΕ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΣ ΑΘ ΤΣΟΛΑΚΗΣ Π ΒΙΟΤ ΠΛΑΣΤ ΧΑΡΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 4056430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ1.667.223,55-2.765.910,224.433.133,77722.716,991.382.164,562.104.881,55 .
094502398 ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΝΙΚ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 3917455 ΑΛΙΜΟΣ1.539.371,64-1.337.859,962.877.231,601.654.894,882.003.290,053.658.184,93 .
090112227 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 113341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ----2.888.623,223.641.805,036.530.428,25 .
095660269 ΚΛΙΜΑΝΕΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΡΙΛΙΣΣΟΥ 4111476 ΑΘΗΝΑ3.093.402,97-2.090.088,325.183.491,29691.024,37655.761,331.346.785,70 .
094529128 SMART Q ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΠΟΛΥΝΙΚΟΥΣ 10 ΕΩΣ 1217455 ΑΛΙΜΟΣ5.446.686,96-1.082.811,396.529.498,35--- .
800449710 ΟΛΓΑ ΘΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17519400 ΚΟΡΩΠΙ3.765.883,85-1.752.074,985.517.958,83578.342,01421.759,901.000.101,91 .
997612537 ΑΒΛΑΣΤΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 1113561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ4.431.507,33-2.085.495,836.517.003,16--- .
094121393 APPLE BOXER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΙΟΥ 3912243 ΑΙΓΑΛΕΩ1.910.965,26-2.005.733,683.916.698,941.337.050,561.260.830,732.597.881,29 .
800329852 ΜΕΤΑΛΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 1416674 ΓΛΥΦΑΔΑ4.970.105,95-1.539.705,766.509.811,71--- .
095338383 ΠΑΡΑΓ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΜΙΣΘ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΑΓ ΤΑΙΝΙΩΝΓΡΑΒΙΑΣ 910678 ΑΘΗΝΑ2.258.748,66-4.241.241,576.499.990,23--- .
094063822 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΝΑΞΟΥ 318233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.487.536,46-3.008.045,356.495.581,81--- .
098050412 BUONAVENTURA SERVICES INC.[11-5-89 ΕΝΑΡΞΗ ].ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ3.898.646,94-2.589.929,286.488.576,22--- .
098050400 INTERNATIONAL VENTURES SA. ΕΝΑΡΞΗ 11-5-89.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ3.898.640,30-2.589.925,116.488.565,41--- .
098050610 SEALAND GROUP OF COMPANIES SAΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ3.898.638,15-2.589.922,106.488.560,25--- .
098050589 OFFSHORE OPERATORS SAΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ3.898.623,08-2.589.914,306.488.537,38--- .
098050608 WORLDWIDE ENTERPRISES INC.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ3.898.623,08-2.589.914,306.488.537,38--- .
092766311 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΕΣΤΥΛ ΧΟΥΤΑ 5372200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ2.162.664,49-4.325.614,026.488.278,51--- .
096084364 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚ ΑΓΡΟΤΙΚ ΠΡΟΙΟΝΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ4.041.689,86-2.446.181,696.487.871,55--- .
096005052 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ 070100 ΑΡΧΑΝΕΣ1.670.907,22382.069,211.618.983,093.671.959,521.431.087,801.383.366,592.814.454,39 .
098050590 COOPERATIVE OVERSEAS CO INC.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ3.895.186,06-2.587.630,856.482.816,91--- .
093394011 ΜΠΑΣΙΠΑΓΛΗΣ Γ-ΣΙΑΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 5511636 ΑΘΗΝΑ3.202.196,14-2.795.558,785.997.754,92212.173,35272.631,39484.804,74 .
099491147 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 067100 ΞΑΝΘΗ2.164.212,64-4.316.394,496.480.607,13--- .
999644094 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΑΥΠΛΙΟΥ 3514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ4.274.837,58-2.199.896,286.474.733,86--- .
091172812 ΚΟΥΒΑΡΗΣ Ι ΣΙΑ ΟΕΒΑΛΤΟΥ 3017341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.149.014,35-4.322.784,286.471.798,63--- .
094486228 ΒΙΟΒΑΦΙΛ ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.751.060,62-3.025.687,785.776.748,40250.784,12442.259,49693.043,61 .
095582380 ΦΡΟΥΤΟΨΥΚΤΙΚΗ Χ ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛΛΟΠΙΑ 032200 ΘΗΒΑ3.544.918,73-2.924.834,986.469.753,71--- .
998677590 GDS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 7-954624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.416.488,61-3.045.974,426.462.463,03--- .
094002736 ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΑΕΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ 054012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.863.484,65-3.742.446,925.605.931,57304.422,46541.016,77845.439,23 .
094276587 ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝ ΕΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΑΠΦΟΥΣ 14317675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.290.543,49-3.154.641,876.445.185,36--- .
095597239 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.284.888,12-4.155.599,646.440.487,76--- .
092561366 ΜΙΛΑΝΟΥ ΑΦΟΙΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 618120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ1.889.708,06-3.733.630,725.623.338,78315.597,65499.113,25814.710,90 .
800659761 ΔΙΩΜΕΝΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΛΑΜΠΕΙΚΑ 034006 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ4.458.086,37-1.977.059,056.435.145,42--- .
094234375 Ν ΚΛΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ1.810.152,05-2.508.922,004.319.074,05928.128,191.179.029,112.107.157,30 .
094321944 ΠΕΝΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ ΤΟΥΡΙΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡ ΕΠΕΝΔΥΤ ΑΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 322100 ΤΡΙΠΟΛΗ4.009.607,44-2.407.249,726.416.857,16--- .
094510640 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.640.614,91-1.154.063,274.794.678,18918.925,15701.552,351.620.477,50 .
800533168 Π ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΣΤΡ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 4257001 ΘΕΡΜΗ4.451.400,45-1.954.298,436.405.698,88--- .
094039810 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΑΕΝΙΛ 12 ΑΘΗΝ ΛΑΜΙΑΣ 014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.607.896,01-4.796.861,766.404.757,77--- .
093841085 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΤΑΧΙΑΡΧΩΝ 4017455 ΑΛΙΜΟΣ2.162.853,36-4.238.619,856.401.473,21--- .
099357284 KARPONI TROFIMA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1255133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ2.555.081,93-3.844.415,886.399.497,81--- .
099258313 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡ ΕΠΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6154621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.816.780,01-2.075.245,233.892.025,241.060.003,601.447.452,682.507.456,28 .
998984910 Ε ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 7017342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.083.205,80-3.311.659,446.394.865,24--- .
082951766 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΣΙΑ ΟΕΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 257008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.122.456,03-4.271.372,586.393.828,61--- .
099338699 Ι ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ SILVER GUARD PROTECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΦΙΛΛΙΠΙΔΗ 611524 ΑΘΗΝΑ2.647.103,74-3.743.452,776.390.556,51--- .
094254466 ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑTA ΖΗΜΙΩΝΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 133 ΚΑΙ ΜΠΟΥΣΙΟΥ 111526 ΑΘΗΝΑ2.923.216,91-3.464.528,126.387.745,03--- .
999634494 PREMIUM CORESYS ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΥ ΑΝΩ ΖΗΝΩΝΟΣ 310431 ΑΘΗΝΑ----3.036.665,923.347.302,006.383.967,92 .
095714762 ΜΑΚ ΓΚΑΖ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΤΒΕΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 057006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ3.776.609,58-2.237.980,576.014.590,15156.333,76211.506,46367.840,22 .
093904629 ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2617122 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.116.838,11-4.264.281,626.381.119,73--- .
999436084 Θ ΡΑΠΤΗΣ Α ΚΟΛΛΙΑ ΟΕΧΕΛΜΟΥ 714122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.880.453,98-3.499.768,756.380.222,73--- .
095596556 ΤΣΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.178.955,71-4.194.881,066.373.836,77--- .
094299785 ΒΑΦΙΘΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.215.148,76-4.157.365,636.372.514,39--- .
094501156 ΚΟΝΣΕΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 414452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.543.343,79671,091.896.867,103.440.881,981.429.224,631.497.854,952.927.079,58 .
800752445 COSTAS GROCERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 841334 ΛΑΡΙΣΑ4.841.831,71-1.523.960,816.365.792,52--- .
095703502 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ ΜΠΕΛΚΟΜ BELCOM ΕΠΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6510564 ΑΘΗΝΑ2.521.038,40-3.841.543,276.362.581,67--- .
094382741 ΠΡΕΜΙΚ ΑΕΕΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6517671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.103.405,43-4.256.692,746.360.098,17--- .
800641708 BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES ΙΚΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 454629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.507.801,19-1.845.603,896.353.405,08--- .
093239940 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΙΟΙΙ ΖΗΡΙΝΗ 754454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.106.414,09-4.245.769,686.352.183,77--- .
094510811 ΟΝΕΙΡΟ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ2 5 ΧΛΜ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ3.447.733,41-2.903.718,006.351.451,41--- .
094041829 FINTEXPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΛΜΟΥ 2114565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ1.369.193,54-802.556,842.171.750,382.146.308,852.028.615,804.174.924,65 .
094254939 SILKAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΡΥΜΩΝΟΣ 4211855 ΑΘΗΝΑ2.771.605,69-3.565.943,696.337.549,38--- .
099780271 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ5 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ3.036.435,65-3.287.691,526.324.127,17--- .
094421918 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΕΓ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 310678 ΑΘΗΝΑ1.442.055,12-853.897,482.295.952,602.408.168,151.616.419,214.024.587,36 .
999849260 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α ΚΑΙ Γ ΕΠΕΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4712131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.256.239,54-4.063.296,366.319.535,90--- .
094091765 Δ ΛΟΥΠΑΣ ΑΕΦΑΛΑΝΗ 040011 ΦΑΛΑΝΗ217.481,46-357.972,24575.453,702.029.015,543.714.937,195.743.952,73 .
094149920 ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ ΑΕΔ Δ ΦΙΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 043300 ΣΟΦΑΔΕΣ2.342.189,36-3.104.735,265.446.924,62412.076,62454.530,99866.607,61 .
998674630 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.261.753,27-2.045.530,896.307.284,16--- .
999842916 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 10315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ754.338,85-945.216,211.699.555,062.139.174,042.464.253,224.603.427,26 .
095500213 ΕΥΡΙΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 2514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.127.402,78-4.170.169,256.297.572,03--- .
095589842 Ε ΔΡΟΥΓΚΑΣ Θ ΜΠΑΛΙΟΣ ΕΠΕΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 20918755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.910.478,14-3.645.990,735.556.468,87255.264,41485.715,00740.979,41 .
094210598 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ6 5 ΧΙΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ2.097.269,47-4.194.509,626.291.779,09--- .
099134316 AGRO ONE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 040011 ΦΑΛΑΝΗ2.437.257,14-3.850.681,336.287.938,47--- .
090073836 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣΑΓ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4356533 ΠΟΛΙΧΝΗ3.466.464,32-2.819.364,376.285.828,69--- .
094452041 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 066100 ΔΡΑΜΑ2.769.490,43-2.626.386,825.395.877,25339.928,41549.309,04889.237,45 .
095563746 ΦΑΙΔΡΑ ΤΡΑΝΖΙΤ ΕΠΕΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1518531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.064.187,66-3.216.670,276.280.857,93--- .
094024102 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ8 ΧΛΜ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘ 065110 ΚΑΒΑΛΑ2.433.151,86-1.072.306,363.505.458,221.554.296,701.219.361,022.773.657,72 .
998812860 ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΕΑΡΧΟΥ 655535 ΠΥΛΑΙΑ3.436.573,66-2.837.662,676.274.236,33--- .
096000345 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ1 ΧΙΛ ΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 064100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ1.051.004,94-875.625,021.926.629,961.836.105,052.511.292,374.347.397,42 .
094196700 ΜΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ν ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ4ΧΛΜ ΕΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΣ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ2.912.601,53-2.043.906,214.956.507,74627.713,81687.954,511.315.668,32 .
081275100 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓ.ΤΣΩΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΟ 034002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ2.827.723,67-3.441.149,826.268.873,49--- .
094278009 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠ-ΕΠΕΞ ΒΑΜΒΑΚΟΣΛ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 6411523 ΑΘΗΝΑ3.087.202,06-3.180.861,326.268.063,38--- .
998542320 ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 5427100 ΠΥΡΓΟΣ3.179.271,89-3.088.589,246.267.861,13--- .
095445846 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΕ8 ΧΙΛ ΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘ ΛΗΣ 065500 ΚΑΒΑΛΑ3.437.508,54-2.819.835,206.257.343,74--- .
094280238 ΘΙΣΒΗ LEFKA PALACE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11611744 ΑΘΗΝΑ2.954.799,82-3.302.240,486.257.040,30--- .
094036360 ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Γ ΣΤ19ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝΘ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.040.745,2416.213,092.113.391,073.170.349,401.066.993,132.016.672,053.083.665,18 .
099774240 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 061100 ΚΙΛΚΙΣ427.011,54-126.204,53553.216,073.386.524,952.312.553,815.699.078,76 .
997985354 PRS PRIME ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 214234 Ν ΙΩΝΙΑ450.291,35-475.406,86925.698,212.645.787,172.661.929,105.307.716,27 .
094418096 ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 014231 Ν ΙΩΝΙΑ1.981.572,39-3.513.608,845.495.181,23269.909,14463.394,63733.303,77 .
093723032 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΗΜΝΟΥ 654627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.075.775,76-4.151.186,766.226.962,52--- .
092778647 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΣΙΑΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.058.762,49-4.166.061,016.224.823,50--- .
093709260 ΟΔΙΚΑ-ΟΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ- Κ.ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΕΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1454641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.064.288,68-4.158.021,886.222.310,56--- .
095415645 ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ ΕΠΕ1 ΧΛΜ Λ ΠΑΙΑΝ ΜΑΡΚ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.578.194,14-3.642.763,976.220.958,11--- .
999520675 ΕΜΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗ 066100 ΔΡΑΜΑ2.533.932,85-1.883.351,564.417.284,41938.041,67864.015,371.802.057,04 .
998822237 ERGI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥΠΑΤΗΣΙΩΝ 13411257 ΑΘΗΝΑ3.172.313,03-1.421.506,774.593.819,80828.831,20784.496,591.613.327,79 .
099771170 ΑΣΙΣ ΓΚΡΟΥΠ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 754626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.161.261,04-3.042.851,806.204.112,84--- .
094409653 ΤΕΧ ΣΚΑΝ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 2957008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.502.784,25109,503.046.590,975.549.484,72259.355,21395.113,06654.468,27 .
095621190 ΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΠ ΚΑΒΑΛΑΣ 7512241 ΑΙΓΑΛΕΩ2.227.698,84-3.975.638,516.203.337,35--- .
081581372 ΜΠΕΤΟΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ 15 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΥΜΟΣ 057200 ΔΡΥΜΟΣ2.473.990,53-3.013.058,815.487.049,34270.433,65443.329,61713.763,26 .
094136100 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 5810446 ΑΘΗΝΑ2.060.709,64-4.137.885,676.198.595,31--- .
094353980 ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 7711147 ΓΑΛΑΤΣΙ2.062.887,33-4.134.809,856.197.697,18--- .
095535760 MASINERY ΕΠΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 29611141 ΑΘΗΝΑ2.066.004,68-4.131.509,266.197.513,94--- .
099833834 ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΙΚΟΝΙΟΥ 221100 ΝΑΥΠΛΙΟ4.631.608,33-1.562.298,816.193.907,14--- .
094448920 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 4055535 ΠΥΛΑΙΑ3.587.254,35-2.603.908,446.191.162,79--- .
094198206 ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΘΕΟΛΟΓΟΣ 035005 ΜΑΡΤΙΝΟ2.110.864,66-4.079.874,036.190.738,69--- .
092503180 Δ ΝΑΣΙΑΚΟΣ Δ ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΕΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ 413671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.088.059,16-3.099.824,036.187.883,19--- .
082633647 ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΑΘ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕΒΡΟΝΤΟΥ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ2.176.163,243.349,004.002.892,656.182.404,89--- .
999633485 Α ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Ε ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝΑΧΙΛΛΕΩΣ 4910435 ΑΘΗΝΑ769.934,84-984.605,531.754.540,371.944.810,652.477.068,274.421.878,92 .
094235488 SIVA ΕΜΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΑΕΜ ΑΓΚΑΡΑΘΟΥ 2271201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.492.719,8615.000,002.225.598,975.733.318,83208.892,81232.209,65441.102,46 .
097932238 ΚΑΠΠΑ ΠΑΟΥΕΡ ΝΕΦΙΛΩΝΟΣ 13118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.449.349,40-3.719.642,486.168.991,88--- .
098119917 ARROW FINANCE INCΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.037.583,17-4.123.000,376.160.583,54--- .
094039662 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ Α ΜΕΤΑΞΑ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ----2.701.076,323.446.884,186.147.960,50 .
093611730 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΣΙΑΕΕΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 012132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.674.806,38-2.302.391,763.977.198,14756.384,891.411.453,532.167.838,42 .
095190292 ΠΑΡΚ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΕΠΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ENANTI 2217561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ2.098.809,11-4.046.204,226.145.013,33--- .
099793950 Γ ΠΑΠΙΓΓΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΟΛΩΜΟΥ 7610432 ΑΘΗΝΑ2.605.311,29-2.524.407,105.129.718,39396.406,48616.522,391.012.928,87 .
094061484 ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ 834100 ΧΑΛΚΙΔΑ3.842.881,79-2.293.419,596.136.301,38--- .
094006747 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ7ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚ 041110 ΛΑΡΙΣΑ2.890.995,72-3.244.547,506.135.543,22--- .
094171570 Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΒΕΕΟΡΛΑΝΔΟΥ 510445 ΑΘΗΝΑ794.143,01-1.525.267,932.319.410,941.504.105,962.306.592,583.810.698,54 .
081148681 Κ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔΑΓΚΛΗ 865403 ΚΑΒΑΛΑ1.727.734,34-3.456.717,175.184.451,51332.694,79609.390,33942.085,12 .
084219500 Χ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΥΤΣΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΚΩΝ ΝΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 4251100 ΓΡΕΒΕΝΑ4.190.453,50-1.933.930,866.124.384,36--- .
084221765 ΑΝΔΡ ΚΑΙ ΣΤΕΦ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΟΕΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 26Α26332 ΠΑΤΡΑ1.337.656,23-1.373.412,052.711.068,281.372.664,762.036.691,603.409.356,36 .
999884366 ΕΛΕΥΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 6918756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-2.113.991,744.005.104,166.119.095,90--- .
094280496 ΚΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΕ10ΧΛΜ ΕΟ ΑΜΦΙΛΟΧ 030500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ2.024.056,84-3.365.602,445.389.659,28249.026,60475.257,86724.284,46 .
094437690 ECOINVEST ΕΚΟΙΝΒΕΣΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣ ΑΕΛΔΕΑΙΟΛΟΥ 8110559 ΑΘΗΝΑ2.020.384,57-4.086.377,206.106.761,77--- .
095181130 ΜΙΛΤΟΤΡΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΔΥΣΣΕΩΣ 154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.034.392,69-4.068.311,026.102.703,71--- .
094091034 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟ ΣΠ ΛΑΜΠΡΟΥ 1345333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ----3.640.602,672.461.512,866.102.115,53 .
094294311 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΜΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3649100 ΚΕΡΚΥΡΑ2.303.164,64-940.631,413.243.796,051.001.788,151.854.949,832.856.737,98 .
094223766 ΛΗΔΡΑ ΑΕΑΓΙΟΥ ΚΩΝΝΟΥ 4015124 ΜΑΡΟΥΣΙ2.042.504,41-4.057.058,016.099.562,42--- .
094292213 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΒΡΟΣ ΑΕ4 ΧΛΜ ΔΙΔ ΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 068300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ2.033.179,89-4.065.577,786.098.757,67--- .
094430349 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΙΣ ΕΞ ΑΝΤΚΗ ΕΤ ΟΙΝΟΠΝ ΦΩΤΙΣΤ ΠΕΤΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5415235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ2.028.218,38-4.070.433,936.098.652,31--- .
094090584 ΑΔΕΛΚΑΝ ΑΒΕΕΕ ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΚΑΡΗΠΛΑΤΑΝΟΣ 037100 ΑΛΜΥΡΟΣ2.026.689,315.957,004.065.343,166.097.989,47--- .
082384282 ΓΡΗΓ ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΒΕΝΕΖΕΟΥΕΛΑΣ 38Α16674 ΓΛΥΦΑΔΑ3.687.703,90-2.409.417,866.097.121,76--- .
094249862 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΒΕΜΥΣΤΡΙΩΤΟΥ 611255 ΑΘΗΝΑ2.017.853,19-4.077.225,806.095.078,99--- .
099040791 Σ ΦΟΡΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35014231 Ν ΙΩΝΙΑ374.268,15-458.113,26832.381,412.162.749,863.095.491,255.258.241,11 .
099774184 ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 063080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ2.588.981,02-2.244.187,694.833.168,71657.683,58587.652,241.245.335,82 .
999716426 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΤΑ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙ 3154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.582.547,59-2.495.934,826.078.482,41--- .
095450438 ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΠ ΡΑΛΛΗ 1017778 ΤΑΥΡΟΣ1.548.746,72-2.981.622,894.530.369,61555.700,46988.197,511.543.897,97 .
093465500 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΥ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΡ ΦΕΡΑΙΟΥ 6417455 ΑΛΙΜΟΣ2.440.734,45-3.630.788,906.071.523,35--- .
095381072 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 318537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.021.057,10-4.047.929,146.068.986,24--- .
084134610 LINE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Β ΧΑΝΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 314234 Ν ΙΩΝΙΑ2.777.736,42-3.288.026,846.065.763,26--- .
999761483 ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ3 ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ 041500 ΛΑΡΙΣΑ1.483.846,681.440,421.764.664,353.249.951,451.130.915,511.675.291,342.806.206,85 .
094054120 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΚΑ ΑΕΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 9Α10560 ΑΘΗΝΑ1.588.140,458.619,794.457.049,236.053.809,47--- .
094347820 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΛΑΣΤΗΡΑ 4543100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ1.805.438,13-3.610.618,955.416.057,08243.968,24392.640,75636.608,99 .
094318270 ΖΟΥΖΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΡΕΟΝΤΟΣ 30-3210442 ΑΘΗΝΑ2.033.947,97-2.080.715,674.114.663,641.031.735,28904.908,891.936.644,17 .
095381176 Κ ΤΣΙΚΛΙΤΑΡΗΣ - Δ ΜΑΡΤΟΣ ΕΠΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 059300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ2.008.511,34-4.038.800,996.047.312,33--- .
095589880 ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤ ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30118863 ΠΕΡΑΜΑ----2.182.218,453.856.557,336.038.775,78 .
097593156 ΣΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΟΥΖΕ 418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.140.031,19-3.897.043,896.037.075,08--- .
099821595 Ν ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 23815232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.963.448,32-2.493.028,034.456.476,35544.280,411.034.666,151.578.946,56 .
094067600 ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΠ ΜΕΛΑ 2462100 ΣΕΡΡΕΣ2.124.963,58-3.904.521,206.029.484,78--- .
094061214 ΣΠΙΘΑ ΑΕΒΕΤΡΙΑΔΙ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ1.408.530,35-2.960.838,974.369.369,32569.728,421.088.057,861.657.786,28 .
094266312 Ο ΜΑΡΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΑΓ ΜΑΡΙΝΑ 073100 ΧΑΝΙΑ4.172.658,48-1.848.236,446.020.894,92--- .
082203788 ΑΦΟΙ ΑΡΜΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 4934100 ΧΑΛΚΙΔΑ1.605.315,71-1.206.536,252.811.851,961.799.321,701.408.937,173.208.258,87 .
099040060 ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΣΗ ΟΕΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4714231 Ν ΙΩΝΙΑ2.567.448,55-3.450.943,776.018.392,32--- .
095554880 ΕΝΤΖΟ ΠΡΑΤΖΟΛΙ ΕΠΕΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ 615771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ1.989.731,65-4.020.279,106.010.010,75--- .
095431528 ΣΤΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΠΕΑΙΟΛΟΥ 9410559 ΑΘΗΝΑ2.839.177,81-3.163.436,066.002.613,87--- .
099375100 Κ ΡΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΑΣΤΕΡ 1356532 ΠΟΛΙΧΝΗ3.733.622,71-2.261.167,335.994.790,04--- .
095630622 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2719200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.997.532,49-3.995.264,425.992.796,91--- .
999974102 ΒΡΕΝΟΣ Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΟΕ2 ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ3.195.891,12-2.795.400,905.991.292,02--- .
084055236 Ι ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1955535 ΠΥΛΑΙΑ4.019.323,48-1.970.854,575.990.178,05--- .
099857881 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 6818756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ3.526.364,51-2.461.733,395.988.097,90--- .
998839219 ΕΙΡΗΝΗ ΓΟΛΙΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΜΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΘΡΑΨΑ 059200 ΝΑΟΥΣΑ3.117.583,83-2.869.405,155.986.988,98--- .
094173678 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝ ΕΤ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 318547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.984.471,88-4.000.900,085.985.371,96--- .
999640415 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 012400 ΧΑΙΔΑΡΙ----2.905.974,993.078.412,035.984.387,02 .
094452366 MEDIAVISION ΑΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΓΝΑΤΙΑ 13654622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.046.654,12-3.933.521,525.980.175,64--- .
094059882 ΧΑΛΚΟΡΑΛΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7610678 ΑΘΗΝΑ1.985.239,37-3.994.233,375.979.472,74--- .
094194951 ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝ ΕΤ ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΟΙΝΟΠ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΠΙΧΠΕΖΑ ΠΕΔ 070100 ΑΡΧΑΝΕΣ2.092.905,0355.656,882.471.649,914.620.211,82649.259,61709.559,671.358.819,28 .
095719470 ΟΙΩΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΤΩΝ ΕΠΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7713600 ΑΧΑΡΝΕΣ-2.035.434,403.942.195,755.977.630,15--- .
094492284 ΑΛΙΜΕΝΤΑ TOP ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΓΡΗΓ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 811144 ΑΘΗΝΑ736.871,73-871.743,131.608.614,862.111.779,562.255.001,304.366.780,86 .
094019915 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΕ ΑΕΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 4911251 ΑΘΗΝΑ1.966.340,07-4.007.898,675.974.238,74--- .
094193690 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΕΕΕΠ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.050.012,11-3.922.739,005.972.751,11--- .
094080277 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΣΤ ΑΕΘΗΣΕΩΣ 15617675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.973.317,98-3.996.336,415.969.654,39--- .
094014839 ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΙΞ ΑΕ26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4715125 ΜΑΡΟΥΣΙ1.647.549,873.567,644.307.640,255.958.757,76--- .
095551317 ΦΙΛΤΕΞ Π ΚΑΙ Ε ΤΟΠΟΥΖΑ ΕΠΕ4 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣ ΣΥΚΟΥΡ 041110 ΛΑΡΙΣΑ2.906.692,41-2.036.043,564.942.735,97363.234,88650.988,051.014.222,93 .
095627494 PRIVATE FASHIONS ΕΠΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1118346 ΜΟΣΧΑΤΟ1.985.459,73-3.970.579,375.956.039,10--- .
096049245 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8268300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ2.604.682,57-1.671.403,944.276.086,51788.812,16890.946,981.679.759,14 .
999991854 Λ Ι Γ Κ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 82Α17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.907.396,30-2.348.192,114.255.588,41606.155,451.092.763,701.698.919,15 .
800088124 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΚΑΤΟΥΝΗ 354625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.248.107,87-1.703.974,835.952.082,70--- .
093401910 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΣΙΑΕΕΠ ΜΕΛΑ 7612461 ΧΑΙΔΑΡΙ1.972.327,32-3.976.668,925.948.996,24--- .
093454282 ΠΕΤΡΟΥ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΝΙΚ ΠΥΡΖΑ 053100 ΦΛΩΡΙΝΑ1.728.271,88-4.214.402,345.942.674,22--- .
093254390 ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Γ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΕΤΣΑΜΑΔΟΥ 4526222 ΠΑΤΡΑ1.969.248,84-3.969.220,815.938.469,65--- .
998181755 ΝΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28217676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.603.262,43-1.333.129,665.936.392,09--- .
094341390 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΕΒΕΑΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 1Α50200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ2.311.743,74-2.310.407,914.622.151,65521.637,89792.133,211.313.771,10 .
094399920 ΕΝΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 114342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.239.820,44-3.692.225,545.932.045,98--- .
999717607 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΦΡΙΞΟΥ 754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.626.862,73-2.302.082,875.928.945,60--- .
999213073 ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΑΤΟ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.339.153,60-3.581.917,415.921.071,01--- .
998876356 ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΡΟΥΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜ ΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΣΗ ΥΨΩΜΑΤΑ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ128.999,403.670.887,032.120.304,305.920.190,73--- .
094415600 ΜΠΟΝΣΟΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-411527 ΑΘΗΝΑ2.010.427,40-3.909.027,615.919.455,01--- .
099758172 ΕΡΓΟΤΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΙΡΑΙΩΣ 20217778 ΤΑΥΡΟΣ2.291.612,04-3.620.834,025.912.446,06--- .
099236580 Δ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ Κ ΓΙΑΤΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΙΘΑΚΙΑ 029092 ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ3.863.160,37-2.040.214,405.903.374,77--- .
095377323 ΕΥΡΩΜΟΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 1418541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.932.274,17-2.188.484,954.120.759,12634.131,211.147.815,821.781.947,03 .
095499074 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3513561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ2.076.295,56-3.821.576,905.897.872,46--- .
094334442 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΟΥΖΕ 418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ543.491,48-366.999,38910.490,862.130.072,102.852.009,564.982.081,66 .
999397306 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 210677 ΑΘΗΝΑ----2.481.056,613.411.218,435.892.275,04 .
082987100 Μ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Κ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΥΜΗΤΤΟΥ 19011636 ΑΘΗΝΑ2.350.273,53-3.531.626,915.881.900,44--- .
082388324 ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΤΕΡΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.955.710,66-3.921.412,425.877.123,08--- .
800230700 ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 043060 ΜΟΥΖΑΚΙ1.942.058,45-3.930.382,395.872.440,84--- .
082976620 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΦΙΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΞΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 754249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.956.553,61-3.913.195,865.869.749,47--- .
095355318 GENERAL PROSEG ENTERPRISES ΕΠΕΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 615123 ΜΑΡΟΥΣΙ646.798,60-1.292.027,441.938.826,041.355.630,622.573.404,583.929.035,20 .
095346543 ΚΥΔΩΝ ΕΠΕΜΑΔΥΤΟΥ 2417123 Ν ΣΜΥΡΝΗ1.961.802,35-3.902.784,845.864.587,19--- .
099102816 SOFOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘΕΣΠΙΕΩΝ 918122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ2.244.178,45-3.610.455,695.854.634,14--- .
081100218 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΙΣΟΓ 26 10 ΚΑΙ ΥΠΟΓ 26 10 1810552 ΑΘΗΝΑ2.773.014,42-1.002.070,673.775.085,091.483.002,26593.499,272.076.501,53 .
099881790 DIL INFO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΣΑΧΤΟΥΡΗ 29-3118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.507.443,96-2.336.968,445.844.412,40--- .
099250536 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΒΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.755.386,34-3.085.939,075.841.325,41--- .
094218302 ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝ ΑΕ82Ο ΧΙΛ ΘΗΒ ΛΕΒΑΔ 032200 ΘΗΒΑ1.998.922,87-3.842.368,935.841.291,80--- .
082536190 Φ ΤΑΠΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΣΩΒΑΛΤΑ 058300 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ2.005.909,42-3.832.443,955.838.353,37--- .
999944054 ΑΓΑΠΗ ΚΟΝΣΟΛΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΜ ΡΗΓΑ 4368200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2.430.353,98-3.405.768,835.836.122,81--- .
094383516 ΕΞΠΛΟ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜ ΑΕΠΑΡΑΓ ΕΜΠΟΡ ΠΡΟΙΝΤ ΠΡΟΣΤ ΠΕΡΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 454625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.930.747,59-3.898.765,835.829.513,42--- .
094100858 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΟΙ MULTIKAN25ΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.903.629,68-3.920.537,845.824.167,52--- .
099856534 ΣΠΕΙΝΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 316675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.415.764,57-2.408.125,965.823.890,53--- .
095421098 ΑΝΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 13818532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.940.316,76-3.880.389,035.820.705,79--- .
094242074 SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΚΟΒΑΤΣΗ ΛΟΦΟΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ3.040.767,26-880.752,463.921.519,721.264.358,83627.585,181.891.944,01 .
094428077 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 30015562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ1.488.289,30-1.551.065,583.039.354,881.353.129,861.420.547,382.773.677,24 .
099003170 ΣΑΜΟΠΛΙΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΛΕΥΚΑΔΟΣ 1018346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.259.751,43-2.309.327,444.569.078,87488.074,11754.990,441.243.064,55 .
094403140 ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΕΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ1.192.828,84-1.907.833,083.100.661,921.064.425,191.644.203,352.708.628,54 .
099941913 ΟΛΓΟΥΕΙΣ ΑΛΑΜΟ ALWAYS ALAMO ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΛ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4815349 ΑΝΘΟΥΣΑ2.519.257,68-2.775.766,225.295.023,90179.861,93330.929,12510.791,05 .
095728489 DESTINATIONS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14371409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.212.317,33-1.725.883,922.938.201,251.151.242,471.713.727,042.864.969,51 .
094154930 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 317456 ΑΛΙΜΟΣ448.515,08-320.812,32769.327,401.970.954,873.060.226,905.031.181,77 .
095720928 ΕΡΓΟΧΡΩΜ -ΠΑΡΑΓΩΓ ΕΙΣΑΓΕΜΠΟΡ ΧΡΩΜ ΑΥΤΟΚ ΟΙΚ ΕΠΕΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 5617342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.931.838,98-3.863.691,015.795.529,99--- .
094134339 VITAL COTTON AEBEKATΣΑΝΤΩΝΗ -14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.924.826,40-3.864.796,155.789.622,55--- .
094250793 ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΒΕΕΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 410440 ΑΘΗΝΑ2.192.395,53-3.591.336,855.783.732,38--- .
095345210 ΓΟΥΛΙΑΣ Θ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5654645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.430.038,90-3.351.212,245.781.251,14--- .
094068565 ΟΦΗ ΠΑΕΓΗΠΕΔΟ ΟΦΗ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 071202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.087.315,00-2.256.083,324.343.398,32769.847,79666.250,921.436.098,71 .
095565868 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΩΓΕΙΩΝ 1618453 ΝΙΚΑΙΑ2.450.214,39-2.796.627,355.246.841,74194.191,50334.353,67528.545,17 .
093795297 ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΡΑΣΧΟΥ 815233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.189.761,24-3.585.380,375.775.141,61--- .
997672177 ΠΑΛ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 011631 ΑΘΗΝΑ4.619.422,90-1.155.407,915.774.830,81--- .
095444118 ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΚΟΥΡΙΕΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 2911527 ΑΘΗΝΑ2.098.822,83-2.618.652,094.717.474,92362.551,67691.207,391.053.759,06 .
091855611 Δ ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 21071303 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.528.119,71-2.137.729,373.665.849,08926.382,871.178.539,482.104.922,35 .
099052279 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ19 ΧΛΜ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.919.802,22-2.144.160,625.063.962,84374.697,43320.451,50695.148,93 .
094314535 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ3 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ1.473.629,41431.813,803.845.205,105.750.648,31--- .
095396442 ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΠΕΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 6015344 ΚΑΝΤΖΑ1.902.894,12-3.845.570,285.748.464,40--- .
094371751 ΕΤΒΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡ ΑΕΦΡΑΓΚΩΝ ΜΟΣΚΩΦ 1-1354626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.714.252,98-3.337.630,105.051.883,08240.761,53450.588,89691.350,42 .
099551369 Β Χ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 610559 ΑΘΗΝΑ1.942.481,64-3.799.085,065.741.566,70--- .
095487825 ΦΟΥΤΟΝ ΤΡΕΗΝΤ ΕΠΕΑΔΡΙΑΝΟΥ 2614121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.581.136,33-3.158.494,245.739.630,57--- .
094495133 ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΔΑΜΒΕΡΓΗ ΚΑΙ ΣΟΥΡΗ 1312131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.864.869,50-1.874.715,525.739.585,02--- .
094333285 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΑΒΙΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΙΓΑΛΕΩ 518545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ448.349,19-896.555,551.344.904,741.521.585,892.871.388,034.392.973,92 .
099878133 ΑΝΑ ΕΜΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 52Α ΤΘ1130 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ666.124,73-369.679,951.035.804,682.260.034,992.441.488,204.701.523,19 .
095005957 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΡΗ 2114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.090.948,31-3.641.493,255.732.441,56--- .
800337803 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 27218453 ΝΙΚΑΙΑ-4.582.730,611.147.057,475.729.788,08--- .
800618754 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 3114231 Ν ΙΩΝΙΑ4.336.662,70-1.391.698,125.728.360,82--- .
094392039 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 158500 ΣΚΥΔΡΑ1.734.572,88176.163,673.817.072,945.727.809,49--- .
094471682 ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ ΕΡΓΟΛ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠΟΡ ΑΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2322100 ΤΡΙΠΟΛΗ1.908.077,90-3.815.746,515.723.824,41--- .
084111447 Α ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Π ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ ΟΕΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17318648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ2.340.956,00-3.381.542,615.722.498,61--- .
094000270 ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 6412136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.907.294,07-3.813.880,555.721.174,62--- .
094227046 ΙΘΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 020008 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ2.371.817,82-3.343.721,095.715.538,91--- .
093345354 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΑΛΛΙΒΟΥΛΟΥ 5556121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ2.231.120,75-3.008.033,265.239.154,01234.153,57241.958,07476.111,64 .
095477008 ΤΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΑΙΑΣ 114232 Ν ΙΩΝΙΑ1.897.250,15-3.813.897,425.711.147,57--- .
099056371 P D P ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΘΥΝΙΑΣ 3314234 Ν ΙΩΝΙΑ2.197.381,86-3.513.406,465.710.788,32--- .
099876416 ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α ΕΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 ΚΑΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.996.071,89-3.708.788,865.704.860,75--- .
099274130 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔ Δ ΚΑΜΑΡΩΝ 025009 ΚΑΜΑΡΕΣ4.172.687,65-1.531.731,955.704.419,60--- .
095402594 Ν ΣΥΡΙΓΟΣ ΣΙΑ ΕΠΕΤΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡ ΣΤΑΘΜΟΥ 061200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ530,621.894.116,993.807.734,985.702.382,59--- .
094327360 ΣΚΥΡΟΔΕΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΜΕΤΑΞΑ 6119400 ΚΟΡΩΠΙ1.811.640,25-3.063.717,774.875.358,02333.750,42492.563,44826.313,86 .
099195414 INTERNATIONAL MOBEL SELECTION HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 026500 ΠΑΤΡΑ2.276.336,73-3.425.271,475.701.608,20--- .
094303766 ΙΝΤΕΛΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 7515124 ΜΑΡΟΥΣΙ1.670.954,31-3.218.222,374.889.176,68313.008,31498.846,04811.854,35 .
082773670 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΛΗΑΣ 259100 ΒΕΡΟΙΑ2.665.161,47-1.874.487,954.539.649,42445.766,67714.584,731.160.351,40 .
094132506 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΒΕΕΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ1.698.639,77-3.450.789,835.149.429,60189.546,85359.469,60549.016,45 .
094386659 ΠΕΤΡΑΝ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡ Ε ΚΑΝΙΓΓΟΣ 1110677 ΑΘΗΝΑ----2.014.152,923.683.296,435.697.449,35 .
999720810 ΒΕΡΤ ΟΙΛ VERT OIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ16 ΧΛΜ ΠΑΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1.672.435,121.575.919,792.440.895,805.689.250,71--- .
082893722 ΜΕΤΒΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΜΙΣΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ3.468.851,96-1.796.180,905.265.032,86188.736,32229.052,36417.788,68 .
094076203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΤΣΕΤΝΕΡ 4311525 ΑΘΗΝΑ3.293.143,66-2.387.050,775.680.194,43--- .
094141110 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ 310557 ΑΘΗΝΑ1.429.659,04-4.250.182,935.679.841,97--- .
094255101 ΤΕΧΤ ΤΟΠ ΑΕ ΑΕ ΣΤΕΦΑΝΟΣΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΒΕΕ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 617455 ΑΛΙΜΟΣ2.077.865,83-1.681.918,493.759.784,32963.351,99952.214,031.915.566,02 .
095524432 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 27810445 ΑΘΗΝΑ224.721,41-181.500,60406.222,012.208.198,173.057.888,165.266.086,33 .
094175475 ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 059100 ΒΕΡΟΙΑ2.399.211,15-1.366.921,233.766.132,38823.479,241.082.569,451.906.048,69 .
097245414 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΜΑΖ ΕΠΙΚΝΙΑΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15617675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.881.723,38-3.787.810,815.669.534,19--- .
095666803 EUROSEND ΕΠΕΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6917235 ΔΑΦΝΗ2.890.835,49-2.772.763,905.663.599,39--- .
094140506 GARDEN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ2.324.084,24-3.334.521,885.658.606,12--- .
081651643 Δ ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙΩΝΙΑΣ 17717456 ΑΛΙΜΟΣ1.943.713,72-3.708.728,155.652.441,87--- .
094072100 ΕΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1416452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ2.237.610,23-488.860,602.726.470,832.006.114,81918.409,622.924.524,43 .
094340750 ΠΙΡΠΙΡΗΣ Ι ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΑΝΘΕΙΑ 068100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ2.752.321,23-1.536.141,594.288.462,82599.464,52759.066,601.358.531,12 .
094490174 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝΒ ΚΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ3.905.113,04-1.740.290,655.645.403,69--- .
094540409 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΛΥΓΑΡΙΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 055535 ΠΥΛΑΙΑ869.672,88-772.500,751.642.173,631.956.457,792.045.913,534.002.371,32 .
082551236 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΤΟΣ ΟΕΠΕΛΑΣΓΙΑ 035013 ΠΕΛΑΣΓΙΑ2.765.434,51-2.875.669,355.641.103,86--- .
095491445 ΙΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΕΠΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2518533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1.879.110,713.758.221,425.637.332,13--- .
094446255 ΓΡΥΠΑΣ ΠΟΤΑ ΑΕΚ ΚΑΤΑΡΑΣ 1813671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.878.176,13-3.755.854,965.634.031,09--- .
094229574 ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΠΑΤΜΟΥ 1215123 ΜΑΡΟΥΣΙ3.902.456,70-1.729.597,295.632.053,99--- .
081913790 ΜΑΡΟΥΛΗΣ Θ ΣΙΑ ΟΕ THESMAR SECURITYΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 813451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ2.404.243,93-3.227.481,315.631.725,24--- .
099248633 Α ΤΕΞΤΙΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΟΜΝΗΝΩΝ 4357013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ2.338.147,03-3.291.086,435.629.233,46--- .
999215816 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΙΓΓΟΣ 3110682 ΑΘΗΝΑ1.922.753,20-2.556.228,844.478.982,04473.214,68668.633,181.141.847,86 .
999676184 ΤΕΜ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1071306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.633.363,74-1.829.548,833.462.912,57850.001,201.301.602,572.151.603,77 .
082033666 ΑΦΟΙ ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗ ΟΕΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 2512242 ΑΙΓΑΛΕΩ2.113.592,30-3.497.057,735.610.650,03--- .
998371643 Μ ΑΒΡΑΚΟΔΙΑΝΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΟΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 307 Κ ΜΗΔΕΙΑΣ 218451 ΝΙΚΑΙΑ2.746.877,85-1.126.035,143.872.912,99978.684,28752.628,201.731.312,48 .
999990950 ΒΑΣΠΑΝΚ ΕΠΕΑΙΟΛΟΥ 10410564 ΑΘΗΝΑ2.061.714,96-3.538.192,235.599.907,19--- .
082137178 OUT MEDIA GROUP AΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠ ΡΑΛΛΗ 1011855 ΑΘΗΝΑ3.139.201,12-2.460.623,965.599.825,08--- .
094288710 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕ SEEAΒΟΥΛΗΣ 710562 ΑΘΗΝΑ1.147.750,13-2.306.940,473.454.690,60739.988,701.402.527,852.142.516,55 .
091971923 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚ ΠΑΛΑΜΑ 541223 ΛΑΡΙΣΑ3.515.234,43-2.079.159,245.594.393,67--- .
095135635 ΑΚΜΩΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.381.554,71-2.816.475,964.198.030,67481.770,20910.151,181.391.921,38 .
081633336 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤΡΟΙΑΣ 2412462 ΧΑΙΔΑΡΙ2.033.244,62-3.554.938,915.588.183,53--- .
095582400 ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ2.013.234,36-3.561.267,095.574.501,45--- .
099332740 Ζ ΒΑΙΟΣ Ε ΤΑΣΙΟΥΡΑ ΕΠΕΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 2454454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.667.495,71-2.900.652,265.568.147,97--- .
998897708 ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 510677 ΑΘΗΝΑ3.644.427,53-1.920.887,445.565.314,97--- .
999365081 AMS Κ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 24Β14561 ΚΗΦΙΣΙΑ3.028.687,17-2.536.452,535.565.139,70--- .
093976650 Σ ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΕΛΑΖΑΡΑΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡ 516675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.853.646,15-3.706.982,995.560.629,14--- .
999215724 ΔΑΜΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 111743 ΑΘΗΝΑ----2.280.892,593.278.343,865.559.236,45 .
093946123 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 116675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.480.666,24-2.961.407,464.442.073,70394.489,59722.062,391.116.551,98 .
999976039 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1254655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.137.249,08-3.417.038,095.554.287,17--- .
801013216 ΠΛΕΚΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΓ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 154645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.141.279,87-1.410.337,035.551.616,90--- .
095660257 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 6311476 ΑΘΗΝΑ3.712.235,92-1.839.029,115.551.265,03--- .
095237812 ΦΑΙΣΤΟΣ ΙΜΕ ΕΠΕΣΩΡΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.182.337,67812.006,383.553.088,035.547.432,08--- .
095336341 ΜΙ ΘΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 7818345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.617.114,29-1.928.659,335.545.773,62--- .
095602579 ΦΙΛΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΠΕΝ ΖΕΡΒΟΥ 7017675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-1.972.015,203.572.115,445.544.130,64--- .
095573997 ELATIA ΕΛΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΑΡΚΑΔΙΑΣ 1511526 ΑΘΗΝΑ2.506.117,01-3.037.505,295.543.622,30--- .
095250256 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΚΥΡ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΟΝΟΜΑΤΙ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.492.579,23-1.812.081,083.304.660,31808.956,831.428.741,012.237.697,84 .
094011235 Α Ε ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΛΚΟΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 6111853 ΑΘΗΝΑ1.829.460,55300,00801.558,582.631.319,131.985.150,00923.469,702.908.619,70 .
094493428 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 7014561 ΚΗΦΙΣΙΑ3.215.015,68-2.324.277,865.539.293,54--- .
094340749 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝYΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΚΟΜΝΗΝΩΝ 268100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ2.598.727,26-2.936.798,055.535.525,31--- .
095454763 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4211742 ΑΘΗΝΑ1.845.391,41-3.690.009,575.535.400,98--- .
095299549 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΠΕΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 114561 ΚΗΦΙΣΙΑ1.832.041,13-3.696.507,465.528.548,59--- .
998646864 SUPERIOR UNDIES ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΚΑΛΣ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡ ΝΗΜΑΤ ΥΦΑΣΜ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡ ΕΤΟΙΜ ΕΝΔΥΜ ΣΥΚΟΙΝ ΤΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ3.210.418,21-1.485.356,544.695.774,75464.662,65364.420,71829.083,36 .
094191579 ΗΧΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝ ΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΘΗΣΕΩΣ 37317674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.841.635,05-3.682.718,205.524.353,25--- .
094255623 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2454628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.042.355,78-2.487.745,594.530.101,37474.972,19511.055,32986.027,51 .
081605872 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ11 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 066100 ΔΡΑΜΑ3.411.151,16-2.103.454,895.514.606,05--- .
999884679 ΗΛΙΑΣ Γ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΣΠΑΣΙΑ Σ ΤΖΟΥΜΑΝΗ Ο ΕΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 3111744 ΑΘΗΝΑ2.174.884,37-3.338.020,575.512.904,94--- .
099343869 ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΑΡΙ ΒΙΛΑΤΖΣΙΔΑΡΙ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ3.690.165,52-1.819.093,765.509.259,28--- .
082645799 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ ΚΟΥΛΙΣΟΓΛΟΥ Ι ΟΕ3 ΧΙΛ ΣΕΡ ΟΙΝ 062100 ΣΕΡΡΕΣ1.826.890,10-3.681.317,485.508.207,58--- .
095556374 TRACE ΕΠΕΕΡΜΟΥ 810563 ΑΘΗΝΑ1.835.874,43-3.671.429,865.507.304,29--- .
095247240 ΕΚΔΟΣΕΙΣ COMTEKO ΕΠΕΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2910675 ΑΘΗΝΑ1.831.526,67-3.675.769,125.507.295,79--- .
095633833 ΕΥΡΩΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΙΛΩΝΟΣ 4118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.095.008,54734.358,303.671.243,165.500.610,00--- .
094073446 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΕΙΑ ΧΙΟΥΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 2410675 ΑΘΗΝΑ1.656.021,50-3.842.946,265.498.967,76--- .
094509467 ΑΓ Ε ΚΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΔ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 1418547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.510.714,79-1.986.012,875.496.727,66--- .
081944372 ΝΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΝ ΤΕΝΕΔΟΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ1.816.296,30-3.672.758,745.489.055,04--- .
094360681 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 32814563 ΚΗΦΙΣΙΑ547.933,54-890.328,601.438.262,141.586.093,052.463.010,874.049.103,92 .
099867038 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.019.965,56-3.466.457,495.486.423,05--- .
099936546 EXTRA LARGE MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28215232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.549.211,10-2.935.556,295.484.767,39--- .
094233575 Δ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΞΤΕΕΛΙΘΑΚΙΑ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ2.751.974,15-2.729.675,505.481.649,65--- .
099381155 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤΕΡΜΑ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.833.045,17-3.646.319,595.479.364,76--- .
999312630 ΜΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝΓΚΟΥΜΗ ΚΑΙ Λ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 117455 ΑΛΙΜΟΣ1.500,002.931.166,302.546.081,325.478.747,62--- .
099172580 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΧΗ 11-1322100 ΤΡΙΠΟΛΗ2.962.204,75-2.512.832,475.475.037,22--- .
092090355 ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΙΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΥΚΤΡΩΝ 1212133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.600.032,90-2.379.917,284.979.950,18240.674,71247.471,41488.146,12 .
094003862 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΣΟΛΩΝΟΣ 5110672 ΑΘΗΝΑ1.108.669,69-2.211.519,043.320.188,73741.285,321.405.051,622.146.336,94 .
097728356 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.820.100,21-3.644.702,655.464.802,86--- .
999706691 ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν ΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11618535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.898.453,31-2.564.539,205.462.992,51--- .
094071465 ΙΝΤΡΑΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ854.513,60-4.607.650,805.462.164,40--- .
998367285 ΔΕΛΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΛ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1916673 ΒΟΥΛΑ1.867.172,01-755.019,902.622.191,911.416.362,721.422.876,092.839.238,81 .
093680838 ΑΙΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠ ΡΑΛΛΗ 13618454 ΝΙΚΑΙΑ1.070.465,98-1.170.936,642.241.402,621.459.344,281.751.310,943.210.655,22 .
095280992 CLEAN SERVICE ΕΠΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΓΟΡΔΙΟΥ 510441 ΑΘΗΝΑ2.547.441,26-1.958.839,594.506.280,85323.868,67617.508,23941.376,90 .
095098070 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ ΥΙΟΙΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 049083 ΣΚΡΙΠΕΡΟ2.172.327,51-2.647.685,634.820.013,14249.080,47378.199,57627.280,04 .
997624770 OVERSHOP Μ Ι Κ ΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 2215125 ΜΑΡΟΥΣΙ3.853.346,56-1.593.793,255.447.139,81--- .
800735713 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ALPHA FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΚΩΝ 354250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.950.013,98-1.494.543,005.444.556,98--- .
082932844 ΑΦΟΙ ΦΑΡΑΖΗ ΟΕ4 ΧΛΜ Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ 019400 ΚΟΡΩΠΙ2.942.081,35-1.326.433,084.268.514,43481.024,47685.820,581.166.845,05 .
998385033 ΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13417234 ΔΑΦΝΗ1.835.410,65-1.180.535,683.015.946,331.395.296,581.022.110,352.417.406,93 .
998536350 ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΥΔΕΝ 810434 ΑΘΗΝΑ392.330,57-163.535,53555.866,103.000.115,511.877.160,134.877.275,64 .
095640990 ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΝΔΑΝΟΥ 118756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.809.777,97-3.622.223,555.432.001,52--- .
094493096 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΜΕΝΕΛΑΟΥ 14313122 ΙΛΙΟΝ1.810.241,14-3.620.008,755.430.249,89--- .
800437003 AA PLUS SERVICES ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 4511523 ΑΘΗΝΑ4.436.266,69-993.919,565.430.186,25--- .
094221091 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΒΕΕΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.254.908,16-3.168.597,065.423.505,22--- .
800625942 STAFFLINE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΥΠΡΟΥ 8112133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.863.212,54-1.557.949,465.421.162,00--- .
095595861 GRAFO TEAM ΕΠΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 13754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.829.421,26-3.590.006,645.419.427,90--- .
094385478 MICRO MEGA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 102-10416673 ΒΟΥΛΑ1.796.622,70-3.619.718,875.416.341,57--- .
082216888 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15014231 Ν ΙΩΝΙΑ3.275.361,25-2.140.239,275.415.600,52--- .
094035903 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕΘΕΣΗ ΡΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ2.069.991,40-3.344.357,435.414.348,83--- .
082955140 Ι ΚΑΙ Μ ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΟΕΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 512131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.891.254,97-3.519.969,495.411.224,46--- .
094140174 ΔΟΥΡΟΥ Δ ΑΦΟΙ ΣΙΑ ΑΕ ΦΙΛΩΝΟΣ 6018535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----1.874.765,983.536.392,965.411.158,94 .
099878888 ΚΑΠΠΑ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 11717122 Ν ΣΜΥΡΝΗ3.674.899,22-1.334.981,635.009.880,85224.671,62168.605,69393.277,31 .
998207185 ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 218531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.668.960,96-2.730.586,345.399.547,30--- .
082738525 Α. ΚΑΙ Β. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗ ΟΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 184Α15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.417.740,42-2.515.654,074.933.394,49212.054,83249.782,37461.837,20 .
094410166 ΑΕ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥΡ ΕΚΜΕΤΔΡΥΜΟΣ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.797.894,09-3.596.447,385.394.341,47--- .
999871360 ΚΡΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΤΑΤΟΙΟΥ 169 ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 1 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.748.668,64-2.536.586,864.285.255,50436.277,13669.590,261.105.867,39 .
082253811 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΙΟΣ ΟΕΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 2614231 Ν ΙΩΝΙΑ2.130.378,50-3.260.707,205.391.085,70--- .
094475841 ΝΑΒΙΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-10418535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.854.782,97-1.549.589,403.404.372,371.118.255,09867.596,011.985.851,10 .
999984421 ΧΑΡΝΤ ΡΟΚ ΚΑΦΕ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣΛΕΚΚΑ 1210562 ΑΘΗΝΑ1.562.316,41-980.523,392.542.839,801.412.190,711.426.658,202.838.848,91 .
094274232 ΝΙΒΑΛ ΑΕΑΝΩΓΕΙΩΝ 7771304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.691.616,72-1.149.294,042.840.910,761.488.977,491.051.600,102.540.577,59 .
999740149 ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΧΑΡ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 022100 ΤΡΙΠΟΛΗ426.862,143.110.727,511.843.814,515.381.404,16--- .
093713002 Κ ΔΟΡΛΗΣ ΕΕΓΡΑΜΜΟΥ 1517341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.252.778,76-2.125.348,315.378.127,07--- .
094387320 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕΚΕΦΑΛΑΡΙ 066300 ΔΟΞΑΤΟ3.715.382,89-1.661.752,155.377.135,04--- .
094321090 ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΟΥΔ ΤΖΩΡΤΖ 2611744 ΑΘΗΝΑ3.320.867,29-2.055.169,975.376.037,26--- .
093095625 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΜ ΣΙΑ ΕΕΜΠΙΜΠΙΖΑ 713122 ΙΛΙΟΝ2.155.143,61-3.219.688,535.374.832,14--- .
094133146 Σ ΚΑΙ Ν ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8516674 ΓΛΥΦΑΔΑ267.670,26-168.835,32436.505,583.024.468,621.913.022,474.937.491,09 .
999265623 Π ΡΩΞΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2616121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.842.760,17-2.455.937,904.298.698,07542.254,32530.342,701.072.597,02 .
094120140 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΑΔΡΙΑΝΗ 066037 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ705.285,07-1.170.440,301.875.725,371.204.261,472.289.802,033.494.063,50 .
093796269 ΤΖΙΜΑ ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 126224 ΠΑΤΡΑ2.335.592,86-1.717.327,524.052.920,38481.642,16832.753,221.314.395,38 .
099834660 Β Σ Χ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΡΙΑ 021060 ΔΡΕΠΑΝΟ3.269.692,63-2.096.871,505.366.564,13--- .
094053890 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΕ5 ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.609.362,50-2.754.531,275.363.893,77--- .
999649380 ΑΒΕΝΤΟΥΡΙΝ AVENTURINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 1015123 ΜΑΡΟΥΣΙ397.555,93-377.006,59774.562,522.433.726,082.150.966,134.584.692,21 .
095016185 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 16611521 ΑΘΗΝΑ1.886.394,46-2.869.926,994.756.321,45213.814,77386.216,89600.031,66 .
800657720 ΙΟΝΙΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 718755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ3.461.310,93-1.000.063,444.461.374,37611.422,40281.364,15892.786,55 .
094237316 ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧ ΑΓΡΟΤ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 27-2922100 ΤΡΙΠΟΛΗ1.782.644,56-2.780.235,054.562.879,61275.006,50513.267,56788.274,06 .
998160110 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΕΨΙΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17-1910678 ΑΘΗΝΑ1.601.925,40-725.668,992.327.594,391.588.773,781.434.670,613.023.444,39 .
800625470 MOBILE ART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΝΙΚΗΣ 39-4317455 ΑΛΙΜΟΣ3.627.796,86-1.715.599,645.343.396,50--- .
094138861 ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡ ΓΕΡΑΚΙΝΗ 063100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ----2.103.101,343.232.948,355.336.049,69 .
094360797 ΚΟΣΜΕΠΑΚ ΑΕΒΕΒΑΣΠΑΥΛΟΥ 1415452 Π ΨΥΧΙΚΟ1.764.804,36-3.567.649,395.332.453,75--- .
800685601 ALEX PAP PRIVATE COMPANYΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 4119300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ175.912,454.299.465,34855.749,885.331.127,67--- .
098076439 BREPLAST AEΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 12511527 ΑΘΗΝΑ1.764.173,89-3.565.920,615.330.094,50--- .
998672730 GREENMORIA ENTERPRISES LTD ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΣΙΜΙΣΚΗ 1054624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.820.962,51-2.499.355,095.320.317,60--- .
096103383 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΠΠΑ ΣΥΝ ΠΕΛΑΠΠΑ 027052 Σ Σ ΒΑΡΔΑΣ1.377.973,42-3.299.803,834.677.777,25240.331,08397.318,89637.649,97 .
094294937 ΑΝΤΟΝΥ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΣΑΕΚΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 3149100 ΚΕΡΚΥΡΑ1.995.049,64-1.707.205,603.702.255,24566.135,541.044.291,841.610.427,38 .
095244920 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧ ΕΠΙΧΕΙ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ 248100 ΠΡΕΒΕΖΑ----1.885.450,533.425.733,655.311.184,18 .
082138962 ΕΛΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΦΟΙ ΠΑΝΙΤΣΑ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΑΓΓ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 019004 ΣΠΑΤΑ1.096.903,92-1.585.334,502.682.238,421.282.182,791.344.016,692.626.199,48 .
095257104 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 6415231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.900.907,19-3.406.217,625.307.124,81--- .
999981676 ALL WEATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΔΑΙΔΑΛΟΥ 571202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.503.454,17-2.074.319,853.577.774,02743.296,06985.405,971.728.702,03 .
999937315 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΠΛΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΕΛΕΟΥ 1-510435 ΑΘΗΝΑ1.667.583,89-2.944.425,474.612.009,36294.926,82399.422,88694.349,70 .
094269824 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ 11725100 ΑΙΓΙΟ2.621.134,75-2.679.929,345.301.064,09--- .
094030077 ΕΛΛΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΦΟΙ Β ΡΟΚΑΝΑ ΑΕΑΡΧ ΘΕΑΤΡΟΥ 417455 ΑΛΙΜΟΣ1.766.272,24-3.532.642,805.298.915,04--- .
999850916 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 0ΕΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ2.285.703,27-3.008.084,905.293.788,17--- .
800573861 Δ Σ PROPACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 3713675 ΑΧΑΡΝΕΣ3.713.269,46-1.568.834,925.282.104,38--- .
094336320 ΓΙΟΥΡΟΝΤΙΒΕΛΟΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4217675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.760.313,92-3.520.723,815.281.037,73--- .
998988723 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ ΕΡΚΑΤ ΑΕΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ1.849.751,31-2.237.082,894.086.834,20511.424,33681.355,091.192.779,42 .
090312077 ΦΟΥΤΡΗΣ ΝΙΚ ΤΖΑΝΙΝΗ ΕΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 6026221 ΠΑΤΡΑ1.749.563,12-3.527.778,955.277.342,07--- .
094336830 UNION TOYS Σ ΣΩΡΡΟΣ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΕΙΣΑΓ ΑΝΤΙΠΡ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΛΕΝΟΡΜΑΝ Γ ΟΡΟΦΟΣ 194-19610444 ΑΘΗΝΑ1.613.340,47-3.225.019,174.838.359,64150.476,16287.112,12437.588,28 .
094498958 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1614234 Ν ΙΩΝΙΑ----2.507.273,792.766.861,355.274.135,14 .
094222813 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ 046030 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟ2.618.606,08-2.087.384,764.705.990,84293.450,69274.065,27567.515,96 .
094405193 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 5341221 ΛΑΡΙΣΑ1.781.621,28-3.487.537,085.269.158,36--- .
094127188 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 7812241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.755.860,89-3.511.340,085.267.200,97--- .
094213017 POSTERS ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1011855 ΑΘΗΝΑ1.754.672,36-3.512.432,995.267.105,35--- .
095347331 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΛ ΜΑΡΙΝ ΓΟΥΟΡΚΣ Α ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45918863 Ν ΙΚΟΝΙΟ1.318.375,40-2.535.742,073.854.117,47517.893,52893.645,621.411.539,14 .
081650580 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΥΙΟΙ ΟΕΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ 064009 ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ2.054.413,81-2.571.291,874.625.705,68276.471,13359.256,41635.727,54 .
095590411 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 604 Γ16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ1.804.377,06-2.933.014,134.737.391,19192.896,33329.251,01522.147,34 .
092968025 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΟΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26614231 Ν ΙΩΝΙΑ1.771.558,29-3.486.583,895.258.142,18--- .
094055140 ΨΑΡΡΟΣ Σ ΜΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4110433 ΑΘΗΝΑ1.717.571,82-3.534.463,745.252.035,56--- .
099876938 ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 110679 ΑΘΗΝΑ1.296.199,75-925.965,012.222.164,761.634.009,401.392.552,603.026.562,00 .
094318767 ΔΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 3918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.747.729,70-3.495.480,525.243.210,22--- .
800467578 MEGA CARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3315232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.329.932,47-1.392.820,844.722.753,31327.360,84191.835,13519.195,97 .
094420798 VETRO ΑΕΒΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.238.661,16-2.554.311,554.792.972,71153.627,77293.561,78447.189,55 .
099772965 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ STEAM A B E E9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 057400 ΣΙΝΔΟΣ1.529.413,17-2.947.882,304.477.295,47263.701,28495.263,35758.964,63 .
096001643 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΟΡΜΥΛΙΑ 063071 ΟΡΜΥΛΙΑ782.455,14-1.551.801,242.334.256,381.079.404,081.810.551,202.889.955,28 .
095446228 ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΜ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΒΙΟΜ ΠΕΡ ΚΑΒΑΛΑΣ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ2.755.942,02-1.157.334,433.913.276,45709.228,60594.726,951.303.955,55 .
094035779 ΜΠΡΑΒΑ ΑΕΒΕ ΜΠΕΤΡΙΔΗΣ24Ο ΧΙΛ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.731.055,56-3.482.245,725.213.301,28--- .
099949112 ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ3 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ3.687.090,20-1.524.892,235.211.982,43--- .
094196876 GOODMILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ9ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ2.749.149,70-2.043.978,394.793.128,09190.594,27226.656,17417.250,44 .
094181654 ΚΡΙΣΠΕΛ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 4354622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.102.035,84-2.102.699,915.204.735,75--- .
997475121 ΙΝ Π Ε Τ BROTHERS ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΛΕΩΦ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 5214568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ3.901.621,70-1.302.785,805.204.407,50--- .
094484573 ΞΕΝΟΔΟΧ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙΖΕΡΒΟΥ ΑΕΑΓ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜ 049080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ3.512.382,49-1.692.007,135.204.389,62--- .
997293429 PREMIERA STAGE ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 22817672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.359.538,58-839.026,165.198.564,74--- .
096000185 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1346100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ1.130.644,16-902.006,142.032.650,301.606.010,421.559.689,523.165.699,94 .
094192540 ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΥΡΩΝΟΣ 317456 ΑΛΙΜΟΣ1.720.738,51-3.476.503,905.197.242,41--- .
081088606 ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3319003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ2.872.520,23-2.003.025,024.875.545,25164.368,38156.840,28321.208,66 .
082484404 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΗΤΗ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.868.488,43-2.322.551,765.191.040,19--- .
094453117 ΣΙΔ ΚΕΡΑΜ ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 555535 ΠΥΛΑΙΑ2.015.266,31-3.173.386,275.188.652,58--- .
800432425 ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1 ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ ΟΙΚ 1225 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ1.886.815,782.114.138,541.186.607,845.187.562,16--- .
095648914 ΕΨΙΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΙΑ ΕΠΕΧΑΡΜΥΛΟΥ 385300 ΚΩΣ1.334.541,33-2.538.012,033.872.553,36464.359,81848.495,181.312.854,99 .
095506820 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΑΡΝΗΘΟΣ 1018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.725.359,37-3.450.382,785.175.742,15--- .
094507591 ΑΝ ΕΜΠ ΚΑΙ ΒΙΟΜ ΕΤ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 617342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ924.585,8396.236,59802.486,151.823.308,571.657.866,521.692.096,763.349.963,28 .
800378569 MANASIEV K ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 157010 ΦΙΛΥΡΟ2.855.723,12-1.573.202,674.428.925,79462.672,54280.703,82743.376,36 .
094003813 ΕΒΠΑ ΑΒΕΕ ΣΤΑΔΙΟΥ 3910559 ΑΘΗΝΑ----1.779.474,213.390.386,115.169.860,32 .
095153641 ΝΙΚΑΣ ΕΠΑΜ ΣΙΑ ΕΠΕΚΗΦΙΣΟΥ 9112241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.742.540,88-3.426.231,375.168.772,25--- .
084180717 ΣΤΟΙΔΗΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 854625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.849.955,56-2.317.007,675.166.963,23--- .
095747639 ΑΤΤΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14115124 ΜΑΡΟΥΣΙ243.018,79-337.400,13580.418,922.434.837,812.149.221,694.584.059,50 .
094136566 ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΝ ΦΙΛ Α ΕΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 060300 ΑΙΓΙΝΙΟ348.303,24-632.518,45980.821,691.531.453,492.640.740,674.172.194,16 .
095725291 ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΣΙΓΜΑ ΓΕΝΕΜΠΟΡΠΡΟΜΤΡΟΦΗΛΕΚΡΣΥΣΚ ΠΕΤΡΓΡΥΠΑΡΗ 9117673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.737.820,47-3.414.879,685.152.700,15--- .
094277511 ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ ΠΡΟΚΑΛ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΒΑΓ ΣΩΤΗΡΑ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.353.749,78-2.689.316,164.043.065,94379.253,73728.086,551.107.340,28 .
094152124 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΑΕΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 082200 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ3.256.036,07-1.891.951,895.147.987,96--- .
095127101 ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 3510442 ΑΘΗΝΑ1.715.738,00-3.431.316,875.147.054,87--- .
095723170 ATHANAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΟΣ 136100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ1.870.650,35-3.270.467,355.141.117,70--- .
095036528 CHROMOLINE AE K ΣΙΑ ΕΠΕΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 056224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3.397.124,18-1.736.404,745.133.528,92--- .
094449116 ΜLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ 055535 ΠΥΛΑΙΑ2.876.091,66441.624,161.365.884,364.683.600,18390.644,7355.459,60446.104,33 .
999293947 Μ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΖΑΝΝΑ 3857010 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ3.066.520,64-2.060.839,785.127.360,42--- .
097299834 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΕΡΒΕΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΛΥΜΠΙΤΩΝ 2518541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.708.250,26-3.418.898,005.127.148,26--- .
081644793 ΙΩΑΝ ΑΠ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠ ΚΛΕΦΤΑΚΗ ΟΕΜΕΜΝΟΝΑ 1241335 ΛΑΡΙΣΑ1.716.601,51-3.407.195,605.123.797,11--- .
095344132 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΚ ΣΙΑ ΕΠΕΣΟΛΩΜΟΥ 115452 Π ΨΥΧΙΚΟ1.707.238,91-3.416.334,505.123.573,41--- .
094440202 Γ Κ Μ ΙΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΡΦΕΩΣ 13111855 ΑΘΗΝΑ2.394.903,37-2.728.412,905.123.316,27--- .
094437406 CLEAN AND CARE FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΑΒΙΕΡΟΥ 814452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ889.336,48-955.609,631.844.946,111.555.570,031.715.707,103.271.277,13 .
095734619 ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΒΕΝΟΥΣ ΕΠΕΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 1618536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.327.725,902.199,461.784.048,075.113.973,43--- .
094505407 ΚΟΝΤΑΞ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΗΡΥΚΕΙΟΥ 6 ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6510555 ΑΘΗΝΑ2.168.662,74-2.364.083,554.532.746,29278.191,36301.407,06579.598,42 .
084003319 ΠΑΝ ΚΑΙ ΜΑΡ ΠΙΛΑΛΗ ΟΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2013562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ2.033.096,26-3.067.943,305.101.039,56--- .
095148968 TELECTRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4817123 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.256.931,89-2.843.526,525.100.458,41--- .
095622032 ΚΛΙΜΑ ΦΕΡΣΤ ΕΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7926500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ----2.290.612,422.802.239,445.092.851,86 .
099625314 BIOPETROL ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ40 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 057020 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ10.759,492.772.602,852.306.791,525.090.153,86--- .
090001748 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ11 ΧΙΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1159200 ΝΑΟΥΣΑ2.234.550,21-2.328.089,204.562.639,41204.473,23321.572,61526.045,84 .
094054628 ΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 33956430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ382.494,87-1.095.626,361.478.121,231.286.353,372.323.612,373.609.965,74 .
094355923 ΜELCAL ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 5012241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.673.488,97-1.665.121,913.338.610,881.034.355,76714.359,451.748.715,21 .
081561766 Ε-ΜΗΤΣΑΚΗ-Δ-ΡΙΖΟΣ ΟΕΣΜΥΡΝΗΣ 2743100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ1.889.335,73-3.196.353,935.085.689,66--- .
094535737 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PYRGOS VILLAGEΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5317123 Ν ΣΜΥΡΝΗ3.450.239,89-1.630.481,805.080.721,69--- .
094386820 ΠΡΟΜΟΠΑΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕΠΑΡ ΛΕΓΑΚΗ 818233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ502.938,04-991.986,721.494.924,761.380.390,552.204.953,863.585.344,41 .
095206116 BIT HOTEL ΕΠΕΚ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7811476 ΑΘΗΝΑ2.596.410,35-2.479.168,045.075.578,39--- .
099355266 EAGLE RESEARCH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 27217343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.377.227,31-1.697.350,275.074.577,58--- .
090019739 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΤΙΑΣ 610033 ΑΘΗΝΑ----2.030.538,363.038.881,085.069.419,44 .
094226904 ΑΠΛ ΛΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΕΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 220100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.754.749,83-2.310.022,035.064.771,86--- .
093296877 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΩΓΩΝΙΟΥ 3115669 ΠΑΠΑΓΟΥ1.704.357,72-3.351.490,885.055.848,60--- .
999297798 LAND SERVICE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ ΓΩΝΙΑ 057007 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ3.987.643,65-1.066.692,935.054.336,58--- .
099407175 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΦΑΝ FUN ΕΠΕΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 8457001 ΘΕΡΜΗ1.535.586,99-3.107.180,324.642.767,31154.123,16251.273,35405.396,51 .
095698850 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΚΟΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΑΣΩΝΟΣ 4710436 ΑΘΗΝΑ1.891.881,97-2.509.231,824.401.113,79222.690,83421.997,82644.688,65 .
099351808 ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.460.571,24-2.582.687,405.043.258,64--- .
998756475 ΝΤΟΡΑΛ ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ1.302.585,28-1.377.603,182.680.188,461.209.221,631.146.464,582.355.686,21 .
099801302 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΣΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40-4256224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.167.600,53-2.867.989,695.035.590,22--- .
094349209 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 2017674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.710.854,28-3.323.992,945.034.847,22--- .
082783190 ΛΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΠΗΓΕΣ ΝΕΣΤΟΥ 064011 ΚΕΡΑΜΩΤΗ1.690.372,05-3.337.027,345.027.399,39--- .
094067845 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑΔΟΛΙΑΝΑ 044004 ΔΟΛΙΑΝΑ1.661.030,66-3.361.539,365.022.570,02--- .
091360988 ΚΥΛΑΦΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 032200 ΘΗΒΑ1.665.608,42-3.354.097,625.019.706,04--- .
094029134 ΕΥΑΓ ΡΗΓΑΣ ΑΒΕΤΕ ΜΗΧ ΚΑΙ ΠΡΩΤ ΥΛ ΒΙΟΜ ΧΗΜ ΠΛΑΣ ΕΛΑΣΤ ΠΟΛΥΜ ΛΙΠ ΤΡΟΦ ΜΗΧ ΕΞ ΕΠΙΣΚ ΣΥΝΤ ΜΕΤ ΑΠΟΘ ΔΙΑΝΟΠΕΙΡΑΙΩΣ 518346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.401.055,03-1.912.738,204.313.793,23399.239,76305.821,12705.060,88 .
094160197 ΝΤΕΝΤΟΦΕΡ Γ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝYMH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 2411527 ΑΘΗΝΑ1.595.035,08-2.336.079,673.931.114,75534.095,68553.551,541.087.647,22 .
094492548 THE MARTIN S ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜ ΔΕΡΜΑΤ ΕΙΔΗ ΑΕΕΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 1010682 ΑΘΗΝΑ664.317,62-1.299.849,401.964.167,021.119.883,521.933.834,753.053.718,27 .
998671387 ΛΟΥΚΙΑ ΞΕΝΟΥΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 059200 ΝΑΟΥΣΑ2.483.801,07-2.528.305,945.012.107,01--- .
998947568 AD DIESEL PETROLIUM ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΟΡΦΕΩΣ 719400 ΚΟΡΩΠΙ31.860,863.335.026,741.643.605,565.010.493,16--- .
094422964 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΛΕΩΦ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΗ 7511525 ΑΘΗΝΑ1.810.492,19-3.199.195,785.009.687,97--- .
094266625 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ΦΛΩΡΕΝΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 3965201 ΚΑΒΑΛΑ2.211.672,71-2.796.755,215.008.427,92--- .
082470473 Ι ΚΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο ΕΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6226441 ΠΑΤΡΑ1.669.289,39-3.339.068,465.008.357,85--- .
095590122 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΥΡΩΝΟΣ 71Β18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.496.879,46-2.991.701,844.488.581,30186.727,80332.181,75518.909,55 .
094116997 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΕΑΣ ΑΕΑΜΥΝΤΑ 6 ΟΡ 411635 ΑΘΗΝΑ721.430,38-1.019.883,651.741.314,031.363.122,771.903.039,363.266.162,13 .
094079371 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ AEΛΕΓΑΚΗ 618233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.246.694,56-2.760.446,595.007.141,15--- .
094365688 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΠΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝΑΝΘΕΙΑΣ 3826333 ΠΑΤΡΑ2.141.198,95-2.863.571,735.004.770,68--- .
999126985 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΣΕΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 10Β57400 ΣΙΝΔΟΣ3.090.737,83-1.913.924,955.004.662,78--- .
999796354 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒΕΙΚΟΥ 711146 ΓΑΛΑΤΣΙ3.072.151,51-1.929.541,395.001.692,90--- .
095527422 ΙΚΑΡΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΠΛΑΣΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 013451 ΖΕΦΥΡΙΟ1.666.733,29-3.333.425,865.000.159,15--- .
999714863 ΠΥΡΣΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 610678 ΑΘΗΝΑ----1.889.355,563.103.307,214.992.662,77 .
094334430 SCANNER ΑΝΩΝ ΔΙΑΦ ΕΤ ΕΙΣ ΕΞ ΑΝΤ ΚΑΙ ΕΜΠ ΦΑΡΜ ΚΑΛΛΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 11418121 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ1.859.188,63-3.133.094,744.992.283,37--- .
094421598 FORTES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΛ ΤΑΤΟΪΟΥ 126 ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 314452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.480.786,81-2.234.797,853.715.584,66596.097,25680.051,721.276.148,97 .
095130873 AVIONIC ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΕΠΕΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 1210562 ΑΘΗΝΑ862.696,6012.426,941.746.211,452.621.334,99822.105,631.547.926,072.370.031,70 .
099113230 D V SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3517455 ΑΛΙΜΟΣ2.285.081,06-2.705.842,094.990.923,15--- .
999495428 PERFECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΑΣΟΝΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 114343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ1.242.912,17-966.900,922.209.813,091.381.420,521.399.544,432.780.964,95 .
095260502 ΕΥΡΩΣΥΣΤΕΜ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 155337 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ1.936.044,55-3.046.746,504.982.791,05--- .
094040490 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΕΞΤΝ ΕΤΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 117562 Π ΦΑΛΗΡΟ1.419.223,14-2.869.603,094.288.826,23243.804,31449.461,77693.266,08 .
094377454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5ΟΝ ΧΙΛ ΕΘ ΟΔ ΑΡΓΟΥΣ ΣΤΕΡΝΑΣ 021200 ΑΡΓΟΣ1.022.207,49-1.309.794,112.332.001,601.324.457,261.321.549,462.646.006,72 .
800518884 ΡΕΝΤΙΦΑΡΜ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25Β18233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.447.110,40-1.525.554,254.972.664,65--- .
084180926 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Γ-Μ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΟΕΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ 057004 Ν ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ2.392.816,21-2.571.957,004.964.773,21--- .
094519590 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.009.482,14-520.258,431.529.740,571.914.785,421.519.116,833.433.902,25 .
094127011 ΖΑΝΝΙΚΟΣ Δ ΥΙΟΙΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17816122 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.938.354,00-3.025.067,844.963.421,84--- .
998533612 ΠΛΩΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26018546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----2.120.210,352.842.241,654.962.452,00 .
093551684 Δ ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΟ ΛΥΓΙΑ 030300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ2.214.612,87-2.104.978,914.319.591,78236.545,90404.058,47640.604,37 .
800505342 CAR PARTS TIRES ACCESSORIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΒΑΛΤΟΥ 1411526 ΑΘΗΝΑ3.417.178,71-1.542.008,174.959.186,88--- .
095417417 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΕΠΕΙ ΝΙΚΑ ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.468.064,35-2.108.135,463.576.199,81509.122,32873.678,441.382.800,76 .
099911933 MEDIA WORLD ΜΙΝΤΙΑ ΓΟΥΟΡΛΝΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1910671 ΑΘΗΝΑ2.149.638,91-2.079.473,284.229.112,19262.074,77463.853,75725.928,52 .
095238440 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΠΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3818454 ΝΙΚΑΙΑ3.311.226,26-1.642.836,014.954.062,27--- .
998733818 Σ ΑΡΣΛΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ EEΒ ΠΑΥΛΟΥ 7816673 ΒΟΥΛΑ1.735.773,94-1.595.222,333.330.996,27818.809,14804.181,691.622.990,83 .
094305030 Γ ΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΙΣΑΓ ΒΙΟΤ ΠΑΡΑΣΚ ΕΙΔΩΝ ΔΑΚΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 016777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ2.476.101,45-2.472.651,924.948.753,37--- .
094306848 ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ JERKΘΗΣΕΩΣ 14017676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.649.407,45-3.297.489,864.946.897,31--- .
094103930 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΕΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 049084 ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ1.694.922,59-2.699.108,394.394.030,98190.614,17360.880,05551.494,22 .
094395970 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΥΝΤ ΒΙΟΜ LYON PHARMA AE6 ΧΙΛ ΠΑΙΑΝ ΜΑΡΚΟΠ 019400 ΚΟΡΩΠΙ1.644.809,95-3.299.753,694.944.563,64--- .
094079592 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α ΚΑΙ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ STV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 517675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.269.292,17-1.674.616,254.943.908,42--- .
095693370 TECTRON UNITED ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13811251 ΑΘΗΝΑ1.647.397,07-3.294.194,844.941.591,91--- .
094088287 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΩΤΙΝ ΡΟΔΟΥ ΑΕΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 2417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.848.956,10-3.091.042,194.939.998,29--- .
094432712 ΕΥΡΩΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ ΑΥΤΟΚΙΝΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 8 ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 019400 ΚΟΡΩΠΙ839.729,65-1.297.626,442.137.356,091.285.403,921.516.485,652.801.889,57 .
999616071 ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΜΟΥΡΜΟΥΝΑΡ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 054500 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ3.425.976,23-1.248.245,544.674.221,77150.915,90108.101,41259.017,31 .
999516926 Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤΑΡΣΟΥ 34 3418451 ΝΙΚΑΙΑ2.717.237,71-2.201.767,584.919.005,29--- .
094088320 ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΒΕΕΛΥΚΟΤΡΙΧΙ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ1.418.523,61-2.303.085,903.721.609,51413.075,59782.175,711.195.251,30 .
082482841 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΣΙΑΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.638.977,00-3.277.723,984.916.700,98--- .
094002970 ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΠΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ35 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.785.248,88-2.232.684,184.017.933,06340.134,58554.666,05894.800,63 .
095208890 ELNET ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ25 ΜΑΡΤΙΟΥ 8 ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 017121 Ν ΣΜΥΡΝΗ1.637.516,38-3.274.004,294.911.520,67--- .
094284692 ΚΡΕΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2112462 ΧΑΙΔΑΡΙ1.609.814,69-1.806.784,563.416.599,25761.202,49733.214,041.494.416,53 .
094352736 ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59 ΚΑΙ ΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 510564 ΑΘΗΝΑ860.629,98-686.586,421.547.216,401.802.762,691.558.468,413.361.231,10 .
999059110 ΚΟΤΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 211146 ΓΑΛΑΤΣΙ2.070.688,65-2.834.397,154.905.085,80--- .
800592760 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ ΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.506.010,71-1.395.881,084.901.891,79--- .
998644686 ΠΡΑΙΜ ΤΑΙΜΕΡΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2912137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.449.329,74-2.305.478,373.754.808,11531.841,87605.145,951.136.987,82 .
094191580 ΒΙΒΙΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΚΟΝΔΥΛΗ 618233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.621.435,58-3.269.351,504.890.787,08--- .
094085389 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΒΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.108.645,83-2.192.203,003.300.848,83573.750,591.014.198,721.587.949,31 .
095673880 ΠΗΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΣΜ ΚΑΙ ΕΤ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΑΜΕΔΑΙΟΥ ΧΑΝ 21-2511525 ΑΘΗΝΑ1.628.915,58-3.257.466,984.886.382,56--- .
094023873 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙΑΕΣΙΚΕΛΙΑΣ 1811741 ΑΘΗΝΑ1.628.464,80-3.256.682,784.885.147,58--- .
098064883 PRONOIA SHIP AGENTS AND BROKERSΣΚΟΥΖΕ 1218536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.975.801,71-2.908.424,084.884.225,79--- .
095044842 ΘΗΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΑΡΧΕΛΑΟΥ 2611610 ΑΘΗΝΑ1.464.623,60-2.938.501,684.403.125,28169.274,28304.452,82473.727,10 .
998890744 ΑΡΙΑ ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ5 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 041000 ΛΑΡΙΣΑ2.676.910,63-2.196.867,984.873.778,61--- .
094228669 ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΤ Θ 1054 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Χ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ 068100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ820.816,46-509.342,431.330.158,892.477.356,771.064.916,523.542.273,29 .
999872066 ΔΙΚΤΥΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6411528 ΑΘΗΝΑ1.669.924,21-3.201.323,414.871.247,62--- .
081538610 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΟΕΑΣΤΑΚΟΣ 030006 ΑΣΤΑΚΟΣ2.906.728,92-1.963.085,604.869.814,52--- .
095505337 ECO AND FIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΑΡ ΣΥΜB ΥΠHΡΕΣΙΩΝΣΙΝΑ 3810672 ΑΘΗΝΑ2.011.053,78-2.858.369,924.869.423,70--- .
099879547 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΓΥΨΙΝΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝ ΒΙΟΤ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 8016562 ΓΛΥΦΑΔΑ2.621.309,69-2.243.939,724.865.249,41--- .
094280042 ΣΑΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕΣΩΡΟΥ 1014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.615.672,76-933.103,663.548.776,42453.221,65860.568,091.313.789,74 .
094255414 ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΣΠΑΙΝΤΕΡ ΑΕ7 ΧΙΛ ΘΕΣΣ ΩΡΑΙΟΚ 056430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ2.405.423,53-2.457.053,064.862.476,59--- .
094463368 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΦΕΙΔΙΟΥ ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 65 Τ Μ 1810678 ΑΘΗΝΑ2.134.507,32-1.077.999,503.212.506,821.032.994,38612.224,471.645.218,85 .
094114666 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΦΟΙΝΙΚΙΑ 030200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ1.618.057,13-3.238.245,594.856.302,72--- .
099877984 ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟΨΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΟΥΜΠΕΣΗ 3611744 ΑΘΗΝΑ1.331.832,54-1.157.326,552.489.159,091.075.931,111.287.545,502.363.476,61 .
800465966 CONSULTANS ENERGY ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79-8110432 ΑΘΗΝΑ3.340.533,09-1.510.220,834.850.753,92--- .
094453302 ΠΛΕΚΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 3656430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ2.166.524,82-2.682.542,204.849.067,02--- .
800201870 ΔΕΛΦΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΠΡΟΚΟΠΙ 034004 ΜΑΝΤΟΥΔΙ255.165,54-160.614,50415.780,042.082.497,082.349.461,064.431.958,14 .
094475240 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΕΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 4218345 ΜΟΣΧΑΤΟ2.439.121,47-2.408.048,694.847.170,16--- .
094285418 METROGEN ΜΕΤΡΟΓΓΕΝ ΑΕΟΡΜΙΝΙΟΥ 311528 ΑΘΗΝΑ1.615.547,83-3.231.024,074.846.571,90--- .
099391646 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2254624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.838.799,49-3.005.765,134.844.564,62--- .
094301275 ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΚΩΝΑΣ ΑΒΕΕΒ Ι Π Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ2.974.866,63-1.869.213,374.844.080,00--- .
082207148 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ Γ ΣΙΑ ΟΕΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 4173132 ΧΑΝΙΑ2.097.537,66-1.414.287,003.511.824,66494.952,06833.355,211.328.307,27 .
095498981 FIORI ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡ 013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ1.676.371,20-3.160.639,274.837.010,47--- .
099941452 PALKAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΕΔΗΜ ΧΡ ΜΠΕΚΑ 4519004 ΣΠΑΤΑ2.977.523,68-1.855.977,144.833.500,82--- .
997706289 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΝΙΓΓΟΣ 910677 ΑΘΗΝΑ3.682.058,40-1.145.757,614.827.816,01--- .
094158374 ΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΦΕΙΔΙΟΥ 1410678 ΑΘΗΝΑ1.601.179,57-3.220.956,164.822.135,73--- .
094422927 ΙΣΘΜΟΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22014562 ΚΗΦΙΣΙΑ1.467.298,12-2.196.175,533.663.473,65589.733,64566.573,341.156.306,98 .
999250542 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣΛΕΩΦ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ2.844.954,09-1.974.546,224.819.500,31--- .
094230315 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ8 ΧΛΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 068300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ1.295.377,37-2.590.187,023.885.564,39357.000,87568.607,34925.608,21 .
095324606 ΝΤΕΝΙΣ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.506.548,79-3.303.694,014.810.242,80--- .
096054359 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΠΕ ΚΑΤΑΛΑΝΩΤΗΣ KONSYMΚΕΚΡΟΠΟΣ 9917674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ474.827,78-942.748,171.417.575,951.182.182,952.207.776,053.389.959,00 .
094525049 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΙΑΚΑΤΑ ΠΑΡΟΔΟΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ3.188.856,14-1.216.063,444.404.919,58187.505,59212.594,15400.099,74 .
998925460 SPORTS MAN ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-4817676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.177.655,67-1.295.649,234.473.304,90150.202,88180.520,57330.723,45 .
094165365 SMOKI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝΚΑΛΟΧΩΡΙ 1757009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ1.711.767,76-3.091.975,144.803.742,90--- .
099362257 ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 912241 ΑΙΓΑΛΕΩ2.101.014,46-1.148.585,623.249.600,08921.366,49631.681,251.553.047,74 .
998334870 ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2255133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ349.766,89-201.147,80550.914,692.033.313,862.217.187,584.250.501,44 .
999403065 Δ ΒΙΛΑΩΡΗΣ Ν ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΟΕ5ΧΛΜ ΠΕΟΚΠ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΕΡΙ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.622.030,02-2.178.045,754.800.075,77--- .
094430050 ENERGA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ3.106.956,18-1.690.693,034.797.649,21--- .
094473558 ΑΡΑΠΙΝΑ ΑΕ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΩΣΤΑ ΓΕΜΕΛΟΥ 14918453 ΝΙΚΑΙΑ2.455.185,22-1.667.049,414.122.234,63331.922,11338.827,12670.749,23 .
094297706 ΡΕΝΤ ΠΟΙΝΤ ΑΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.595.646,24-3.191.630,534.787.276,77--- .
095735677 ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΖΥΜΕΣ ΕΠΕΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 12416561 ΓΛΥΦΑΔΑ1.593.575,29-3.193.009,044.786.584,33