Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την 02/08/2023


Σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1158/2017, δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με :

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 της ΠΟΛ.1158/2017 με ημερομηνία εξαγωγής τις 02/08/2023. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 02/08/2022, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 02/08/2023. Οι οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., αφορούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 07/2022 και προγενέστερα.

Στην κατωτέρω κατάσταση περιλαμβάνονται μόνο οφειλέτες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις περί δημοσιοποίησης, βάσει του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) του Κ.Ε.Α.Ο. όπως αυτό ενημερώνεται και συντηρείται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α. και τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) του Κ.Ε.Α.Ο. από τις προαναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω περιπτώσεων θα γίνεται μετά τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ΠΟΛ.1158/2017, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 40/2017 του Κ.Ε.Α.Ο., σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής ή εξαίρεσης οφειλών από τη δημοσιοποίηση.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων προς Δημόσιο και e-Ε.Φ.Κ.Α.(άντληση στοιχείων 02/08/2023 )

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Δημοσίου Σύνολο Δημοσίου Βασική οφειλή e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνεισπραττόμενα e-Ε.Φ.Κ.Α. Σύνολο e-Ε.Φ.Κ.Α. Παρατηρήσεις
132269705 KOSTA CHRIS ΓΕΩ-425.880.779,04607.602.786,331.033.483.565,37--- .
134457214 APOSTOLIDES PANAY ΔΗΜ24,60408.679.080,27581.903.465,24990.582.570,11--- .
134643096 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ-329.293.474,44464.902.514,39794.195.988,83--- .
016071982 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ83,84182.216.092,52275.284.736,53457.500.912,89--- .
105014371 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΑΛ12,40149.293.489,42295.652.794,84444.946.296,66--- .
015286461 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ2.471,45149.003.601,99295.378.550,83444.384.624,27--- .
027482948 ΠΑΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ46.380,44148.069.456,26293.631.913,95441.747.750,65--- .
145600692 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΥΡ565,42179.731.629,85253.737.239,01433.469.434,28--- .
018492540 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ2.432.052,42140.995.497,00220.071.293,60363.498.843,02--- .
050917778 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ-127.202.608,54229.846.175,18357.048.783,72--- .
076998816 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ-118.201.045,71237.453.679,60355.654.725,31--- .
039750441 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.320,22116.910.519,50235.934.168,91352.846.008,63--- .
067437265 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΓΕΩ-116.910.519,50194.652.572,72311.563.092,22--- .
046640310 ΣΤΡΟΝΓΚΟΛΙ ΣΕΡΤΖ ΣΑΛ-95.717.755,22193.317.115,54289.034.870,76--- .
134643103 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛ ΧΡΙ55,26119.743.081,63168.598.317,50288.341.454,39--- .
024943278 ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ7.167.282,61118.568.009,72161.554.773,19287.290.065,52--- .
056998179 ΣΒΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ5.099,62119.743.081,63166.207.035,64285.955.216,89--- .
029306555 ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ5,28100.735.228,84181.524.348,09282.259.582,21--- .
012103888 ΜΕΡΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ-100.735.228,84181.524.347,51282.259.576,35--- .
019779258 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ6.847.345,5694.079.065,57172.177.011,95273.103.423,08--- .
126082610 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ42,0796.587.304,60142.700.331,68239.287.678,35--- .
031721346 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ134.525.952,33-82.617.121,92217.143.074,25--- .
025875785 ΛΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ7.957,62128.642.425,4088.428.177,85217.078.560,87--- .
019092725 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ6.964.517,4563.480.544,68142.189.385,83212.634.447,96--- .
033550886 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤ ΣΩΤ306.303,48126.205.526,7967.758.517,38194.270.347,65--- .
019183487 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ12.306,1482.592.489,70111.502.416,30194.107.212,14--- .
142056210 ΦΥΛΑΚΤΗ ΧΡΙΣΤ ΜΙΧ2.964,21127.252.666,7966.393.724,88193.649.355,88--- .
027221644 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.659,69127.252.366,7965.466.214,61192.722.241,09--- .
138908451 ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙ ΙΩΑ3.587,27127.252.366,7965.459.880,25192.715.834,31--- .
040403502 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ2.539.180,3863.256.532,27124.273.005,79190.068.718,44--- .
056503071 ΠΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ14.569,2362.693.237,21126.728.576,53189.436.382,97--- .
106945913 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΚΛΕ74.639.466,48-112.628.082,17187.267.548,65--- .
068936052 ΛΙΑΝΔΡΗ ΑΓΓΕΛ ΕΥΘ-78.236.936,34104.745.553,45182.982.489,79--- .
042148021 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ203.182,9161.476.221,57115.949.630,63177.629.035,11--- .
154330151 ΠΕΤΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤ-108.024.961,9063.313.430,17171.338.392,07--- .
154324377 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΛ ΜΙΧ-108.024.961,9063.313.430,17171.338.392,07--- .
044465440 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΣΩΤ2.259,1671.304.596,2489.904.465,12161.211.320,52--- .
048148394 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ61,5065.318.473,8991.968.210,82157.286.746,21--- .
027656418 ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ16.240.867,9937.372.018,42101.082.219,56154.695.105,97--- .
035805613 ΠΑΓΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ600,0046.577.376,2694.091.670,82140.669.647,08--- .
013938484 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ42.993.170,873.530.577,1093.399.669,13139.923.417,10--- .
109778337 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.271,2890.516.928,9932.864.284,31123.383.484,58--- .
122209645 TOYRAPI ANGEL AND-42.927.332,2878.471.163,54121.398.495,82--- .
059631977 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ594,8588.554.764,7928.166.303,23116.721.662,87--- .
059467221 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΕΥΣ-88.128.170,4127.105.099,11115.233.269,52--- .
043967313 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ5.076,4186.732.075,3827.328.916,40114.066.068,19--- .
067874860 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟ ΠΑΥ9.472,8586.738.099,2626.900.744,01113.648.316,12--- .
145976959 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ837,5686.758.256,9226.874.315,01113.633.409,49--- .
061486090 ΓΚΒΑΡΑΜΙΑ ΔΗΜΗΤ ΓΙΟ26.818,7886.732.075,3826.861.694,86113.620.589,02--- .
134861456 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΙ141,9186.732.075,3826.860.223,78113.592.441,07--- .
020328309 ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ5.977,0486.732.075,3826.565.866,95113.303.919,37--- .
108810750 BENDELIANI OMARI SOT-86.732.075,3826.399.619,91113.131.695,29--- .
073099701 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΣΠΥ-86.732.075,3826.399.268,20113.131.343,58--- .
153209549 ΞΑΝΤΙΝΩΒ ΝΟΝΤΑ ΣΑΒ-86.732.075,3826.398.564,68113.130.640,06--- .
055274038 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ483,6186.784.190,5925.511.815,31112.296.489,51--- .
069933625 ΣΑΛΒΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΕΡ58.925,0186.732.075,3825.220.248,95112.011.249,34--- .
078122605 ΠΕΚΟΒ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ680,0086.732.075,3825.014.811,82111.747.567,20--- .
112789180 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΒΡ-86.732.075,3825.014.910,51111.746.985,89--- .
007553137 ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ13.962.465,6422.889.208,9474.424.589,44111.276.264,02--- .
065254140 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ259.405,1087.207.531,7521.101.227,13108.568.163,98--- .
100761130 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ-44.273.356,9055.675.294,7499.948.651,64--- .
040351760 ΡΕΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΛΑΜ6.798.113,7024.601.656,5863.320.407,7694.720.178,04--- .
045682131 ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ31.725.999,86-62.253.348,5693.979.348,42--- .
148676667 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΜΙΧ400,0048.670.101,5939.723.793,6888.394.295,27--- .
043250154 ΧΛΙΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ-29.525.015,1358.699.320,5088.224.335,63--- .
044005392 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ26.899.205,497.777.552,0150.917.342,2185.594.099,71--- .
074592730 ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ6.014,0443.789.804,3936.706.823,4280.502.641,85--- .
103860069 ΣΑΑΝΤ ΑΛΙ ΜΑΧ226,8825.708.634,6651.248.166,5376.957.028,07--- .
029966883 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ2.752,8026.127.315,6850.437.118,8476.567.187,32--- .
017187767 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ7.086.872,1118.164.276,4350.710.922,8575.962.071,39--- .
027375762 ΠΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΣΤ3.270,1029.525.015,1346.165.189,3575.693.474,58--- .
028152841 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΥΑ25.483,0244.552.386,9030.748.872,2175.326.742,13--- .
027680547 ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΝΔ253.510,0142.685.501,9429.195.104,6172.134.116,56--- .
042050110 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ34.927.725,74-36.819.881,8271.747.607,56--- .
027972175 ΚΙΡΚΜΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙ ΘΕΟ23.045,1842.173.536,5628.735.335,5870.931.917,32--- .
038502400 ΜΠΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ13.456,7425.708.634,6636.858.871,8762.580.963,27--- .
048106944 ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ35.681.249,90-26.400.182,1862.081.432,08--- .
500058472 ZDOROVETS PAVLO PAV-36.759.011,7923.691.183,1060.450.194,89--- .
500058484 VENGERCHUK IGOR VLA-36.759.011,7923.691.183,1060.450.194,89--- .
500058515 KONDRATENKO VALER VLA-36.759.011,7923.691.183,1060.450.194,89--- .
500058527 BALKO ARTEM NIK-36.759.011,7923.691.183,1060.450.194,89--- .
500058496 SKRYPETS SERGI NIK-36.759.011,7923.691.183,1060.450.194,89--- .
500058503 PRISENKO VALER ALE-36.759.011,7923.691.183,1060.450.194,89--- .
007267378 ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΠΑΝ109.278,5225.094.556,2432.980.015,7858.183.850,54228.302,40210.403,76438.706,16 .
041322670 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣ ΘΕΟ125.757,5622.754.240,2935.062.254,4857.942.252,33--- .
149958435 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ-32.184.273,4224.501.887,3556.686.160,77--- .
038851819 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ6.699,8318.192.140,4738.397.046,1656.595.886,46--- .
034683552 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΡΟ81,0117.608.217,1935.639.091,0353.247.389,23--- .
020884572 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΟΥ ΠΕΤ1.599.245,0415.718.322,4834.999.780,1752.317.347,69--- .
067644506 ΚΑΝΑΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ36.856.607,51-12.845.338,5549.701.946,06--- .
023715850 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΓΕΩ6.016,8020.077.937,1228.980.254,8549.064.208,77--- .
157232359 IESYPENKO MYKOL FED-35.272.902,7213.206.174,7748.479.077,49--- .
070797990 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ-16.678.030,4031.754.969,8848.433.000,28--- .
046947528 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ5.591.713,0521.532.774,1321.254.561,8648.379.049,04--- .
013615960 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ17.482.619,9490.795,6929.492.953,3547.066.368,98--- .
074012702 ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ18.142.793,71254.405,0128.255.531,7046.652.730,42--- .
035264552 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ29.719.841,60-16.011.000,1845.730.841,78--- .
054944815 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΣ-15.407.938,6729.783.545,5045.191.484,17--- .
046302204 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΛΑΖ-15.407.938,6729.783.545,5045.191.484,17--- .
059443745 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-30.339.611,7314.801.042,1645.140.653,89--- .
050788903 ΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚ20.120.052,54-24.927.555,9545.047.608,49--- .
074387604 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ240,0029.773.303,8114.407.342,0044.180.885,81--- .
063819922 ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡ ΘΕΟ211.360,9514.634.417,0129.012.500,1743.858.278,13--- .
144454938 ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΛΧΑ ΝΑΖ475,0016.964.026,4826.532.546,8043.497.048,28--- .
135886577 ΤΣΙΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑ ΑΓΓ29.583.325,28-13.899.978,0543.483.303,33--- .
041900713 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ2.605.063,8111.527.405,1328.553.713,2842.686.182,22--- .
114969867 ΠΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΣΥΜ26.821,6726.773.552,6415.811.230,7342.611.605,04--- .
021520762 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ1.822.832,5321.532.774,1319.253.050,2142.608.656,87--- .
064093286 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ5.543,9124.458.737,5817.306.464,4441.770.745,93--- .
015530100 ΟΖΜΠΑΓΤΖΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΑΝΤ28.975.041,21-12.327.835,9841.302.877,19--- .
042920003 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ20.633.484,47-20.186.273,0640.819.757,53--- .
035479298 ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ11.053,2418.383.402,6522.286.848,8740.681.304,76--- .
064683391 ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ29.391,4513.400.205,1027.084.064,7140.513.661,26--- .
024733908 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.250,0018.382.602,2522.014.737,0740.398.589,32--- .
156678974 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕ ΙΩΑ28.253.573,66-11.654.593,0639.908.166,72--- .
036913867 ΓΙΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ16.496.552,05-23.292.416,0839.788.968,13--- .
173305381 RYZHYLO ANDRI VAL-22.913.065,0016.272.858,7639.185.923,76--- .
173305356 YERYOMENKO MYKOL MYK-22.913.065,0016.272.858,7639.185.923,76--- .
104180639 ΠΕΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ-21.532.774,1315.606.954,7237.139.728,85--- .
500061624 FABIANO OLEKS FAB-12.030.616,7124.349.968,2136.380.584,92--- .
072874158 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΣΑ-14.333.439,3522.033.037,5436.366.476,89--- .
037738040 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ-13.948.106,9422.394.436,2136.342.543,15--- .
032757236 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΥΡ-19.457.958,0016.716.452,8136.174.410,81--- .
128518430 DOROFEJEV VLADI VLA-12.991.716,0023.150.410,5636.142.126,56--- .
113960040 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΒΡ16.841.909,33-18.817.964,2235.659.873,55--- .
014066663 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ14.436.476,87-21.088.233,5335.524.710,40--- .
042616160 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ12.028.181,92-23.110.120,2035.138.302,12--- .
134570862 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ6.261,6317.798.213,1417.015.379,1934.819.853,96--- .
011269473 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ367.317,2611.427.874,7322.755.884,2834.551.076,27--- .
036030708 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ4.189.413,457.177.390,9422.871.475,2334.238.279,62--- .
146959010 ΚΙΣΣΟΠΟΔΑΣ ΙΑΚΩΒ ΓΕΩ19.309,6212.650.579,8420.444.086,8333.113.976,29--- .
119858610 ΚΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡ ΙΖΡ15.068,4416.964.026,4816.079.687,3533.058.782,27--- .
108819547 ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΓΕΩ432,6616.964.026,4816.076.424,0333.040.883,17--- .
042096867 ΠΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕ ΜΙΧ7.424.257,143.425.935,0921.810.546,7132.660.738,94--- .
013867444 ΣΜΠΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ26.004.978,72-6.441.583,2432.446.561,96--- .
103574815 ΜΠΑΝΤΖΑ ΧΑΙΡΗ ΧΑΣ10.243.066,2314.248.697,767.279.195,8531.770.959,84--- .
164695100 KHARCHENKO HENNA NIK9.500,0021.002.493,5710.324.420,0231.336.413,59--- .
011334251 ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ-10.369.848,3220.954.811,4531.324.659,77--- .
173305332 RADCHENKO LEONI GRI-21.002.493,5710.316.424,8231.318.918,39--- .
173305319 GAYSIN FARID TAL-21.002.493,5710.316.424,8231.318.918,39--- .
173305264 YADZEVYCH HENNA HEN-21.002.493,5710.316.424,8231.318.918,39--- .
173305307 BOYKO YEVHE GEO-21.002.493,5710.316.424,8231.318.918,39--- .
173305276 ROMANOV ANDRI LEI-21.002.493,5710.316.424,8231.318.918,39--- .
173305290 SYDORENKO ILLYA VAL-21.002.493,5710.316.424,8231.318.918,39--- .
040299337 ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛ ΑΘΑ10.489.849,10825,0020.636.409,5931.127.083,69--- .
132703110 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ807,3110.280.238,9420.807.807,7231.088.853,97--- .
034843400 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ1.108,5510.115.765,0020.255.831,8730.372.705,42--- .
111529358 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΧΡΙ772,0310.088.264,3120.188.615,9330.277.652,27--- .
111528478 ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΓΗΡ ΑΝΔ853,5110.085.367,5420.182.648,6430.268.869,69--- .
100878958 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒ ΝΙΚ37,2010.085.367,5420.182.395,8730.267.800,61--- .
127455058 ΤΡΑΚΟΥΣΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΑΔΑ-10.513.265,3719.176.196,0429.689.461,41--- .
043997090 ΒΟΜΒΑΣ ΜΑΡΙΝ ΚΩΝ6.369.761,203.425.935,0919.786.847,5329.582.543,82--- .
116409398 TUDAKOV VITAL VIC-10.292.089,0419.246.206,2129.538.295,25--- .
078821766 ΧΑΦΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ2.673.370,637.005.769,9119.590.580,4529.269.720,99--- .
121609563 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-11.682.063,0517.355.971,4329.038.034,48--- .
069874805 ΚΟΥΡΠΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ859,0017.233.750,0611.265.715,0928.500.324,15--- .
123216751 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ11.265.761,92-17.234.553,5928.500.315,51--- .
043129145 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΔΗΜ471,1010.861.562,8917.470.239,1728.332.273,16--- .
044951245 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ638.746,9710.941.336,6216.611.540,9828.191.624,57--- .
042539100 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ15.057.962,98-13.091.686,8328.149.649,81--- .
045834512 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.726.243,256.045.585,3918.128.139,6527.899.968,29--- .
038916576 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ10.711.957,7353.347,8016.943.263,9127.708.569,44--- .
500061636 PSEOUNOKOV ALIY IBR-9.113.321,2318.444.984,3427.558.305,57--- .
500061650 ZAKHARYAN SARAT RAS-9.113.321,2318.444.984,3427.558.305,57--- .
500061648 BORISOV ALEKS PET-9.113.321,2318.444.984,3427.558.305,57--- .
500061661 BOGDANOV ANDRE SER-9.113.321,2318.444.984,3427.558.305,57--- .
014806934 ΝΤΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ5.503.382,773.651.430,9218.009.043,6327.163.857,32--- .
008644451 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ661.363,4210.292.089,0415.656.015,4926.609.467,95--- .
038668816 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.338,7110.292.089,0415.933.541,5726.226.969,32--- .
106901640 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ-22.598.364,153.265.969,1825.864.333,33--- .
126139771 SHTRANTS IVAN ANT-9.485.835,6316.191.169,4225.677.005,05--- .
127834913 ZAYTSEV ANATO VAS-9.520.584,0016.124.839,4225.645.423,42--- .
128518662 PROKOPCHUK OLEG ALE-9.520.584,0016.124.839,4225.645.423,42--- .
045984090 ΜΟΡΦΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ8.521.981,91-17.062.051,0225.584.032,93--- .
036620585 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛ ΣΠΥ9.626.392,76-15.855.978,3725.482.371,13--- .
003059920 ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΝΑ97.527,878.313.345,0916.964.638,5025.375.511,46--- .
051045724 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ2.090,0010.111.232,7315.100.933,9325.214.256,66--- .
128518686 SLIVINSKI VJATS PET-9.520.584,0015.666.826,2825.187.410,28--- .
034531267 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΩΤ9.689.526,36-15.175.349,3824.864.875,74--- .
046304420 ΝΤΕΛΛΕΡΜΠΑ ΙΒΑΝ ΒΕΝ374.794,587.743.053,4316.424.385,8924.542.233,90--- .
131564444 CHRYSOS CHRYS CHR4.463,628.689.155,4415.608.588,9224.302.207,98--- .
034037799 ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ4.004.994,654.087.264,5915.996.559,3124.088.818,55--- .
138233166 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟ ΧΡΗ-8.578.930,6415.424.917,2624.003.847,90--- .
146806514 ΣΟΥΛΗΣ ΦΩΚΑΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΡ49.827,6516.651.800,607.236.553,7123.938.181,96--- .
027858919 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΦΡΙ-425.171,3323.461.790,7623.886.962,09--- .
051379380 ΒΑΚΡΑΣ ΣΩΤΗΡ ΦΩΤ14.126.423,60-9.697.166,3323.823.589,93--- .
033722977 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ1.456,947.907.933,0015.834.343,7723.743.733,71--- .
042693698 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ3.407,747.848.960,7115.857.898,9723.710.267,42--- .
022669726 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ7.732.120,25-15.606.585,8123.338.706,06--- .
059412990 ΤΖΑΒΑΧΙΣΒΙΛΙ ΤΖΕΜΑ ΣΑΛ3.475.777,545.390.618,7314.435.858,0723.302.254,34--- .
077208568 ΦΙΜΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΕΥΣ1,178.777.618,5414.439.833,1823.217.452,89--- .
051314129 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΟΛ-16.524.321,876.669.216,3223.193.538,19--- .
111554183 ΣΑΣΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ-16.524.321,876.669.216,3223.193.538,19--- .
146822157 ΠΟΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΖΟΥ-16.524.321,876.548.588,7623.072.910,63--- .
030967336 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ43.034,1313.746.298,269.205.713,3922.995.045,78--- .
054612612 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ2.889,8213.746.298,269.165.113,1122.914.301,19--- .
128755599 DASCHEVICI CATAL VIO-13.746.298,269.160.533,2322.906.831,49--- .
123117890 ARITON LUCIA NEC-13.746.298,269.160.533,2322.906.831,49--- .
014749855 ΜΗΝΑΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ2.521,237.669.718,0615.126.972,6422.799.211,93--- .
027463983 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΡΙΠ ΕΥΑ9.433.352,25-13.074.796,3222.508.148,57--- .
034759030 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ7.464.897,02-14.985.712,6122.450.609,63--- .
006079486 ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΟΣ7.347.421,30-14.694.766,1622.042.187,46161.771,28206.770,82368.542,10 .
123113541 ION AUREL NEC1.294,1913.746.298,268.560.186,1822.307.778,63--- .
156664042 ACHITEI EUGEN IOA890,0013.746.298,268.559.534,3422.306.722,60--- .
150034600 SAIZ PETRU PET500,0013.746.298,268.558.671,7422.305.470,00--- .
145249511 POIANA MIHAI COS300,0013.746.298,268.558.660,0622.305.258,32--- .
156254108 BOZINTAN VASIL VAS288,0013.746.298,268.558.580,6022.305.166,86--- .
116919417 ANECHITOAEI IONEL CON124,9913.746.298,268.558.605,4322.305.028,68--- .
155113664 MASNITA ION SIM192,0013.746.298,268.558.529,9422.305.020,20--- .
164815948 ANOPCHENKO ANDRI PIO102,4013.746.298,268.558.515,7122.304.916,37--- .
121615059 CATANA TEOFI GHE100,0013.746.298,268.558.481,4222.304.879,68--- .
158257954 PAL DANIE IOS-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
116409903 MARCU VASIL ΜΙΧ-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
500066367 SIMUTENKOV ALEXA ALE-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
500066380 KRASMIR BORIS NIK-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
164815950 PLIYEV ALAN YUR-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
162995880 GASNIKOV OLEG GEN-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
156251721 MUNTEANU VASIL VIC-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
162995610 SHKARIN SERHI MIH-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
156207261 DUPLAVA DENIS GRI-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
149127001 IANCU IOAN VAS-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
159772347 MARIN DUMIT DUM-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
159778432 ANECHITOAEI CONST CON-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
155136468 BOZINTAN GHEOR VAS-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
500066343 ROMANOVSKY SERGI LEO-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
106246708 BALINT MARIC PET-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
149126110 BOLOGA FANIC DUM-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
500066355 IEVTUKH MYKOL VLA-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
500066379 ADRIES COSTI GHE-13.746.298,268.558.445,4422.304.743,70--- .
074288165 ΠΟΛΝΤΑΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗ ΘΕΟ44.572,747.429.502,5714.706.971,3022.181.046,61--- .
050434500 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ321.136,497.005.769,9114.829.562,3922.156.468,79--- .
141343618 MARKOV GEORG MAR500,0016.524.321,875.583.761,8222.108.583,69--- .
079710173 ΠΙΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ1.814,417.429.502,5714.675.425,2922.106.742,27--- .
052630799 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ-7.429.502,5714.673.267,6422.102.770,21--- .
039398822 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ299.851,347.005.769,9114.786.484,5822.092.105,83--- .
057794642 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ298.506,167.005.769,9114.778.665,1822.082.941,25--- .
108620677 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ1.826.018,125.390.618,7314.563.225,2621.779.862,11--- .
170077417 METUSHEV NEDRE ISM15.918.262,27-5.729.374,6521.647.636,92--- .
067271605 ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ14.498,847.844.360,4113.735.263,2021.594.122,45--- .
027716677 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΧΙ61.174,5311.751.702,449.777.294,1521.590.171,12--- .
128636758 ΔΑΜΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩ ΙΩΣ-7.837.412,0013.746.820,6521.584.232,65--- .
131970460 ZHARKALLI NIKOL THO-7.837.412,0013.746.820,6521.584.232,65--- .
104968064 ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ4.642,159.946.945,4111.580.678,1821.532.265,74--- .
170011729 OTAMAS MYKHA IGO970,0018.258.023,613.104.287,3621.363.280,97--- .
170011717 TROFIMOV VADYM VYA610,0018.258.023,613.104.095,5221.362.729,13--- .
170011698 BARYBIN SERGI IVA610,0018.258.023,613.104.095,5221.362.729,13--- .
170011686 PIVNYUK VYACH PET610,0018.258.023,613.104.095,5221.362.729,13--- .
170011705 KUKULENKO VIACH VLA610,0018.258.023,613.104.095,5221.362.729,13--- .
127810718 SHCHUKIN GENNA VLA-18.258.023,613.103.863,9621.361.887,57--- .
074106976 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ9.152.240,84-12.206.996,6121.359.237,45--- .
031143775 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ-7.142.738,0014.207.863,1921.350.601,19--- .
118388714 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ8.274.742,69-12.984.792,6521.259.535,34--- .
069281409 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ-7.005.769,9114.179.678,3021.185.448,21--- .
500040420 BOYKO VLADI GRI-7.005.769,9114.179.678,3021.185.448,21--- .
132920152 PED SERGI GEO-6.979.270,2214.094.857,9321.074.128,15--- .
500061544 KULYESHOV YURIY VAD-6.979.270,2214.094.857,9321.074.128,15--- .
500061532 MAL CHIKOV ANDRI VAS-6.979.270,2214.094.857,9321.074.128,15--- .
500061490 TIUKHTIN VALER IGO-6.979.270,2214.094.857,9321.074.128,15--- .
500061520 POGORLETS KYI MAKSY NIK-6.979.270,2214.094.857,9321.074.128,15--- .
500061507 PARSHIN VIKTO IVA-6.979.270,2214.094.857,9321.074.128,15--- .
500061519 PYATKO OLEKS IVA-6.979.270,2214.094.857,9321.074.128,15--- .
127806127 SHELUKHIN VOLOD VIC-6.979.270,2214.094.857,9321.074.128,15--- .
500061593 ORENCHAK GRYGO VAS-6.949.376,3814.065.537,8021.014.914,18--- .
500061600 ZAYTSEV VIKTO IVA-6.949.376,3814.065.537,8021.014.914,18--- .
107838017 ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΑΒ16.860.995,94-4.127.417,6320.988.413,57--- .
118520127 ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ9.476.066,26-11.380.449,2920.856.515,55--- .
115580665 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤ ΠΑΥ1.200,007.577.082,6713.209.259,1420.787.541,81--- .
127631311 ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ350,007.577.482,6713.209.117,8520.786.950,52--- .
063939587 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΥ-7.577.082,6713.208.265,6620.785.348,33--- .
115855444 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΙΓΝ18.268,027.577.082,6713.166.298,2420.761.648,93--- .
142127888 RITIVOIU IOAN GHE365,008.438.777,1012.270.118,5520.709.260,65--- .
124988122 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ1.727,517.577.082,6713.058.099,8120.636.909,99--- .
025196819 ΤΣΟΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ5.779.795,962.826.013,3111.944.379,6320.550.188,90--- .
130611821 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟ ΙΩΑ14.718.830,98-5.774.135,2420.492.966,22--- .
162064422 PETROV NEDYA HRI-13.906.087,896.526.127,0620.432.214,95--- .
500036989 BORGOYAKOV VALEN VLA-13.906.087,896.526.127,0620.432.214,95--- .
017145291 ΛΙΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ6.728.485,17-13.556.758,5420.285.243,71--- .
500038842 ARAFA HASSA ELS-15.291.095,614.943.611,2020.234.706,81--- .
500038805 ARAFA MOKHT HAS-15.291.095,614.943.611,2020.234.706,81--- .
500038817 GAFAR ABDEL IBR-15.291.095,614.943.611,2020.234.706,81--- .
147946397 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ13.714.196,92-6.487.476,0720.201.672,99--- .
177251003 MAHMOUD ALI MOU-15.291.095,614.831.986,1820.123.081,79--- .
500038829 ELBAHLAWAN AHMED MOH-15.291.095,614.385.486,2219.676.581,83--- .
500038830 ARAFA MOHAM MOU-15.291.095,614.385.486,2219.676.581,83--- .
030592638 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ7.559,6914.104.443,855.507.525,9719.619.529,51--- .
071386221 ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ7.831,8310.919.963,858.007.539,6218.935.335,30--- .
074960683 ΞΑΜΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΕΥΑ8.541,5610.919.963,857.998.647,9218.927.153,33--- .
039551138 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ-10.919.963,857.994.505,4818.914.469,33--- .
039019851 ΤΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-10.919.963,857.994.505,4818.914.469,33--- .
143956941 SINGH BHAGW SWA-12.079.417,976.815.179,7018.894.597,67--- .
042247011 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΦΑΝΗ ΔΗΜ1.983.653,134.232.377,6712.539.708,6518.755.739,45--- .
122500426 ΑΝΑΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΚΟΣ7.662.913,10-11.011.955,4518.674.868,55--- .
025897556 ΣΤΑΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ32.660,398.508.925,9710.092.502,1018.634.088,46--- .
111599188 NANI CRIST VIO5.652,958.508.925,9710.076.251,9718.590.830,89--- .
052132610 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ1.151,588.508.925,9710.075.400,5918.585.478,14--- .
103115832 ΚΑΠΡΗΣ ΑΠΟΣΤ ΚΩΝ18.365.819,30-102.785,6218.468.604,92--- .
108056380 ΦΟΥΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥ13.520,266.791.899,3011.632.207,7518.437.627,31--- .
126649598 FILOTE ADRIA CON-8.508.925,979.819.300,5718.328.226,54--- .
041867484 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΦΩΤΕΙ ΑΝΔ70.695,615.943.023,4812.128.044,8818.141.763,97--- .
134531166 ΛΑΜΠΑΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ5.932,3111.418.126,606.699.672,2618.123.731,17--- .
056608920 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ8.183.216,44-9.869.164,1818.052.380,62--- .
169258839 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΝΔ13.939.441,22-4.033.831,9417.973.273,16--- .
011446918 ΧΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ4.773.938,451.568.447,1411.563.803,5917.906.189,18--- .
047509298 ΠΟΛΙΤΗ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ3.578,848.412.226,519.467.030,4817.882.835,83--- .
049885889 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ7.565.575,55-10.190.159,5317.755.735,08--- .
038365983 ΣΑΠΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΣΩΤ3.408.392,172.465.269,2011.863.109,2517.736.770,62--- .
077035573 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ7.767.203,29-9.917.945,1817.685.148,47--- .
037125025 ΝΟΥΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΣΠΥ6.232.292,67-11.449.952,6417.682.245,31--- .
045371297 ΠΑΙΖΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΛΕ600,005.867.087,3911.710.068,4417.577.755,83--- .
026667030 ΚΩΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ-14.259.720,062.791.939,0217.051.659,08--- .
113309660 ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΛ-6.014.642,4311.030.854,2217.045.496,65--- .
061996501 ΚΟΥΝΤΡΙΑΣΩΒ ΕΥΓΕΝ ΓΕΝ6.921,1013.383.621,423.648.659,1017.039.201,62--- .
017584459 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ8.532.340,12-8.488.076,9517.020.417,07--- .
042053566 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ5.685.324,37-11.323.097,0817.008.421,45--- .
044534498 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ7.404.494,00-9.526.112,4316.930.606,43--- .
076603210 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ-6.628.471,6810.300.644,9816.929.116,66--- .
114041149 ΚΟΥΤΣΟΓΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ-8.755.506,008.071.988,5316.827.494,53--- .
126106727 ΤΟΥΝΙΑΝ ΛΑΕΡΤ ΑΡΣ2.567,5712.851.140,473.852.741,9316.706.449,97--- .
031631630 ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ5.541.364,20-11.161.775,2616.703.139,46--- .
500036990 ALII VAID QAZ-5.511.843,1711.155.970,5716.667.813,74--- .
018729964 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ30,265.518.800,4411.136.949,5216.655.780,22--- .
133450461 KIRO THEOD GEO23.221,1210.035.720,906.411.905,3216.470.847,34--- .
121179325 ΤΟΥΝΙΑΝ ΑΜΛΕΤ ΑΡΣ-12.700.969,633.764.713,8216.465.683,45--- .
016123960 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΟΣ9.409.833,37-6.874.487,9016.284.321,27--- .
043319113 ΜΗΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ5.379.525,23-10.853.487,3816.233.012,61--- .
045564476 ΜΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ7.893.198,89-8.316.275,9916.209.474,88--- .
028071254 ΚΟΥΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑ ΗΛΙ5.342.507,96-10.846.059,0816.188.567,04--- .
139534495 MERDJANOV NEDIA VLA413.918,104.952.684,1310.799.417,9416.166.020,17--- .
047845952 ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΓΕΩ5.347.124,911.013,7310.787.778,6316.135.917,27--- .
046078318 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ99.470,468.648.033,576.772.778,0915.520.282,12246.845,32346.891,35593.736,67 .
046265394 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.886.155,643.336.592,6010.557.495,5315.780.243,77--- .
035205459 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ11.646.990,30-3.757.727,3015.404.717,60166.115,18114.163,75280.278,93 .
003346968 ΜΠΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ1.842,285.145.465,3910.402.464,6515.549.772,32--- .
046349497 ΟΡΤΕΡ ΜΕΡΑΛ ΚΕΜ5.575.946,51-9.924.064,6715.500.011,18--- .
030871283 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ6.320.569,74-9.102.896,2815.423.466,02--- .
033053138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ-6.348.186,149.062.847,7215.411.033,86--- .
127939919 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ-6.348.186,149.062.091,7115.410.277,85--- .
046581471 ΜΥΡΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ40.521,568.648.033,576.695.838,6715.384.393,80--- .
037209061 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΥΡ58.578,528.648.033,576.663.860,3315.370.472,42--- .
033052744 ΛΙΟΜΑΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ-6.348.186,149.021.059,5915.369.245,73--- .
076881386 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ-6.348.186,149.007.401,3315.355.587,47--- .
046078029 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ34.328,668.648.033,576.664.815,4115.347.177,64--- .
145324158 ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ2.470,069.779.710,115.518.585,6415.300.765,81--- .
106633604 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ7,998.648.033,576.646.880,0015.294.921,56--- .
051875688 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ603,945.409.136,729.866.558,5615.276.299,22--- .
042790935 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ4.561.105,92-8.618.910,0313.180.015,95745.165,381.344.846,012.090.011,39 .
041334784 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ-8.648.033,576.520.617,4815.168.651,05--- .
051747562 ΖΟΥΓΡΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ5.340.319,50-9.819.678,0515.159.997,55--- .
059829170 ΧΑΡΑΤΙΣΒΙΛΙ ΔΑΥΙΔ ΒΑΧ1.565,8012.407.149,222.744.101,2915.152.816,31--- .
068888965 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ99,448.648.033,576.457.663,5515.105.796,56--- .
044975624 ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ-8.648.033,576.457.486,6915.105.520,26--- .
040216898 ΤΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΛΟΥ5.084.068,61-10.015.840,7215.099.909,33--- .
500043680 TYSHCUK OLEKS IVA-12.735.442,442.350.962,6015.086.405,04--- .
500043679 TKACHOV OLEKS ALE-12.735.442,442.350.962,6015.086.405,04--- .
500043876 GAVRILOV OLEXI VLA-12.735.442,442.350.962,6015.086.405,04--- .
500043667 IONIN VOLOD VAL-12.735.442,442.350.962,6015.086.405,04--- .
500043643 VYGOVSKYI KOSTI OLE-12.735.442,442.350.962,6015.086.405,04--- .
500043655 SHKUT SERHI VAS-12.735.442,442.350.962,6015.086.405,04--- .
133754075 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ5.949.344,43-9.102.931,8115.052.276,24--- .
118411090 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ6.822.402,72-8.190.616,1515.013.018,87--- .
000189314 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ4.993.619,18-9.970.362,7214.963.981,90--- .
036950119 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ3.263,914.952.684,1310.000.069,8614.956.017,90--- .
030135704 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ-4.952.684,139.994.761,1514.947.445,28--- .
045291341 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ3.625,374.925.384,869.899.099,1114.828.109,34--- .
046911311 ΣΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ4.894.846,38-9.870.384,1014.765.230,48--- .
107834203 ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ10.092.172,76-4.602.378,7614.694.551,52--- .
116250809 GEORGIOU COSTA ΓΕΩ5.509.742,71-9.140.427,7714.650.170,48--- .
012440518 ΘΥΜΩΔΕΑΣ ΠΕΡΙΚ ΦΩΤ8.162.958,01-6.483.296,1814.646.254,19--- .
059392060 ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡ ΧΡΗ2.492.115,235.583.079,626.533.630,2314.608.825,08--- .
118033000 ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ-5.042.862,319.502.179,0814.545.041,39--- .
031123893 ΚΕΚΙΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔ ΦΙΛ10.723.395,47-3.811.046,2714.534.441,74--- .
069624392 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ41.619,165.787.263,738.611.197,3814.440.080,27--- .
149000733 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ570,005.787.273,048.646.644,9314.434.487,97--- .
038854625 ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΛΑΖ-5.787.263,738.646.172,1014.433.435,83--- .
124769877 ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ130.963,125.618.045,248.628.033,1814.377.041,54--- .
078836602 ΧΑΤΖΗΝΤΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ575,375.787.263,738.588.434,8014.376.273,90--- .
034793440 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ5.531,585.467.592,258.724.047,8414.197.171,67--- .
111555099 ΣΙΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΑΒ-5.468.002,088.718.016,6614.186.018,74--- .
038977430 ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ-5.467.592,258.717.524,8614.185.117,11--- .
052094833 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ-5.467.592,258.717.524,8614.185.117,11--- .
028903930 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΔ1.828.158,594.975.089,097.271.000,6914.074.248,37--- .
023276652 ΣΕΡΙΦΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ3.662.616,28987.734,849.410.496,0014.060.847,12--- .
065714204 ΜΠΑΤΙΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΑΚ-6.197.518,377.852.255,7514.049.774,12--- .
145998085 ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΒ ΒΑΛΕΡ ΛΕΟ-8.648.033,575.384.265,8014.032.299,37--- .
140479352 ΚΟΡΤΖΑΤΖΕ ΝΤΑΒΙ ΖΑΟ-6.197.518,377.833.663,2014.031.181,57--- .
029888380 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΡΗ928.926,883.709.656,289.385.817,8114.024.400,97--- .
044850680 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.640.834,69-9.368.349,9614.009.184,65--- .
015196781 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ4.667.215,17-9.337.434,4414.004.649,61--- .
161364120 STAROSTIN VOLOD BOR23.400,008.952.520,835.017.341,0913.993.261,92--- .
106384590 ΑΝΝΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛ ΛΟΥ5.554.790,55-8.417.485,3313.972.275,88--- .
166455891 DIMA SANDU MAR9.881.039,04-4.088.020,8613.969.059,90--- .
051013658 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΙΩΑ-5.467.592,258.487.156,0913.954.748,34--- .
069633014 ILIEV DOBRO MIN273.340,177.674.248,366.001.355,1213.948.943,65--- .
009581795 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ4.603.997,97322.628,349.006.758,0113.933.384,32--- .
012116847 ΡΗΓΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ1.642,574.616.489,669.306.996,7713.925.129,00--- .
072606188 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ4.599.247,77-9.280.268,0913.879.515,86--- .
023119726 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗ ΣΤΥ1.178,304.578.077,199.222.988,8213.802.244,31--- .
033057463 ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟ ΘΕΟ7.072.203,78-6.712.261,1113.784.464,89--- .
108531816 ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚ ΜΑΚ1.877.820,589.087.870,962.762.532,4113.728.223,95--- .
025040087 ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕ4.336.344,97237.386,229.153.801,2813.727.532,47--- .
043907390 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ463.763,504.062.765,629.121.316,5113.647.845,63--- .
045311290 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡ ΧΡΗ43.262,344.449.730,109.034.810,4713.527.802,91--- .
031567640 ΜΠΟΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ5.413.051,96-8.103.216,9513.516.268,91--- .
054378260 ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ406.780,495.087.457,507.934.055,1313.428.293,12--- .
020864597 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ-4.925.384,868.445.675,8413.371.060,70--- .
014706622 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ5.129.523,77-8.233.891,7013.363.415,47--- .
067088939 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΦΙΛ9.949.975,18-3.408.972,2213.358.947,40--- .
035242500 ΧΑΤΖΗΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ3.451.210,73954.355,408.892.933,4913.298.499,62--- .
025564608 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΣ2.643.065,231.775.474,288.878.305,8213.296.845,33--- .
046704961 ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΣΤ ΓΡΗ3.765.874,53589.482,608.756.452,6113.111.809,74--- .
030089180 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ-4.331.815,528.754.678,1713.086.493,69--- .
164561920 GALESSO ANTON ANG9.494.239,93-3.571.136,7913.065.376,72--- .
062772226 ΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΑΝ ΓΕΩ315,605.390.618,737.590.429,1412.981.363,47--- .
059022987 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ514.019,814.816.947,717.567.878,6612.898.846,18--- .
500031970 KOROTUN ANTON YUZ-9.849.413,983.040.514,1112.889.928,09--- .
500031994 UDALTSOV OLEKS DIM-9.849.413,983.040.514,1112.889.928,09--- .
500031957 BENDER VITAL IOS-9.849.413,983.040.514,1112.889.928,09--- .
500031982 TOKARIEV OLEKS NIK-9.849.413,983.040.514,1112.889.928,09--- .
500031945 MOSKOVOY VIKTO VLA-9.849.413,983.040.514,1112.889.928,09--- .
500031969 PONOMARENKO KOSTI VLA-9.849.413,983.040.514,1112.889.928,09--- .
026252310 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜ ΒΑΣ229.156,104.020.192,448.580.709,8412.830.058,38--- .
072490730 ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕ4.936.619,16-7.820.824,7512.757.443,91--- .
010000486 ΣΑΡΜΗΣ ΑΧΙΛΛ ΝΙΚ576,305.258.831,217.467.479,1612.726.886,67--- .
028543194 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩ78.677,515.111.737,137.511.826,3712.702.241,01--- .
074813197 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ12.888,745.110.863,217.574.933,1712.698.685,12--- .
030565175 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ4.215.387,52-8.427.313,3512.642.700,87--- .
037308272 ΚΑΙΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΡΗ663.316,533.896.818,188.043.865,8712.604.000,58--- .
026403442 ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ7.424.984,47-5.178.507,4512.603.491,92--- .
041173369 ΤΑΜΠΑΡΑ ΘΕΟΦΑ ΑΝΔ4.270.021,48-8.297.618,4812.567.639,96--- .
031132134 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ ΓΕΩ1.938.387,602.343.293,948.264.602,4012.546.283,94--- .
043337886 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ4.712.646,0453.174,727.765.564,5312.531.385,29--- .
146162593 ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΙΚΑΖ ΕΝΤ9.035.197,04-3.448.561,6612.483.758,70--- .
167489290 RADU DANIE NIC8.662.174,67-3.585.742,4012.247.917,07--- .
047615114 ΜΑΙΕΡ ΑΝΔΡ ΦΡΑ-4.006.503,008.109.162,0812.115.665,08--- .
042197709 ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΣ4.018.891,53-8.062.105,6812.080.997,21--- .
135931829 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕ ΘΕΟ8.272.597,58-3.802.364,9312.074.962,51--- .
043742972 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ5.303.598,15-6.731.420,1512.035.018,30--- .
029444349 ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ3.829.460,32-8.181.001,5912.010.461,91--- .
073110015 ΦΛΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ8.126.684,78-3.838.816,0211.965.500,80--- .
111528454 PEKRI CHRIS ΙΩΣ79,213.968.866,927.969.636,7011.938.582,83--- .
024962152 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ689,424.261.814,627.663.135,3611.925.639,40--- .
027645035 ΣΑΓΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ4.868.285,59-6.951.672,0211.819.957,61--- .
075395398 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ6.545.275,64314.767,854.914.698,8611.774.742,35--- .
104974728 ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΓΥΡ ΤΙΜ273.081,024.340.618,167.093.712,5211.707.411,70--- .
076531990 ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ-5.787.263,735.914.583,0211.701.846,75--- .
012435324 ΠΑΦΥΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ4.147.995,99-7.510.280,8611.658.276,85--- .
046869210 ΜΑΡΤΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ3.864.064,03-7.790.873,9511.654.937,98--- .
019208100 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ430,243.813.421,297.718.499,4711.532.351,00--- .
044433903 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝ ΛΑΖ3.947.886,39-7.502.282,1311.450.168,52--- .
024132920 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΛΚΙΒ ΓΕΩ5.424.896,74-5.991.855,7411.416.752,48--- .
039664483 ΒΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ706.357,543.069.442,337.624.915,1811.400.715,05--- .
014071950 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒ ΑΛΕ1.923.449,851.835.725,277.565.066,0111.324.241,13--- .
100370388 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ3.623,316.963.118,354.338.103,1111.304.844,77--- .
074570423 ΖΙΑΚΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ7.998.485,90-3.299.565,4911.298.051,39--- .
044853910 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙ ΧΡΗ3.708.449,05-7.454.516,9511.162.966,00--- .
135448288 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ866,796.971.644,624.188.822,1911.161.333,60--- .
046450460 ΦΛΩΡΟΥ ΛΟΥΚΙ ΓΕΩ7.839.887,40-3.283.052,6311.122.940,03--- .
033515560 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΚΟ ΖΑΧ-3.677.390,757.438.625,8511.116.016,60--- .
014944845 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ3.701.562,78-7.403.706,5711.105.269,35--- .
127761756 ΤΣΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ46.976,553.834.437,127.211.071,4011.092.485,07--- .
120060814 ΚΑΡΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΑΛΕ21.270,956.657.936,614.351.563,2311.030.770,79--- .
073278010 ΚΩΔΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ12.743,436.657.936,614.347.717,6611.018.397,70--- .
047201650 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΣΑΡΑΝ ΕΜΜ9.308,106.657.936,614.346.515,9811.013.760,69--- .
073093284 ΦΥΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ3.430.063,28207.683,867.362.536,1911.000.283,33--- .
033429080 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΘ-3.648.290,887.325.490,3210.973.781,20--- .
078491263 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑ ΜΕΤ630,943.636.839,327.314.431,7310.951.901,99--- .
021558936 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ3.649.188,10-7.291.974,2810.941.162,38--- .
040160500 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ3.693,183.753.114,737.142.621,8510.899.429,76--- .
500000815 KORZUN SERGI GRI-7.419.065,283.427.608,1810.846.673,46--- .
500000827 AMBROZEVYCH STEPA STA-7.419.065,283.427.608,1810.846.673,46--- .
500000840 PARSHYKOV IGOR ALE-7.419.065,283.427.608,1810.846.673,46--- .
500000839 KARAVAYEV OLEKS AND-7.419.065,283.427.608,1810.846.673,46--- .
500000852 UHLIANITSA HENAD KON-7.419.065,283.427.608,1810.846.673,46--- .
500000803 BYCHKOVSKY IGOR MIT-7.419.065,283.427.608,1810.846.673,46--- .
015454147 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ3.792.605,65252.385,216.761.825,5510.806.816,41--- .
113519730 HALAUCA ADRIA CON-3.633.447,547.172.425,4110.805.872,95--- .
069225290 ΚΟΡΟΖΑΛ ΝΤΑΝΙ ΚΩΝ-3.633.447,547.172.425,4110.805.872,95--- .
070975750 GHETAU DAN G MIR-3.633.447,547.172.425,4110.805.872,95--- .
154993075 HAMED KARWA HAG1.313,417.419.065,283.373.886,4010.794.265,09--- .
123277180 RAM JAGDI BAB850,007.419.065,283.373.977,9310.793.893,21--- .
500000796 FATYEYEV OLEKS ANA-7.419.065,283.373.449,0410.792.514,32--- .
031167030 ΜΑΘΙΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ-3.691.316,667.022.036,7910.713.353,45--- .
078271278 ΜΑΘΙΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ-3.691.316,667.022.036,7910.713.353,45--- .
500040167 KUSHNIR SERGI AND-8.654.786,732.039.933,2110.694.719,94--- .
500040155 KHALED YAHA KAS-8.654.786,732.039.933,2110.694.719,94--- .
500040180 MATIUKHIN ILLIA ALE-8.654.786,732.039.933,2110.694.719,94--- .
500040179 ANDIEIEV IVAN VAL-8.654.786,732.039.933,2110.694.719,94--- .
500040192 PENZIY YENGE ANA-8.654.786,732.039.933,2110.694.719,94--- .
500040143 TATARYNOV OLEG PET-8.654.786,732.039.933,2110.694.719,94--- .
044567118 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ3.520.046,08-7.086.453,9010.606.499,98--- .
047688769 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΤΙΜ10.294,154.153.434,696.434.175,3210.597.904,16--- .
059631916 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΘΕΟ-4.716.352,535.819.978,9910.536.331,52--- .
038142161 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ6.363.889,83-4.139.295,9410.503.185,77--- .
046861708 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ3.479.525,12-7.016.740,1910.496.265,31--- .
075072407 ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΤΑΝΙΑ ΧΡΗ4.179.477,33-6.315.113,3910.494.590,72--- .
039129702 ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕ43.855,615.467.592,254.952.285,0510.463.732,91--- .
068009521 ΤΡΙΨΑΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΑ318,364.364.327,486.092.231,4510.456.877,29--- .
075384151 ΑΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΑΒ6.971.408,66-3.426.492,4510.397.901,11--- .
037593240 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ3.213.597,09-6.097.467,379.311.064,46436.117,21636.595,821.072.713,03 .
115572272 ΣΤΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ7.182.943,14-3.194.888,9410.377.832,08--- .
047423282 ΜΙΝΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘ3.552.668,141.401,046.806.778,9710.360.848,15--- .
056046920 ΦΟΥΣΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ-5.467.592,254.888.027,4710.355.619,72--- .
061666653 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ-5.467.592,254.888.027,4710.355.619,72--- .
076872107 ΦΟΥΣΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΚΩΝ-5.467.592,254.888.027,4710.355.619,72--- .
149763877 YOUNES ZAKRI FAT340,008.165.712,262.185.697,9410.351.750,20--- .
500053520 KANAIEV VOLOD BAS-3.824.743,426.479.115,3310.303.858,75--- .
500053507 LAPIN VLADY VLA-3.824.743,426.479.115,3310.303.858,75--- .
500053488 YAROSHENKO OLEKS OLE-3.824.743,426.479.115,3310.303.858,75--- .
500053544 MURATOV ARSEN SMA-3.824.743,426.479.115,3310.303.858,75--- .
500053490 CHERVONYUK VYACH AND-3.824.743,426.479.115,3310.303.858,75--- .
500053519 GOLUBOV DMYTR OLE-3.824.743,426.479.115,3310.303.858,75--- .
035489427 ΣΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ7.976.509,71-2.314.405,2810.290.914,99--- .
111423620 ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣ ΘΕΟ7.749.906,45-2.536.618,8310.286.525,28--- .
034228045 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ13.083,375.838.870,214.412.098,4210.264.052,00--- .
034228082 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ9.774,965.838.870,214.407.198,8510.255.844,02--- .
039262906 ΠΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ-5.822.474,524.432.649,3010.255.123,82--- .
100229565 ΚΟΛΕΣΟΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΛ250,005.838.870,214.402.563,6210.241.683,83--- .
059422610 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.585.425,92366.241,066.282.879,9610.234.546,94--- .
048021985 ΚΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜ ΑΛΕ-4.273.703,245.949.677,8510.223.381,09--- .
149763841 YOUNES FATHY FAT-8.052.113,402.147.770,0710.199.883,47--- .
023556858 ΖΕΜΠΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓ152.133,974.089.633,375.954.862,4110.196.629,75--- .
033964040 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΦΙΛΙΠ ΓΕΩ-4.178.685,356.000.298,7110.178.984,06--- .
020197551 ΠΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΣΠΥ4.100.565,53-6.048.003,6910.148.569,22--- .
022665309 ΚΟΚΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ561.796,724.052.023,355.529.102,2810.142.922,35--- .
011104771 ΤΣΑΚΟΥΡΗΣ ΠΡΙΑΜ ΕΜΜ7.101.896,98-3.007.585,1110.109.482,09--- .
102318570 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ3.660.676,44-6.445.305,2510.105.981,69--- .
028803132 ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ2.381.282,29954.355,406.728.426,1610.064.063,85--- .
054560150 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΝ-3.336.238,846.692.840,9710.029.079,81--- .
019066572 ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ-4.209.003,665.775.301,439.984.305,09--- .
019066560 ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ-4.208.769,065.775.201,959.983.971,01--- .
020674034 ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ18.872,863.295.326,526.668.733,379.982.932,75--- .
148447860 TARIQ ALI ALI1.010,007.825.600,522.139.921,839.966.532,35--- .
045313245 ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ4.349.925,80-5.578.161,229.928.087,02--- .
013786877 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑ ΑΘΑ4.122.312,99-5.777.323,919.899.636,90--- .
015386994 ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.920.212,48366.943,225.598.642,779.885.798,47--- .
044211600 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.317.594,54-6.567.450,469.885.045,00--- .
021162524 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.900.122,43120.725,146.853.434,789.874.282,35--- .
134443271 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙ ΓΕΩ6.947.447,14-2.894.708,159.842.155,29--- .
050413969 ΦΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ4.776.391,56-5.031.783,909.808.175,46--- .
010045420 ΒΟΥΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ7.743.768,80-2.054.451,339.798.220,13--- .
043276723 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ3.320.501,67-6.473.699,939.794.201,60--- .
024625184 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΣΠΥ4.201.687,60-5.551.092,119.752.779,71--- .
122915693 VASSILAKAKIS PANDE VAS-7.569.418,462.163.528,099.732.946,55--- .
115578854 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙ56.245,227.264.258,862.344.448,819.664.952,89--- .
025786950 ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ209.204,083.018.375,216.414.883,359.642.462,64--- .
025233280 ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ110.159,193.090.445,436.427.297,679.627.902,29--- .
018114644 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ4.712.400,91-4.914.336,469.626.737,37--- .
029612429 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ3.539.173,55-6.062.389,669.601.563,21--- .
121054713 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ22.099,623.956.333,705.613.819,869.592.253,18--- .
032040667 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ2.301.031,21854.249,986.385.095,059.540.376,24--- .
021422178 ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ3.172.976,03-6.345.053,209.518.029,23--- .
022803213 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΕΥΑ714.253,012.438.349,956.334.220,129.486.823,08--- .
024176780 ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ3.138.939,85-6.324.243,849.463.183,69--- .
018283311 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑ ΠΕΛ3.122.697,62-6.289.529,719.412.227,33--- .
122236543 ΚΑΛΙΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ-4.624.878,004.786.748,729.411.626,72--- .
028269914 ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ3.347.508,90-6.063.135,149.410.644,04--- .
046785062 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.115.135,28-6.288.547,909.403.683,18--- .
073069315 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-4.624.878,004.740.499,989.365.377,98--- .
046959238 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ3.795.019,18-5.516.738,659.311.757,83--- .
040692910 ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ57.237,633.921.572,415.316.105,079.294.915,11--- .
078952545 ΔΗΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓ5.491,283.069.442,336.200.120,709.275.054,31--- .
035067974 ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ2.573,337.128.594,582.130.700,689.261.868,59--- .
300831954 ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.665.583,715.743.957,621.839.972,439.249.513,76--- .
133395191 ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑ ΠΕΤ454.812,315.795.661,812.967.645,019.218.119,13--- .
044948855 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ3.059.216,50-6.147.603,539.206.820,03--- .
034330040 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ3.061.683,15-6.121.272,829.182.955,97--- .
035901453 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ230.106,422.807.196,966.138.197,069.175.500,44--- .
154896320 HRISTOV DANAI BOY200,005.160.079,024.003.747,669.164.026,68--- .
154896306 HRISTOV BOYCH HRI-5.160.079,024.003.705,329.163.784,34--- .
136052267 ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ32,243.784.853,615.351.800,659.136.686,50--- .
114270272 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΗΛΙ3.609.710,52-5.516.314,329.126.024,84--- .
045881680 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ6.380,826.878.845,462.227.858,329.113.084,60--- .
043065852 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ4.159.506,47-4.943.375,449.102.881,91--- .
044874616 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ3.014.421,93-6.059.653,049.074.074,97--- .
142406527 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ8.138,026.878.845,462.178.663,329.065.646,80--- .
065638516 ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ26.196,363.003.517,196.030.831,509.060.545,05--- .
074413731 ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ5.798,873.888.810,675.159.601,479.054.211,01--- .
067250935 LITO ANDRE MIC-7.143.956,701.901.212,779.045.169,47--- .
055627832 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ8.770,755.402.455,913.572.955,968.984.182,62--- .
053314672 ΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΕΛΛΑΔ ΑΘΑ-5.402.455,913.570.252,898.972.708,80--- .
043704840 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ3.295.959,13-5.636.302,228.932.261,35--- .
075826129 ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ-4.765.199,144.149.535,418.914.734,55--- .
035260590 ΙΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝ5.715.015,95-3.196.560,668.911.576,61--- .
042053580 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.987.430,52-5.923.238,968.910.669,48--- .
026768559 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙ ΑΝΤ3.030.125,41-5.874.151,028.904.276,43--- .
047637235 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑ3.076.128,63-5.823.422,738.899.551,36--- .
102902749 ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑ ΓΡΗ3.108.753,49-5.780.873,418.889.626,90--- .
045798594 ΤΣΕΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ-6.965.318,911.907.609,478.872.928,38--- .
025829105 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΥΚ3.455.083,58-5.408.951,188.864.034,76--- .
114006160 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ-3.127.614,065.736.044,198.863.658,25--- .
043252866 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ2.785.361,04-6.043.520,508.828.881,54--- .
125925575 ΑΝΤΕΚΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΓΕΩ-5.420.987,313.383.009,018.803.996,32--- .
078516932 ΑΥΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ2.912.992,43-5.876.424,178.789.416,60--- .
031888830 ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ2.951.194,80-5.813.678,918.764.873,71--- .
047655609 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ3.088.113,27-5.645.643,118.733.756,38--- .
014779583 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ3.515.431,38-5.196.648,258.712.079,63--- .
054374709 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΑ4.072.163,43-4.614.452,198.686.615,62--- .
024378433 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ2.919.836,62-5.759.860,228.679.696,84--- .
028466079 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ3.461.905,63-5.154.554,298.616.459,92--- .
042136882 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ953.786,751.894.116,995.763.942,128.611.845,86--- .
012074803 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΣΑΒ2.846.287,75-5.749.258,918.595.546,66--- .
065884543 ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑ ΝΕΣ1.764.843,411.502.289,025.327.329,318.594.461,74--- .
138571192 ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ5.605.086,66-2.987.707,348.592.794,00--- .
136164449 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ3.002,635.413.639,563.174.178,338.590.820,52--- .
157557420 NIKOLAEV RUMEN VES-4.955.811,903.628.149,908.583.961,80--- .
039290616 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΕΟ66.234,274.514.048,733.978.004,038.558.287,03--- .
015739663 ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ1.797.574,211.186.330,365.089.761,938.073.666,50220.189,41260.922,52481.111,93 .
021723356 ΚΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ246.606,172.664.395,775.540.483,288.451.485,22--- .
119032455 ΤΣΟΥΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑ ΒΑΣ7.745,295.668.328,992.762.737,448.438.811,72--- .
034549178 ΤΖΙΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ-5.668.328,992.758.492,018.426.821,00--- .
036240797 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.713.685,1871.398,795.631.887,248.416.971,21--- .
029493276 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ867.302,412.402.802,935.145.707,528.415.812,86--- .
044054522 ΒΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡ ΒΟΥ2.917.918,66-5.496.542,428.414.461,08--- .
037484187 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ3.460.777,85-4.506.200,367.966.978,21187.730,12237.597,95425.328,07 .
030612605 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ3.408.069,55-4.965.252,508.373.322,05--- .
059177045 ΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ4.196.515,83-4.109.006,318.305.522,14--- .
063846360 ΖΩΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ1.184.779,681.729.935,515.390.297,318.305.012,50--- .
043153249 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ3.212.869,80-5.036.441,128.249.310,92--- .
148636830 CHIKALOV IVAN VLA1.815,754.655.760,963.579.703,538.237.280,24--- .
042228451 ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.724.934,08-5.483.156,378.208.090,45--- .
036541324 ΣΜΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ2.738.953,41-5.459.792,118.198.745,52--- .
153793725 GEORGIEV BORIS DIM5.989.222,00-2.197.919,858.187.141,85--- .
044524419 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ2.701.693,21-5.467.866,318.169.559,52--- .
046506679 ΤΣΑΛΤΑ ΕΙΡΗΝ ΠΟΛ2.721.350,05-5.445.599,398.166.949,44--- .
166658530 VALCHEV VENEL ILI6.063.960,25-2.100.647,818.164.608,06--- .
044875594 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ2.781.013,97-5.371.570,398.152.584,36--- .
143127284 KLJAJIC STANK RAN901.905,831.805.523,475.436.527,888.143.957,18--- .
065227395 ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΟΥΓΚ ΑΝΑ-2.789.111,105.338.358,648.127.469,74--- .
030476418 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ27.264,592.664.395,775.429.136,768.120.797,12--- .
070225716 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ3.572.302,37-4.542.983,818.115.286,18--- .
065337455 ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ3.400,002.916.128,945.174.428,368.093.957,30--- .
057037970 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ4.237.593,30-3.851.769,748.089.363,04--- .
142026703 ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ186,002.669.283,505.390.891,808.060.361,30--- .
041220117 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕ ΘΩΜ3.495.626,03-4.550.010,358.045.636,38--- .
042610861 ΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ3.003.622,16-5.039.187,328.042.809,48--- .
024101862 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ2.523.758,12-4.701.396,697.225.154,81290.624,92520.993,06811.617,98 .
044634320 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΙΛΙΩ ΧΡΗ2.666.391,12-5.332.467,217.998.858,33--- .
018441041 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΒΡ2.710.202,19-5.280.602,207.990.804,39--- .
006514532 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ2.662.466,21-5.323.190,187.985.656,39--- .
074114478 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡ1.992.925,22-5.978.589,967.971.515,18--- .
130760840 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ3.878.717,59-4.063.989,307.942.706,89--- .
044170232 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΥ2.314,275.145.783,602.776.785,837.924.883,70--- .
047501393 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ-2.649.560,105.264.537,027.914.097,12--- .
072921650 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ762.167,121.854.393,865.279.895,307.896.456,28--- .
040823914 ΝΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΙ33.557,964.348.522,643.470.342,077.852.422,67--- .
070919173 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ3.867.254,21-3.972.174,177.839.428,38--- .
121635360 ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1,173.067.520,944.766.927,847.834.449,95--- .
102041017 ΚΕΜΟΥΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚ2.636.970,61-5.193.271,067.830.241,67--- .
006804897 ΒΙΓΛΗΣ ΒΑΡΔΗ ΑΝΔ2.591.223,42-5.225.994,547.817.217,96--- .
128136659 ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ20.800,144.348.522,643.447.356,757.816.679,53--- .
140959730 ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ4.256.192,57-3.517.566,367.773.758,93--- .
075048980 ΚΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΝΑ3.146.315,38-4.614.589,997.760.905,37--- .
027910787 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ5.547.721,0931.059,452.179.113,997.757.894,53--- .
144201308 ΧΟΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ31.442,032.542.632,545.162.552,867.736.627,43--- .
045325232 ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ63.793,972.664.395,774.977.483,807.705.673,54--- .
069301265 ΠΑΣΣΙΣΗ ΕΥΤΕΡ ΠΑΝ2.564.348,52-5.124.841,007.689.189,52--- .
045901319 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΣΤΟ ΑΡΓ2.937.862,38-4.745.306,597.683.168,97--- .
147753700 TURAN YESIM TUR-5.048.587,682.627.285,027.675.872,70--- .
027924755 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ2.552.825,52-5.117.551,317.670.376,83--- .
044789784 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.601.332,93-5.058.984,787.660.317,71--- .
046248152 ΜΟΥΡΑΜΠΙΤΟ ΦΙΛΙΠ ΤΖΙ2.538.972,23-5.110.037,357.649.009,58--- .
162455814 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΣ6.257.986,34-1.370.497,347.628.483,68--- .
046252640 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ3.154.958,08-4.471.691,057.626.649,13--- .
015269789 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ3.256.937,42-1.963.143,735.220.081,15871.650,591.523.114,682.394.765,27 .
077206170 ΤΣΙΟΥΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ-5.640.959,691.929.677,437.570.637,12--- .
075321705 ΤΣΑΓΚΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ-5.640.959,691.929.677,437.570.637,12--- .
051234930 ΠΑΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΑΝΑ3.361.725,93-4.199.900,737.561.626,66--- .
019240449 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ2.521.515,13-5.022.910,857.544.425,98--- .
078767849 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝ4.402.070,93-3.121.667,427.523.738,35--- .
107990316 ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ85,002.635.452,024.870.341,277.505.878,29--- .
008808369 ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ2.532.490,86-4.960.071,947.492.562,80--- .
046013166 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ2.484.862,10-4.991.556,297.476.418,39--- .
026286325 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ2.460.923,11-4.999.701,637.460.624,74--- .
027721602 ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΙΑΚ2.472.970,74-4.981.779,687.454.750,42--- .
142073636 ΚΑΡΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΙ ΒΙΑ1.733,532.651.376,304.759.895,037.413.004,86--- .
062970716 ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΔΗΜ-5.297.947,242.106.537,237.404.484,47--- .
047044061 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝ ΚΟΣ68.584,892.377.540,644.933.583,017.379.708,54--- .
021061043 ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ87.721,122.555.691,624.734.644,467.378.057,20--- .
026896430 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ5.310.207,28287.582,221.779.113,467.376.902,96--- .
117350959 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ5.180.573,71-2.190.409,647.370.983,35--- .
069683134 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΖΑΦΕΙ ΝΙΚ5.901,133.722.160,963.626.481,757.354.543,84--- .
059646192 ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ-3.982.650,003.351.798,247.334.448,24--- .
043258625 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚ ΒΑΣ2.424.253,76-4.873.613,917.297.867,67--- .
019373074 ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝ2.416.775,71-4.878.629,757.295.405,46--- .
059563480 ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ5.845.461,39-1.445.600,077.291.061,46--- .
161672024 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ7.285,656.150.072,421.097.967,397.255.325,46--- .
045597803 ΡΟΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΔΥ2.398.101,86-4.851.978,527.250.080,38--- .
014057574 ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ2.527.616,62-4.714.791,247.242.407,86--- .
171310961 BASHIR SAQIB BAS144,006.150.072,421.090.439,687.240.656,10--- .
500035920 USMAN FARDOS FIRDUS BUTI FAR-6.150.072,421.090.407,847.240.480,26--- .
124401051 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙ ΘΕΟ2.546.242,3928.192,044.638.711,047.213.145,47--- .
040289079 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ2.387.839,813.000,004.818.234,347.209.074,15--- .
012776388 ΠΑΤΚΟΣ ΛΑΖΑΡ ΘΕΟ4.770.963,87-2.426.908,277.197.872,14--- .
033138552 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΑ43.539,034.232.662,202.656.964,246.933.165,47219.089,5236.373,81255.463,33 .
150719034 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΩΚ100,005.682.124,831.505.245,457.187.470,28--- .
013643160 ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ3.220.188,39-3.953.246,087.173.434,47--- .
041760969 ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ10.753,182.972.930,524.153.686,557.137.370,25--- .
165359371 SMILYANOVA YORDA ZHE-5.101.807,472.021.846,287.123.653,75--- .
047703974 ΚΑΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.149.290,25-3.971.204,917.120.495,16--- .
030484897 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ2.607.604,18-4.481.387,697.088.991,87--- .
024063632 ΗΛΙΑΔΗ ΒΕΝΕΤ ΕΥΣ2.353.441,13-4.727.266,997.080.708,12--- .
130276645 ΓΚΡΙΤΖΙΟΒΑΛΟΣ ΠΑΡΑΣ ΑΝΔ5.502.176,19-1.560.551,757.062.727,94--- .
021430013 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑ ΑΘΑ502.018,391.972.065,134.577.975,167.052.058,68--- .
013878907 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.931.322,524.346,824.064.006,806.999.676,14--- .
021219729 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ-2.316.609,204.682.468,576.999.077,77--- .
023286842 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ403.572,052.022.329,784.559.784,496.985.686,32--- .
153206941 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ4.490.406,45-2.486.107,536.976.513,98--- .
044532536 ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ836,602.338.352,344.629.097,926.968.286,86--- .
044743689 ΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ2.320.399,94-4.640.694,276.961.094,21--- .
028603379 ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ-5.770.325,541.188.628,186.958.953,72--- .
051121290 ΤΣΒΕΤΑΝΩΦ ΕΜΜΑΝ ΚΛΗ-2.940.648,084.012.362,856.953.010,93--- .
028251357 ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠ ΘΕΜ2.319.482,23-4.630.277,966.949.760,19--- .
165938725 KONOMI MARJA SOT5.200.139,67-1.746.204,106.946.343,77--- .
039213950 ΔΑΜΙΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙ ΑΣΤ3.509.691,03-3.416.724,316.926.415,34--- .
063433761 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ2.541.375,67-4.379.209,766.920.585,43--- .
059911453 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ-2.282.656,564.619.714,726.902.371,28--- .
103249416 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ5.274.379,06-1.621.472,556.895.851,61--- .
046566990 ΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ8,632.888.749,433.998.031,986.886.790,04--- .
034075153 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ3.238.374,44-3.637.815,826.876.190,26--- .
105367521 ΚΑΜΠΕΡ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜ3.837.480,38-3.038.282,806.875.763,18--- .
045131333 ΣΑΚΚΑ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ2.727.765,12-3.554.481,476.282.246,59255.640,15317.876,48573.516,63 .
053633923 ΒΕΖΑΚΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ3.884.975,03-2.970.427,626.855.402,65--- .
025663973 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.467.181,45-2.374.785,036.841.966,48--- .
075296199 ΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ5.032.885,72-1.797.250,446.830.136,16--- .
008914258 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΔΙΟ24.235,162.343.293,944.461.071,496.828.600,59--- .
051820167 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ2.260.678,93-4.555.295,066.815.973,99--- .
049568626 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΙΕΡΡ ΑΝΤ8.930,234.473.948,702.331.125,686.814.004,61--- .
044777042 ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ6.624,944.473.948,702.332.814,426.813.388,06--- .
065949400 ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ3.050,144.473.948,702.329.782,196.806.781,03--- .
158069513 ΣΙΧΟΒ ΦΑΡΙΝ ΦΟΥ1.400,004.473.948,702.328.461,906.803.810,60--- .
300254507 ΨΩΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΥ502,644.473.948,702.328.341,976.802.793,31--- .
070660369 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ13.914,574.473.948,702.314.722,016.802.585,28--- .
132034615 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ-4.473.948,702.328.242,906.802.191,60--- .
025376554 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.260.663,46-4.537.417,786.798.081,24--- .
047369992 ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.744.430,36498.852,274.534.769,306.778.051,93--- .
036690434 ΠΑΤΟΥΧΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ1.300,194.473.948,702.295.829,966.771.078,85--- .
155617910 KOEV VALER TSV-4.594.688,492.156.287,306.750.975,79--- .
013080291 ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ2.249.038,15-4.490.300,956.739.339,10--- .
045099758 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΔΙΟ2.617.309,15-4.115.055,536.732.364,68--- .
102323186 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.476.575,83-4.254.412,226.730.988,05--- .
019302898 ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ-2.224.395,314.488.829,756.713.225,06--- .
030782840 ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.572.759,40-3.087.350,516.660.109,91--- .
018761294 ΡΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.201.699,25-4.456.026,426.657.725,67--- .
030330720 ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ2.211.287,69-4.420.749,586.632.037,27--- .
149469781 LAW CHIU YUE5.000.000,00-1.616.500,006.616.500,00--- .
051433420 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ1.236,605.020.373,161.586.654,296.608.264,05--- .
027300280 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟ ΛΕΩ----2.816.295,543.769.955,766.586.251,30 .
164054043 ΠΡΑΣΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΑΚ65,015.048.391,601.521.596,126.570.052,73--- .
146710123 ΣΕΛΙΜΗΣ ΕΝΙΑΣ ΜΠΙ-5.046.645,671.521.543,306.568.188,97--- .
115964102 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ3.242.533,78-3.319.464,536.561.998,31--- .
062498257 ΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ260,514.148.384,942.400.107,306.548.752,75--- .
061841355 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ366,004.712.908,411.833.602,976.546.877,38--- .
047353970 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ2.236.792,03-4.301.259,066.538.051,09--- .
115167082 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΙ2.179.295,56-4.356.411,806.535.707,36--- .
047644251 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.169.304,92-4.365.587,116.534.892,03--- .
034257237 ΕΜΙΡΖΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΣ-5.020.373,161.476.491,766.496.864,92--- .
119880260 ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ2.717.532,76-3.776.949,586.494.482,34--- .
079889494 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΥ358.139,291.761.556,094.368.098,436.487.793,81--- .
048089838 ΖΑΡΓΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ2.145.633,38-4.340.194,396.485.827,77--- .
044199679 ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.963,572.136.916,624.327.018,926.468.899,11--- .
107650764 ΠΕΡΙΔΑΚΙΣ ΣΟΦΥ ΝΙΚ2.498,222.196.649,504.252.345,646.451.493,36--- .
044154103 ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ2.202.051,09-3.661.781,465.863.832,55196.547,97372.265,35568.813,32 .
042678425 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΝΙΚ2.408.557,60-4.016.516,146.425.073,74--- .
069356043 ZAMAR ALAA MAR2.157.177,22-3.387.791,865.544.969,08354.314,54524.301,25878.615,79 .
007716188 ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ811.051,35-592.952,831.404.004,181.974.929,933.042.654,365.017.584,29 .
157595908 DEL VECCHIO ROSA GIU2.089,875.316.417,481.099.867,396.418.374,74--- .
120729968 AROTARITEI VALEN BAS-3.845.250,942.562.475,246.407.726,18--- .
124185190 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΜΗΝ1.901.263,60-744.269,652.645.533,252.303.631,281.448.166,373.751.797,65 .
052036971 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ2.335.946,75-3.617.202,025.953.148,77188.563,31249.498,01438.061,32 .
019734345 ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.104.359,145.663,984.268.759,396.378.782,51--- .
059160929 ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΑΥ3.007.662,91-3.344.415,236.352.078,14--- .
105881718 ABDUL MANAN MAN5.042,305.117.594,681.210.823,686.333.460,66--- .
169935185 RAZA USMAN ARS-5.112.072,401.206.803,956.318.876,35--- .
149321276 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΑΝΔ5.168.496,44-1.147.344,486.315.840,92--- .
057385060 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ23.401,503.540.393,452.719.019,886.282.814,83--- .
015907313 ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ15.735,762.128.955,084.124.976,666.269.667,50--- .
023855465 ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ419.118,341.654.187,504.193.967,546.267.273,38--- .
055894829 ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ3.245,973.606.523,182.643.273,976.253.043,12--- .
147752751 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ700,003.388.572,002.863.207,956.252.479,95--- .
101123848 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ4.508.983,24-1.741.978,766.250.962,00--- .
077061321 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ4.440.465,63-1.809.052,936.249.518,56--- .
165168382 SARWAR MAROO GHU4.493.272,96-1.752.827,276.246.100,23--- .
136201401 ΑΒΛΑΣΤΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ5.103.787,08-1.142.251,196.246.038,27--- .
019243697 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΟΥ3.035.145,14-3.208.797,726.243.942,86--- .
169939805 LUCKKY MD MA MD5.391.763,68-831.505,916.223.269,59--- .
029149858 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑ ΛΑΖ2.972.723,2019.918,003.225.663,506.218.304,70--- .
102190674 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΝ2.495.894,83-3.718.246,166.214.140,99--- .
062313138 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ2.100,934.148.384,942.038.572,716.189.058,58--- .
046639913 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ2.051.737,17-4.135.425,216.187.162,38--- .
027335021 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ-4.148.384,942.037.704,466.186.089,40--- .
076635140 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΠΑΝ4.061.335,93-2.121.670,006.183.005,93--- .
068307733 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.928.484,38-3.441.363,825.369.848,20293.775,08517.132,02810.907,10 .
115565926 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ-2.592.443,013.587.941,126.180.384,13--- .
031398041 ΤΣΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ1.870.442,73-3.767.823,055.638.265,78170.881,25325.390,39496.271,64 .
127658360 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕ2.379.145,37-3.753.422,016.132.567,38--- .
014668350 ΣΥΡΙΓΟΣ ΘΕΟΛΟ ΝΙΚ725,622.036.255,714.094.851,776.131.833,10--- .
047243615 ΓΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ2.092.821,97-4.014.355,446.107.177,41--- .
115551111 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ13.440,643.929.538,052.142.382,946.085.361,63--- .
034579816 ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΘΥΜ ΑΘΑ5.454,152.533.245,903.536.721,246.075.421,29--- .
102949122 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ5.991,402.254.116,063.815.148,666.075.256,12--- .
046271512 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕ ΝΙΚ2.012.949,61-4.047.334,566.060.284,17--- .
123114297 HOSSAIN SALIM BEL4.308.465,23-1.746.853,696.055.318,92--- .
043640979 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.029.078,73-4.025.777,246.054.855,97--- .
042752562 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝ ΗΛΙ1.768.065,72-2.379.984,234.148.049,95735.920,421.169.883,191.905.803,61 .
137319401 MAYRIDOY ISKRA STO4.895.966,33-1.150.711,716.046.678,04--- .
067271562 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ17.686,372.021.810,424.004.500,856.043.997,64--- .
046761899 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΡ3.291.516,04-2.734.008,826.025.524,86--- .
103856702 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.302.753,08-3.718.763,056.021.516,13--- .
034448712 ΡΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ8.920,882.547.917,193.463.980,566.020.818,63--- .
061135381 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡ292,002.021.810,423.993.228,016.015.330,43--- .
102863209 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΙΤ-2.021.810,423.993.075,596.014.886,01--- .
047751019 MOHAMED ZAGHL AHM3.661,913.667.337,342.341.713,766.012.713,01--- .
034146297 ΔΡΥΓΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΛ2.535.859,11-3.474.465,406.010.324,51--- .
101182037 ΜΠΑΧΑ ΦΩΤΕΙ ΙΩΑ2.082.757,61-3.926.720,156.009.477,76--- .
024557496 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ2.392.499,56-3.606.640,295.999.139,85--- .
046731754 ΦΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ3.534,562.416.749,973.573.562,565.993.847,09--- .
067892342 ΚΟΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣ3.957.857,93500,002.030.527,025.988.884,95--- .
121381830 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ7.408,631.968.693,303.987.079,625.963.181,55--- .
053009733 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ4.755.359,28-1.205.634,945.960.994,22--- .
036009890 ΓΡΑΨΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ3.485.146,70-2.475.110,095.960.256,79--- .
046814535 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ15.778,831.978.140,503.958.607,125.952.526,45--- .
042789070 ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΚΑΤΙΝ ΙΩΑ1.973.184,52-3.974.742,695.947.927,21--- .
044805592 ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΛΕΩ3.991.451,851.597,761.945.797,785.938.847,39--- .
149700960 ΚΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕ4.349.141,65-1.573.753,075.922.894,72--- .
044941805 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ2.299.511,18-3.614.011,925.913.523,10--- .
046328059 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜ1.811.366,94227.238,903.864.698,985.903.304,82--- .
125765089 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΜΑΚ3.154.963,81-2.747.579,935.902.543,74--- .
046637551 ΠΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.904.285,0863.984,313.923.642,065.891.911,45--- .
046253856 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ1.952.938,41-3.937.897,755.890.836,16--- .
160012491 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ4.145.293,47-1.743.045,265.888.338,73--- .
059733030 ΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ2.570.527,53-3.316.548,965.887.076,49--- .
115188170 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ2.191.901,31-3.329.667,125.521.568,43160.582,15203.504,50364.086,65 .
044515171 ΖΟΥΜΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ-3.023.133,232.857.287,505.880.420,73--- .
053751522 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ4.271.969,78-1.604.380,855.876.350,63--- .
016231564 ΚΡΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.958.881,08-3.914.491,355.873.372,43--- .
040397841 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΚ ΚΩΝ129,621.985.732,643.882.105,795.867.968,05--- .
059452999 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΣΤΥ3.541.959,74-2.303.346,235.845.305,97--- .
041330590 ΔΕΣΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.955.846,21-3.885.865,415.841.711,62--- .
011660185 ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ108.898,201.847.408,403.877.320,985.833.627,58--- .
078359530 ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΟΛ3.452.875,10-2.375.729,525.828.604,62--- .
032401336 ΦΙΔΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ1.967.339,25-3.855.009,575.822.348,82--- .
032601936 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.961.141,4332.795,372.822.683,505.816.620,30--- .
059529633 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ-2.585.063,023.224.257,905.809.320,92--- .
067350276 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ4.935.610,34-854.177,695.789.788,03--- .
141336129 BALTARETU GEORG FLO4.596.174,88-1.173.651,835.769.826,71--- .
140342359 ΚΟΣΤΙΟΥΚΕΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛ ΒΛΑ-3.722.018,742.045.612,385.767.631,12--- .
045593109 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ1.904.100,30-3.850.160,435.754.260,73--- .
019730868 ΝΤΑΗΣ ΕΠΑΜΕ ΙΩΑ1.920.004,59-3.826.134,265.746.138,85--- .
103493474 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΚ ΔΗΜ1.979.183,38-3.761.185,075.740.368,45--- .
053102153 ΔΕΛΗΠΟΡΑΝΙΔΗΣΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ817.922,021.071.006,653.847.860,135.736.788,80--- .
024114060 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ1.914.322,13-3.817.542,145.731.864,27--- .
059850455 ΚΑΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ-4.582.730,611.147.057,475.729.788,08--- .
027162037 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ2.558.791,61-3.166.079,665.724.871,27--- .
029493669 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ1.902.511,97-3.818.762,915.721.274,88--- .
119656888 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ2.435.967,13-3.277.702,115.713.669,24--- .
067146032 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.399.627,71-3.306.236,085.705.863,79--- .
021407962 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ179.878,682.456.575,763.056.151,675.692.606,11--- .
054870902 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.977.802,76-3.266.614,125.244.416,88161.906,72283.788,81445.695,53 .
011551313 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ-3.617.397,162.044.179,665.661.576,82--- .
036548189 ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.533,642.492.306,223.161.640,755.656.480,61--- .
149455543 BURNARD GRAHA GOF4.297.250,44-1.348.508,305.645.758,74--- .
042788638 ΦΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ908.488,23-1.661.981,032.570.469,261.130.549,981.910.638,333.041.188,31 .
045409490 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ1.863.031,00-3.726.051,215.589.082,21--- .
033944193 ΓΡΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑ ΑΡΣ1.853.094,98-3.734.972,475.588.067,45--- .
043712899 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ1.845.244,49-3.706.154,785.551.399,27--- .
052106770 ΓΑΒΡΑΣ ΙΣΑΑΚ ΠΑΝ-3.894.461,981.641.455,625.535.917,60--- .
037744033 ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ11.830,292.301.610,083.216.316,205.529.756,57--- .
159668901 ΠΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ-4.442.115,561.049.892,165.492.007,72--- .
036135278 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ1.901.499,17-2.360.457,424.261.956,59565.838,43660.338,761.226.177,19 .
125099365 ΓΚΑΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ4.419.842,32-1.039.645,565.459.487,88--- .
070227168 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ2.308.301,36-3.147.341,335.455.642,69--- .
112839531 ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ212,901.860.488,613.592.710,675.453.412,18--- .
059012750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ1.978.487,87-3.463.591,365.442.079,23--- .
068516217 ΠΕΡΙΧΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤ3.237.566,67-2.201.497,015.439.063,68--- .
057286113 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ-2.712.165,052.719.070,665.431.235,71--- .
044204400 ΣΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ1.805.875,41-3.620.199,235.426.074,64--- .
021284712 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ2.102.434,01-3.316.709,785.419.143,79--- .
300409509 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ145,171.783.824,843.610.505,995.394.476,00--- .
120674744 ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝ ΙΩΣ3.330.881,95-2.057.819,345.388.701,29--- .
077385481 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΣΑΛΙΚ ΕΥΣ1.782.027,37-3.605.306,835.387.334,20--- .
045682192 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ1.777.792,89-3.603.093,135.380.886,02--- .
020998460 ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ1.564.208,87-3.129.091,654.693.300,52236.364,69428.736,68665.101,37 .
023390018 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ1.884.134,06-3.464.146,415.348.280,47--- .
046826626 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ1.767.757,00-3.579.355,885.347.112,88--- .
145108578 ΚΕΠΑΣΒΙΛΙ ΡΑΜΑΖ ΕΛΓ3.104.095,59743.622,891.491.245,875.338.964,35--- .
103527297 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΙΟΓΕ ΝΙΚ2.343.350,23-2.983.196,055.326.546,28--- .
037567779 ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΚΩΝ1.755.412,50-3.551.917,955.307.330,45--- .
010267039 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ2.305.839,96-2.998.481,345.304.321,30--- .
101235601 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΒΑΤΟΥ ΓΕΩ295,491.752.562,283.547.245,145.300.102,91--- .
127750637 YIN JIANB LIA5.920,353.765.218,441.523.717,075.294.855,86--- .
169269682 HUANG YINGJ SHA4.800,003.765.218,441.522.315,245.292.333,68--- .
137456794 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΕΜΜ3.126.998,72-2.165.279,065.292.277,78--- .
052558588 VAN CAM CUONG TRA2.165,103.765.218,441.520.923,415.288.306,95--- .
145647107 CHOMSKIS ROMAN ISA582,573.825.281,551.460.943,445.286.807,56--- .
126640950 LIN DAOGU YAN-3.765.218,441.519.642,125.284.860,56--- .
141069453 ZHENG ENAI MIN-3.765.218,441.519.642,125.284.860,56--- .
139633043 WANG XIUYU GUI-3.765.218,441.519.642,125.284.860,56--- .
172209790 LIN GUI LIA-3.765.218,441.519.642,125.284.860,56--- .
051228946 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.967.124,40-2.274.277,134.241.401,53413.596,56625.100,801.038.697,36 .
118923506 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ2.434.570,47-2.843.924,795.278.495,26--- .
028108203 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ1.422.348,28-2.834.793,304.257.141,58384.439,29606.931,60991.370,89 .
043858606 ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ1.868.338,63-1.627.095,253.495.433,88778.019,78973.721,441.751.741,22 .
048136936 ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ2.686.246,10497,642.557.662,925.244.406,66--- .
006734100 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ----2.000.603,263.223.308,545.223.911,80 .
046736320 ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ1.733.792,95-3.486.784,465.220.577,41--- .
031010167 ΜΑΝΤΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΩΥΣΗ ΛΑΖ1.735.136,47-3.484.241,615.219.378,08--- .
053722422 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΕΥΣ5.000,003.825.483,691.377.313,905.207.797,59--- .
045103881 ΣΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.721.756,59-3.467.356,315.189.112,90--- .
042977831 ΜΠΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚ1.279.717,66636.939,223.271.506,565.188.163,44--- .
062978867 ΝΙΤΣΙΟΣ ΠΑΡΑΔ ΧΡΙ18.993,692.772.602,852.387.325,125.178.921,66--- .
044541300 ΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖ ΧΡΗ1.714.238,83-3.454.291,915.168.530,74--- .
024073416 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ206.060,371.507.035,483.453.429,475.166.525,32--- .
034053702 ΠΕΡΑΜΑΤΖΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝ554.763,781.716.197,412.891.954,975.162.916,16--- .
018277863 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ-1.998.495,163.163.047,915.161.543,07--- .
021148959 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ581.807,12-4.566.625,835.148.432,95--- .
040925040 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤ ΠΕΤ1.713.493,93-3.419.622,905.133.116,83--- .
046027030 ΒΙΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΒΑΡ1.699.335,34-3.426.557,265.125.892,60--- .
102308299 ΛΙΝΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ3.687.458,55-1.437.584,685.125.043,23--- .
045238020 ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ ΑΛΕ1.682.200,73-3.404.761,595.086.962,32--- .
040781408 ΞΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ1.179,251.692.465,903.385.698,385.079.343,53--- .
125720190 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ-1.680.111,563.396.132,755.076.244,31--- .
172753794 ENACHE MARIA NIK3.882.991,25-1.184.989,695.067.980,94--- .
034677860 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ2.783.787,91-2.277.186,685.060.974,59--- .
058524707 ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΣΩΚΡΑ ΔΗΜ23.388,792.696.936,512.337.957,765.058.283,06--- .
043161041 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ1.695.081,15-3.362.921,195.058.002,34--- .
028997444 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥ3.317.387,18-1.720.434,015.037.821,19--- .
029605727 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ211.165,221.860.488,612.958.838,435.030.492,26--- .
044088875 ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ8.464,502.694.086,512.325.301,405.027.852,41--- .
026098953 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΒΡ1.807.917,42-3.214.239,745.022.157,16--- .
102571944 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΠΟ1.904.255,08-3.114.680,285.018.935,36--- .
500061612 KUSHNERVK VOLOD VLA-1.655.172,413.350.068,965.005.241,37--- .
046798057 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ1.668.005,09-3.336.024,285.004.029,37--- .
117553437 ΤΖΙΡΟΒΑ ΖΗΝΑΙ ΒΑΣ680,002.957.435,002.042.009,435.000.124,43--- .
011598940 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ ΒΑΣ ΙΩΑ1.261.399,28393.023,843.345.323,004.999.746,12--- .
075230973 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΑΛΕ1.264.125,251.722.832,412.012.133,834.999.091,49--- .
052571377 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩ2.150.612,72-2.826.406,754.977.019,47--- .
113030150 ΤΖΙΡΩΒΑ ΙΝΑΡΑ ΒΑΣ1.755,792.942.063,602.031.238,504.975.057,89--- .
026158456 ΣΙΩΖΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ-3.340.496,141.628.634,834.969.130,97--- .
145999101 IVANOV ZHELY IVA-2.133.997,162.831.519,334.965.516,49--- .
042108115 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡ ΝΙΚ156.398,481.595.206,473.212.126,654.963.731,60--- .
059482795 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝ ΗΛΙ3.437.189,01-1.523.905,024.961.094,03--- .
057575525 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤ ΑΛΕ1.652.911,52-3.306.599,604.959.511,12--- .
050908014 ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΤΑ85.287,483.110.727,511.756.062,364.952.077,35--- .
044500827 ΧΥΤΗΡΗΣ ΠΑΝΤΕ ΠΕΤ1.673.207,12-3.276.567,714.949.774,83--- .
059760714 ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΓΙΛΜΑ ΑΚΗ2.175.787,46-2.756.718,614.932.506,07--- .
031657450 ΣΤΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ783.340,981.368.619,892.757.817,814.909.778,68--- .
034914414 ΛΙΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟ ΠΕΤ2.377.470,86-2.144.293,644.521.764,50179.998,37200.436,81380.435,18 .
032776459 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΤ1.624.566,02-3.276.819,384.901.385,40--- .
045899461 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΓΕΩ1.737.972,25-3.160.254,034.898.226,28--- .
010930180 ΕΦΕΔΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡ ΙΟΡ1.623.967,38-3.271.154,434.895.121,81--- .
058706029 ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ3.232.968,62-1.660.452,194.893.420,81--- .
105580528 ΠΡΑΣΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛ ΙΑΚ27,372.730.050,222.158.133,084.888.210,67--- .
114726464 ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΔΗΜΗΤ ΣΙΜ2.958.021,95-1.526.758,874.484.780,82245.776,80151.622,40397.399,20 .
117277703 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ3.062.896,74-1.810.048,254.872.944,99--- .
038091076 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.083.552,84823.867,692.964.789,544.872.210,07--- .
054407099 ΤΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙ ΙΩΑ1.610.078,44-3.258.798,764.868.877,20--- .
041113489 ΖΩΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ2.034.332,42-2.831.289,354.865.621,77--- .
058750410 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ2.889.905,06-1.974.289,444.864.194,50--- .
073683106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ918,481.983.170,602.863.993,524.848.082,60--- .
019310874 ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ----1.811.321,532.996.385,614.807.707,14 .
059161510 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΑΡ631,353.525.347,311.279.137,294.805.115,95--- .
075193383 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡ ΕΥΣ36.325,092.760.940,142.007.207,384.804.472,61--- .
041604174 ΜΠΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.601.532,96-3.161.245,994.762.778,95--- .
047190710 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ1.654.771,30-3.091.414,924.746.186,22--- .
105731507 ΤΣΙΒΙΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕ53.040,463.120.030,451.567.886,814.740.957,72--- .
032371407 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ1.291.151,50256.753,523.184.545,994.732.451,01--- .
047241806 ΑΓΟΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ3.383.346,51-1.346.091,654.729.438,16--- .
124405258 ALAM MOHAM KHA3.259.094,06-1.049.773,754.308.867,81201.673,82218.494,07420.167,89 .
127929190 ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.386.231,23-1.340.882,054.727.113,28--- .
028110794 ΠΕΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ1.577.097,81-3.143.491,324.720.589,13--- .
028511092 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ1.562.282,07-3.153.129,694.715.411,76--- .
170814970 WANG YIBIN JIA3.475.310,09-1.232.000,394.707.310,48--- .
105088741 ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ2.044.905,72-2.652.333,684.697.239,40--- .
050046711 ΜΙΝΩΣ ΠΟΛΥΖ ΑΝΤ1.649.023,7018,402.277.644,843.926.686,94307.051,51453.862,17760.913,68 .
069045462 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΟΛ ΙΣΜ2.502.775,70-1.504.029,624.006.805,32311.928,36367.767,83679.696,19 .
107999058 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ1.872.844,76-2.809.355,434.682.200,19--- .
047524007 ΚΟΦΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΞΕΝ2.233.121,63-2.442.758,554.675.880,18--- .
003818952 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΠΥ1.321.842,707.322,093.346.491,914.675.656,70--- .
045922211 ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ2.021.585,54-2.652.614,584.674.200,12--- .
039912876 ΛΑΓΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΘΩΜ-1.545.700,293.118.603,804.664.304,09--- .
107842541 ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡ ΓΑΒ3.731.642,46-918.379,794.650.022,25--- .
049782330 ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ3.334.756,97-1.304.123,424.638.880,39--- .
059406320 ΤΣΟΥΛΦΑΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΓΕΩ-1.903.150,582.734.042,204.637.192,78--- .
078800955 ΔΗΜΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑ ΑΝΑ10.776,402.718.625,141.903.948,834.633.350,37--- .
045330217 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΔΑΜΟ ΘΕΟ1.533.899,43-3.095.663,834.629.563,26--- .
073098974 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟ ΓΡΗ60,733.448.023,131.176.736,594.624.820,45--- .
119124675 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΖΑΝΝΑ ΓΕΩ-2.737.471,931.877.128,554.614.600,48--- .
045750574 ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ22.205,513.004.637,561.587.373,514.614.216,58--- .
019823700 ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.768.138,06-2.840.294,754.608.432,81--- .
026064095 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ215,081.838.307,622.750.499,534.589.022,23--- .
126780367 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΖΙΝΑ ΓΕΩ1.959,972.687.974,301.871.029,304.560.963,57--- .
030991613 ΔΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑ ΑΘΑ2.102.596,52-2.453.301,584.555.898,10--- .
103381060 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΒΑΛΕΡ ΑΝΑ-2.686.474,301.868.711,524.555.185,82--- .
119140116 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΝΤΑΡΙ ΜΕΛ-2.686.474,301.868.711,524.555.185,82--- .
049759615 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙ ΑΛΕ13.049,391.959.096,312.579.842,774.551.988,47--- .
045238900 ΑΜΠΝΤΕΛ ΟΥΑΧΑΜΠ ΟΥΑΓΚ ΦΑΡ16.167,851.487.556,683.043.536,464.547.260,99--- .
041498361 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.848.621,02-2.694.550,004.543.171,02--- .
108010562 NIKOLLO MILTO MIH-1.502.289,023.040.632,994.542.922,01--- .
109827926 VERTENIKU ARTAN BES-1.502.289,023.040.632,994.542.922,01--- .
300747431 ΜΠΟΖΙΔΗΣ ΣΠΑΡΤ ΝΙΚ-2.686.474,301.849.100,274.535.574,57--- .
042326167 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ2.133.732,51-2.392.678,164.526.410,67--- .
031941435 ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ1.853.081,44-2.670.767,714.523.849,15--- .
022412945 ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ1.507.080,07-3.013.364,284.520.444,35--- .
040348072 ΒΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ477,381.569.562,382.943.303,724.513.343,48--- .
022427497 ΦΟΥΣΚΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΠΟ2.134.015,01-2.371.465,034.505.480,04--- .
024435710 ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ1.501.201,04-3.001.783,634.502.984,67--- .
046130395 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ1.688.128,05-2.802.644,574.490.772,62--- .
079808754 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΜΠ1.158.416,70328.761,133.001.041,234.488.219,06--- .
049761912 ΖΙΑΓΓΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ3.328.156,04-1.155.521,694.483.677,73--- .
033328140 ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.731.625,10-2.294.159,914.025.785,01195.622,79255.237,67450.860,46 .
024059876 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΣ1.185.780,23-2.091.806,843.277.587,07476.988,81716.288,161.193.276,97 .
116900282 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΤ-1.511.950,172.957.749,144.469.699,31--- .
144449800 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ2.797.006,53-1.670.960,384.467.966,91--- .
044236249 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡ ΜΙΧ1.648.190,53-2.815.510,534.463.701,06--- .
145215415 BITA ANDON LAZ3.414.542,292.577,241.045.881,874.463.001,40--- .
171037405 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑ ΦΩΤ3.151.034,22-1.308.285,244.459.319,46--- .
044785146 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ1.478.104,92-2.978.362,594.456.467,51--- .
079862617 ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ96,222.048.726,522.405.361,764.454.184,50--- .
032923685 ΣΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ8.521,401.860.488,612.580.750,854.449.760,86--- .
033581758 ΚΟΝΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΠΟ1.986.560,24-712.543,912.699.104,15758.398,13984.236,091.742.634,22 .
038280926 ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΑ-1.847.068,602.593.284,314.440.352,91--- .
025488890 ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΠΗ196.874,96-319.981,28516.856,241.509.663,062.406.943,753.916.606,81 .
052077258 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛ ΖΗΣ2.788.987,49-1.642.101,174.431.088,66--- .
044448770 ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΛ2.234.887,25-2.194.383,304.429.270,55--- .
045634028 ΚΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ730.387,34855.841,352.832.285,134.418.513,82--- .
024501556 ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ301.643,792.610.040,541.495.770,614.407.454,94--- .
040878279 ΔΟΜΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥ1.855.743,43-2.545.251,794.400.995,22--- .
010738512 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙ1.456.949,84-2.940.947,344.397.897,18--- .
040594848 ΚΟΛΥΡΟΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝ ΝΙΚ1.702.333,03-2.689.438,054.391.771,08--- .
039259742 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΩΤ1.683.171,60-2.700.324,404.383.496,00--- .
077022854 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ-1.658.210,782.716.621,154.374.831,93--- .
023646182 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ2.174.808,60-2.197.851,064.372.659,66--- .
045244272 ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ1.469.979,00-2.898.135,074.368.114,07--- .
028190648 ΜΠΑΛΕΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ2.482,162.542.605,811.816.537,914.361.625,88--- .
045662389 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕ ΜΙΧ2.045.535,81-2.306.546,824.352.082,63--- .
121282783 NADDY WILLI WIL55.993,422.258.855,952.034.540,054.349.389,42--- .
061590390 ΚΑΙΠΗ ΣΟΥΛΤ ΜΙΧ1.966.050,98-2.377.948,624.343.999,60--- .
075569330 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΥ2.567.826,26-1.327.438,263.895.264,52192.086,73240.712,07432.798,80 .
046761710 ΜΟΥΖΑΦΙΑΡΟΒΑ ΙΟΥΛΙ ΚΟΥ1.800.644,56-2.520.162,334.320.806,89--- .
140341596 ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΝΙ ΑΝΑ18.401,072.539.597,441.762.094,064.320.092,57--- .
043915410 ΚΙΟΡΠΕΣ ΝΙΚΟΛ ΙΟΡ1.420.267,43-2.873.980,084.294.247,51--- .
020505251 ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜ ΑΛΕ1.511.602,78-1.578.376,893.089.979,67522.901,77675.951,491.198.853,26 .
031403713 ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ1.809.602,36-2.476.113,264.285.715,62--- .
031428074 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ230.385,791.253.418,852.795.752,354.279.556,99--- .
134880839 ΦΙΛΙΠΠΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗ46.971,202.715.791,861.514.764,734.277.527,79--- .
144040926 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ-1.417.039,302.860.024,614.277.063,91--- .
136426282 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ-1.417.039,302.860.024,614.277.063,91--- .
118468751 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ-1.416.998,132.859.942,274.276.940,40--- .
047702500 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ578.003,69-406.515,96984.519,651.860.989,871.430.694,343.291.684,21 .
126060930 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑ ΜΙΧ1.632.146,19-2.643.275,634.275.421,82--- .
021072936 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ901.477,93-860.991,041.762.468,971.022.635,451.489.605,142.512.240,59 .
016526380 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛ ΙΩΑ1.414.173,08-2.840.930,214.255.103,29--- .
045310894 ΚΑΣΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.404.733,94-2.811.555,314.216.289,25--- .
132340409 ΔΡΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ3.011.182,52-1.194.709,994.205.892,51--- .
115853518 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡ ΑΘΑ2.159.475,82-2.038.313,614.197.789,43--- .
054385320 ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ2.985.770,56-1.207.326,414.193.096,97--- .
073702033 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕ300,001.447.158,882.728.852,394.176.311,27--- .
116489044 RIASAT MUHAM DAD2.793.716,75-1.380.801,464.174.518,21--- .
105832865 AHMED TABIR SUL2.816.781,32-1.343.892,814.160.674,13--- .
075889571 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΑ1.649.397,57-2.499.556,504.148.954,07--- .
046674128 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ2.945.079,99-1.201.423,704.146.503,69--- .
031141954 ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡ1.455.345,83-2.680.620,154.135.965,98--- .
020790600 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.090.821,77-2.182.616,313.273.438,08317.842,65542.120,33859.962,98 .
026946565 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ1.389.499,80-2.743.103,954.132.603,75--- .
039094586 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΝ2.242.409,84-1.884.426,984.126.836,82--- .
103191202 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΕΛΠΙΣ ΣΠΥ2.758.979,21-1.362.659,394.121.638,60--- .
021125227 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣ599.592,93426.592,473.092.661,034.118.846,43--- .
029316677 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΓΝ ΣΤΑ1.362.278,68-2.747.237,034.109.515,71--- .
133292720 ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ1.767.678,37-2.329.314,044.096.992,41--- .
116854285 ΖΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.504.769,77-2.582.758,804.087.528,57--- .
102141864 ΓΡΙΒΑ ΚΑΣΣΙ ΜΙΧ1.964.774,93-2.113.357,334.078.132,26--- .
119917510 ΓΙΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΝ1.682.763,13-2.371.027,684.053.790,81--- .
068154214 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΛΕ1.663.552,26-2.387.998,804.051.551,06--- .
050759410 ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ18.058,711.950.389,992.074.379,854.042.828,55--- .
034430026 ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.009.087,88-3.027.468,584.036.556,46--- .
032875068 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ1.473.635,59-2.055.377,183.529.012,77213.501,47293.937,73507.439,20 .
015859685 ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΛΑΖ912.288,90877.766,862.245.198,264.035.254,02--- .
050743055 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΡΜ721,001.333.172,002.695.686,254.029.579,25--- .
037746211 ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΑ-1.950.906,822.066.656,254.017.563,07--- .
044933958 ΘΥΜΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΟ ΕΜΜ1.340.313,34-2.675.277,644.015.590,98--- .
045898126 ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ2.777.834,22-1.237.205,214.015.039,43--- .
046063784 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ406.747,302.236.930,681.370.891,484.014.569,46--- .
044973526 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΑΝΤ3.368.364,67-644.009,424.012.374,09--- .
152483196 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟ ΙΩΑ2.925,002.610.040,541.398.244,964.011.210,50--- .
028626160 ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ2.138.990,77-827.204,782.966.195,55486.298,21553.132,961.039.431,17 .
053874522 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ1.483.260,86-791.371,842.274.632,70868.924,31857.916,561.726.840,87 .
035960778 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΦΩΤ294.084,311.030.064,602.675.142,463.999.291,37--- .
037486200 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ554.632,59920.114,152.514.586,813.989.333,55--- .
105713016 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΚΕΛΑ ΜΑΡ-2.959.527,231.009.944,933.969.472,16--- .
045182818 ΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΓΕΩ223.524,421.249.019,932.483.429,103.955.973,45--- .
042250642 ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.317.111,57-2.632.076,303.949.187,87--- .
020650509 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.357.239,46-2.590.742,843.947.982,30--- .
046597769 ΓΟΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓ ΑΝΑ1.339.738,87-2.592.327,673.932.066,54--- .
126516925 ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΔ3.128.945,94-793.600,013.922.545,95--- .
108344248 NERANXI ODHIS QIR-2.783.146,541.136.720,633.919.867,17--- .
019145981 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΑΒ1.203.364,85-2.242.448,043.445.812,89166.493,40300.786,49467.279,89 .
026504308 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ-2.783.253,671.116.436,483.899.690,15--- .
500066564 BAKHARIEV SERGI BOR-1.290.526,212.604.281,913.894.808,12--- .
130323480 ΓΚΑΣΙΜΠΑΓΙΑΖΟΒ ΜΙΚΗΣ ΝΙΚ32.476,242.540.479,501.321.239,533.894.195,27--- .
012386699 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ2.137.229,97-1.735.293,133.872.523,10--- .
045777107 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.281.314,73-2.590.119,563.871.434,29--- .
031138661 ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ849.879,20-1.607.996,602.457.875,80513.497,45899.143,871.412.641,32 .
044283355 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ1.302.850,13-2.557.413,493.860.263,62--- .
169532360 ORUKU ERHAN BEK3.255.600,00-600.983,763.856.583,76--- .
130722430 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣ ΑΝΑ1.769.570,65-2.086.466,093.856.036,74--- .
032633006 ΦΟΥΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙ ΠΑΝ370.521,58-507.181,81877.703,391.199.012,031.775.492,952.974.504,98 .
024655601 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ----1.414.123,922.434.997,143.849.121,06 .
047631998 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΚΩΝ1.459.180,02-2.389.207,623.848.387,64--- .
123300635 HOSSEN MD KA ABD2.791.477,3483.629,68968.841,763.843.948,78--- .
072367308 ORROS PANAY ΒΑΣ60.044,241.526.336,112.256.938,053.843.318,40--- .
007468336 ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ1.583.264,51-2.252.992,613.836.257,12--- .
111845343 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝ698.625,27-416.662,171.115.287,441.405.925,751.308.090,962.714.016,71 .
034086801 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ977,462.356.823,491.467.599,573.825.400,52--- .
059072120 ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ-2.356.823,491.467.358,303.824.181,79--- .
073219360 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΝ7.361,852.356.823,491.455.554,763.819.740,10--- .
046282667 ΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΗΔ1.501.748,01-2.310.107,003.811.855,01--- .
038748681 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ-1.259.150,262.548.520,173.807.670,43--- .
146244525 ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ-2.356.823,491.450.153,503.806.976,99--- .
046266089 ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ1.263.068,56-2.538.881,633.801.950,19--- .
065669413 MIAH NANNU NOW2.539.454,06-864.059,243.403.513,30330.950,0945.508,95376.459,04 .
047009581 ΓΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ1.595.302,79-2.183.537,973.778.840,76--- .
045682966 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.322.200,19-2.448.895,903.771.096,09--- .
046349682 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.029.055,16-1.730.544,033.759.599,19--- .
016479730 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ1.904.085,18-1.852.982,323.757.067,50--- .
042329840 ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ304.320,47844.005,832.602.494,913.750.821,21--- .
061034176 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ3.025.405,07-712.962,593.738.367,66--- .
059070623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΤΡΙ1.234.877,08-2.497.157,713.732.034,79--- .
141634380 ΒΑΛΙΤΟΒ ΑΛΕΞΑ ΓΚΑ2.721.008,88-1.007.597,823.728.606,70--- .
027348077 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ6.163,111.328.393,362.390.978,323.725.534,79--- .
046012981 ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ1.227.607,39-2.484.597,313.712.204,70--- .
071430144 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ2.007.351,11-1.689.332,893.696.684,00--- .
045408953 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΣ1.228.600,55-2.462.340,593.690.941,14--- .
068810399 ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΡΗ2.777.140,43-912.999,933.690.140,36--- .
057508802 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ9.290,161.567.623,752.109.163,023.686.076,93--- .
026521502 ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ14.289,592.685.653,01975.067,823.675.010,42--- .
166852872 RADEV TEODO MAR2.550.813,694.400,001.113.644,823.668.858,51--- .
023394091 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.218.492,66-2.447.926,303.666.418,96--- .
028368688 ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ ΦΑΝΟΥ ΕΥΑ589.129,45-717.216,621.306.346,071.031.706,441.320.072,052.351.778,49 .
039983341 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ8.569,191.201.153,772.444.211,863.653.934,82--- .
027981252 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟ1.340.664,53-2.312.880,123.653.544,65--- .
136022656 ΤΑΞΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ2.260.634,70-1.392.345,823.652.980,52--- .
059388611 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΛΕ420,472.685.653,01966.368,443.652.441,92--- .
056685568 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ915,061.304.848,862.342.320,713.648.084,63--- .
032574548 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ1.635.612,95-2.009.790,653.645.403,60--- .
075407666 ΜΠΟΚΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ380,043.273.584,64369.758,103.643.722,78--- .
055072164 ΒΟΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.851.489,74-1.791.686,203.643.175,94--- .
047775435 ΚΟΥΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜ ΓΕΩ910.692,25-2.731.397,923.642.090,17--- .
015392050 ΙΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ1.752.127,15-1.378.566,063.130.693,21209.203,39301.861,27511.064,66 .
043495514 ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΟΡ1.284.804,22-2.347.503,983.632.308,20--- .
032745993 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ387,851.221.729,102.405.526,443.627.643,39--- .
108222884 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ1.205.420,20-2.410.840,403.616.260,60--- .
037452571 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ1.725.381,31-1.881.682,223.607.063,53--- .
057433953 ΦΛΑΜΜΙΝΙ ΦΑΜΠΡ ΑΝΤ1.719.679,16-1.885.341,103.605.020,26--- .
043539748 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.193.019,41-2.390.306,573.583.325,98--- .
002971198 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ412.754,19122,93741.502,691.154.379,81846.181,911.581.616,952.427.798,86 .
040613879 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ1.192.331,84-2.385.458,583.577.790,42--- .
125922604 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ100,003.148.102,76424.382,763.572.585,52--- .
018700516 ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ970.379,77-638.573,541.608.953,311.142.355,20820.417,851.962.773,05 .
024950177 ΚΑΙΡΑΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΘ424.566,91864.958,292.276.875,993.566.401,19--- .
045536637 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ109.112,491.071.006,652.386.130,023.566.249,16--- .
116271516 ΛΟΥΤΑΣ ΒΛΑΣΙ ΝΙΚ1.251.027,91-1.938.999,253.190.027,16162.755,15208.870,06371.625,21 .
122145657 FRROKU ANTON DUE1.200,002.306.646,481.252.159,213.560.005,69--- .
009328114 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ475.129,20-708.501,531.183.630,73950.905,961.424.244,442.375.150,40 .
050426117 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ-1.640.173,881.915.015,973.555.189,85--- .
052793226 ΖΛΑΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ1.190.438,04-2.364.159,253.554.597,29--- .
042981149 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ1.344.374,91-2.202.076,333.546.451,24--- .
046609797 ΚΑΛΕΑ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.642.316,85-1.899.272,453.541.589,30--- .
036920139 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ1.191.028,61-2.345.145,823.536.174,43--- .
034803136 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ1.518.549,14-2.015.671,753.534.220,89--- .
043691261 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ2.089.367,27-1.437.150,293.526.517,56--- .
035085680 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ1.178.067,45-2.346.165,823.524.233,27--- .
021895117 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ2.016.311,05-1.504.587,183.520.898,23--- .
046467270 ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.452.841,35-2.067.525,203.520.366,55--- .
014778598 ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.875.254,66-1.190.320,903.065.575,56209.559,57236.996,89446.556,46 .
002737287 ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡ ΣΥΜ-1.755.500,721.750.539,363.506.040,08--- .
062477827 ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΡΗ607,471.328.393,362.175.747,833.504.748,66--- .
043352539 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.145.919,49685.434,151.672.384,053.503.737,69--- .
172205581 DASHEV EVGEN IVA-2.974.823,93526.423,573.501.247,50--- .
044308907 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ37.036,521.457.938,671.998.173,603.493.148,79--- .
142141975 BIELAK ELZBI AND2.448.156,18-1.041.317,503.489.473,68--- .
041655555 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΑΓΗ1.298.966,35-2.187.368,623.486.334,97--- .
044090698 ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΓΕΝ ΧΑΡ1.042.510,71-1.264.962,162.307.472,87505.303,42670.242,271.175.545,69 .
077856652 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΑΒ-1.508.331,061.961.076,903.469.407,96--- .
044664625 ΣΑΜΠΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.189.246,26-2.278.043,863.467.290,12--- .
172205593 IVANOV LYUBO NIK-2.764.394,80700.972,503.465.367,30--- .
119374399 SHAK SIDDE AMI2.244.248,2920.490,271.189.818,333.454.556,89--- .
054245727 ΣΓΟΥΡΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.775.275,39-670.308,473.445.583,86--- .
030041380 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝ ΧΑΡ1.148.111,29-2.297.246,813.445.358,10--- .
020214202 ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ7.012,301.140.188,042.297.477,143.444.677,48--- .
023822434 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.435.022,32-2.000.578,903.435.601,22--- .
169210788 SIMION SOFIA IOA2.760.587,26-672.331,743.432.919,00--- .
014542647 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ85.869,021.048.867,562.296.356,303.431.092,88--- .
055331338 ΚΟΥΜΠΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΡΕΒ406,522.695.895,39734.262,113.430.564,02--- .
063007089 ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝ ΚΩΝ-2.695.895,39733.822,733.429.718,12--- .
036653567 ΣΙΩΜΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΘΑ1.038.836,66-2.389.558,623.428.395,28--- .
065131023 ΣΗΝΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ1.871.407,72-1.555.083,773.426.491,49--- .
020615728 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ1.124.100,8012.154,412.289.640,383.425.895,59--- .
116519169 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΙΚ2.481.096,38-939.442,223.420.538,60--- .
135924494 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ2.384.499,33-1.035.908,313.420.407,64--- .
010803732 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ-1.132.586,862.283.440,863.416.027,72--- .
062057490 ΓΚΙΟΥΖΑΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙ ΘΕΟ-2.695.895,39714.142,703.410.038,09--- .
004725075 ΤΑΜΠΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ1.135.693,09-2.271.585,563.407.278,65--- .
160497011 TUDORACHE MARIA DOR2.298.270,47-1.108.387,453.406.657,92--- .
034033832 ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ7.680,101.275.022,412.116.412,513.399.115,02--- .
053374828 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ1.523.198,06-1.866.562,713.389.760,77--- .
062293264 ΚΕΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΙΩΑ1.081.098,0237.817,972.263.322,483.382.238,47--- .
050589207 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΗΛΙ1.081.219,6937.817,972.261.289,203.380.326,86--- .
031654700 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑ ΜΑΡ1.987.786,95-1.390.961,083.378.748,03--- .
078166233 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΛΑ252,041.578.984,241.796.168,003.375.404,28--- .
021433795 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ1.100.280,1925.485,712.249.107,753.374.873,65--- .
046948838 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.123.355,62-2.246.745,313.370.100,93--- .
034808918 ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΡΙ9.345,541.449.275,161.910.806,693.369.427,39--- .
062969902 MD ALI HOSSA ABU2.036.476,09-845.562,292.882.038,38467.269,7817.778,04485.047,82 .
020724195 ΝΤΑΓΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡ ΜΙΧ2.029.174,79-1.337.337,643.366.512,43--- .
046115171 ΛΑΦΙΩΤΟΥ ΘΩΜΑΙ ΚΩΝ1.121.630,44-2.242.975,763.364.606,20--- .
134873338 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑ ΜΙΧ-1.566.509,251.792.086,593.358.595,84--- .
102718381 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ1.786.563,62820.755,28744.683,203.352.002,10--- .
041387046 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ-2.723.913,64624.950,383.348.864,02--- .
032981584 ΣΑΞΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.201.009,68-1.147.099,623.348.109,30--- .
045530701 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ993.512,85-1.875.147,322.868.660,17179.270,90294.896,11474.167,01 .
038434587 ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ893.293,06-557.889,361.451.182,42858.948,811.031.582,271.890.531,08 .
034146261 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΛ1.470.844,06-1.869.812,263.340.656,32--- .
051459693 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΓΕΡ2.602.304,22-737.829,443.340.133,66--- .
028625636 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟ ΧΑΡ1.167.121,49-988.562,772.155.684,26650.253,65533.317,441.183.571,09 .
046772459 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ1.105.818,4010.193,332.219.439,883.335.451,61--- .
052548190 ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-1.723.411,351.608.292,873.331.704,22--- .
043356065 ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ1.112.616,36-2.218.749,373.331.365,73--- .
015452234 ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.615.845,83-1.714.871,323.330.717,15--- .
027258220 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.430.493,69-1.888.156,543.318.650,23--- .
017665500 ΜΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.103.445,69-2.204.830,313.308.276,00--- .
023510740 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ5.890,951.402.965,561.898.112,053.306.968,56--- .
113079627 ΖΙΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ2.289.140,15-1.013.155,323.302.295,47--- .
023252943 ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ1.093.666,81-2.202.716,553.296.383,36--- .
056978353 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ1.433.737,53-1.860.943,223.294.680,75--- .
116735327 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ2.640.652,70-651.135,933.291.788,63--- .
013953371 ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΝΑ26.846,321.325.582,031.925.435,333.277.863,68--- .
015370498 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠ ΕΥΣ175.183,83-64.783,17239.967,001.198.959,651.836.632,183.035.591,83 .
117236167 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΙ102.245,261.061.209,622.110.935,843.274.390,72--- .
122564391 KARYS LUDWI LOY2.069.895,67-1.183.111,343.253.007,01--- .
156912785 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.773.531,30-475.051,093.248.582,39--- .
045065362 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ1.101.767,36-1.202.489,942.304.257,30488.658,91455.518,05944.176,96 .
018794725 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ653,181.071.006,652.167.918,873.239.578,70--- .
032760161 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΙΟΡ1.292.924,88-1.946.366,823.239.291,70--- .
028587455 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΥΛ ΑΝΔ-1.071.006,652.167.717,513.238.724,16--- .
046744842 ΑΛΑΤΖΑ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ1.296.457,37-1.940.635,533.237.092,90--- .
014885748 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.016.868,36-1.729.489,122.746.357,48202.993,02284.784,83487.777,85 .
053279689 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓ-1.297.804,341.936.142,143.233.946,48--- .
077110854 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΘΑ1.077.370,79-2.154.723,683.232.094,47--- .
010856473 ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ920.358,2441.707,882.268.979,273.231.045,39--- .
058791139 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡ ΤΙΜ118.402,041.058.726,912.036.430,143.213.559,09--- .
114350837 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤ48.119,271.231.637,171.933.001,313.212.757,75--- .
010090346 ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.068.291,66-2.132.849,973.201.141,63--- .
019722174 ΝΤΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡ ΠΑΝ197.289,55-391.370,17588.659,72993.282,691.616.035,522.609.318,21 .
121611012 ΤΣΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ254,561.082.857,492.109.329,303.192.441,35--- .
121424765 ΚΙΝΟΣΙΔΗΣ ΤΑΡΙΕ ΗΛΙ2.319.952,74-865.844,143.185.796,88--- .
038274840 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.636.686,06-1.545.142,003.181.828,06--- .
037306346 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.393.494,80-1.784.412,193.177.906,99--- .
010108090 ΚΟΣΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ933.791,98-822.441,271.756.233,25699.675,49718.239,391.417.914,88 .
056602743 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-1.047.542,842.120.226,713.167.769,55--- .
020657178 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΛΕ310.806,12-214.198,07525.004,191.190.828,961.450.374,492.641.203,45 .
039974701 ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.818.995,51-1.347.058,233.166.053,74--- .
113485039 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑ ΚΩΝ208.195,171.886.560,811.064.442,323.159.198,30--- .
063513202 ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ798.670,90-2.346.392,173.145.063,07--- .
115557545 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ-2.752.283,92371.007,583.123.291,50--- .
028111951 ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ1.018.737,61-2.102.567,953.121.305,56--- .
028512680 ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.038.697,58-2.078.487,343.117.184,92--- .
113224687 ΖΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ2.234.599,25-875.202,313.109.801,56--- .
065372408 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ1.512,311.069.983,242.038.087,943.109.583,49--- .
044914760 ΒΙΓΛΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΣ2.068.157,32-1.037.650,653.105.807,97--- .
067633031 LOKA EDMIR ABA2.168.458,68-932.763,253.101.221,93--- .
158267972 GIUSEPPE ANTON MAR-1.337.525,491.757.242,763.094.768,25--- .
014965146 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ1.363.834,69-1.727.935,793.091.770,48--- .
047180544 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ1.373.704,60-1.106.883,922.480.588,52309.386,80301.071,91610.458,71 .
024298851 ΖΟΛΩΤΑΣ ΚΥΡΙΑ ΣΤΕ1.706.873,77-1.379.215,513.086.089,28--- .
117711512 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ46.935,952.588.597,12446.758,963.082.292,03--- .
105348414 SHUGRO MARKO ILI70.378,611.533.856,301.477.431,293.081.666,20--- .
121013177 ΤΣΙΡΟΒ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙ2.725,791.497.919,991.578.757,393.079.403,17--- .
106448226 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ12.811,431.938.687,761.125.790,863.077.290,05--- .
176517600 GAVAZOV NESHO TOD2.566.502,19-508.852,123.075.354,31--- .
037616188 ΣΧΙΖΑΣ ΑΛΕΞΙ ΣΤΑ1.267.002,44-1.807.226,443.074.228,88--- .
133173858 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΝ-1.231.637,171.840.065,933.071.703,10--- .
029102270 ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ-1.271.311,291.793.367,323.064.678,61--- .
052066035 ΧΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ285.400,59728.494,462.045.789,593.059.684,64--- .
075417912 ΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΙΩΑ3.920,051.061.209,621.981.720,003.046.849,67--- .
015087110 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ1.253.541,78-1.787.165,703.040.707,48--- .
021122201 ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ326.153,85916.748,481.796.463,313.039.365,64--- .
007116527 ΜΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟ ΠΑΝ1.007.954,61-2.029.889,123.037.843,73--- .
028990559 ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ1.114.033,64-535.083,601.649.117,24839.613,10548.448,011.388.061,11 .
016392488 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ905,691.006.148,162.029.609,023.036.662,87--- .
102135347 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ5.640,492.588.597,12441.819,733.036.057,34--- .
061727571 ΒΡΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.400,772.588.597,12440.384,883.030.382,77--- .
125779580 ΜΠΕΖΑΝΙΔΗΣ ΒΑΔΙΜ ΙΩΑ500,002.588.597,12440.243,983.029.341,10--- .
113780145 ΠΟΠΩΒ ΣΕΡΓΙ ΑΛΕ125,132.588.597,12440.087,973.028.810,22--- .
069768793 THEN MICHA HAN779.364,52-686.649,981.466.014,50735.741,47821.033,581.556.775,05 .
027004637 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΦΙ ΘΕΜ1.183.337,05-1.831.263,333.014.600,38--- .
073879490 ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΩΤ-1.669.873,171.344.414,883.014.288,05--- .
017826490 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΚΟ ΠΑΝ53.691,02940.764,982.012.510,203.006.966,20--- .
032133602 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ824.791,41-975.180,861.799.972,27612.458,59593.723,741.206.182,33 .
032944644 ΒΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΜΙΧ4.949,721.263.339,331.737.455,533.005.744,58--- .
020668795 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ-1.303.802,181.699.557,773.003.359,95--- .
077322088 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΒΑΡΒΑ ΙΑΣ1.417.582,51-444.329,351.861.911,86572.053,01565.387,451.137.440,46 .
047208270 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΠΕΡΙΣ ΔΗΜ1.337.511,60-1.658.796,622.996.308,22--- .
026691969 ΣΑΦΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ907.039,99-1.725.563,272.632.603,26167.887,18195.036,58362.923,76 .
024007056 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ645.530,91137.757,382.211.972,292.995.260,58--- .
047915159 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝ ΣΤΕ1.391.696,2061.051,511.536.000,292.988.748,00--- .
070835580 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ21.440,551.599.019,771.366.506,822.986.967,14--- .
047543857 ΓΚΟΒΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΕΥΑ1.009.308,27-1.969.418,152.978.726,42--- .
021835876 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ966.216,9327.127,121.982.411,102.975.755,15--- .
022436629 ΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ1.245.720,13-1.726.147,222.971.867,35--- .
018406849 ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.200.015,42-1.769.325,762.969.341,18--- .
113029300 ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΡΙ57.954,832.094.315,28814.297,892.966.568,00--- .
027460852 ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ1.333.785,28-1.619.164,762.952.950,04--- .
044070988 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.613.429,60-1.335.406,062.948.835,66--- .
032490353 ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΥΓ996.281,21-1.944.149,672.940.430,88--- .
045836505 ΤΣΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ93.675,671.196.374,951.646.773,862.936.824,48--- .
066586783 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ1.268.162,59-1.137.248,102.405.410,69286.260,77241.989,71528.250,48 .
029013433 ΔΙΔΙΛΗΣ ΠΡΟΚΟ ΘΩΜ1.045.970,58-1.883.792,062.929.762,64--- .
031971845 ΜΑΝΩΛΗ ΑΙΜΙΛ ΔΗΜ1.352.734,24-1.224.794,342.577.528,58157.834,47194.003,88351.838,35 .
042622940 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ1.080.179,30-1.847.688,962.927.868,26--- .
055615661 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΓΕ ΠΡΟ1.107.991,05-1.203.278,152.311.269,20270.314,24327.447,14597.761,38 .
030109587 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ264.839,00883.497,531.757.528,492.905.865,02--- .
069174745 ΡΟΚΟΣ ΜΙΧΑΗ ΣΠΥ-1.016.456,801.881.613,112.898.069,91--- .
024458236 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ1.287.795,81-1.608.853,872.896.649,68--- .
009872410 ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ-1.205.523,321.691.053,442.896.576,76--- .
054177204 ΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ1.484.291,40-1.060.698,772.544.990,17154.356,16194.832,00349.188,16 .
127075977 ΠΑΡΑΛΗ ΙΟΡΔΑ ΓΕΩ2.028.846,02100.002,89757.930,162.886.779,07--- .
025567254 ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ1.335.763,52-1.549.402,032.885.165,55--- .
047666372 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ1.249.202,29-1.631.764,842.880.967,13--- .
015533384 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ1.142.566,28-1.734.832,112.877.398,39--- .
040284637 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ1.230.902,31-1.643.085,142.873.987,45--- .
042839772 ΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.116.193,55-1.345.682,692.461.876,24199.473,19212.195,50411.668,69 .
129968357 ΑΝΑΓΝΟΥ ΚΑΛΛΙ ΑΝΔ938.217,18-1.303.200,752.241.417,93285.327,48343.305,56628.633,04 .
039364394 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.537.858,452.146,13852.253,352.392.257,93210.690,69263.453,29474.143,98 .
047011644 ΓΚΑΤΖΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.278.375,61-1.190.237,822.468.613,43193.150,33203.738,30396.888,63 .
102532120 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΥ92.926,451.456.351,051.308.160,672.857.438,17--- .
005078965 ΤΖΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ298.025,29799.069,771.754.088,742.851.183,80--- .
029203401 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ949.947,10-1.893.891,012.843.838,11--- .
051532538 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ290.240,72656.892,391.894.485,682.841.618,79--- .
045339605 ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.587.494,75-1.248.023,002.835.517,75--- .
122644317 CROITORU TAMAR ALE1.644.996,99-1.188.403,562.833.400,55--- .
128222875 ΜΑΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓ ΠΑΣ1.087.471,36-1.743.993,822.831.465,18--- .
045720570 ΜΑΓΓΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ943.406,06-1.884.039,342.827.445,40--- .
043405550 ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΕΥΣ905.490,86-354.623,831.260.114,691.026.000,04535.576,951.561.576,99 .
025328490 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΓΓ-2.470.267,77347.813,712.818.081,48--- .
050653793 ΖΗΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΛΟΥ-932.717,161.882.196,582.814.913,74--- .
052242662 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΤΕ-932.717,161.882.196,582.814.913,74--- .
112975252 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ-1.290.526,211.520.239,882.810.766,09--- .
039555266 ΣΑΛΩΦ ΒΙΚΤΩ ΝΙΚ936.353,84-1.872.878,142.809.231,98--- .
045557320 ΒΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ933.802,89-1.871.700,642.805.503,53--- .
012380321 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ901.229,8248.668,201.851.571,172.801.469,19--- .
016591846 ΧΑΤΖΗΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ932.828,56-1.863.209,092.796.037,65--- .
072718125 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ1.102.785,71-1.690.414,422.793.200,13--- .
014771388 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΠΑ698.330,10-2.094.804,352.793.134,45--- .
030760104 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ1.386.045,27-758.159,512.144.204,78318.581,63328.165,56646.747,19 .
038561933 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ----2.037.656,71749.072,832.786.729,54 .
011503604 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.100.790,9344.734,091.640.711,302.786.236,32--- .
034779906 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.349.703,16-1.433.064,952.782.768,11--- .
026655473 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ1.032,58920.114,151.858.529,722.779.676,45--- .
051209366 ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ1.407.036,22-594.319,002.001.355,22336.469,59440.485,50776.955,09 .
071312730 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΣΤΥ44.880,38898.771,961.834.638,082.778.290,42--- .
148354710 ΜΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΣΤΕ1.989.952,2113.944,81772.659,672.776.556,69--- .
063422120 ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ693.379,81-2.080.160,552.773.540,36--- .
114011121 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ1.808.836,68-964.391,022.773.227,70--- .
063771774 ΒΑΡΡΙΑΛΕ ΛΟΥΤΣ ΠΑΥ922.244,59-1.844.438,402.766.682,99--- .
024045675 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ1.191.890,34-1.573.745,732.765.636,07--- .
102497149 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΥ23.233,191.456.351,051.280.344,942.759.929,18--- .
022017564 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ790.003,751.500,001.491.122,922.282.626,67192.882,09284.155,58477.037,67 .
043130887 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΗ ΕΙΡΗΝ ΑΡΙ913.203,64-1.844.922,092.758.125,73--- .
006388117 ΤΣΙΒΡΑΣ ΓΕΡΑΣ ΠΑΝ1.233.229,61-633.681,031.866.910,64532.115,02355.466,17887.581,19 .
015559210 ΓΚΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ2.265.085,83-488.623,472.753.709,30--- .
045062138 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ752.494,24-463.506,911.216.001,15827.514,33708.929,121.536.443,45 .
017375951 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕ1.078.332,76-1.673.330,872.751.663,63--- .
021953414 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ1.044.057,10-1.707.343,022.751.400,12--- .
125873052 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ2.012.610,21-737.913,822.750.524,03--- .
026689949 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗ ΤΖΕ----1.132.151,111.617.100,232.749.251,34 .
102563422 ΜΠΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΛΕΩ1.954.041,09-552.433,802.506.474,89178.934,3663.160,41242.094,77 .
026850696 ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ687.509,96-2.057.182,882.744.692,84--- .
020094433 ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.713.837,41-1.023.843,752.737.681,16--- .
047050774 ΓΡΗΓΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗ1.299.089,59286.248,751.149.570,462.734.908,80--- .
131656861 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑ2.150.726,82-584.137,682.734.864,50--- .
128743539 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΡ111.084,60979.695,471.642.842,792.733.622,86--- .
008783094 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΚΥΡ1.014.000,99-1.714.552,622.728.553,61--- .
047357599 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ-2.193.370,97534.613,652.727.984,62--- .
113851806 ΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ1.425.753,04-812.058,542.237.811,58229.283,82258.216,11487.499,93 .
047644484 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤ1.495.942,75-740.389,782.236.332,53365.384,45123.236,56488.621,01 .
026657349 ΔΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ1.166.333,05-1.558.433,672.724.766,72--- .
020870198 ΔΕΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ41.496,231.175.439,851.503.526,392.720.462,47--- .
008635952 ΝΤΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ957.620,06-1.760.938,962.718.559,02--- .
034961187 ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ2.532,40904.506,431.809.166,232.716.205,06--- .
118664147 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.422.657,26-1.290.681,962.713.339,22--- .
071566510 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΑΝΤ2.234.048,39-478.743,672.712.792,06--- .
010127020 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ1.318.234,32-1.394.273,762.712.508,08--- .
065739585 ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ1.556.414,855.146,201.150.625,492.712.186,54--- .
078676104 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ985.643,26-1.718.961,852.704.605,11--- .
024078290 ΝΙΝΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΣ1.162.605,00-685.219,731.847.824,73439.187,88415.854,76855.042,64 .
175655468 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΚΕΤ ΛΟΥ2.313.787,83-386.461,802.700.249,63--- .
015853994 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑ75.214,37818.604,321.804.633,472.698.452,16--- .
069872178 ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.020.342,89-1.676.086,402.696.429,29--- .
012693847 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----1.711.694,03982.449,782.694.143,81 .
009943450 ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑ ΠΑΝ805.561,42-1.316.925,462.122.486,88210.512,41358.147,65568.660,06 .
005524619 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΠΥ695.442,71-1.995.678,382.691.121,09--- .
044167922 EL KADY MOHAM EL187.603,77767.520,831.316.340,912.271.465,51156.350,32262.397,02418.747,34 .
047069829 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ511.988,35288.669,811.887.297,102.687.955,26--- .
012260372 ΣΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.584.081,76-1.101.473,122.685.554,88--- .
010240851 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ19.816,611.299.699,271.364.904,922.684.420,80--- .
043267241 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.133.999,49-1.549.087,382.683.086,87--- .
145297975 GRINDVOLD JOAKI CEN290.644,58799.069,771.590.958,482.680.672,83--- .
074403196 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ1.190.722,97-1.488.501,462.679.224,43--- .
135264844 ΠΟΝΟΜΑΡΕΒ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ-1.628.991,001.037.993,062.666.984,06--- .
035690473 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ1.075.963,34-1.590.372,232.666.335,57--- .
029461659 ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.003.329,39-1.661.446,262.664.775,65--- .
020819608 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ839.125,91-727.109,531.566.235,44553.662,50544.676,431.098.338,93 .
062616266 ΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ111,501.196.374,951.466.888,852.663.375,30--- .
026224789 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ1.223.846,58-1.438.332,862.662.179,44--- .
040383652 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ ΠΟΛΥΞ ΚΛΕ498.049,98-980.952,621.479.002,60435.707,30740.689,821.176.397,12 .
004341670 ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΝΙΚ433.035,69457.682,131.761.807,172.652.524,99--- .
025035968 ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ230.055,20-373.243,04603.298,24781.496,931.263.762,862.045.259,79 .
147003149 ΤΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ2.339.830,21-305.509,662.645.339,87--- .
108538701 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΒΑΣ-1.628.991,001.014.209,792.643.200,79--- .
059329997 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.144.782,84-1.498.156,702.642.939,54--- .
050875979 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ6.505,71868.497,391.765.670,602.640.673,70--- .
121495045 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ1.607.012,48-1.032.325,662.639.338,14--- .
033542641 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ874.760,84-1.764.297,342.639.058,18--- .
044873472 ΓΑΒΑΝΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ880.718,55-1.756.893,562.637.612,11--- .
140309560 ΓΑΡΕΠΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩ ΘΕΟ10.429,281.978.190,88640.440,452.629.060,61--- .
030278788 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ36.406,581.097.504,961.488.160,452.622.071,99--- .
059088896 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ1.296.440,43-1.324.764,362.621.204,79--- .
146682887 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ2.122.348,31-497.371,862.619.720,17--- .
039597903 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ-1.028.739,831.590.809,242.619.549,07--- .
117568870 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ1.962.354,89-655.557,662.617.912,55--- .
069908192 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑ ΣΤΑ1.217.006,82-1.397.950,172.614.956,99--- .
046091132 ΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ949.194,52-1.663.135,802.612.330,32--- .
107823028 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΒΑΡΣΑ ΚΥΡ1.024.378,64-1.587.508,112.611.886,75--- .
172393711 MING XUEQI JUN2.090.015,73-519.364,092.609.379,82--- .
012395291 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΚ879.795,01-1.188.369,032.068.164,04218.750,51317.167,58535.918,09 .
133810772 ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ1.971.366,86-628.102,472.599.469,33--- .
078756282 ΖΑΡΔΟΝ ΜΙΛΤΙ ΑΝΤ----1.361.414,051.234.737,302.596.151,35 .
151290548 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΡΙΑΔ ΠΑΝ1.850.986,81-732.058,532.583.045,34--- .
034210910 ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ1.168.742,37-1.408.354,032.577.096,40--- .
073106536 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ851.263,00-1.722.956,292.574.219,29--- .
031144298 ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ622.057,77-884.360,521.506.418,29429.359,17638.390,971.067.750,14 .
104992193 SHA ALAM JAB1.559.631,60-755.840,322.315.471,92232.445,6324.367,41256.813,04 .
041370039 ΣΙΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ1.263.880,32-1.301.557,862.565.438,18--- .
112768750 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩ1.249.605,76-1.314.282,402.563.888,16--- .
077100904 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ867.315,76-1.691.715,682.559.031,44--- .
000637698 ΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ670.718,36-1.139.880,821.810.599,18299.987,32445.003,70744.991,02 .
045510867 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ445.803,12422.880,331.686.222,972.554.906,42--- .
036946500 ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ148.257,181.971.047,15434.882,602.554.186,93--- .
017437712 ΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜ11.245,13837.803,431.705.096,792.554.145,35--- .
044135506 ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ5.185,31840.057,851.705.262,172.550.505,33--- .
112080296 ΖΗΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΝΑ-1.438.476,591.109.890,452.548.367,04--- .
042599827 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ860.360,32-1.687.722,962.548.083,28--- .
043684128 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΓΕΩ853.799,30-1.693.408,472.547.207,77--- .
047017488 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ844.344,98-1.700.330,272.544.675,25--- .
074773761 ΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ1.622.568,54-922.055,252.544.623,79--- .
011591335 ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ920.163,61-1.620.388,502.540.552,11--- .
015252119 ΖΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ-837.803,431.695.714,132.533.517,56--- .
132167669 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ980.460,24-1.552.717,492.533.177,73--- .
014373779 ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ----1.067.502,331.459.607,412.527.109,74 .
103876356 ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ ΑΝΑ348.946,61457.025,631.720.171,092.526.143,33--- .
101972963 ΣΕΡΕΚΗΣ ΣΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤ1.170,871.626.014,85891.770,202.518.955,92--- .
122114503 ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ125,691.626.014,85891.305,462.517.446,00--- .
100363698 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΕΡ1.921.644,25-585.730,652.507.374,90--- .
042751971 ΣΚΑΓΙΑΣ ΦΡΑΓΚ ΜΑΡ929.605,13-326.702,521.256.307,65695.654,34554.151,951.249.806,29 .
022551761 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ792.323,75-995.634,561.787.958,31342.248,15375.671,40717.919,55 .
044729173 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ838.210,27-1.665.518,632.503.728,90--- .
023355422 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ406.525,41-438.228,24844.753,65751.150,31905.027,981.656.178,29 .
019008175 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ761.922,4274.650,281.663.672,702.500.245,40--- .
050526190 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑ ΙΓΝ1.152.907,33-1.346.204,412.499.111,74--- .
104651872 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ2.131.851,58-366.666,802.498.518,38--- .
020631022 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.719.779,07-778.316,982.498.096,05--- .
043237967 ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ687.576,13-925.952,431.613.528,56371.639,08511.686,45883.325,53 .
137068889 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΑΛ ΝΙΚ2.506,291.829.058,53664.978,972.496.543,79--- .
039927982 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣ ΧΑΡ683.201,10183.686,071.626.086,872.492.974,04--- .
041451903 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΖ1.129.778,02185.222,861.176.035,062.491.035,94--- .
028898466 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ826.030,21-1.664.768,222.490.798,43--- .
301336467 ΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΠΥ184.062,61883.497,531.420.790,152.488.350,29--- .
142090160 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΔ2.213.819,06-274.428,812.488.247,87--- .
047434794 ΚΑΤΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ593.859,41-1.186.113,911.779.973,32348.103,14357.026,50705.129,64 .
061504812 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ861.365,71-1.282.391,852.143.757,56154.858,64183.614,22338.472,86 .
104701529 ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.791.158,30-413.525,862.204.684,16192.766,0982.893,64275.659,73 .
039175896 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ861.737,30-1.616.733,002.478.470,30--- .
022128006 ΒΑΛΩΖΟΥ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗ831.263,14-1.647.087,832.478.350,97--- .
044730020 ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙ----921.622,481.554.310,392.475.932,87 .
032332885 ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ826.244,19-1.647.439,672.473.683,86--- .
072500449 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ----1.347.839,661.123.503,672.471.343,33 .
079855349 ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ1.701.417,661.476,25764.691,162.467.585,07--- .
042424702 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΦ ΝΙΚ749.998,48205.013,521.511.413,142.466.425,14--- .
047130239 ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΥΓΗ ΣΩΤ1.608.167,09-857.240,072.465.407,16--- .
012349864 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ820.706,18-1.644.546,542.465.252,72--- .
042832132 ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΧΡΥΣΟ ΑΧΙ821.433,31-1.638.068,002.459.501,31--- .
027978468 ΒΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ2.030,951.083.083,221.372.463,962.457.578,13--- .
034188203 ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ1.395.811,88-1.061.123,332.456.935,21--- .
045123959 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΚΥΡ1.426.538,97-1.028.438,952.454.977,92--- .
021085907 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.044.579,55-1.410.069,932.454.649,48--- .
053439628 ΤΖΙΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ1.041.322,28-1.412.772,622.454.094,90--- .
068843960 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ1.680.913,32-757.977,062.438.890,38--- .
021125240 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ608.824,27-1.829.187,992.438.012,26--- .
045567663 ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.081.890,03-1.353.399,252.435.289,28--- .
026752261 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΑ679.097,15-453.024,851.132.122,00682.019,80617.576,711.299.596,51 .
027460330 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΛΑΖ1.071.654,87-1.357.825,272.429.480,14--- .
023512272 ΙΓΓΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ923.067,10-1.505.030,602.428.097,70--- .
045509555 ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ803.473,51-1.624.344,142.427.817,65--- .
044719929 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΧΑΡ150,00801.956,061.623.176,222.425.282,28--- .
078798261 ΣΑΡΙΜΠΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ-801.956,061.623.159,062.425.115,12--- .
035460237 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ-932.717,161.488.589,992.421.307,15--- .
028156711 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ686.236,53-1.286.838,661.973.075,19167.894,05280.134,14448.028,19 .
013296090 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ820.860,52-1.595.708,502.416.569,02--- .
029096584 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ842.768,78-1.571.785,342.414.554,12--- .
017861178 ΝΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ970.888,23-1.438.147,482.409.035,71--- .
046171955 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΤΙΜΟΛ ΧΡΗ1.063.961,42-563.561,291.627.522,71498.863,83282.418,44781.282,27 .
124087393 BIELLA AMBRO CAR141.786,75708.290,741.556.973,922.407.051,41--- .
045251202 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝ ΕΥΑ644.218,43-1.234.750,981.878.969,41223.296,43304.303,41527.599,84 .
052895163 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ794.929,43-1.607.558,222.402.487,65--- .
044279772 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ817.992,98-1.583.953,172.401.946,15--- .
025237173 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ156.680,03645.323,951.597.420,242.399.424,22--- .
172393723 MING YING XUE1.915.941,70-483.088,042.399.029,74--- .
078126087 ΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣ215.344,62-107.358,25322.702,871.461.382,53613.685,842.075.068,37 .
042107905 ΖΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ410.652,69-506.990,01917.642,70610.988,57867.914,261.478.902,83 .
077207295 ΜΑΡΚΟΥ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩ1.602.605,75-793.759,492.396.365,24--- .
078081890 ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΕΜΜ----1.044.776,061.342.568,732.387.344,79 .
041724590 ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΑΡΓ659.520,42487.584,861.236.615,172.383.720,45--- .
053233048 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣ ΓΕΩ-1.381.206,261.001.098,292.382.304,55--- .
079880230 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ-1.381.206,261.001.098,292.382.304,55--- .
032994125 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ937.058,43-1.162.842,462.099.900,89191.899,3790.134,64282.034,01 .
028309690 ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΑΝΕΣΤ ΚΩΝ1.190.328,44-1.190.710,022.381.038,46--- .
047230355 ΞΙΦΑΡΑ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ----1.077.216,601.303.138,822.380.355,42 .
028645358 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ----1.106.145,071.271.547,602.377.692,67 .
071626546 ΙΣΜΑΗΛ ΕΡΓΚΙ ΝΕΝ913.439,54-1.460.874,752.374.314,29--- .
029741553 ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ305.815,13-196.360,52502.175,65950.796,06921.252,421.872.048,48 .
045889098 ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ787.622,49-1.586.258,272.373.880,76--- .
003356206 ΚΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΟΔΥ16.215,47851.674,431.505.358,222.373.248,12--- .
021294662 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ----951.253,691.421.393,402.372.647,09 .
047354745 ΝΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ784.118,83-1.580.478,032.364.596,86--- .
076505528 ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.503.888,827.250,93517.434,522.028.574,27229.344,82106.437,29335.782,11 .
079440574 ΜΠΡΑΙΝΤΕΛ ΕΥΓΕΝ ΜΙΧ1.601.663,04-759.851,262.361.514,30--- .
023563155 ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ1.009.235,11-1.351.063,092.360.298,20--- .
050614429 ΤΣΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ784.259,94-1.572.140,712.356.400,65--- .
016568449 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.136.941,04-1.216.627,642.353.568,68--- .
045735048 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΑΚΡ59.780,881.580.568,82712.523,552.352.873,25--- .
073408760 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ1.389.658,93-960.008,122.349.667,05--- .
053195629 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ952.420,92-1.396.554,012.348.974,93--- .
053624270 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ591.734,03-1.172.240,431.763.974,46244.607,58332.992,50577.600,08 .
078850798 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ895.392,34-1.445.903,572.341.295,91--- .
014629790 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤ ΑΝΤ603.239,50178.208,051.558.989,072.340.436,62--- .
042120859 ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡ ΒΛΑ266.876,13-263.956,13530.832,26846.644,11958.484,481.805.128,59 .
025489769 ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΡ-1.058.726,911.276.809,502.335.536,41--- .
038052978 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ1.341.266,04-992.499,112.333.765,15--- .
165659889 ΧΑΡΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΝΤΖ1.992.431,79-335.969,502.328.401,29--- .
028449083 ΗΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ773.680,30-1.554.223,432.327.903,73--- .
023483604 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ584.337,4037.678,741.705.519,872.327.536,01--- .
045776713 ΔΗΛΑΝΑ ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ872.545,24-1.451.354,652.323.899,89--- .
053387049 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ1.561.969,04-754.345,882.316.314,92--- .
061917458 ΜΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ819.907,28-1.496.250,992.316.158,27--- .
033437515 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ92,31765.953,021.548.281,712.314.327,04--- .
010181416 ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ812.049,16-1.500.001,522.312.050,68--- .
040345008 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ764.590,92-772.467,531.537.058,45340.070,80430.938,66771.009,46 .
053858073 ΑΓΡΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ2.047.294,76-260.676,152.307.970,91--- .
045008877 ΤΣΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙ ΔΗΜ-1.157.691,141.147.947,452.305.638,59--- .
022817868 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ8.161,861.971.047,15323.531,722.302.740,73--- .
046815581 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜ ΧΡΗ2.149,24973.027,491.325.896,532.301.073,26--- .
059086842 ΤΣΩΛΗΣ ΚΥΡΚΟ ΜΙΧ330.596,17788.739,811.181.004,622.300.340,60--- .
033225149 ΑΣΚΗΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΑΛΕ1.571.683,3115.419,30711.585,312.298.687,92--- .
003344373 ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ----967.575,521.331.101,332.298.676,85 .
030980309 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ1.317.782,40-976.026,122.293.808,52--- .
023542645 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑ393.139,07-753.154,251.146.293,32444.592,55702.301,881.146.894,43 .
019757402 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ767.254,91-1.525.798,702.293.053,61--- .
027962747 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.317.281,70-973.424,882.290.706,58--- .
104492924 ΙΝΑΛΙΔΗΣ ΜΕΡΑΜ ΓΚΙ454,55858.638,371.428.908,562.288.001,48--- .
052342728 ΤΖΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ429.531,76-513.148,06942.679,82564.174,27777.671,211.341.845,48 .
500061570 BONDAREV GENNA KON-754.483,351.527.074,312.281.557,66--- .
500061568 GAMZULEV ANDRE FEL-754.483,351.527.074,312.281.557,66--- .
500061581 KOZLOV VLADI ANA-754.483,351.527.074,312.281.557,66--- .
500061556 GAMZULEV ALEXA FEL-754.483,351.527.074,312.281.557,66--- .
045273974 ΜΟΥΖΑΚΗ ΠΟΛΥΞ ΔΗΜ312.119,42-499.973,21812.092,63563.838,57904.993,481.468.832,05 .
026788208 ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ934.240,88-1.346.237,122.280.478,00--- .
027410756 ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΜΟΔΕΣ ΧΡΗ272.850,70-96.906,12369.756,821.306.392,44602.152,071.908.544,51 .
028648510 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ1.210.227,775.547,601.062.218,852.277.994,22--- .
046414146 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜ1.450.335,70-824.763,472.275.099,17--- .
043032704 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ1.545.861,99-723.696,502.269.558,49--- .
043980476 ΤΣΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ691.169,62-460.529,671.151.699,29615.925,73500.239,881.116.165,61 .
026988950 ΠΑΠΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ557.959,24-1.115.838,641.673.797,88233.740,59359.060,23592.800,82 .
160570519 TRENDAFILOV TIHOM PAR-1.580.568,82684.070,172.264.638,99--- .
066510592 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΓΕΩ1.220.666,41-1.037.735,442.258.401,85--- .
023916819 ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΖΗΣ452.095,66-900.554,351.352.650,01324.610,17578.681,44903.291,61 .
022125354 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ1.573.736,61-681.010,002.254.746,61--- .
045493424 ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ750.742,30-1.501.395,842.252.138,14--- .
043055404 ΡΗΓΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ277.986,11-527.092,31805.078,42534.732,60912.298,941.447.031,54 .
009959803 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ1.126.730,60-1.125.338,302.252.068,90--- .
043619299 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ777.506,39-1.470.230,382.247.736,77--- .
037043820 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙ ΓΕΩ877.171,53-1.367.577,302.244.748,83--- .
015958362 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ900.817,34-739.688,321.640.505,66306.460,41297.475,10603.935,51 .
029506159 ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ-853.120,241.389.445,162.242.565,40--- .
041224350 ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ783.295,21-1.458.808,092.242.103,30--- .
112225809 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΙΟΣ ΚΩΝ1.702.013,75-539.164,572.241.178,32--- .
074871649 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΒΙΡ8.160,051.012.636,261.218.438,672.239.234,98--- .
077686646 ΓΙΟΥΖΜΠΑΣΗ ΟΣΚΙΑ ΧΑΛ1.486.675,94-751.727,362.238.403,30--- .
122404807 ΚΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ745.332,00-1.486.861,782.232.193,78--- .
022159437 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ190.007,28-118.909,41308.916,69819.758,761.100.659,021.920.417,78 .
024897510 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ850.912,39-1.377.276,622.228.189,01--- .
072889621 ΤΣΑΓΚΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΟΥ281.733,84-442.216,16723.950,00653.469,50850.139,671.503.609,17 .
078901809 ΔΑΙΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ1.097.219,14-1.129.797,282.227.016,42--- .
029905890 ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ926.939,10-1.296.523,202.223.462,30--- .
016471941 ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΛΕ775.332,21-1.447.803,422.223.135,63--- .
132425480 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ1.137.749,01-561.554,171.699.303,18323.548,28200.214,93523.763,21 .
022582946 ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΔΙΟ761.388,74-1.460.520,872.221.909,61--- .
009097880 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ611.931,15-1.148.688,021.760.619,17174.004,25286.739,09460.743,34 .
100295661 ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ1.582.882,67-638.152,042.221.034,71--- .
032585028 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ13.166,72725.292,011.481.527,902.219.986,63--- .
018481106 ΜΠΟΜΠΑΣ ΔΗΜ ΠΑΝ760.860,83-1.458.799,402.219.660,23--- .
045202858 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΛΥ908.167,14-1.311.425,042.219.592,18--- .
019744615 ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΩΜ740.010,87-1.477.032,232.217.043,10--- .
115498203 HOWLADER MD NA MD978.118,70-391.799,341.369.918,04828.283,3914.843,66843.127,05 .
045061756 ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ744.595,81-1.466.178,982.210.774,79--- .
006557568 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟ ΠΡΟ731.720,55-1.472.951,112.204.671,66--- .
046499358 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ925.450,48-1.277.620,012.203.070,49--- .
045743743 ΚΟΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟ ΧΡΗ825.179,75-1.377.306,952.202.486,70--- .
128044950 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ1.687.787,12-513.152,562.200.939,68--- .
033186758 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.246.823,65-953.071,112.199.894,76--- .
030207427 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ2.975,15725.292,011.471.231,212.199.498,37--- .
116803598 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΛ1.513,881.231.659,65963.619,382.196.792,91--- .
018910311 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘ ΔΗΜ861.224,89-1.332.029,882.193.254,77--- .
045739834 ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ725.252,00-1.467.910,062.193.162,06--- .
100965300 ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ1.238.492,70-954.311,642.192.804,34--- .
050313203 ΧΑΛΚΑΣ ΙΩΑΝ ΑΝΔ460,00723.533,271.464.552,242.188.545,51--- .
056761140 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-723.533,271.464.431,352.187.964,62--- .
106357377 ΣΑΜΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ-723.533,271.464.431,352.187.964,62--- .
173301382 LINKUS DARIU ALG-1.882.533,02302.334,802.184.867,82--- .
105249657 CHIRICIOIU SIMON VAL1.097.964,1711.908,861.074.763,252.184.636,28--- .
046465552 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ736.331,64-1.448.044,042.184.375,68--- .
029283838 ΚΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΤΡΙ1.316.062,80-865.106,522.181.169,32--- .
044890690 ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ688.405,21147.097,701.342.371,302.177.874,21--- .
065636768 ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ163.776,05564.005,721.448.826,072.176.607,84--- .
065163893 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ725.022,09-1.446.832,832.171.854,92--- .
116777400 ΚΟΛΠΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΕΣ-1.544.459,17626.683,562.171.142,73--- .
016620822 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩ ΦΩΤ860.396,46-1.305.416,292.165.812,75--- .
026876964 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΤΡΙ509.244,06-1.006.446,231.515.690,29247.126,88402.480,65649.607,53 .
133512302 ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩ1.589.642,65-573.180,742.162.823,39--- .
174300205 KORMEV STOYA STO1.745.692,95-416.632,422.162.325,37--- .
105733746 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΠΑΝ1.476.378,82-685.869,192.162.248,01--- .
019592049 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ762.016,06-1.396.893,782.158.909,84--- .
135657351 ΠΛΑΚΟΠΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ834.325,33-1.323.573,232.157.898,56--- .
032679487 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ600.078,90-419.454,191.019.533,09576.854,70561.113,281.137.967,98 .
030685020 ΓΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ886.949,41-751.573,561.638.522,97291.055,50224.924,23515.979,73 .
021538403 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ568.764,4236.114,861.549.612,792.154.492,07--- .
023040356 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ716.457,23-1.434.351,852.150.809,08--- .
046073255 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ714.325,19-1.433.996,242.148.321,43--- .
112737888 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΠΑΝ200,00720.449,671.427.102,932.147.752,60--- .
022004034 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΜΕΝ277.408,43-154.663,28432.071,71712.474,091.002.482,111.714.956,20 .
151750705 TSOKANIS MATTH CON1.010.358,10-1.135.026,422.145.384,52--- .
033661224 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ526.271,67-634.383,531.160.655,20482.516,28501.284,48983.800,76 .
051026887 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ1.184.273,47-582.998,571.767.272,04169.615,64203.093,47372.709,11 .
009112063 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ762.312,10-1.376.672,562.138.984,66--- .
031005840 ΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ450,00707.065,631.431.163,302.138.678,93--- .
077118679 ΓΕΤΙΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ1.835.518,29-300.223,092.135.741,38--- .
029246959 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟ ΓΕΩ720.325,07-1.415.105,112.135.430,18--- .
041890309 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΑΝΔ363.362,5624.432,78751.576,191.139.371,53354.130,17640.789,90994.920,07 .
034597975 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ1.256.522,57-876.704,202.133.226,77--- .
109836972 ΓΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ809.397,09-1.318.428,422.127.825,51--- .
004719879 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ708.270,22-1.418.705,232.126.975,45--- .
055230668 ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ531.883,58-1.594.131,702.126.015,28--- .
059244399 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΟΡ703.790,92-1.420.453,262.124.244,18--- .
106717850 ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΝΤ350.625,05-133.562,31484.187,36849.271,86790.525,841.639.797,70 .
161360133 ZILEVICIUS RUSLA VIK-1.544.512,49579.461,852.123.974,34--- .
026169471 ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ701.024,21-1.421.226,342.122.250,55--- .
030671680 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ819.188,74-1.299.926,122.119.114,86--- .
028684058 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡ ΟΔΥ894.276,45-1.223.882,552.118.159,00--- .
059885178 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΙ1.459.083,76-655.403,492.114.487,25--- .
168161939 MARUKHNENKO MAKSY ALE-1.544.486,79567.652,222.112.139,01--- .
113325474 ΠΛΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ830.446,76-494.632,931.325.079,69416.102,72369.397,25785.499,97 .
024187573 ΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ617.034,60-1.491.007,292.108.041,89--- .
016717877 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ289.029,75-381.081,66670.111,41552.111,07885.806,401.437.917,47 .
023584845 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑ ΧΡΗ530.865,35-1.576.962,522.107.827,87--- .
037474920 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ7.281,371.356.897,12743.410,572.107.589,06--- .
079751653 ΓΑΡΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑ ΧΡΗ-1.626.493,68480.740,372.107.234,05--- .
032535246 ΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ1.078.544,18-1.024.215,192.102.759,37--- .
023706797 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ833.497,62283,361.268.160,252.101.941,23--- .
300143659 SKENDERAJ MENDO QAN3.699,301.356.897,12740.884,522.101.480,94--- .
033898448 ΑΒΕΡΚΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΠΑΠ609.441,64-1.488.134,592.097.576,23--- .
159685922 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ869.815,73792.516,32433.811,372.096.143,42--- .
011329799 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ685.407,51-694.432,121.379.839,63308.546,66406.242,76714.789,42 .
015354702 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ-715.533,211.379.047,462.094.580,67--- .
040071700 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ698.469,13-1.395.545,472.094.014,60--- .
053085834 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.450,00857.903,161.233.796,102.093.149,26--- .
017702376 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ696.562,00-1.395.945,172.092.507,17--- .
046110612 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙ ΕΔΙ704.443,51-1.387.683,032.092.126,54--- .
047757141 ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝ ΓΕΩ1.679.677,63-408.161,662.087.839,29--- .
044592035 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ672.325,60-712.217,341.384.542,94326.694,69374.713,07701.407,76 .
009076742 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ678.425,82-631.445,771.309.871,59324.312,09451.589,87775.901,96 .
023317189 ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ1.202.558,93-561.932,241.764.491,17192.482,22125.664,89318.147,11 .
034013034 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠ ΕΥΑ497.647,30193.787,561.388.282,052.079.716,91--- .
030083696 ΠΡΟΓΚΟΣ ΠΡΟΚΟ ΠΕΤ478,27687.111,921.390.975,602.078.565,79--- .
078901140 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ686.212,12-1.388.722,682.074.934,80--- .
013760143 ΖΕΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΟΡ539.485,24-1.043.168,511.582.653,75169.357,21321.569,35490.926,56 .
047655474 ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ686.568,64-1.386.267,032.072.835,67--- .
153925542 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ800.890,77-1.267.931,882.068.822,65--- .
017252729 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ559.036,69-947.085,091.506.121,78221.655,64339.671,04561.326,68 .
174525977 POPLAWSKI FLORI ADA1.640.558,53-424.555,072.065.113,60--- .
112892679 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ-866.676,571.195.183,422.061.859,99--- .
070466585 ALAM MD SH ALI854.643,60-1.206.214,032.060.857,63--- .
014677900 ΠΑΤΣΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ428.437,49254.208,131.377.579,532.060.225,15--- .
020537826 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΟΥΛΟ ΓΕΩ-705.440,701.353.457,202.058.897,90--- .
042729153 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧ ΑΘΑ680.374,56-1.375.592,282.055.966,84--- .
017984326 ΨΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ511.213,76-1.020.601,621.531.815,38206.301,98317.166,60523.468,58 .
047100075 ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ----759.007,311.295.212,552.054.219,86 .
065748300 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚ ΘΕΟ1.340.498,84-713.443,572.053.942,41--- .
156170078 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ-1.523.178,48527.369,422.050.547,90--- .
045802434 ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΤΕΡΓ ΕΛΕ1.507.118,75-543.267,662.050.386,41--- .
054708996 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ-804.104,861.244.609,352.048.714,21--- .
022164160 ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ690.162,71-1.350.922,442.041.085,15--- .
029635639 ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ724.298,18-731.050,351.455.348,53328.138,51255.712,91583.851,42 .
046459268 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΔΑΜ ΠΑΥ1.087.739,20-950.733,762.038.472,96--- .
030274937 ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ540.161,34-453.039,26993.200,60505.353,51538.879,681.044.233,19 .
015677539 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΟΡ ΝΙΚ696.213,88-1.339.797,232.036.011,11--- .
021209865 ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ780.530,53-906.773,371.687.303,90175.056,92165.570,44340.627,36 .
047431859 ΕΛΣΑΜΑΛΙ ΜΟΧΑΜ GAL909,29735.067,051.291.140,282.027.116,62--- .
030880058 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠ ΓΕΩ-1.154.277,50871.193,152.025.470,65--- .
053464232 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑ ΧΡΙ745,501.134.247,68888.724,452.023.717,63--- .
015455250 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟ ΚΩΝ976.440,14-659.185,451.635.625,59165.307,42222.515,65387.823,07 .
046180546 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ1.052.768,64-970.315,582.023.084,22--- .
033832982 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ675.537,55-1.343.658,052.019.195,60--- .
056065503 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΤΡΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ424.929,73-115.108,50540.038,231.200.754,56275.645,411.476.399,97 .
029055332 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ1.081.427,78-933.934,862.015.362,64--- .
047484576 ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘ970.384,92-1.043.604,792.013.989,71--- .
028613000 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ671.280,82-1.341.489,552.012.770,37--- .
044542610 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ803.765,47-1.208.756,062.012.521,53--- .
075877260 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ929.181,69-1.082.891,222.012.072,91--- .
046523049 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ929.742,94-1.079.462,452.009.205,39--- .
050647307 ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ154.428,57638.280,75806.847,411.599.556,73283.523,04122.781,99406.305,03 .
036476141 ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ329.148,95-363.508,28692.657,23514.786,73795.252,151.310.038,88 .
043066154 ΝΤΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ4.708,27842.799,061.154.600,372.002.107,70--- .
037613280 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΗΛΙ619.851,04-760.305,461.380.156,50265.334,40356.290,98621.625,38 .
019354060 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ672.413,37-1.329.212,692.001.626,06--- .
061540478 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΠΕΣΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΤΡΙ11.950,24661.301,311.325.508,421.998.759,97--- .
126127735 LYTVYNENKO INNA NIK1.209.319,17-785.544,331.994.863,50--- .
111550160 ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙ ΙΑΚ252,061.209.000,78785.512,651.994.765,49--- .
047070183 ΜΟΡΦΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ276.990,91-498.501,77775.492,68515.008,35701.708,141.216.716,49 .
035642973 ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟ ΠΡΟ24.226,44889.458,851.076.765,281.990.450,57--- .
064089918 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΝΙΚ520.316,4773.367,571.395.476,401.989.160,44--- .
046416477 ΣΤΟΪΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.272.570,59-716.108,881.988.679,47--- .
113670221 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΥ661.829,30-413.310,161.075.139,46427.268,13484.291,60911.559,73 .
075171121 ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΣ ΒΑΣ764.253,07-1.220.903,101.985.156,17--- .
129059600 ΔΕΛΚΟΣ ΛΑΖΑΡ ΖΗΣ1.404.235,17-578.075,581.982.310,75--- .
053075460 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ217,95907.503,241.073.364,871.981.086,06--- .
047203630 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ1.001.979,15-620.372,791.622.351,94172.453,22184.643,68357.096,90 .
023583105 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ763.218,14-1.215.218,641.978.436,78--- .
075488646 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΜΜ928.613,52-746.310,151.674.923,67161.572,91141.409,62302.982,53 .
163588983 ANGELOS DESPI CHR1.374.429,47-603.106,811.977.536,28--- .
035883129 ΚΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ349.062,56-416.008,72765.071,28589.517,52620.125,841.209.643,36 .
004493296 ΔΗΓΙΑΚΟΜΟΣ ΜΑΡΙΟ ΒΑΣ645.047,06-1.325.549,831.970.596,89--- .
078126769 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΓΕΩ1.050.696,73-919.745,121.970.441,85--- .
026166131 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ655.367,10-1.314.744,071.970.111,17--- .
103383200 ΚΡΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ870.123,15-533.178,151.403.301,30325.841,00240.836,93566.677,93 .
043259959 ΦΩΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ----853.750,431.115.602,981.969.353,41 .
059766430 ΤΥΡΑΚ ΣΙΑΜΠ ΚΙΑ-737.943,771.230.852,851.968.796,62--- .
050267071 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ768.875,60354.388,75844.036,481.967.300,83--- .
044933725 ΔΕΡΒΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ1.271.924,46-694.917,251.966.841,71--- .
051659562 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ362.115,71645.196,99956.725,731.964.038,43--- .
018795088 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ652.897,99-1.309.723,201.962.621,19--- .
054972980 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.014.429,70-944.613,911.959.043,61--- .
048058340 ΙΣΜΑΗΛ ΑΝΑΣΤ ΧΑΣ-656.403,571.302.304,691.958.708,26--- .
029048261 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ658.304,85-1.300.007,821.958.312,67--- .
045543690 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑ ΒΑΣ991.585,39-966.692,261.958.277,65--- .
138265883 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.820,36653.864,291.300.834,841.957.519,49--- .
032541959 ΒΑΦΕΑΣ ΓΕΡΑΣ ΝΕΟ----781.111,731.173.784,861.954.896,59 .
069275556 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ495.030,24-870.180,401.365.210,64228.177,85360.364,46588.542,31 .
173369898 ΖΟΥΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΙΟ1.568.291,14-385.194,061.953.485,20--- .
007759489 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ370.644,31-389.105,74759.750,05572.212,42620.971,661.193.184,08 .
030328298 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ300.855,55-236.735,81537.591,36764.700,45647.697,461.412.397,91 .
042579921 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ380.081,27334.556,121.234.365,281.949.002,67--- .
042716759 ΜΠΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΑΡ521.169,93-328.293,99849.463,92530.979,65565.974,061.096.953,71 .
034269605 ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.163.488,35500,00774.902,091.938.890,44--- .
111878165 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ310.920,64-490.286,54801.207,18434.729,77702.649,111.137.378,88 .
022670516 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ579.772,1693.579,031.262.326,061.935.677,25--- .
030438660 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ650.878,25-1.284.751,701.935.629,95--- .
021396654 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ0,13760.345,231.174.857,591.935.202,95--- .
019550009 ΜΕΛΙΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ-640.307,501.292.601,011.932.908,51--- .
030869134 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΑΡΥΦ ΓΕΩ940.710,96-455.343,121.396.054,08260.974,00274.334,27535.308,27 .
130035040 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.533.651,94-396.057,021.929.708,96--- .
132603620 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ155.457,56909.405,54864.175,681.929.038,78--- .
021191925 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΤΡΙ708.624,74-1.218.275,621.926.900,36--- .
028317166 ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ74.610,55576.008,771.275.699,131.926.318,45--- .
047321775 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ546.125,46-673.366,471.219.491,93308.021,94397.824,97705.846,91 .
014006039 ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ658.503,12-1.265.363,091.923.866,21--- .
044797329 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΛΟΥ906.021,31-1.017.536,791.923.558,10--- .
039812590 ΣΑΝΤΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ448.824,34-564.180,531.013.004,87395.324,28514.588,20909.912,48 .
101162585 ΔΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ637.185,10-1.284.501,911.921.687,01--- .
057732676 DERVISHEV ALBEN YOS321.903,01580.908,381.018.320,821.921.132,21--- .
022924385 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣ ΕΥΑ563.382,71-1.349.355,731.912.738,44--- .
035266207 ΜΠΙΜΠΕΡ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥ748.121,46-1.164.002,401.912.123,86--- .
005467055 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ640.981,02-1.268.640,771.909.621,79--- .
037312120 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ673.012,05-1.236.406,501.909.418,55--- .
124800246 SHAKH MD RA MD.1.303.885,45-604.277,151.908.162,60--- .
043329087 ΚΑΡΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ829.451,92-707.283,151.536.735,07204.296,49164.092,99368.389,48 .
123347799 JANKOVIC CVETI DRA907.646,43-997.399,811.905.046,24--- .
028169903 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ175.091,10455.475,421.274.063,901.904.630,42--- .
009948690 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ619.530,09-1.284.384,071.903.914,16--- .
028459605 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ616.432,34-580.270,571.196.702,91393.805,90313.169,46706.975,36 .
022931585 ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΣΠΥ633.960,90-1.267.958,141.901.919,04--- .
047047260 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΠΟΣΤ ΕΥΘ667.062,77-1.234.006,251.901.069,02--- .
029628060 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ1.064.163,53-836.315,871.900.479,40--- .
015307020 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕ ΕΥΘ635.411,00-1.262.681,881.898.092,88--- .
031863650 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ614.799,79-1.278.586,531.893.386,32--- .
072886169 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΔ-626.825,441.265.880,341.892.705,78--- .
030506231 ΜΑΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ460.927,57353.610,781.076.604,711.891.143,06--- .
022528745 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΛΥΣ13.285,25622.829,021.254.679,271.890.793,54--- .
040881665 ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ681.397,04-1.206.886,631.888.283,67--- .
054097671 ΠΑΤΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ808.441,49-701.369,401.509.810,89214.882,40163.450,59378.332,99 .
140842796 ΜΑΡΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΠΑΝ501.696,37-205.453,97707.150,34648.547,38532.271,571.180.818,95 .
038703952 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ605,13860.076,171.027.169,581.887.850,88--- .
040850897 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑ ΙΑΚ681.288,78-1.205.761,561.887.050,34--- .
028603921 ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ853.313,28-1.029.417,701.882.730,98--- .
029172801 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ625.998,14-1.256.305,601.882.303,74--- .
023284129 ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ600.122,06-510.462,391.110.584,45397.162,24374.144,96771.307,20 .
072541769 ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ1.204.245,84-677.427,471.881.673,31--- .
027363449 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ264.422,13-459.799,25724.221,38410.280,53746.375,331.156.655,86 .
019638879 ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ206.922,30-236.279,49443.201,79717.447,28719.781,501.437.228,78 .
049855873 ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ508.430,85433.431,56936.066,961.877.929,37--- .
045594708 ΜΙΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΘ709.019,59-1.168.495,621.877.515,21--- .
040249334 ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΔΩ ΚΥΡ963.241,88-913.990,251.877.232,13--- .
020597558 ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ----803.427,431.072.375,321.875.802,75 .
143212940 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝ ΜΑΡ1.352.903,41-522.712,901.875.616,31--- .
047731727 ΒΙΤΣΟΡΟΓΛΟΥ ΚΡΗΣΤ ΔΗΜ523.759,36-478.733,631.002.492,99455.581,30415.591,55871.172,85 .
015068224 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ469.917,01-931.059,851.400.976,86202.958,42265.724,30468.682,72 .
043437885 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ625.577,49-846.064,231.471.641,72174.593,42222.722,58397.316,00 .
023017501 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ37.945,13834.233,92996.214,741.868.393,79--- .
039006726 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝ752.222,45-280.617,011.032.839,46458.969,84372.886,52831.856,36 .
124819990 HALIM ABDUL GOL1.297.935,97-566.004,511.863.940,48--- .
141771207 ΜΠΕΝΓΚΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙ ΧΑΡ7.600,001.056.945,00798.786,351.863.331,35--- .
014818830 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ1.168.154,41-694.858,441.863.012,85--- .
101434718 BALASHI ARJAN SAB868.324,15-350.768,481.219.092,63301.164,46342.662,96643.827,42 .
155592425 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΓΙΩ-1.406.166,92454.613,761.860.780,68--- .
147703130 ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΧΑ ΑΝΔ-1.406.166,92454.613,761.860.780,68--- .
028890550 ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ-614.976,551.244.712,541.859.689,09--- .
074725124 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ679.809,05-1.178.763,331.858.572,38--- .
031348861 ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ143.421,74661.301,311.053.769,661.858.492,71--- .
102284549 CHAND MD KA MOH639.577,53-389.144,321.028.721,85477.612,86350.019,77827.632,63 .
013700343 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΡ618.935,15-1.234.068,571.853.003,72--- .
053475295 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ902.639,51-522.241,841.424.881,35183.558,56244.405,51427.964,07 .
036306348 ΔΑΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΤ854.327,24-997.943,111.852.270,35--- .
026713260 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΔΙΟ625.839,22-1.224.849,401.850.688,62--- .
043848453 ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ764.194,60-1.085.272,861.849.467,46--- .
034734661 ΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ616.178,47-1.231.294,301.847.472,77--- .
026138433 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ512.023,31-643.171,201.155.194,51303.795,43388.285,66692.081,09 .
042958411 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ623.577,10-1.221.428,801.845.005,90--- .
021748770 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙ ΗΛΙ922.592,31-921.995,931.844.588,24--- .
156672656 CHEN QIAOY ZHA1.568.538,80-275.880,821.844.419,62--- .
021218352 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ421.800,31-308.440,67730.240,98581.878,37531.326,631.113.205,00 .
035571195 ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ678.185,29-1.164.356,861.842.542,15--- .
054794218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ ΣΤΑ----901.342,15940.863,111.842.205,26 .
128355844 PAPATHANASAKIS JOHN ΕΜΜ1.229.988,26-608.518,421.838.506,68--- .
027090547 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ718.140,81-1.116.855,951.834.996,76--- .
042411491 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ719.450,90-297.439,621.016.890,52386.559,79429.795,34816.355,13 .
061393799 ΚΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΚ1.293.889,00-535.972,021.829.861,02--- .
063634313 ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ1.245.915,33-583.802,411.829.717,74--- .
002961261 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙ----675.958,491.153.503,111.829.461,60 .
013243047 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ609.099,91-1.217.477,911.826.577,82--- .
120456102 ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ603.893,71-292.118,83896.012,54457.738,67472.798,95930.537,62 .
137294082 ΠΑΠΠΑ ΒΑΛΕΝ ΚΩΝ1.017.001,01-806.347,321.823.348,33--- .
022739223 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ523.769,61-919.403,741.443.173,35163.786,23216.384,92380.171,15 .
051402399 ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕΔΕΩ ΣΩΤ729.663,80-1.093.648,161.823.311,96--- .
014727918 ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ639.847,43-1.182.611,191.822.458,62--- .
007986059 ΤΣΕΒΑΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ622.447,20-1.198.070,421.820.517,62--- .
011767068 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ998.277,19-821.359,921.819.637,11--- .
040790792 ΤΡΑΠΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ1.050.266,56-768.753,371.819.019,93--- .
032226228 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ673.519,29-1.144.215,881.817.735,17--- .
046519896 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΙΚ647.786,42-1.169.573,721.817.360,14--- .
122806741 ΤΣΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ939.983,68-876.885,491.816.869,17--- .
021035431 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ858.771,28-957.031,891.815.803,17--- .
031803512 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡ ΜΙΧ765.399,59-1.049.601,731.815.001,32--- .
134027287 RASHED KHLLE JAL760,001.037.270,05776.872,821.814.902,87--- .
136966956 ROMAN MOHAM MOS1.203.557,02-610.462,881.814.019,90--- .
026357826 ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ800.992,57-1.010.844,491.811.837,06--- .
022423959 ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ318.467,74-477.157,83795.625,57426.770,86587.131,061.013.901,92 .
011391116 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ665.672,08-204.144,58869.816,66656.786,77282.912,28939.699,05 .
062142714 ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ571.157,29-1.238.147,161.809.304,45--- .
062106487 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟ ΧΡΗ656.950,88-1.151.842,081.808.792,96--- .
052939281 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΡΙ721.642,96-739.520,721.461.163,68187.475,78159.230,19346.705,97 .
037457310 ΤΣΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ539.717,0685.054,001.181.285,291.806.056,35--- .
040268268 ΚΗΠΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ547.158,12-733.461,461.280.619,58252.746,75272.258,49525.005,24 .
052635273 ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ666.107,47-1.138.762,631.804.870,10--- .
020664981 ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΜΕΛ689.599,76-760.638,671.450.238,43178.559,39175.662,54354.221,93 .
021435659 ΜΠΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ206.112,87-338.194,45544.307,32481.728,04774.697,081.256.425,12 .
109066961 ΤΕΝ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ----984.007,74816.337,631.800.345,37 .
073125618 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΖΩΙ379.104,96-712.989,691.092.094,65352.039,03354.850,69706.889,72 .
041959692 ΖΗΡΝΑΣ ΑΓΓΕΛ ΣΩΚ609.941,02-1.187.469,061.797.410,08--- .
031677515 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΥΘ90,42594.200,481.202.678,231.796.969,13--- .
041810037 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΒΑΣ-594.200,481.202.661,781.796.862,26--- .
007387604 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ739.091,43-1.056.800,091.795.891,52--- .
025941326 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΦΙ ΜΑΡ1.005.798,03-789.749,371.795.547,40--- .
040476254 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΤ704.575,36-678.693,231.383.268,59237.240,03173.916,46411.156,49 .
044855767 ΤΖΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ596.982,08-1.195.334,761.792.316,84--- .
038565680 ΣΙΤΖΙΛΛΟ ΒΙΝΤΣ ΑΝΤ371.407,01-742.853,991.114.261,00269.775,28407.916,95677.692,23 .
001536105 ΦΑΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΑΚ----670.012,241.121.904,321.791.916,56 .
135917835 HANRE MCHAE STI460.268,76-400.152,25860.421,01365.140,96563.800,20928.941,16 .
024289092 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΦΩΤ9.035,34907.175,55872.277,211.788.488,10--- .
040161220 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑ ΑΝΑ597.732,79-1.188.852,411.786.585,20--- .
017980376 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ260.649,76-217.462,94478.112,70694.737,56613.337,041.308.074,60 .
024862988 ΚΑΖΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ971.797,26-812.466,621.784.263,88--- .
072707774 ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ1.259.578,60-524.642,251.784.220,85--- .
115564002 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΓΓ1.319.084,22-463.576,691.782.660,91--- .
078631067 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ597.924,95-1.180.908,271.778.833,22--- .
032498351 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙ ΝΙΚ424.881,98-801.218,391.226.100,37233.460,57316.068,30549.528,87 .
026950401 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ468.621,59-776.128,691.244.750,28220.864,98308.844,93529.709,91 .
067584112 ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ586.657,65-1.187.373,281.774.030,93--- .
116250698 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ1.185.120,90-588.266,071.773.386,97--- .
035976696 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ590.600,42-1.182.317,761.772.918,18--- .
004423466 ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ601.567,28-1.171.200,801.772.768,08--- .
044164620 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ7.190,341.047.359,01715.918,631.770.467,98--- .
003896167 ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ583.072,07-1.185.575,901.768.647,97--- .
021985031 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΦΙΛ350.688,48-544.362,25895.050,73427.642,69441.401,94869.044,63 .
062258298 ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ969.237,90-794.435,751.763.673,65--- .
035791200 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓ17.445,42560.494,991.183.838,681.761.779,09--- .
034601342 ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ----889.540,67871.237,901.760.778,57 .
044833787 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ736.406,53-1.023.977,091.760.383,62--- .
045983093 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ596.238,24-1.163.786,731.760.024,97--- .
021960208 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΒΡ-580.068,971.178.809,991.758.878,96--- .
117784111 ZHANG MEIHU PIN-1.529.379,07227.108,331.756.487,40--- .
025070252 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ612.687,27-1.143.436,031.756.123,30--- .
059304837 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ800.994,04-951.944,441.752.938,48--- .
025487334 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ652.596,46-1.100.297,921.752.894,38--- .
116880997 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ533.125,61-891.918,341.425.043,95154.765,41172.241,46327.006,87 .
017678765 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝ ΠΡΟ-579.714,361.169.858,511.749.572,87--- .
040870048 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ-579.714,361.169.858,511.749.572,87--- .
013072900 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ321.130,09-398.405,04719.535,13385.079,39644.509,301.029.588,69 .
123585730 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ780.704,47-967.252,811.747.957,28--- .
010759894 ΚΡΙΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ584.746,71-486.676,391.071.423,10356.140,71320.035,51676.176,22 .
145001204 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΛΕΞΙ ΘΕΟ----1.053.248,67692.499,941.745.748,61 .
028363355 ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ ΣΑΜΗ ΧΑΣ----630.522,171.113.534,631.744.056,80 .
109427181 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.226.192,82-515.610,261.741.803,08--- .
153469220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.300.506,39-438.771,371.739.277,76--- .
102729715 ΓΑΛΑΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ716.794,13-1.022.162,321.738.956,45--- .
026002007 ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤ765.686,34-973.263,251.738.949,59--- .
041949778 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ579.260,64-1.157.908,231.737.168,87--- .
066227055 ABDELAAL ALY KHALE AMI3.805,08797.113,43929.397,061.730.315,57--- .
041082797 ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ562.810,89-494.219,891.057.030,78292.029,53379.387,14671.416,67 .
046424361 ΤΣΙΠΡΑ ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓ ΑΠΟ493.461,38-770.134,701.263.596,08168.918,59295.772,93464.691,52 .
022831840 ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ683.125,65-1.044.075,791.727.201,44--- .
053875703 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ627.557,60-692.868,601.320.426,20165.736,38239.500,67405.237,05 .
072767691 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΛΕΩ581.388,88-1.144.118,661.725.507,54--- .
156944156 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ820.888,63-902.422,781.723.311,41--- .
038034870 ΖΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ522.335,35-755.058,811.277.394,16195.760,83249.418,55445.179,38 .
050553653 ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-775.759,08946.426,081.722.185,16--- .
059968090 ΧΡΟΝΗ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.122.318,80-599.547,341.721.866,14--- .
029594419 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΩΤ566.449,25-753.675,031.320.124,28197.022,27204.093,99401.116,26 .
046561865 ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ1.238.474,35-482.195,981.720.670,33--- .
111576488 ΤΟΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ-1.188.729,78531.837,691.720.567,47--- .
146013540 ΣΑΡΙΔΗΣ ΕΔΟΥΑ ΑΛΕ-1.188.729,78531.837,691.720.567,47--- .
125084512 ΠΟΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ-1.188.729,78531.837,691.720.567,47--- .
024060617 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ----771.716,94947.807,191.719.524,13 .
054008980 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ4.469,68788.739,81924.658,731.717.868,22--- .
012866474 ΜΗΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ-577.194,241.140.565,851.717.760,09--- .
011635361 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ333.751,31-596.583,67930.334,98318.131,58466.808,68784.940,26 .
106620184 CHRYSOSTOMOU THEOD ΧΡΥ931.263,21-782.491,521.713.754,73--- .
105098181 ΦΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ759.233,13-952.517,001.711.750,13--- .
037725196 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----690.459,371.019.456,111.709.915,48 .
024127908 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ660.949,09-1.047.708,701.708.657,79--- .
045584010 ΕΣΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ572.163,84-1.136.039,151.708.202,99--- .
028718619 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ292.708,65-203.892,44496.601,09496.494,78715.096,101.211.590,88 .
046305741 ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ273.094,35-380.717,89653.812,24459.182,53594.371,831.053.554,36 .
077872479 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ788.168,72-918.816,881.706.985,60--- .
031943385 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ558.790,5111.818,031.136.211,001.706.819,54--- .
045948877 ΣΚΙΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ578.945,42-1.127.657,551.706.602,97--- .
019958027 ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ1.284.392,53-421.681,721.706.074,25--- .
054873990 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ435,481.216.573,53487.857,751.704.866,76--- .
032190958 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.155.561,14-547.939,671.703.500,81--- .
042196657 ΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΕΥΑ588.709,98-1.114.679,821.703.389,80--- .
004221150 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΘΕΟ576.958,48-1.124.835,831.701.794,31--- .
050458742 ΤΙΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ892.505,66-807.878,531.700.384,19--- .
024669212 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ-562.183,831.137.860,081.700.043,91--- .
116492859 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΣ795.360,95-902.339,401.697.700,35--- .
051447290 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡ238.764,76339.637,571.118.188,641.696.590,97--- .
051977183 ΠΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ573.446,54-1.122.058,441.695.504,98--- .
025336126 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ408.321,53-810.967,561.219.289,09197.692,66277.984,43475.677,09 .
052036288 ΠΟΛΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ575.256,6535.488,931.083.296,511.694.042,09--- .
040362933 ΜΑΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝ ΧΑΡ156.295,6416.267,591.520.292,681.692.855,91--- .
047548320 ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕ ΜΑΡ256,18559.280,001.132.263,181.691.799,36--- .
070967804 ΘΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡ ΣΤΥ323.892,37-645.546,46969.438,83272.959,63449.004,41721.964,04 .
116567942 ΜΠΕΚΗΡ ΙΜΠΡΑ ΣΕΔ1.358.636,80-332.651,961.691.288,76--- .
065846772 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΙΝΟ ΚΥΡ-559.280,001.131.982,731.691.262,73--- .
154173000 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΕΩ----853.879,06834.586,951.688.466,01 .
040325335 ΤΣΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ421.378,66-550.504,58971.883,24300.919,96415.568,76716.488,72 .
037164837 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΑΝΔ641.064,555.000,001.039.785,981.685.850,53--- .
045299431 ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡ ΑΝΑ846.460,06-837.765,901.684.225,96--- .
014237757 ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΕΥΑ483.269,6876.208,531.124.208,451.683.686,66--- .
046329671 ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ625.820,11-1.056.474,261.682.294,37--- .
074256272 ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΣ1.174.645,701.000,00506.576,761.682.222,46--- .
037733786 ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ353.029,24-333.933,69686.962,93525.554,03468.273,42993.827,45 .
035137538 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ-593.818,711.086.688,241.680.506,95--- .
033908201 ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ86.845,65460.842,801.132.017,191.679.705,64--- .
038167813 ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΕΥΓ1.140.655,48-538.160,321.678.815,80--- .
111112461 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΙΑΚΩΒ ΟΔΥ740.502,01-936.660,251.677.162,26--- .
054598300 ΤΖΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑ ΣΠΥ58.618,261.366.004,60251.872,791.676.495,65--- .
109396568 HOWLADER MD NO MD1.210.016,47-464.880,101.674.896,57--- .
033532635 ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ-553.603,831.120.494,161.674.097,99--- .
075479115 OPARCIK MARIU AND1.075.485,74-597.709,211.673.194,95--- .
064915458 ΜΠΑΡΑΚΑΤ ΖΩΗ Ε ΤΙΤ390,64582.259,261.089.389,981.672.039,88--- .
067305791 JANI SIDHE MAN966.029,42-705.694,691.671.724,11--- .
042684352 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ1.045.567,46-623.818,981.669.386,44--- .
047000802 ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑ ΑΛΕ292.414,29-394.062,71686.477,00426.423,05556.154,79982.577,84 .
044717600 ΜΠΕΜΠΗ ΕΥΓΕΝ ΑΚΡ558.404,12-1.110.626,411.669.030,53--- .
042837072 ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ1.128.326,16-540.694,251.669.020,41--- .
069227614 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ650.090,301.379,751.017.475,381.668.945,43--- .
015052748 ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΔΟΥΚΑ ΝΙΚ815.091,22-853.538,801.668.630,02--- .
014557810 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ-554.064,151.112.832,031.666.896,18--- .
022328772 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΜΙΧ557.474,97-1.108.115,351.665.590,32--- .
065746933 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ666.062,36-998.726,021.664.788,38--- .
045615524 ΒΑΤΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ980.963,97-682.169,801.663.133,77--- .
043444329 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ439.595,5012.709,29716.333,421.168.638,21216.434,95277.028,47493.463,42 .
026992188 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ563.031,80-1.098.716,981.661.748,78--- .
028888018 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΠΑ743.402,75-406.085,141.149.487,89222.366,06286.334,34508.700,40 .
074786928 FOUDA ABOU DAR----1.223.876,69433.705,211.657.581,90 .
139631953 FRANCISZEK MAULE ADA1.347.624,09-309.229,551.656.853,64--- .
110464315 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ575.542,42-1.077.895,821.653.438,24--- .
059278796 ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ903.490,83-747.323,271.650.814,10--- .
015914550 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ661.311,63-989.017,611.650.329,24--- .
016381591 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ548.327,65-1.101.748,221.650.075,87--- .
106497755 ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ562.136,71-1.087.577,661.649.714,37--- .
028113378 ΣΤΡΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΜ-546.428,701.102.073,681.648.502,38--- .
004819910 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ573.785,48-1.073.889,541.647.675,02--- .
043406731 ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ1.374.582,14-271.895,401.646.477,54--- .
023457788 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΜΜ2.507,74710.303,02933.441,881.646.252,64--- .
040623406 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ625.022,52-1.020.392,511.645.415,03--- .
040124341 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ553.475,80-1.090.778,841.644.254,64--- .
046204641 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ502.656,25-376.332,41878.988,66390.462,93374.340,19764.803,12 .
044776623 ΧΟΛΕΒΑΣ ΒΛΑΣΙ ΖΑΧ----766.585,82876.635,241.643.221,06 .
046847100 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ543.857,90-1.097.900,821.641.758,72--- .
022956703 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ828.276,39-813.173,461.641.449,85--- .
158016661 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ1.106.088,33-535.284,391.641.372,72--- .
036340262 ΧΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ1.135.492,03-504.443,951.639.935,98--- .
030987163 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ549.403,34-1.089.273,851.638.677,19--- .
118289712 ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΧΡΗ628.293,00-710.281,111.338.574,11177.658,63120.471,10298.129,73 .
059584787 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕ1.241.895,53-393.750,601.635.646,13--- .
070966069 ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ486.390,61-379.915,78866.306,39400.684,23367.809,81768.494,04 .
015227854 ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ569.171,05-1.064.860,911.634.031,96--- .
102682736 ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ790.578,74-842.664,701.633.243,44--- .
046391510 ΠΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ424.704,85-742.507,881.167.212,73176.152,70283.876,16460.028,86 .
114015931 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒ ΜΙΧ369,731.085.320,26541.123,331.626.813,32--- .
115566787 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ804.041,32-502.033,021.306.074,34155.652,81163.969,51319.622,32 .
050917490 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤ844.379,12-468.688,801.313.067,92171.380,13141.224,52312.604,65 .
103287200 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΛΑΜΠΡ ΙΩΑ541.370,73-1.083.881,071.625.251,80--- .
050096580 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ540.748,45-1.084.086,831.624.835,28--- .
061330291 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ548.842,82-511.679,861.060.522,68263.060,76300.810,27563.871,03 .
118894870 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕ294.163,98-490.446,69784.610,67323.621,94515.572,38839.194,32 .
078809556 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ658.439,70-964.755,121.623.194,82--- .
112803835 ΤΑΒΙΤΙΑΝ ΑΡΔΑΒ ΑΜΠ1.159,02560.986,601.059.802,661.621.948,28--- .
045635824 ΛΙΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ419.651,81-473.781,25893.433,06291.753,47436.530,42728.283,89 .
033051692 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ541.808,66-1.078.371,181.620.179,84--- .
042608668 ΚΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ537.654,17-1.082.253,611.619.907,78--- .
027769634 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ486.365,5548.892,691.084.644,851.619.903,09--- .
013199310 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ----770.612,33848.325,091.618.937,42 .
041792680 ΑΣΠΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡ ΝΙΚ355.005,43-711.086,231.066.091,66258.651,92293.604,88552.256,80 .
044086359 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΥ329.012,81177.420,991.110.594,701.617.028,50--- .
009336937 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΤ546.176,75-1.070.796,441.616.973,19--- .
074009389 ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΗΛΙ1.028.111,65-587.379,191.615.490,84--- .
068723163 NAKA ΠΑΡΘΕ ΣΠΥ534.079,30-1.080.732,551.614.811,85--- .
112108931 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΔΙΟΝΥ ΔΗΜ-784.472,57829.433,061.613.905,63--- .
061373414 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ1.124.881,67-487.297,681.612.179,35--- .
040435630 ΒΑΡΙΑΜΗΣ ΡΑΦΑΗ ΙΩΑ272.950,87798,26283.225,51556.974,64467.081,04586.901,561.053.982,60 .
043604540 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟ ΚΩΝ300.281,25-283.947,96584.229,21467.710,55557.848,171.025.558,72 .
015271146 ΠΑΛΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ537.893,89-1.071.761,131.609.655,02--- .
047098339 ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΙ275.403,12-462.198,82737.601,94351.408,16520.349,65871.757,81 .
009625667 ΤΕΡΖΗ ΛΟΥΙΖ ΚΥΡ203.957,94-58.129,36262.087,30741.002,01605.034,691.346.036,70 .
139437660 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ541.979,09-1.065.964,981.607.944,07--- .
075543480 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ----694.209,53913.447,791.607.657,32 .
123107104 NAEEM SULTA MOH776.355,63-830.774,491.607.130,12--- .
034774173 ΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ543.084,70-1.063.597,551.606.682,25--- .
030469821 ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΥΜ729.567,45-876.901,761.606.469,21--- .
063686451 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ547.112,11-1.059.200,301.606.312,41--- .
032744610 ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ584.767,99-351.476,38936.244,37344.718,61325.121,64669.840,25 .
004449574 ΛΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ528.200,30-1.077.622,021.605.822,32--- .
500030912 STOYANOV RUMEN ASE-1.212.876,60392.123,011.604.999,61--- .
102319289 HOSSAIN SOHRA RUF----1.591.314,5313.573,601.604.888,13 .
029329372 ΚΑΝΙΣΠΑΘΗ ΕΥΑΝΘ ΘΕΟ115.157,22417.689,121.070.934,921.603.781,26--- .
028086452 ΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΕΤ694.527,31-908.917,501.603.444,81--- .
026894865 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ380.898,75-713.701,091.094.599,84212.250,79294.829,64507.080,43 .
035536795 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ679.586,21-541.422,431.221.008,64210.485,85167.192,82377.678,67 .
047721586 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΓΓ560.916,77-1.036.885,571.597.802,34--- .
038189762 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ----646.983,82949.336,451.596.320,27 .
065184920 VITOS DHIMI VAS606.590,76-989.175,111.595.765,87--- .
158685346 ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.197.867,81-397.860,211.595.728,02--- .
047426075 ΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ498.976,7759.769,611.035.456,171.594.202,55--- .
046925099 ΤΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ----648.548,12945.608,461.594.156,58 .
024911281 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ-527.941,171.065.715,601.593.656,77--- .
050461654 ΜΠΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ808.402,64-783.689,241.592.091,88--- .
100413276 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡ ΟΔΥ573.949,53-1.017.030,681.590.980,21--- .
100591855 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ756.737,43-833.370,251.590.107,68--- .
023594654 ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΛ377.009,25-741.962,321.118.971,57206.897,27263.192,55470.089,82 .
072549743 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ543.618,78-203.969,42747.588,20451.706,40389.169,54840.875,94 .
045645020 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣ676.686,81-911.262,471.587.949,28--- .
033353436 ΧΑΧΛΑΣ ΑΡΓΥΡ ΔΗΜ343.750,59-392.066,77735.817,36377.849,07470.374,75848.223,82 .
036803722 ΚΡΑΣΤΕΦ ΑΣΕΝ ΜΑΡ-727.005,78855.576,531.582.582,31--- .
043139323 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ785.628,65-796.430,491.582.059,14--- .
143291926 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ533.543,27100,00333.312,65866.955,92650.893,5964.200,05715.093,64 .
104964618 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ924.761,82-656.414,021.581.175,84--- .
046713343 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ1.202.289,90-378.264,501.580.554,40--- .
023759385 ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ527.238,22-1.050.142,091.577.380,31--- .
030750018 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΟΡ828.426,52-744.279,921.572.706,44--- .
032441242 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ554.272,12-544.837,501.099.109,62187.030,04285.160,77472.190,81 .
035205670 ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ695.356,85-874.862,731.570.219,58--- .
047210737 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ ΒΑΡ----602.055,64965.294,421.567.350,06 .
044482227 ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΣ ΛΟΥΚΑ ΒΑΣ522.764,79-1.044.509,861.567.274,65--- .
041712100 ΓΑΓΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ578.848,94-988.170,151.567.019,09--- .
037987020 ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤ725.240,47-838.383,221.563.623,69--- .
023185846 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ1.294.303,64-269.089,621.563.393,26--- .
070255075 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΤ1.066.713,92-494.381,551.561.095,47--- .
038283340 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ671.986,89-887.022,691.559.009,58--- .
027073089 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ471.737,55-643.077,141.114.814,69208.800,46235.379,61444.180,07 .
059396684 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ-832.393,01724.847,831.557.240,84--- .
036620690 ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ1.095.459,12-459.335,381.554.794,50--- .
062474364 ΚΑΤΣΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛ ΧΡΗ640.937,56-913.153,351.554.090,91--- .
058901972 ΤΡΙΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.046.318,212.419,59505.179,661.553.917,46--- .
017431720 ΝΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑ ΓΕΩ640.531,70-911.973,121.552.504,82--- .
156940041 ΑΜΕΤ ΙΡΒΑΝ ΡΑΜ1.129.566,912.000,00417.907,681.549.474,59--- .
040182750 ΧΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓ ΦΙΛ347.771,46198.085,541.001.268,131.547.125,13--- .
117164862 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ41.921,81488.224,271.016.287,711.546.433,79--- .
018030412 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ583.625,17-961.977,611.545.602,78--- .
032274910 ΓΙΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ655.504,83-219.160,43874.665,26372.483,97297.736,37670.220,34 .
130759274 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞ ΓΕΩ853.209,99-690.653,591.543.863,58--- .
042905233 ΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ357.125,85-510.888,41868.014,26279.969,47393.710,48673.679,95 .
011042893 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ----622.816,67917.409,521.540.226,19 .
022000059 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΣ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ970.133,13-569.916,681.540.049,81--- .
043223778 ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕ ΑΘΑ1.113.287,74-425.976,581.539.264,32--- .
067560280 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ174,16509.618,721.028.997,431.538.790,31--- .
044345177 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΙΩΑ995.758,34-542.957,181.538.715,52--- .
019404866 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ615.968,96-922.517,191.538.486,15--- .
001145352 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ45.081,33554.728,02937.978,021.537.787,37--- .
029306807 ΒΟΡΙΖΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ78.640,56845.026,09612.884,741.536.551,39--- .
127667184 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ178.379,28508.018,64849.468,761.535.866,68--- .
044578262 ΡΑΜΦΟΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ616.177,21-443.550,011.059.727,22253.227,60222.839,60476.067,20 .
046893952 ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΛΙ ΝΙΚ----620.262,39915.342,251.535.604,64 .
011957663 ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ576.437,55-957.652,291.534.089,84--- .
122453979 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓ350.007,74-523.256,51873.264,25258.301,53401.624,54659.926,07 .
046492855 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΓΑΡΥΦ ΕΜΜ508.250,06-1.022.317,771.530.567,83--- .
034319533 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ349.131,48-566.642,76915.774,24310.578,47302.743,27613.321,74 .
051191254 ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ548.309,07-979.129,581.527.438,65--- .
052437717 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ----676.253,98850.750,731.527.004,71 .
043644813 ΠΑΝΤΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.221.097,84-305.595,121.526.692,96--- .
075872736 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ608.507,41-918.023,211.526.530,62--- .
033869060 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ593.230,512.533,00328.494,82924.258,33340.667,72261.219,34601.887,06 .
068574651 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ460.938,98-551.203,911.012.142,89252.417,08260.540,20512.957,28 .
112687371 UDDIN MD NA ABD----1.432.243,9892.392,761.524.636,74 .
101193642 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ633.041,47-887.523,251.520.564,72--- .
039831646 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ638.330,44-881.876,711.520.207,15--- .
044608098 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΙΧ899.314,89-620.465,801.519.780,69--- .
165771331 XU CHANG AMI1.067.000,47-452.469,811.519.470,28--- .
003352545 ΛΕΒΗΣ ΛΕΩΝ ΣΑΒ703.272,86-816.035,991.519.308,85--- .
016079494 ΛΕΙΛΕΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ917.343,25-236.083,271.153.426,52293.339,9971.958,42365.298,41 .
077637707 ΠΑΤΡΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΚΥΡ887.247,94-217.136,031.104.383,97275.737,22138.039,03413.776,25 .
034351510 ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΠΑ506.918,31-1.009.300,111.516.218,42--- .
030597935 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ651.251,38-864.583,241.515.834,62--- .
035712433 ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ498.531,94-430.344,07928.876,01299.142,26287.813,06586.955,32 .
043483724 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ463.694,30-613.446,181.077.140,48199.968,70234.567,17434.535,87 .
100152489 ΤΟΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΙΟ537.909,49-973.492,431.511.401,92--- .
074956774 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝ ΧΑΡ660.491,12-850.498,221.510.989,34--- .
022101018 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ257.733,28-472.895,79730.629,07292.044,73488.025,17780.069,90 .
045222624 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ466.060,0659.769,61983.713,141.509.542,81--- .
042532762 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ584.633,57-924.834,681.509.468,25--- .
048202747 ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙ ΙΩΑ552.786,71-482.435,051.035.221,76241.619,63231.893,48473.513,11 .
033343399 ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ518.103,15-989.869,311.507.972,46--- .
074063879 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΙΣ ΝΙΚ1.010.525,55-497.126,091.507.651,64--- .
078982955 ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ ΣΟΣ ΜΑΡ519.266,58-988.115,891.507.382,47--- .
045245190 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΘΑ500.454,61-1.006.197,901.506.652,51--- .
119353797 ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ545.980,68-960.148,451.506.129,13--- .
045038612 ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ231.597,41268.183,701.004.594,771.504.375,88--- .
135236220 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛ ΠΑΝ569.080,28-935.147,591.504.227,87--- .
045636901 ΛΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΑΓΓ628.790,68-875.165,931.503.956,61--- .
046249124 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝ ΓΕΩ775.980,01-727.694,581.503.674,59--- .
029203787 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ386.148,39-709.057,171.095.205,56163.389,40244.967,81408.357,21 .
039409183 ΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ27.388,63460.842,801.013.402,351.501.633,78--- .
045539572 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑ720.956,85-780.368,981.501.325,83--- .
019077328 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ306,18600.503,73899.685,431.500.495,34--- .
042920107 ΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ322.211,42-188.482,50510.693,92537.797,70451.779,09989.576,79 .
046103713 ΒΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ882.865,80-616.630,241.499.496,04--- .
025966738 ΣΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟ ΔΙΟ188.464,83-135.284,22323.749,05615.309,69559.607,611.174.917,30 .
037815417 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΩΔΟ ΧΑΡ654.164,18-842.683,751.496.847,93--- .
047762869 ΝΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ171.823,45-320.320,83492.144,28397.158,29605.963,671.003.121,96 .
116581069 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ1.203.006,80-291.515,781.494.522,58--- .
019271893 ΛΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ236.296,35-122.100,50358.396,85447.995,24687.671,571.135.666,81 .
036309351 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ271.862,60-356.581,40628.444,00398.570,62466.964,48865.535,10 .
006738005 ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗ ΓΕΩ440.944,77-1.051.670,741.492.615,51--- .
175460051 ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕ ΑΝΔ1.224.744,19-267.582,331.492.326,52--- .
050731112 ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ503.536,02-988.294,891.491.830,91--- .
050570601 ΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ----535.825,53953.396,821.489.222,35 .
020272660 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟ ΙΩΑ23.297,47620.149,55842.012,681.485.459,70--- .
036526609 ΕΥΘΥΜΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΡ476.626,78-454.501,99931.128,77278.500,65275.793,85554.294,50 .
014765806 ΓΑΡΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ813.215,40-672.116,611.485.332,01--- .
026694216 ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣ768.640,81-338.487,681.107.128,49204.739,23173.286,32378.025,55 .
042316113 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ312.226,65-527.317,49839.544,14264.787,02379.628,21644.415,23 .
103163092 ΓΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ206,94498.217,08985.530,641.483.954,66--- .
007765109 ΒΛΑΧΟΣ ΓΑΒΡΙ ΧΑΡ495.719,69-987.729,121.483.448,81--- .
117188130 ΚΛΗΜΟΥ ΚΑΛΥΨ ΚΩΝ514.224,28-969.213,351.483.437,63--- .
040127933 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΘΑ320.862,60-345.269,44666.132,04378.554,80438.562,48817.117,28 .
034954817 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟ ΣΤΑ300.424,51-300.218,59600.643,10440.596,63441.580,89882.177,52 .
052112622 ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΓΡΗΓΟ ΣΑΡ2.949,28488.224,27991.481,051.482.654,60--- .
039647321 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΞΕΝ1.290.805,33-190.256,611.481.061,94--- .
045292024 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΣ ΕΜΜ694.154,00-786.703,571.480.857,57--- .
108666864 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΣΤ874.664,32-605.129,211.479.793,53--- .
043537349 ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩ518.832,81-960.587,951.479.420,76--- .
013560514 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΒΡ496.993,06-982.265,261.479.258,32--- .
110150406 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ1.110.620,68-367.367,191.477.987,87--- .
007061051 ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ492.698,24-984.662,911.477.361,15--- .
102004810 ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ226.989,82-136.524,74363.514,56517.884,01594.749,161.112.633,17 .
033023607 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΕΩ884.767,59-346.238,441.231.006,03172.080,0672.117,45244.197,51 .
032150438 ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΑΟ999.538,72-474.545,511.474.084,23--- .
000027012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΟΦ370.202,05-1.103.589,021.473.791,07--- .
046627428 ΚΟΛΛΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ487.338,43-985.537,971.472.876,40--- .
022618634 ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ535.447,29-936.878,361.472.325,65--- .
040024133 ΒΟΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ-487.810,74982.974,961.470.785,70--- .
031909066 ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ314.395,15-622.653,02937.048,17238.882,67294.566,76533.449,43 .
041065440 ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΔΟΚ ΓΕΩ487.824,65-982.612,381.470.437,03--- .
034848707 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ550.647,68-919.406,931.470.054,61--- .
042065541 ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΑΚ761.918,60-708.056,151.469.974,75--- .
145382266 ΒΑΤΑΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ706.407,45-397.811,661.104.219,11242.558,23120.997,50363.555,73 .
025704253 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ847.854,92-617.479,921.465.334,84--- .
012727726 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩ ΚΩΝ300.159,81-450.503,77750.663,58280.274,70432.864,80713.139,50 .
030793530 ΤΖΟΓΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ720.105,40-741.722,981.461.828,38--- .
049038210 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ-839.093,32622.397,121.461.490,44--- .
016914990 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΙΜ478.799,63-982.216,381.461.016,01--- .
027438544 ΦΛΩΡΟΚΑΠΗΣ ΣΤΕΡΓ ΙΩΑ775.447,42-684.709,161.460.156,58--- .
030610901 ΜΕΣΚΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΜΙΧ-482.883,32976.519,781.459.403,10--- .
047755528 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤ ΓΕΩ583.919,21-321.871,87905.791,08325.445,43228.157,69553.603,12 .
014594982 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ----515.230,57943.970,701.459.201,27 .
124923688 ΖΑΚΑΚΙΩΤΟΥ ΕΡΑΤΩ ΜΑΡ1.043.367,72-413.522,541.456.890,26--- .
038072399 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ3.381,03835.269,45616.913,551.455.564,03--- .
019030053 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ484.511,20-970.319,461.454.830,66--- .
062660333 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΑΡ555.810,61-403.278,27959.088,88291.081,45204.389,40495.470,85 .
033649917 ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ192.205,73-158.120,51350.326,24479.581,90623.930,001.103.511,90 .
044080054 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ488.126,33-965.143,231.453.269,56--- .
024569679 ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ356.167,1196.027,761.000.815,521.453.010,39--- .
139600374 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛ ΠΑΝ1.079.150,73-372.203,931.451.354,66--- .
141312181 BOULAICH SELIM ABE200,00835.269,45615.524,321.450.993,77--- .
115051405 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑ ΒΑΙΑ ΝΙΚ646.446,96-802.573,601.449.020,56--- .
011177228 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ578.230,78-523.304,741.101.535,52152.469,53194.731,87347.201,40 .
024482090 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ713.538,89-734.696,641.448.235,53--- .
126935290 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΤΑΜΑ ΛΕΩ1.007.841,95-440.078,381.447.920,33--- .
130336197 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ3.135,541.143.307,10299.854,061.446.296,70--- .
061899774 ΧΑΛΗΛ ΙΜΡΑΝ ΜΟΥ----572.612,03873.656,461.446.268,49 .
139399834 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΥΙΔ ΣΩΤ14,70576.042,00869.825,031.445.881,73--- .
046686127 ΜΙΝΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ477.741,774.390,20962.004,911.444.136,88--- .
047236114 ΜΠΕΜΠΟΝΗ ΓΙΑΝΝ ΝΙΚ1.005.658,34-436.095,631.441.753,97--- .
071662416 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ----629.434,71811.478,341.440.913,05 .
139534502 MANOLEV GUEOR STO488.911,51-950.443,981.439.355,49--- .
039593105 ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΝΕΣΤ ΑΘΑ497.069,30-941.808,081.438.877,38--- .
031432120 ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΑ476.377,09-962.318,491.438.695,58--- .
035730600 ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ20.434,36638.280,75779.193,511.437.908,62--- .
023534934 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤ284.711,34755,45550.518,59835.985,38245.487,25355.022,55600.509,80 .
042637627 ΖΑΖΑ ΑΠΟΣΤ ΑΜΠ579.377,66-347.350,88926.728,54311.550,79198.131,35509.682,14 .
045563467 ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΙΜ767.127,76-668.463,561.435.591,32--- .
021539196 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ598.777,68-834.881,711.433.659,39--- .
010448072 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ483.224,31-949.462,401.432.686,71--- .
027261678 ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΔ799.797,42-259.925,361.059.722,78247.829,68125.121,99372.951,67 .
048004491 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ698.304,41-279.734,12978.038,53216.480,47233.513,89449.994,36 .
044225628 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΒΑΣ482.060,40-942.555,791.424.616,19--- .
018194302 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ814.207,38111,69609.434,601.423.753,67--- .
112556611 ΓΕΡΟΥΔΑ ΡΩΞΑΝ ΕΥΑ----547.962,22875.649,551.423.611,77 .
102351369 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕΡ523.620,46-898.892,131.422.512,59--- .
036545009 ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ971.994,28-449.059,661.421.053,94--- .
047202497 ΤΙΚΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ693.637,86-189.089,20882.727,06361.186,07176.964,31538.150,38 .
045248271 ΜΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ682.110,96-347.779,971.029.890,93182.158,50208.294,37390.452,87 .
044832139 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ642.228,55-777.919,151.420.147,70--- .
036626786 ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ577.025,11-841.593,691.418.618,80--- .
036639630 ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ ΚΩΝ668.537,87-747.920,421.416.458,29--- .
107985619 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ863.141,73-550.653,591.413.795,32--- .
032462380 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ312.705,75-420.403,66733.109,41307.176,49369.967,97677.144,46 .
037012621 ΝΤΙΟΥΒΑΛΕΒΣΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΑ ΜΑΡ142,39598.163,76810.721,461.409.027,61--- .
030867012 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ625.463,83-783.086,551.408.550,38--- .
034737558 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ827.653,31-580.671,581.408.324,89--- .
025485248 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥ ΕΥΘ467.247,88-940.632,871.407.880,75--- .
037471468 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΓΗΣΙ ΝΙΚ527.237,96-265.110,75792.348,71264.704,50350.481,01615.185,51 .
046745482 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ671.369,12-735.613,151.406.982,27--- .
056323754 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΕΥΑ1.115.136,19-291.753,241.406.889,43--- .
021802138 ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ705.883,88-700.776,441.406.660,32--- .
023100880 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ496.197,86-909.428,141.405.626,00--- .
014550635 ΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓ ΒΑΣ549.107,42-855.537,361.404.644,78--- .
025383594 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜ441.570,77-669.110,481.110.681,25167.057,89125.940,37292.998,26 .
115852097 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ463.890,07-938.901,371.402.791,44--- .
037669305 ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ25.328,17596.155,93779.217,941.400.702,04--- .
064658892 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕ ΓΡΗ1.023.336,04-374.999,681.398.335,72--- .
031651628 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ513.410,05-884.277,031.397.687,08--- .
151260220 RIEDLSPERGER HARAL GER1.046.201,72-350.271,371.396.473,09--- .
148678790 ΧΑΣΚΗΣ ΠΟΛΥΧ ΝΙΚ1.050.477,85-345.845,131.396.322,98--- .
047679619 ΠΑΠΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝ ΚΩΝ476.738,73-917.671,291.394.410,02--- .
052275588 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ697.417,7536.529,70659.979,661.393.927,11--- .
022452090 ΤΣΑΛΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤ ΓΕΩ1.130.833,79-262.633,331.393.467,12--- .
028889979 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ463.975,43-929.271,111.393.246,54--- .
025362015 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ475.084,95-513.195,30988.280,25206.444,96198.160,21404.605,17 .
027067570 ΣΤΕΦΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ465.901,01-925.703,651.391.604,66--- .
039461249 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ335.513,89-287.482,11622.996,00432.939,81334.916,14767.855,95 .
014812340 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ665.501,63-723.999,011.389.500,64--- .
044019439 ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΜΙΧ938.671,32-450.748,541.389.419,86--- .
022795602 ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ424.020,41-555.884,33979.904,74173.844,29235.305,28409.149,57 .
079452782 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ469.091,14-919.643,481.388.734,62--- .
052875729 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ482.781,12-904.574,391.387.355,51--- .
013797714 ΚΑΤΣΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΣ ΦΑΙ395.244,53-440.801,34836.045,87250.329,33299.888,29550.217,62 .
042217290 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ779.250,76-606.169,411.385.420,17--- .
174541492 KUANG YONGY QIC1.159.136,94-225.588,971.384.725,91--- .
050623113 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ-457.538,70926.058,341.383.597,04--- .
034515114 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ663.500,06-386.697,801.050.197,86168.859,32163.019,50331.878,82 .
157012050 MGALOBLISHVILI MARIA ALE965.116,58-416.199,961.381.316,54--- .
018838253 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ408.258,57-435.149,98843.408,55259.628,35278.019,49537.647,84 .
079610383 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ393.149,50-475.650,39868.799,89237.960,63273.698,43511.659,06 .
047490860 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ498.217,53-882.127,091.380.344,62--- .
051547435 ΧΑΧΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑ ΝΙΚ1.054.904,16-324.483,491.379.387,65--- .
174601573 EMILOV ZDRAV SIM1.087.775,12-291.383,891.379.159,01--- .
066376952 ΒΡΥΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ980.759,21-396.541,851.377.301,06--- .
045145301 ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΛΕ201.916,57-245.924,03447.840,60393.246,82535.555,37928.802,19 .
034843588 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ215.783,36327.975,08831.340,041.375.098,48--- .
037669759 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ25.480,07582.841,04766.730,191.375.051,30--- .
070882440 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣ ΧΡΗ991.408,06-383.438,141.374.846,20--- .
016747974 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ753.402,81-620.746,531.374.149,34--- .
074893887 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΜΜ327.158,81-456.490,00783.648,81285.154,95304.165,52589.320,47 .
011568922 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ392.845,41-437.971,06830.816,47216.933,61323.859,25540.792,86 .
022146823 ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΥΣ504.332,71-292.278,87796.611,58388.821,24185.410,33574.231,57 .
024850234 ΠΑΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡ ΕΥΑ694.288,41-676.259,921.370.548,33--- .
047330526 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ----529.206,62840.675,001.369.881,62 .
302200537 MEHMETAJ JETNO ΣΕΦ973.094,28-396.687,121.369.781,40--- .
023924579 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟ ΧΑΡ821.071,91-548.626,911.369.698,82--- .
038255905 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ456.842,72-912.490,781.369.333,50--- .
040683439 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ-453.478,21915.350,711.368.828,92--- .
032774417 ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛ ΒΑΣ183.410,13-339.737,01523.147,14330.422,68514.350,89844.773,57 .
075296882 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΕΡ300,00539.729,57827.176,581.367.206,15--- .
019373640 ΚΟΥΤΟΥΜΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ1.123.687,12-242.934,931.366.622,05--- .
022438531 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ641.036,67-725.240,081.366.276,75--- .
052052370 ΤΣΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΡ----641.829,78723.865,321.365.695,10 .
043524110 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ451.629,16-912.780,841.364.410,00--- .
045792080 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ522.860,87-840.907,951.363.768,82--- .
047740367 ΖΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ309.194,83-425.777,17734.972,00264.411,69364.234,20628.645,89 .
078896881 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣ ΙΩΑ988.803,52-374.215,531.363.019,05--- .
046838613 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ468.767,38-299.376,36768.143,74378.543,42215.704,57594.247,99 .
074892079 ΤΟΠΠΟΣ ΦΡΑΤΖ ΙΑΚ184.726,75-247.181,94431.908,69432.218,74498.233,23930.451,97 .
021029252 ΚΟΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΔΙΟ542.136,04-819.471,851.361.607,89--- .
127216860 ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ350.689,81-446.807,19797.497,00286.932,37276.120,44563.052,81 .
053759950 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ578.521,52-778.952,651.357.474,17--- .
009914293 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΡΑΝΤ ΠΑΝ452.248,00-902.425,521.354.673,52--- .
047504520 ΛΕΜΠΕΣΗ ΥΠΑΤΙ ΧΡΗ----530.125,03823.854,891.353.979,92 .
105404533 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ957.744,6925.390,35368.376,021.351.511,06--- .
074808427 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ632.703,52-717.972,291.350.675,81--- .
040403852 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ522.860,87-827.560,861.350.421,73--- .
039208270 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡ ΣΤ396.167,02-352.517,70748.684,72332.777,92268.251,01601.028,93 .
052604930 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ442.905,29-189.561,77632.467,06302.336,65414.582,41716.919,06 .
055479228 ΤΖΙΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ560.731,90-788.343,961.349.075,86--- .
044357428 ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ500.031,68-848.583,881.348.615,56--- .
043182626 ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ203.302,54-383.099,25586.401,79289.094,66472.326,91761.421,57 .
037146021 ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ597.089,54-353.834,51950.924,05266.069,25130.634,52396.703,77 .
037970480 ΚΟΥΡΕΒΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ351.544,52-557.629,02909.173,54180.479,59256.182,33436.661,92 .
033771370 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΙ480.679,98-864.947,441.345.627,42--- .
046655243 ΚΡΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ ΧΑΡ358.999,35-376.845,79735.845,14260.752,30347.661,89608.414,19 .
141684112 VOROVENCI MIHAE IAK973.278,866.714,64363.425,481.343.418,98--- .
038154504 ΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ546.259,35-470.597,311.016.856,66178.033,66148.212,44326.246,10 .
046310308 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ309.177,71-420.882,83730.060,54258.404,31354.020,10612.424,41 .
139108642 MORSHED ABDUL KHA----550.370,58791.247,901.341.618,48 .
046235224 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΟΔΥ----535.380,87805.271,281.340.652,15 .
170803340 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΕ9.126,971.155.205,88175.366,661.339.699,51--- .
023056643 ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ209.587,22173.341,29464.785,33847.713,84192.975,01298.535,90491.510,91 .
073852834 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ36.790,14713.554,26586.762,111.337.106,51--- .
114526706 KARACA HUSEI NUR-1.081.962,75255.018,661.336.981,41--- .
046670295 ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ1.447,22553.397,57781.756,611.336.601,40--- .
070433449 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ652.826,98-683.296,981.336.123,96--- .
034677717 ΑΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-442.446,96893.391,361.335.838,32--- .
048057804 ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ560.678,97-774.593,931.335.272,90--- .
028072110 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ621.562,46-712.947,911.334.510,37--- .
044528455 ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ453.978,29-266.543,69720.521,98283.208,17330.740,88613.949,05 .
103886614 ΤΖΑΜΠΑΣΑ ΜΑΧΜΟ ΑΧΜ1.067.507,04-265.336,871.332.843,91--- .
301729066 ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΣΠΥ866.431,361.500,00464.863,591.332.794,95--- .
033088913 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ-553.397,57779.044,521.332.442,09--- .
007644625 ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ-553.397,57779.044,521.332.442,09--- .
056166050 ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ541.416,25-790.778,891.332.195,14--- .
031952124 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ951.134,33-378.036,381.329.170,71--- .
024891740 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΑΡΙ574.850,28-752.111,041.326.961,32--- .
044226207 ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ468.683,58-858.088,881.326.772,46--- .
021505875 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ151.740,31440.081,80734.664,491.326.486,60--- .
047387567 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΥΡΥΔ ΕΥΣ293.301,00-119.455,13412.756,13597.277,58315.601,90912.879,48 .
046748527 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ485.003,21-840.090,841.325.094,05--- .
033943079 ΣΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ449.905,17-875.127,671.325.032,84--- .
012916250 ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ433.480,565.620,94885.837,431.324.938,93--- .
045562587 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ461.367,85-863.495,451.324.863,30--- .
051477594 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ815.508,88-508.459,111.323.967,99--- .
025844110 ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ----647.184,95676.771,341.323.956,29 .
011793707 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ413.023,4338.027,71872.650,601.323.701,74--- .
300195607 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ983.254,84-339.059,401.322.314,24--- .
031473881 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ437.773,67-883.560,421.321.334,09--- .
027255217 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ403.492,98-917.766,461.321.259,44--- .
046659463 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ439.721,66-881.533,991.321.255,65--- .
027299484 ΓΕΩΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ621.948,12-697.985,551.319.933,67--- .
036817044 ΓΚΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ480.954,29-838.151,661.319.105,95--- .
044891430 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΑΝ ΒΑΡΟΥ ΧΑΤ439.331,58-878.663,161.317.994,74--- .
024723706 ΜΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜ ΠΑΥ----517.736,20799.422,991.317.159,19 .
046811281 ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ582.247,10-287.613,67869.860,77305.831,93141.151,31446.983,24 .
021622268 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ435.389,41-879.833,301.315.222,71--- .
100639591 ΠΟΡΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΔΗΜ861.287,07-452.601,461.313.888,53--- .
046483650 ΑΡΤΣΙΤΑ ΑΝΘΗ ΝΙΚ437.926,21-871.881,321.309.807,53--- .
061022221 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΧΙΛΛ ΠΑΝ675.935,34-633.865,071.309.800,41--- .
021622256 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ433.438,44-876.284,441.309.722,88--- .
107683863 ΦΛΟΥΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ248.206,09-250.230,79498.436,88360.541,89448.593,82809.135,71 .
024026206 ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ444.351,70-423.744,93868.096,63257.982,28180.731,40438.713,68 .
033463613 VITOLO LUCIA PAS461.356,88-531.327,33992.684,21150.141,33163.627,78313.769,11 .
104159316 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘ ΠΑΝ292.936,77-212.492,88505.429,65486.482,12314.173,33800.655,45 .
046562536 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ-431.813,80873.991,141.305.804,94--- .
030277000 ΦΕΛΕΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ458.125,89-847.440,471.305.566,36--- .
015092598 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ326.561,81-978.549,381.305.111,19--- .
033144675 ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ548.060,06-419.513,95967.574,01177.154,51159.273,48336.427,99 .
027267437 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ440.685,39-863.080,371.303.765,76--- .
021092960 ΝΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ525.612,88-412.045,10937.657,98156.204,06208.718,33364.922,39 .
112408282 ΧΑΝΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤ ΙΩΑ820.848,26-481.724,201.302.572,46--- .
013554581 ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ829.551,27-472.845,881.302.397,15--- .
120776460 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ683.927,45-618.162,531.302.089,98--- .
024929444 ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ431.809,90-869.711,651.301.521,55--- .
053345384 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΕΡ437.471,10-862.612,651.300.083,75--- .
031280665 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ248.892,13-358.884,32607.776,45301.688,73390.609,50692.298,23 .
068385772 ΤΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙ ΓΡΗ215.401,39-302.883,46518.284,85352.231,86428.204,81780.436,67 .
014253745 ΚΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ397.565,75-455.649,43853.215,18266.513,06178.969,56445.482,62 .
030008205 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ461.988,91-835.382,631.297.371,54--- .
116900718 ΤΣΑΛΜΑΝΖΑΣ ΣΩΤΗΡ ΣΕΡ758.728,27-538.539,611.297.267,88--- .
044525115 ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ443.846,45-852.745,381.296.591,83--- .
148720241 ΜΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ980.462,86-315.636,571.296.099,43--- .
046657920 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ489.820,35-803.168,281.292.988,63--- .
135946253 DAUMAS AUREL PAS178.933,70-275.811,32454.745,02344.185,93493.278,20837.464,13 .
073985366 ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ436.809,48-854.858,541.291.668,02--- .
034422099 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΕΥΔΟΚ ΘΩΜ533.031,92-758.415,061.291.446,98--- .
016401281 ΚΑΛΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ----523.439,92767.724,121.291.164,04 .
009007552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ431.081,79-860.036,971.291.118,76--- .
009675935 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ228.930,07-388.819,42617.749,49295.829,33377.352,98673.182,31 .
035198010 ΚΟΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ504.847,79-785.392,551.290.240,34--- .
116539513 HOVAKIMYAN ARTOU SER650,961.097.975,96188.538,131.287.165,05--- .
018864025 ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ425.622,06-860.332,861.285.954,92--- .
123307808 MIAH MD HA MD866.189,90-419.748,171.285.938,07--- .
014036100 ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ347.469,05-457.083,02804.552,07214.287,90266.824,27481.112,17 .
036874296 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦ ΔΙΟ349.234,8139.358,01470.122,74858.715,56196.315,54229.707,84426.023,38 .
044978583 ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ424.949,80-859.351,701.284.301,50--- .
058640800 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ3.305,41963.248,36317.361,441.283.915,21--- .
025678488 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΘΩΜ266.458,67-474.573,37741.032,04235.939,06305.055,59540.994,65 .
032529215 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΗΛΙ426.984,12-853.668,281.280.652,40--- .
038677432 ΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ80.686,67357.825,50841.055,161.279.567,33--- .
040286237 ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----490.568,49788.450,251.279.018,74 .
027596939 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ170.460,86-214.502,31384.963,17315.050,16578.974,27894.024,43 .
054092153 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ424.999,17-390.069,13815.068,30237.619,83225.570,49463.190,32 .
042574765 ΜΠΡΑΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ515.147,86-762.606,431.277.754,29--- .
023245522 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ667.330,79-610.081,771.277.412,56--- .
044367890 ΝΤΑΡΟΥΙΣ ΜΑΧΜΟ ΑΜΠ712.015,69-564.357,121.276.372,81--- .
061442412 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ170.710,54-177.532,66348.243,20414.818,25511.655,66926.473,91 .
155151367 ΛΑΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ479.455,77-795.052,821.274.508,59--- .
043578147 ΝΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡ191.396,43-167.060,62358.457,05410.470,23505.403,55915.873,78 .
111417348 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ1.048.233,05-225.438,111.273.671,16--- .
066193300 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛ ΑΝΑ572.697,1557.174,30372.190,581.002.062,03159.181,63111.968,22271.149,85 .
070614390 ΤΡΕΜΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ572.027,22-701.096,881.273.124,10--- .
129508390 AKTER MISSE HAJ----1.262.043,939.331,001.271.374,93 .
125836806 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΤΕ362.655,26-338.839,50701.494,76310.965,93257.907,53568.873,46 .
014920417 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΑΝΔ59.010,70490.339,94720.408,141.269.758,78--- .
012997112 ΒΙΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΟΔ488.996,19-779.378,991.268.375,18--- .
045672383 ΞΕΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΓΕΡ168.501,3866.586,68444.141,20679.229,26233.100,03355.439,42588.539,45 .
020608645 ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΡΗ334.154,52-932.999,171.267.153,69--- .
028313327 ΔΙΚΤΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡ524.782,10-739.994,971.264.777,07--- .
018452701 ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΛΕΩ423.350,66-841.399,391.264.750,05--- .
047766739 ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ497,41974.772,23288.274,771.263.544,41--- .
077472889 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ386.187,3059.042,98354.042,71799.272,99206.658,13257.563,41464.221,54 .
061861643 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ890.073,82-372.556,911.262.630,73--- .
178019120 VASIN VOLOD VIT1.072.200,00-190.086,661.262.286,66--- .
040617159 ΖΕΡΒΑ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ790.172,30-471.370,521.261.542,82--- .
014153920 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ421.788,92-839.649,131.261.438,05--- .
143349920 ΑΣΑΝΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕ943.664,48-317.245,131.260.909,61--- .
044974707 ΙΣΠΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚ424.127,98-836.539,051.260.667,03--- .
029789038 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ629.526,399.689,09621.134,631.260.350,11--- .
158265376 BASILIO ARTUR FAB496.206,59-161.101,98657.308,57518.765,7883.701,88602.467,66 .
118645182 HEMSHO MASTA ALY896.183,79-362.531,251.258.715,04--- .
043256945 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ377.732,56-878.589,751.256.322,31--- .
046310880 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ554.670,17300,00700.857,781.255.827,95--- .
025428371 ΚΛΑΔΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ576.567,52-678.723,771.255.291,29--- .
070945559 ΚΕΡΑΤΣΑ ΕΙΡΗΝ ΒΑΣ463.269,23-274.061,85737.331,08283.184,04232.196,70515.380,74 .
033016874 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΡΙ430.406,57-821.934,761.252.341,33--- .
142329100 SAGRADOV GRIGO SAM2.628,631.053.813,62195.859,461.252.301,71--- .
017119156 ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ606.286,34-645.595,701.251.882,04--- .
069411301 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΗ ΘΕΟ88.363,61361.500,41801.400,881.251.264,90--- .
039778462 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΘΕΟ843.162,78-407.344,851.250.507,63--- .
106428450 ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΟΛ-629.624,09620.688,641.250.312,73--- .
020607697 ΜΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΡΓ499.084,19-751.187,071.250.271,26--- .
021376803 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟ ΜΙΧ439.495,20-810.091,261.249.586,46--- .
048104164 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΓΝ215.440,20-340.801,22556.241,42275.382,11417.885,73693.267,84 .
103162126 ΚΩΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΥΡ816.222,36-433.032,831.249.255,19--- .
007042560 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ9.960,41404.877,07833.138,121.247.975,60--- .
061587570 ΚΑΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ913.667,95-334.033,641.247.701,59--- .
045294134 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ429.575,00-818.008,761.247.583,76--- .
022820105 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΚΟΥΛΗ ΙΩΑ387.772,76-859.687,901.247.460,66--- .
037866558 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ576.403,48-334.878,94911.282,42198.570,78137.540,34336.111,12 .
007629019 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ169.390,11-236.457,90405.848,01336.865,65503.447,61840.313,26 .
046063538 ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝ ΠΑΝ539.428,57-706.392,431.245.821,00--- .
015498408 ΝΙΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ287.357,52-537.955,80825.313,32170.479,39249.894,94420.374,33 .
077258584 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ136.526,07348.274,31760.887,251.245.687,63--- .
170079736 CAPUTO GIUSE SAV-1.029.790,52215.666,971.245.457,49--- .
042744760 ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ----431.773,35813.593,201.245.366,55 .
027489372 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ717.638,49-525.609,681.243.248,17--- .
049220880 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ792.633,56-450.523,211.243.156,77--- .
029619271 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ378.313,5965.998,11798.747,631.243.059,33--- .
020290456 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ487.368,60-755.067,041.242.435,64--- .
028362082 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ710.240,13-531.157,231.241.397,36--- .
044194567 ΚΑΒΛΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ443.611,40-797.481,721.241.093,12--- .
045388206 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ596.759,17-643.883,911.240.643,08--- .
046420313 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ104.600,65309.085,98826.644,811.240.331,44--- .
016457184 ΚΡΟΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟ501.712,64-404.066,49905.779,13169.050,88164.975,76334.026,64 .
031667012 ΣΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ18.195,811.017.354,95203.772,941.239.323,70--- .
059848318 ΜΠΕΡΤΙΝΙ ΚΑΡΟΛ ΑΡΤ412.928,01-825.762,111.238.690,12--- .
033466418 ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡ ΗΛΙ458.228,68-779.280,321.237.509,00--- .
020819424 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ413.809,51-823.535,651.237.345,16--- .
021409064 ΠΕΘΑΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ323.694,20-336.958,71660.652,91235.493,74341.073,29576.567,03 .
046877350 ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΜΜ435.895,35-800.860,231.236.755,58--- .
042449419 ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΑΝ----550.045,96686.192,721.236.238,68 .
016619939 ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ344.800,76-468.053,35812.854,11196.013,78227.318,45423.332,23 .
076575229 ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ-499.865,23735.488,951.235.354,18--- .
045322985 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ414.130,91-818.791,071.232.921,98--- .
141134600 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ----509.899,48722.846,511.232.745,99 .
036787140 ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ281.229,55-549.911,85831.141,40166.991,28233.748,51400.739,79 .
042676002 ΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ338.435,4383.794,51809.530,601.231.760,54--- .
037969166 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ496.885,56-734.192,731.231.078,29--- .
074369008 ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ781.138,27-449.176,341.230.314,61--- .
047849717 ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΗΛΙ825.354,46-404.809,911.230.164,37--- .
047177411 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ414.616,95-813.547,011.228.163,96--- .
023075946 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ411.799,23-816.079,351.227.878,58--- .
022653753 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ534.206,15-693.543,151.227.749,30--- .
047202123 ΔΙΚΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ----481.511,90745.643,611.227.155,51 .
120707405 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΤΖΕΜΑ ΗΛΙ407.423,92-819.054,781.226.478,70--- .
028149500 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ450.531,75-775.374,731.225.906,48--- .
044427712 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ636.923,16-588.626,491.225.549,65--- .
051578239 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΟΛΕΓΚ ΘΕΟ2.920,861.033.948,55188.668,361.225.537,77--- .
106230888 DEGAN ANNA ONO33.767,09499.321,88690.854,731.223.943,70--- .
046437067 MAJ WIOLE FRA----509.088,24714.688,911.223.777,15 .
028564546 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜ----451.757,75771.317,861.223.075,61 .
069945280 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥ603.771,75-617.468,151.221.239,90--- .
050528750 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ31.700,55894.568,38294.603,021.220.871,95--- .
009660368 ΧΑΡΙΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ410.165,85-809.591,541.219.757,39--- .
036261965 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ222.662,14487.719,97509.325,161.219.707,27--- .
127768339 HE XIURO PIN971.543,98-247.942,291.219.486,27--- .
056480342 ΑΡΝΑΟΥΤ ΙΣΜΕΤ ΑΧΜ718.745,93-500.731,661.219.477,59--- .
032253126 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ607.108,79-612.094,901.219.203,69--- .
027134550 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ368.672,0035.463,90814.461,331.218.597,23--- .
115586971 ΤΣΑΚΛΟΒΑ ΝΙΛΑ ΙΣΑ24,80402.603,08814.913,271.217.541,15--- .
067581411 ΤΣΑΚΛΩΒ ΑΛΕΞΑ ΙΣΑ-402.603,08814.868,631.217.471,71--- .
037345777 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ4.272,95963.248,36249.817,371.217.338,68--- .
156452360 ΜΑΡΚΟΣΙΑΝ ΛΕΒΟΝ ΜΕΣ15.944,521.017.354,95184.024,661.217.324,13--- .
027104716 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝ153.214,31-193.770,85346.985,16356.427,49513.416,90869.844,39 .
037054300 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ752.510,98-463.700,961.216.211,94--- .
032539534 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ206.845,95-244.913,95451.759,90311.726,93452.297,91764.024,84 .
139632833 MIRIANASHVILI MERAB GUR----624.844,75587.959,241.212.803,99 .
028811052 ΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ521.230,48-690.845,341.212.075,82--- .
043764823 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ373.294,19146.738,22691.860,761.211.893,17--- .
046383429 ΚΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ260.497,20-502.214,94762.712,14200.953,21247.867,53448.820,74 .
014905242 ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ398.997,891.564,84810.511,221.211.073,95--- .
027395700 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ----512.253,21698.549,621.210.802,83 .
077276497 ΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘ164.108,71-312.017,71476.126,42274.830,73459.703,66734.534,39 .
079046245 ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑ ΘΕΟ----621.240,78588.697,121.209.937,90 .
127983617 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡ234.956,42-300.375,06535.331,48288.369,72386.221,87674.591,59 .
044329731 ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ401.944,96-807.134,541.209.079,50--- .
006466751 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΜΙΧ154.880,75-299.937,34454.818,09260.424,57493.353,26753.777,83 .
061535573 ΣΑΝΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ436.023,08-772.244,481.208.267,56--- .
038044284 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ492.332,66-172.930,37665.263,03359.574,90182.961,47542.536,37 .
102761580 SAOUKAT BRAHI ABO362.313,86-312.706,84675.020,70218.055,34314.446,49532.501,83 .
061571848 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ640.601,40-565.858,471.206.459,87--- .
159417221 DRIZA GENTI BAR1.026.284,22-179.739,661.206.023,88--- .
010073860 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΔΙΟ897.077,50-308.387,131.205.464,63--- .
003900578 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ398.798,63-806.222,441.205.021,07--- .
038169831 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ754.564,38-450.400,861.204.965,24--- .
124172606 ΤΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΕΤ985.959,26-218.980,401.204.939,66--- .
001211697 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ----416.982,86787.933,891.204.916,75 .
035951898 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ8.411,06411.783,06784.691,171.204.885,29--- .
022033750 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΛΕΩ458.502,10-746.163,981.204.666,08--- .
045870314 ΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ408.434,36-795.880,291.204.314,65--- .
075743244 ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΥΚ4.088,90634.116,97565.774,721.203.980,59--- .
046032967 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑ----545.537,30658.408,651.203.945,95 .
046661747 ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡ439.591,39-764.162,741.203.754,13--- .
028295760 ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ398.071,44-805.445,021.203.516,46--- .
035680387 ΓΙΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ444.840,94-197.092,09641.933,03276.454,61284.499,64560.954,25 .
029388998 ΓΕΝΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ400.728,56-801.757,531.202.486,09--- .
043315280 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΕΤ443.766,98-758.246,971.202.013,95--- .
037471235 ΛΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ298.458,38-378.932,39677.390,77213.308,63310.781,18524.089,81 .
115986038 SABAGHIE MOHAM YAS----465.422,62735.926,381.201.349,00 .
047164925 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜ ΣΠΥ177.147,53-308.456,21485.603,74265.651,19449.849,57715.500,76 .
003426759 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΚΑ ΦΙΛ-398.064,61802.554,831.200.619,44--- .
009708018 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛ ΛΟΥ-398.064,61802.554,831.200.619,44--- .
026696086 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΗΜ ΛΟΥ-398.064,61802.554,831.200.619,44--- .
050632400 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ449.179,33-751.342,261.200.521,59--- .
140344457 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ-695.406,72504.030,791.199.437,51--- .
051818264 ΤΣΙΡΚΑ ΙΟΥΛΙ ΚΩΝ387.525,10-284.468,56671.993,66339.435,24187.809,10527.244,34 .
014108806 ΜΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ68.202,26402.499,15728.432,261.199.133,67--- .
010244874 ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ428.436,75-770.151,611.198.588,36--- .
113480382 ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ367.015,89-410.571,24777.587,13186.960,36233.388,11420.348,47 .
123062339 MOWLA GOLAM WAZ356.318,46-128.253,95484.572,41700.447,2112.620,29713.067,50 .
113005269 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦ ΕΥΑ953.059,13-243.570,101.196.629,23--- .
053995252 ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚ ΓΕΩ427.624,66-768.414,921.196.039,58--- .
106767563 ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ6.250,00894.568,38293.739,771.194.558,15--- .
021067441 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ408.030,30-786.158,451.194.188,75--- .
043936895 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ592.713,32-600.665,331.193.378,65--- .
135775607 ΜΑΓΚΤΑΓΚΙΑΝ ΜΠΟΡΙ ΑΡΑ1.500,391.017.354,95173.612,871.192.468,21--- .
047171326 ΚΑΣΕΖΕ ΜΙΣΕΛ ΑΝΤ-395.075,16797.284,021.192.359,18--- .
011538303 ΚΟΚΑΛΑΣ ΚΩΝ ΧΡΗ247.078,70156.652,43788.370,771.192.101,90--- .
062722849 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ245.866,00-141.260,91387.126,91403.936,60400.335,58804.272,18 .
005471486 ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ396.993,70-793.955,371.190.949,07--- .
078840719 MELANI MIHAL STE910.846,95-279.864,691.190.711,64--- .
133891790 POGHOSYAN HOVHA MAK280,591.017.354,95172.982,981.190.618,52--- .
069189421 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ285.278,86-343.990,77629.269,63243.558,99317.726,72561.285,71 .
167067855 KOTANJYAN HARUT RAF-1.017.354,95172.950,341.190.305,29--- .
061664021 ΖΙΝΤΙΡΙΔΗΣ ΔΑΒΙΔ ΜΙΧ-1.017.354,95172.950,341.190.305,29--- .
140633716 KOVACI AMARI PAN-1.017.354,95172.950,341.190.305,29--- .
025297655 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ529.140,89-658.814,991.187.955,88--- .
046786218 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡ ΜΙΧ402.749,17-785.151,761.187.900,93--- .
031291538 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ395.074,81-792.710,871.187.785,68--- .
027426127 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΕΣ395.718,19-791.372,381.187.090,57--- .
066240249 ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΛΑ1.782,98894.568,38290.099,201.186.450,56--- .
064768429 ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ534.405,68-651.531,971.185.937,65--- .
115534697 ΤΣΑΜΙΛΗ ΑΜΑΛΙ ΠΑΝ254.271,85-370.584,53624.856,38223.185,67337.869,81561.055,48 .
042228518 ΚΟΚΚΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ606.769,39-233.112,21839.881,60168.472,90177.204,83345.677,73 .
144875585 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ864.531,01-320.964,301.185.495,31--- .
005759887 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ395.836,82-788.967,591.184.804,41--- .
013858240 ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ533.437,36-650.939,601.184.376,96--- .
070874280 MUNSHI MD SH MD235.421,52-135.501,67370.923,19804.233,788.993,47813.227,25 .
028113004 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ542.756,49-640.837,481.183.593,97--- .
037409685 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ----532.019,19651.371,291.183.390,48 .
013841521 ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ-410.707,55772.605,551.183.313,10--- .
054162043 KOFINAS GEORG ΔΗΜ-410.707,55772.605,551.183.313,10--- .
042394281 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ40.826,23442.260,10700.141,271.183.227,60--- .
011684195 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΣ346.893,44-497.507,93844.401,37176.686,94161.716,74338.403,68 .
053877862 ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ152.762,65-193.201,14345.963,79384.733,47451.120,77835.854,24 .
041317230 ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ442.038,64-739.134,411.181.173,05--- .
064542951 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ603.632,21-577.335,301.180.967,51--- .
059741122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΝΑ427.166,38-753.477,291.180.643,67--- .
045635326 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΤΕ155.006,32-74.779,77229.786,09559.038,17391.696,59950.734,76 .
004629874 ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΣΠΥ436.010,75-743.644,341.179.655,09--- .
032831860 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ530.447,93-648.828,461.179.276,39--- .
111862630 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ819.638,37-359.064,241.178.702,61--- .
034652342 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑ482.729,31-307.655,73790.385,04207.461,76179.831,78387.293,54 .
046979864 ΤΣΕΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΧΙ673.081,73-504.434,521.177.516,25--- .
021569361 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ----416.131,46759.716,661.175.848,12 .
128996776 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ256.836,72-315.965,24572.801,96278.058,88323.597,84601.656,72 .
128894620 ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΕ882.397,05-290.219,541.172.616,59--- .
029605310 ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ----485.554,77686.386,821.171.941,59 .
042608054 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΛΑΣΚΑ ΜΙΧ----477.396,93694.417,271.171.814,20 .
046732007 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ952.631,87-219.144,111.171.775,98--- .
027487618 ΡΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ----508.901,04661.378,111.170.279,15 .
042667400 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ234.429,97-432.091,83666.521,80198.458,50304.506,35502.964,85 .
043184134 ΛΥΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ403.852,87-765.505,071.169.357,94--- .
174987385 PETKOV IVAN MOT-425.874,87742.725,781.168.600,65--- .
067156627 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΥ-427.987,11740.417,701.168.404,81--- .
041948978 ΛΕΩΝ ΕΛΕΥΘ ΒΗΣ497.200,87-670.710,191.167.911,06--- .
026745976 ΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ793.888,6275.286,42298.486,861.167.661,90--- .
045818745 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚ ΔΗΜ----459.796,92707.192,321.166.989,24 .
121940655 ΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕ ΛΑΖ271.749,50-449.648,44721.397,94197.723,19246.661,26444.384,45 .
007700990 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙ ΓΕΩ406.877,20-362.112,03768.989,23177.334,14219.449,27396.783,41 .
013236726 ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ70.494,20323.506,06771.571,211.165.571,47--- .
041932317 ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ580.043,65-584.146,781.164.190,43--- .
009000108 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ390.430,80-773.752,621.164.183,42--- .
073914306 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ744.828,66-419.322,281.164.150,94--- .
051887872 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝ ΝΙΚ8.561,10389.548,55765.564,681.163.674,33--- .
039593688 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ584.307,22-579.300,991.163.608,21--- .
041872353 ΠΛΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛ ΚΩΝ268.795,70-227.870,36496.666,06302.256,91364.675,05666.931,96 .
043405421 ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗ ΗΛΙ697.425,28-464.014,121.161.439,40--- .
045977800 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΝΕΣ449.610,48-711.731,651.161.342,13--- .
059918061 ΕΛΤΑΝΤΑΟΥΙ ΟΣΑΜΑ ΕΛΑ386.826,23-774.336,621.161.162,85--- .
021266602 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ441.066,67-719.294,941.160.361,61--- .
050083337 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧ ΕΥΤ587.135,43-573.116,531.160.251,96--- .
046651350 ΠΕΠΟΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ477.391,14-181.618,79659.009,93340.336,39160.764,88501.101,27 .
035293953 ΝΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ802.439,54-357.053,971.159.493,51--- .
014604273 ΜΩΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΣ ΦΩΤ400.273,11-759.043,131.159.316,24--- .
031103114 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ224.272,18-468.601,65692.873,83165.034,26301.108,94466.143,20 .
059320026 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣ ΣΠΥ329.859,88-340.409,12670.269,00213.419,66274.309,83487.729,49 .
058991499 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ54.421,70737.178,40366.309,061.157.909,16--- .
023417963 ΓΚΛΑΒΑΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ846.080,28-311.206,401.157.286,68--- .
050924419 ΤΕΝΕΖΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΩΤ612.232,99-543.365,831.155.598,82--- .
052565684 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ590.806,55-564.657,461.155.464,01--- .
003196452 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ286.560,80-294.378,85580.939,65284.641,18289.725,02574.366,20 .
028076759 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΡ265.710,07-454.406,15720.116,22225.352,51209.244,62434.597,13 .
019152204 ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑ ΜΙΧ461.204,50-693.070,091.154.274,59--- .
170786351 PHILLIPS GERRY GER802.498,55-351.598,681.154.097,23--- .
133420500 ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ574.464,55-579.355,881.153.820,43--- .
018826229 ΜΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ484.043,94-669.661,751.153.705,69--- .
115914713 THOMAJ SPIRO ΔΗΜ700.763,99-452.383,331.153.147,32--- .
042817718 ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ----424.475,06727.768,121.152.243,18 .
072810347 ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ391.211,43-760.440,091.151.651,52--- .
119078795 ΚΟΚΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕ832.016,01-318.561,511.150.577,52--- .
046699147 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΑΜ451.870,13-698.067,091.149.937,22--- .
059832609 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ291.009,82-388.856,48679.866,30204.275,50265.714,63469.990,13 .
159417210 FETISHAJ AJSEL BAR978.409,09-171.379,081.149.788,17--- .
123081458 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ618.231,98-531.144,341.149.376,32--- .
063172046 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ206.641,63497.226,30444.273,451.148.141,38--- .
053139552 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ----571.179,82576.531,651.147.711,47 .
024118162 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ----425.142,89722.331,511.147.474,40 .
043798899 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ269.736,41-188.296,38458.032,79373.811,57313.557,73687.369,30 .
018373918 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚ ΔΗΜ443.003,19-702.052,961.145.056,15--- .
032887589 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ279.960,49-534.532,69814.493,18161.137,68168.511,67329.649,35 .
029528834 ΤΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΙΔ274.168,06-255.322,56529.490,62340.133,94274.461,94614.595,88 .
014617780 ΣΠΥΡΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ253.798,13-218.978,69472.776,82303.478,54367.676,57671.155,11 .
052737806 ΔΟΙΡΑΝΛΗ ΧΡΙΣΤ ΣΤΕ518.267,28-206.751,16725.018,44223.499,73195.270,60418.770,33 .
125065282 OR RASHID MD HA MD525.829,14-199.247,91725.077,05395.361,8623.042,14418.404,00 .
020307209 ΓΚΟΛΕΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ387.497,54-755.785,541.143.283,08--- .
055624608 ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ774.053,18-369.126,621.143.179,80--- .
019643804 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΡ409.234,44-733.904,691.143.139,13--- .
040028863 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΙΑΝΝ ΡΑΛ379.527,80-763.230,821.142.758,62--- .
103344930 ΚΑΝ ΜΟΥΝΙ ΜΟΥ----475.621,11666.577,231.142.198,34 .
024378482 ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ515.946,67-626.222,371.142.169,04--- .
079834919 ΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗ ΗΛΙ300.668,46-331.531,07632.199,53221.498,75288.102,45509.601,20 .
032904517 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ233.484,63-358.283,23591.767,86215.521,88334.478,18550.000,06 .
061250973 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ492.980,48-648.492,641.141.473,12--- .
043700502 ΜΕΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ712.973,41-428.263,761.141.237,17--- .
038953720 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΕΜΜ406.427,29-310.605,00717.032,29194.965,77229.131,32424.097,09 .
119583517 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ923.590,75-217.181,231.140.771,98--- .
028406126 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ688.745,25-450.172,441.138.917,69--- .
013392495 ΚΑΨΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ377.423,63-761.287,091.138.710,72--- .
106921675 ΝΙΑΒΗ ΠΑΡΑΣ ΑΛΕ410.450,27-727.530,471.137.980,74--- .
059526920 ΣΙΟΥΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ307.373,93-505.572,65812.946,58151.152,86173.597,74324.750,60 .
078854656 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜ ΣΠΥ358.541,85-294.725,84653.267,69226.729,08257.473,12484.202,20 .
004976429 ΚΙΟΥΤΕΛΙΑΝ ΗΛΙΑΣ ΣΑΡ203.664,76-328.881,00532.545,76245.674,18359.183,96604.858,14 .
034639516 ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ242.314,19-258.580,48500.894,67327.005,73309.242,54636.248,27 .
039141900 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ313.028,32-823.916,551.136.944,87--- .
052604665 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ600,00764.860,62371.213,891.136.674,51--- .
033079105 ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ432.581,00-359.835,68792.416,68179.088,40164.888,29343.976,69 .
052203870 ΓΕΝΝΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ466.404,38-668.006,511.134.410,89--- .
015359875 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ184.042,15-192.302,28376.344,43336.003,52421.438,99757.442,51 .
070351339 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΡ216.271,78-199.924,00416.195,78287.196,15430.147,72717.343,87 .
050301450 ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ452.493,11-679.879,771.132.372,88--- .
041930164 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ333.994,2541.100,68757.100,731.132.195,66--- .
036204412 ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑ ΒΑΣ283.376,77-848.434,371.131.811,14--- .
113638398 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ325.553,72-374.305,50699.859,22196.881,21234.424,10431.305,31 .
030221495 ΜΙΝΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘ ΣΤΑ585.861,20-544.968,591.130.829,79--- .
073529139 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ409.145,45-721.093,621.130.239,07--- .
052419080 ΚΟΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ383.938,76-746.119,091.130.057,85--- .
042561327 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ664.045,77-465.968,541.130.014,31--- .
012371649 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΗΛΙ451.802,18-677.932,571.129.734,75--- .
149975929 AKHTAR JAMIL SAL756.476,61-372.316,401.128.793,01--- .
038269123 ΧΕΛΜΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΜΜ234.123,42162.287,20732.223,091.128.633,71--- .
062649899 ΚΑΛΦΑΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ760.608,62-366.885,181.127.493,80--- .
058576765 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ487.431,32-639.272,091.126.703,41--- .
036681818 ΓΙΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ----464.461,10662.167,681.126.628,78 .
018108533 ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ409.286,33-717.272,371.126.558,70--- .
003504938 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ487.795,49-638.595,441.126.390,93--- .
024258910 ΡΑΡΗ ΤΑΣΙΑ ΠΕΤ----499.162,53625.923,551.125.086,08 .
043983104 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΚ ΔΗΜ380.588,77-744.099,481.124.688,25--- .
041405658 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜ ΔΗΜ463.730,06-660.660,621.124.390,68--- .
103871521 ΧΡΙΤΑΝΙ ΑΜΠΝΤ ΜΟΧ497.705,19-626.630,821.124.336,01--- .
042525365 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ255.096,68-369.806,33624.903,01203.915,58295.276,16499.191,74 .
046457202 ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ577.488,99-546.260,421.123.749,41--- .
054538710 ΣΥΡΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ511.773,81-611.569,521.123.343,33--- .
043814787 ΣΥΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ511.767,73-611.561,921.123.329,65--- .
039877869 ΚΑΡΝΤΑΓΛΙ ΧΟΥΣΣ ΜΟΧ----553.273,59569.017,901.122.291,49 .
028350231 ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ----418.527,78703.535,841.122.063,62 .
026138107 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣ ΙΩΑ276.518,73-370.382,43646.901,16199.503,85275.509,60475.013,45 .
028200529 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ7.269,42402.791,83711.678,221.121.739,47--- .
027657335 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ647.522,39-474.051,141.121.573,53--- .
035352933 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΕΤ464.751,0515.171,00640.827,041.120.749,09--- .
054530772 ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΤΑ758.710,66-361.329,731.120.040,39--- .
046306159 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ384.588,63-735.165,651.119.754,28--- .
027598496 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----549.221,89570.293,351.119.515,24 .
041416949 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΡΗ549.956,65-569.218,881.119.175,53--- .
044782574 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ370.729,45-747.923,851.118.653,30--- .
029417581 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ414.969,62-114.460,69529.430,31448.228,81140.252,69588.481,50 .
032715325 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ----429.405,94688.150,041.117.555,98 .
139534458 HEESEN WILHE GOD379.534,06-737.814,211.117.348,27--- .
028505614 ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ281.475,4090.951,32744.840,651.117.267,37--- .
038724660 ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΝΙΚ346.851,24-146.093,45492.944,69416.469,73206.894,85623.364,58 .
130781883 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ2.245,42367.320,34746.157,181.115.722,94--- .
010377277 ΓΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΤ250.069,44-488.572,02738.641,46157.637,59218.457,72376.095,31 .
050529315 EXARHOS JOHN NIC845.513,78-268.222,901.113.736,68--- .
044490701 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ407.829,96-705.750,351.113.580,31--- .
031944702 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ455.797,73-657.133,821.112.931,55--- .
035005216 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ510.392,56-602.339,461.112.732,02--- .
127982252 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ496.658,0931.126,17258.668,20786.452,46277.480,3148.783,66326.263,97 .
047381827 ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΤΥΠ ΙΩΑ356.921,25-254.854,58611.775,83260.606,58239.971,20500.577,78 .
126495279 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ409.105,93-702.871,981.111.977,91--- .
029218520 ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔ ΓΕΩ223.753,47-444.840,89668.594,36160.851,72281.526,35442.378,07 .
019004188 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΧΙ----435.033,31675.833,621.110.866,93 .
036744103 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΑΘΑ545.160,62-564.867,531.110.028,15--- .
149789280 BATAH IBRAH ABD----514.163,04595.213,951.109.376,99 .
026398452 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛ ΙΩΑ371.058,74-737.932,951.108.991,69--- .
052103533 ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΙ792.239,01-316.322,971.108.561,98--- .
044850526 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤ ΕΥΑ490.231,59-617.656,011.107.887,60--- .
155151320 ΤΣΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ548.437,76-558.850,941.107.288,70--- .
124378123 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ473.715,29-633.324,311.107.039,60--- .
044433128 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ485.583,37-621.301,931.106.885,30--- .
025207629 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ236.114,71-437.552,81673.667,52151.532,58280.970,35432.502,93 .
036053550 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛ408.535,45-697.590,791.106.126,24--- .
132639905 ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ80.071,33381.988,00643.624,771.105.684,10--- .
037886011 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ766.442,18-338.977,381.105.419,56--- .
043878875 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ574.499,24-530.230,421.104.729,66--- .
076113569 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥΑΓΓ ΣΤΕ301.343,16-288.944,59590.287,75262.223,27250.634,28512.857,55 .
008989270 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΓ449,14364.656,40737.805,671.102.911,21--- .
054262670 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ513.322,56-340.373,76853.696,32163.287,8585.149,35248.437,20 .
059692934 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΤΗΛ171.707,46-218.188,88389.896,34302.527,70409.201,51711.729,21 .
021078246 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ514.170,36-587.403,341.101.573,70--- .
046252012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΕΡ----504.891,65596.595,371.101.487,02 .
047610364 ΜΠΟΣ ΙΛΕΡ VIL188.836,70-342.169,51531.006,21237.062,70333.374,08570.436,78 .
015593516 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ364.926,06-736.027,961.100.954,02--- .
061904776 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΙΛ ΑΝΔ10.336,34433.743,52656.018,831.100.098,69--- .
053697132 ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑΥΡ ΑΘΑ481.595,37-309.205,35790.800,72198.384,18110.468,15308.852,33 .
065896972 ΚΑΔΡΗ ΕΜΙΝΕ ΝΟΥ422.271,95-188.869,25611.141,20313.890,57174.151,80488.042,37 .
137162915 ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ----1.019.335,9579.778,521.099.114,47 .
039389616 ΜΑΝΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ366.409,76-731.463,181.097.872,94--- .
012260231 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ356.213,29-741.202,191.097.415,48--- .
039805315 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ364.818,42-731.830,681.096.649,10--- .
046856354 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ579.175,95-516.415,151.095.591,10--- .
047627856 ΟΜΠΡΙΣΚΑ ΘΕΟΔ ΙΟΝ-362.513,05732.431,311.094.944,36--- .
001606911 ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ735.291,57-359.631,111.094.922,68--- .
030488245 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΜΙΧ443.294,60-191.987,66635.282,26248.667,34210.363,57459.030,91 .
040835998 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ444.553,90-649.697,641.094.251,54--- .
045909077 ΒΑΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ362.516,09-731.177,291.093.693,38--- .
010347783 ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ364.963,89-728.289,831.093.253,72--- .
036715470 ΚΑΣΕΜ ΑΜΙΝ ΜΟΧ-786.950,42306.123,711.093.074,13--- .
045066217 ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ----464.345,73628.682,421.093.028,15 .
030961750 ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ303.803,2013.575,73774.703,311.092.082,24--- .
066180863 ΑΛΙΡΑ ΦΑΤΜΗ ΑΛΗ-399.990,76691.978,951.091.969,71--- .
116791269 ΚΟΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΑ909.847,46-182.017,521.091.864,98--- .
058297266 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ492.524,47-599.246,671.091.771,14--- .
045626970 ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ----384.592,78706.326,361.090.919,14 .
046071888 ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦ ΧΡΗ26.647,43557.581,47506.294,731.090.523,63--- .
028375655 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΥΜ826.051,71-264.115,041.090.166,75--- .
046303839 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ227.303,96-190.214,31417.518,27397.880,11273.862,52671.742,63 .
013359702 ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ427.107,55-661.892,391.088.999,94--- .
022641023 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ57.159,89302.911,07728.714,641.088.785,60--- .
009112980 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ165.951,32-116.410,97282.362,29431.233,61374.790,15806.023,76 .
055857662 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ804.925,72-283.393,361.088.319,08--- .
046071249 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑ769.677,77-318.302,021.087.979,79--- .
047876781 ΚΛΗΜΟΣ ΜΑΡΙΝ ΚΩΝ236.829,16122.499,00728.418,991.087.747,15--- .
043204371 ΣΑΛΕΠ ΦΑΙΕΖ ΣΑΜ346,61786.950,42300.446,871.087.743,90--- .
028760336 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚ ΝΙΚ368.200,72-330.953,20699.153,92198.097,86190.386,66388.484,52 .
019899662 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟ ΔΗΜ405.136,73-313.886,99719.023,72161.120,09206.911,27368.031,36 .
116278382 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΥΡΙΑ ΜΗΝ465.864,58-620.908,881.086.773,46--- .
017271500 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΓΑΠΗ ΕΥΘ364.851,45-720.837,771.085.689,22--- .
035411335 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ626.796,30-458.458,441.085.254,74--- .
123318221 MOLLA ASADU ABD----502.716,16582.162,491.084.878,65 .
124821205 EDRIS MOHAM YAS364.519,47-720.308,911.084.828,38--- .
051994825 ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ576.518,35-508.221,371.084.739,72--- .
120583096 MD IQBAL HOSSAN HOSSA ALI285.770,89-131.015,75416.786,64533.311,46134.635,26667.946,72 .
014457999 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ440.242,98-644.344,031.084.587,01--- .
048138850 ΜΠΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ389.887,18-694.254,691.084.141,87--- .
019236184 ΜΑΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ369.394,70-713.829,661.083.224,36--- .
067149882 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ481.527,03-601.419,061.082.946,09--- .
028681880 ΚΑΒΑΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΩ359.163,98-723.564,891.082.728,87--- .
043678160 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ359.823,75-722.556,451.082.380,20--- .
022769276 ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ394.948,31-686.946,281.081.894,59--- .
157776664 ZHELEV KIRCH NAY498.553,49-582.715,151.081.268,64--- .
021398672 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ271.318,07-808.126,511.079.444,58--- .
047360776 ΜΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ361.239,93-717.712,941.078.952,87--- .
052166716 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ273.653,2487.725,09717.395,681.078.774,01--- .
031739779 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΛ175.610,28-75.943,21251.553,49462.407,97364.810,49827.218,46 .
020658593 ΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ512.300,43-566.156,081.078.456,51--- .
001818620 ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ359.932,78-718.416,121.078.348,90--- .
034089981 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣ ΔΗΜ721.984,15-167.175,11889.159,26150.855,2233.713,01184.568,23 .
040009271 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣ ΓΕΩ611.779,99-461.924,061.073.704,05--- .
046824669 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ518.146,83-555.356,981.073.503,81--- .
041961614 ΚΙΝΕΒΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ354.736,36-718.220,491.072.956,85--- .
020519937 ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΑΛΕΞΙ ΣΠΥ307.764,805.033,90416.979,67729.778,37161.558,95180.873,94342.432,89 .
015696136 ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ272.198,89-799.823,581.072.022,47--- .
061734144 ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓ ΕΥΑ----499.291,56572.089,391.071.380,95 .
077928511 SABANI VIKTO ARG----477.146,77594.019,461.071.166,23 .
035326663 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ322.915,34104.515,40642.939,811.070.370,55--- .
034894030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ364.441,45-705.742,671.070.184,12--- .
040262805 ΚΙΣΣΑ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ----471.309,08598.818,691.070.127,77 .
046910930 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ371.000,21-698.997,531.069.997,74--- .
023486643 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ325.558,26-255.758,05581.316,31234.438,82254.076,18488.515,00 .
038247905 ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΑΧ211.569,72-170.812,47382.382,19303.071,01384.093,69687.164,70 .
032033246 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ318.673,99-223.071,38541.745,37313.388,59213.697,46527.086,05 .
023572416 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ222.381,91-311.937,63534.319,54204.358,15329.843,09534.201,24 .
059293935 ΡΟΥΜΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ50,00864.661,65203.806,961.068.518,61--- .
047397327 ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ468.699,35-599.034,491.067.733,84--- .
020657098 ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΝ246.919,88-456.902,46703.822,34155.611,19207.955,44363.566,63 .
043342085 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ310.050,72-369.237,50679.288,22180.192,68207.125,29387.317,97 .
045665275 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ510.555,10-555.774,381.066.329,48--- .
012848782 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ354.649,52-711.514,351.066.163,87--- .
025978381 ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ162.430,17-94.549,34256.979,51406.907,01401.807,22808.714,23 .
111244838 ΠΕΤΣΑ ΚΑΛΛΙ ΒΑΣ422.139,95-643.497,321.065.637,27--- .
039558533 ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟ ΓΕΩ-411.661,18653.693,991.065.355,17--- .
059556070 ΚΑΡΑΤΖΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ355.944,90-299.646,53655.591,43213.791,77193.700,56407.492,33 .
079390450 ΡΟΥΤΣΗ ΑΔΑΜΑ ΧΑΡ711.262,38-351.757,721.063.020,10--- .
044315204 ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ156.904,66-188.430,06345.334,72303.811,39412.926,49716.737,88 .
059906222 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΠΡΟ5.155,06939.185,86117.098,141.061.439,06--- .
050866043 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΑΜΕ ΚΩΝ607.637,70-453.253,771.060.891,47--- .
033719868 ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΟ374.412,32-686.038,151.060.450,47--- .
110161040 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ326.954,30-353.357,58680.311,88168.994,79211.070,15380.064,94 .
070660591 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ353.457,23-706.914,461.060.371,69--- .
025581586 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΜΑΡ364.801,15-695.346,891.060.148,04--- .
009762778 ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ311.785,63-256.706,04568.491,67261.578,98229.972,47491.551,45 .
029153988 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΡΙ527.350,81-532.595,881.059.946,69--- .
121358038 ΚΑΛΑΜΠΡΟ ΓΚΑΕΤ ΑΜΠ177.961,83-63.367,03241.328,86525.925,09292.400,94818.326,03 .
050169286 ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ239.307,32-305.396,11544.703,43242.577,59271.938,22514.515,81 .
040024090 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΠΟΛΥΞ ΑΘΑ----382.380,07676.774,831.059.154,90 .
032054868 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ356.069,90-702.378,761.058.448,66--- .
028631606 ΠΑΝΤΕΧΟΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ----455.649,88602.467,501.058.117,38 .
045162309 ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟ ΘΕΟ338.149,52-239.899,46578.048,98242.293,17237.665,84479.959,01 .
114963040 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ696.335,56-361.644,511.057.980,07--- .
062091562 ΠΑΥΛΙΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙ284.823,79-369.734,21654.558,00168.770,19234.578,19403.348,38 .
017677178 ΠΗΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ543.228,30-514.450,301.057.678,60--- .
129134916 OLIVA GAETA RAF372.951,57-683.994,451.056.946,02--- .
037975806 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΛΙΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑ----413.627,11642.053,511.055.680,62 .
113171837 ΝΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ247.461,23-253.594,05501.055,28226.709,11327.907,60554.616,71 .
041452600 ΝΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ395.781,63-659.521,271.055.302,90--- .
010407041 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ157.944,8723.645,42164.911,06346.501,35353.660,55354.793,76708.454,31 .
045281845 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΛΕΩ491.660,90-562.706,881.054.367,78--- .
015148224 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΓΕΩ418.718,00-635.461,561.054.179,56--- .
051069285 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛ ΒΑΣ351.190,23-702.287,711.053.477,94--- .
033947110 ΤΣΙΤΤΕΡΟΣ ΜΙΧ ΠΑΝ233.699,69-262.609,93496.309,62233.918,35323.058,71556.977,06 .
115248017 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΒ414.951,15-291.276,67706.227,82224.970,62121.043,75346.014,37 .
047747203 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ----537.210,72513.228,241.050.438,96 .
038977011 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΜΙΧ7,81938.701,76111.612,391.050.321,96--- .
140315401 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑ ΜΙΧ-938.701,76111.611,651.050.313,41--- .
044944280 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑ348.603,56-701.559,881.050.163,44--- .
028022512 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ462.946,43-587.071,201.050.017,63--- .
006802820 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ690.647,36-359.246,241.049.893,60--- .
021050380 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ349.344,79-700.468,571.049.813,36--- .
063238586 ΣΑΒΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΧ792.064,19-257.378,811.049.443,00--- .
051591298 ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ237.614,54288.941,20522.462,311.049.018,05--- .
118452648 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ567.256,90-481.752,081.049.008,98--- .
029516208 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑ ΔΗΜ355.606,72-693.155,561.048.762,28--- .
013824689 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ352.315,49-696.279,471.048.594,96--- .
011921212 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ346.355,11-701.615,671.047.970,78--- .
042764026 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΝΕΣ363.529,95-257.992,78621.522,73237.277,47188.882,00426.159,47 .
040401508 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ-346.291,48700.893,961.047.185,44--- .
070691266 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩ ΒΙΚ365.488,69-680.741,521.046.230,21--- .
023869316 ΜΟΥΣΤΑΚΕΑΣ ΣΩΚΡΑ ΙΩΑ----381.421,04664.434,141.045.855,18 .
045905724 ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ456.908,45-588.877,101.045.785,55--- .
051670382 ΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩ876.225,63-169.319,671.045.545,30--- .
044373293 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ408.555,19-636.497,671.045.052,86--- .
028950795 ΠΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ450.021,16-594.541,921.044.563,08--- .
075982925 ΠΑΠΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ358.053,65-686.460,381.044.514,03--- .
117605395 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝ451.800,64-211.943,05663.743,69197.377,38183.320,76380.698,14 .
043247764 ΤΖΗΡΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ262.460,41-122.477,73384.938,14415.405,04243.901,29659.306,33 .
139373290 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΦΙ ΜΙΧ710.309,20-333.778,221.044.087,42--- .
103456061 ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ ΣΩΤ778.262,55-264.785,911.043.048,46--- .
026586280 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΣΑ441.954,69-600.197,541.042.152,23--- .
024754500 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙ ΝΙΚ348.215,04-693.925,281.042.140,32--- .
053099899 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ344.737,80-697.174,191.041.911,99--- .
140612825 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΣ-901.487,10140.091,091.041.578,19--- .
021037344 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑ ΜΙΧ531.153,44-148.792,01679.945,45257.493,77103.848,82361.342,59 .
031837841 ΠΑΛΑΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ----469.491,15570.863,751.040.354,90 .
015071265 ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ423.827,96-616.439,001.040.266,96--- .
044598814 ΜΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ----484.471,98555.331,821.039.803,80 .
025591414 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ269.584,10-770.178,061.039.762,16--- .
023222822 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ354.865,16-684.759,511.039.624,67--- .
044102303 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΕΤ291.770,84-141.230,43433.001,27344.414,27261.339,58605.753,85 .
010923152 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ467.864,92-570.794,951.038.659,87--- .
051733926 ΠΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ358.559,83-679.737,681.038.297,51--- .
038492818 ΡΟΥΠΗ ΡΟΖΑ ΑΛΜ367.640,56-186.629,23554.269,79251.567,95231.396,36482.964,31 .
041409055 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟ ΑΛΕ449.445,64-587.443,511.036.889,15--- .
139618015 FRANCISKO ALBER FRE----430.285,70606.521,981.036.807,68 .
003338514 ΚΑΤΙΦΕΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΕΥΑ253.002,18-270.633,44523.635,62263.889,92248.395,40512.285,32 .
046554849 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΛ461.061,65-574.583,271.035.644,92--- .
041590755 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ444.797,43-590.238,971.035.036,40--- .
045197900 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ----436.652,24598.022,701.034.674,94 .
034965230 ΚΑΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ259.473,08-163.947,31423.420,39315.950,30295.221,10611.171,40 .
055242366 ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ465.548,59-568.978,071.034.526,66--- .
033446040 ΓΙΟΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ492.069,36-540.922,401.032.991,76--- .
010170125 ΛΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΕ344.096,76-688.247,851.032.344,61--- .
034411964 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ396,29716.143,25315.269,971.031.809,51--- .
029834898 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ415.382,90-329.000,47744.383,37151.660,24135.159,62286.819,86 .
065888660 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ350.475,17-302.096,25652.571,42177.004,52201.373,92378.378,44 .
029249439 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ153.500,85-179.353,54332.854,39298.613,46399.077,28697.690,74 .
035655471 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΜΟΥ ΛΕΩ406.676,88-304.683,97711.360,85197.144,06122.035,83319.179,89 .
000970028 ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΥ619.864,46-410.375,371.030.239,83--- .
036339496 ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΑΡΙ634.037,62-395.591,181.029.628,80--- .
053247065 ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΡΑΣ ΓΕΩ752.621,46-275.131,101.027.752,56--- .
145303913 ΛΙΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ478.448,46-549.088,971.027.537,43--- .
130444264 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----428.529,70597.924,811.026.454,51 .
042368841 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ290.502,29-180.191,25470.693,54332.971,13222.413,33555.384,46 .
045076247 ΝΑΚΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ----430.753,26595.319,751.026.073,01 .
046090184 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝ339.244,55-686.519,421.025.763,97--- .
036451030 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙ ΘΕΜ345.967,36-679.688,801.025.656,16--- .
029560268 ΤΖΩΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ150.889,15-291.972,86442.862,01249.513,01331.115,98580.628,99 .
059259886 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΔΡΙ ΑΛΕ----518.286,79504.885,961.023.172,75 .
045537136 ΤΕΛΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΔΗΜ224.288,17261.684,35536.969,391.022.941,91--- .
045614472 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ241.655,37-284.600,70526.256,07275.141,71221.481,76496.623,47 .
066350696 ΖΗΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ799.986,78-222.310,621.022.297,40--- .
019022981 ΛΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ399.278,50-622.887,421.022.165,92--- .
045857525 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ422.627,56-599.382,811.022.010,37--- .
042489903 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ293.611,95-298.776,38592.388,33226.408,19203.208,99429.617,18 .
066208317 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΘΥΜΙΟ ΓΙΑ848.668,57-173.321,981.021.990,55--- .
109573135 ΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ575.983,32-444.567,661.020.550,98--- .
028726539 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ682.814,97-337.185,001.019.999,97--- .
078423696 ΤΣΙΑΡΑ ΘΕΩΝΗ ΗΡΑ393.899,51-624.451,721.018.351,23--- .
021969332 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ155.905,23-461.839,81617.745,04163.886,90236.307,77400.194,67 .
052325025 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ462.801,26-554.739,401.017.540,66--- .
045718887 ΤΣΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ603.244,50-414.249,191.017.493,69--- .
014199853 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ689.475,50-327.456,571.016.932,07--- .
134856620 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ----424.440,71592.438,881.016.879,59 .
004892676 ΠΟΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ337.164,35-679.689,981.016.854,33--- .
020540714 ΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ603.370,04-412.972,791.016.342,83--- .
121640290 ΧΑΔΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΦΩΤ421.054,02-595.092,991.016.147,01--- .
010886766 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ341.222,83-674.684,191.015.907,02--- .
117127018 HALYANCHUK OLEH JAR-695.097,69320.653,331.015.751,02--- .
059521499 ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙ ΠΑΥ-367.320,34648.301,051.015.621,39--- .
045393277 ΓΡΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΕΝ729.601,02-285.948,451.015.549,47--- .
056453420 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ345.580,42-669.831,221.015.411,64--- .
045222520 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ361.991,68-653.396,711.015.388,39--- .
003746429 ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗ801.121,65-214.250,411.015.372,06--- .
031805580 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ44.334,61327.680,79642.631,081.014.646,48--- .
067874674 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ882.946,45-131.320,991.014.267,44--- .
040400075 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ355.370,67-657.503,861.012.874,53--- .
135214724 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝ ΜΗΝ-337.373,50674.747,001.012.120,50--- .
020863945 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΛΕ-440.166,85570.756,641.010.923,49--- .
025666465 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΚΟΣΜΑ ΣΤΥ-440.166,85570.756,641.010.923,49--- .
025548516 ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ346.282,56-664.395,641.010.678,20--- .
021995835 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ499.719,49-510.956,521.010.676,01--- .
111102191 TAHAN M ADI A B----402.716,44607.795,231.010.511,67 .
119787551 ΠΕΤΡΙΝΑ ΑΝΤΡΗ ΛΟΙ----352.146,64658.220,441.010.367,08 .
046806850 ΠΑΤΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ149.997,85305.775,05553.961,301.009.734,20--- .
047232508 ΘΕΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ205.379,31-197.552,89402.932,20329.581,01276.762,97606.343,98 .
011533694 ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ254.420,36-754.088,631.008.508,99--- .
077279125 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ----396.027,95612.283,401.008.311,35 .
047795342 ELKADI AYMAN ELS----414.566,68593.497,271.008.063,95 .
133427076 JENK JUSTI JOR349.749,60-658.309,781.008.059,38--- .
037998395 ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩ784.810,35-222.994,511.007.804,86--- .
105501855 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ----472.191,74535.408,371.007.600,11 .
044023902 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ338.963,05-668.318,711.007.281,76--- .
023777250 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΡ272.257,94-221.151,56493.409,50215.525,04298.311,54513.836,58 .
043544838 ΤΡΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ22.511,47313.248,92671.308,781.007.069,17--- .
046816203 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑ ΠΑΥ1.915,37331.897,48672.731,571.006.544,42--- .
078837506 ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠ ΚΛΕ444.259,73-253.482,74697.742,47167.789,63140.828,60308.618,23 .
070501611 ΣΤΡΑΓΚΑ ΣΤΑΜΑ ΑΓΓ249.313,51-218.822,45468.135,96306.113,57231.040,93537.154,50 .
044084004 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ372.087,29-632.881,141.004.968,43--- .
034677963 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣ ΣΠΥ----413.136,74591.806,551.004.943,29 .
046235630 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΦΩΦΩ ΧΡΙ348.845,20-655.807,141.004.652,34--- .
042718974 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣ ΑΠΟ712.993,45-290.895,281.003.888,73--- .
013158283 ΜΑΚΡΟΜΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡ ΓΕΩ369.220,60-325.598,80694.819,40187.909,90120.939,95308.849,85 .
036562713 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ629.142,20-374.460,721.003.602,92--- .
047490165 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ749.850,75-253.593,511.003.444,26--- .
020365169 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ340.972,08-661.908,131.002.880,21--- .
044120308 ΤΖΑΧΑΝΗ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ----568.248,37434.429,841.002.678,21 .
054488368 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ236.506,64-318.509,72555.016,36211.249,86236.210,02447.459,88 .
041565760 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ333.821,96-668.147,141.001.969,10--- .
052294310 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΚΑΛ331.677,20-670.014,401.001.691,60--- .
116524468 ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ377.663,76-623.709,821.001.373,58--- .
112570955 ΑΛΜΑΝΙΔΗ ΕΣΜΕΡ ΠΑΝ2.947,38411.063,54587.284,491.001.295,41--- .
043865726 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΡΟΖΑ ΑΡΙ673.376,92-327.266,251.000.643,17--- .
039078119 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ500.550,88-499.949,581.000.500,46--- .
022360286 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΠΑ135,73337.737,29661.305,95999.178,97--- .
073805095 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ323.680,56-674.915,18998.595,74--- .
029351053 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ----392.877,98605.381,80998.259,78 .
006178476 ΜΕΤΖΙΔΙΕΣ ΑΡΙΣΤ ΒΑΣ498.026,91-499.646,67997.673,58--- .
061021052 ΠΑΦΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΠ218.704,91-198.814,28417.519,19280.931,78298.635,81579.567,59 .
047217161 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ238.394,54-284.297,21522.691,75241.409,21232.884,16474.293,37 .
021100546 ΚΥΡΟΜΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΜ239.666,98-219.411,35459.078,33245.670,67291.746,55537.417,22 .
047187060 ΓΚΟΥΤΖΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕ THE332.198,10-340.055,35672.253,45168.314,00155.493,92323.807,92 .
059519904 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΑΘΑ209.568,83-273.708,93483.277,76222.188,29290.386,83512.575,12 .
110301380 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ737.751,40-257.947,07995.698,47--- .
078802094 ESHAK MEDHA ZAK316.413,35166.144,31512.394,40994.952,06--- .
011198168 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ351.355,63-643.551,36994.906,99--- .
047722190 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ195.650,84-102.428,32298.079,16394.797,58301.865,42696.663,00 .
102718450 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ563.962,11-430.457,81994.419,92--- .
150024273 LYNDEN MICHE HRI2.359,05622.079,54369.795,65994.234,24--- .
043050918 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗ ΠΑΡ414.982,85-578.728,75993.711,60--- .
019966090 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ317.098,1848.670,78627.647,11993.416,07--- .
038100170 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ411.799,65-581.316,17993.115,82--- .
006575771 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ329.672,35-662.936,39992.608,74--- .
043066455 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΓΔΑ ΑΝΑ395.507,11-596.790,23992.297,34--- .
027476470 ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ442.782,22-548.966,08991.748,30--- .
026395173 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΟΥ330.570,58-661.059,52991.630,10--- .
104346576 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕ ΑΝΑ----454.156,75537.109,07991.265,82 .
147810967 ΒΙΤΣΑΚΗ ΑΔΑΜΑ ΣΤΑ----580.093,56410.710,54990.804,10 .
050633536 ΛΙΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ444.010,16-546.631,69990.641,85--- .
127467703 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘ ΧΡΗ634.624,84-355.693,94990.318,78--- .
042717664 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΡ445.341,22-228.316,08673.657,30218.377,9898.071,53316.449,51 .
107175893 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ280.047,75-336.120,11616.167,86164.845,43209.086,23373.931,66 .
037221627 ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡ13.709,44444.297,09531.859,12989.865,65--- .
031069478 ΛΙΜΠΑΝΤΣΗ ΑΙΜΙΛ ΓΕΩ617.374,15-372.229,89989.604,04--- .
026049589 ΑΝΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ318.005,31-671.137,30989.142,61--- .
045892392 ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΠΕΤΡΟ ΗΛΙ15.828,75405.636,24567.572,33989.037,32--- .
015213432 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ380.486,80-607.489,19987.975,99--- .
025467810 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ ΛΑΖ208.307,72-317.505,12525.812,84361.253,39100.770,03462.023,42 .
010174357 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ430.221,80-557.536,32987.758,12--- .
023315577 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ----440.831,02546.887,83987.718,85 .
063600790 ΤΡΑΚΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ378.363,68-609.321,22987.684,90--- .
057899279 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡ ΣΩΦ217.661,18-332.406,68550.067,86200.102,29236.956,45437.058,74 .
059839924 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜ603.792,2729.159,80353.823,92986.775,99--- .
036056910 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΞΕΝ257.800,89-301.590,10559.390,99205.752,65220.876,06426.628,71 .
062285725 ΤΖΙΑΜΠΑΖ ΤΖΑΒΕ ΑΡΙ672.321,22-313.564,19985.885,41--- .
037173281 ΤΖΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ236.159,66-231.323,39467.483,05247.803,18270.227,62518.030,80 .
012820160 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ379.294,53-606.089,64985.384,17--- .
031905995 ΜΠΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ----381.469,25603.778,48985.247,73 .
027687665 ΚΑΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ335.608,11-649.410,34985.018,45--- .
028434230 ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΡ483.528,17-213.734,06697.262,23168.458,25119.037,67287.495,92 .
003278605 ΚΟΝΤΟΣ ΒΛΑΣΙ ΒΑΣ328.583,02-656.057,02984.640,04--- .
052964382 ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ342.936,91-641.204,69984.141,60--- .
013754449 ΕΞΑΡΧΟΣ ΖΗΣΙΜ ΓΕΩ400.963,73-582.828,74983.792,47--- .
042713200 ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----481.788,92501.972,36983.761,28 .
018105635 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ359.020,43-624.513,97983.534,40--- .
018176124 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ344.607,60-638.730,18983.337,78--- .
072815005 ΤΣΑΛΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ39.752,12290.725,56652.554,07983.031,75--- .
023120461 ΤΣΕΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ384.121,29-598.358,08982.479,37--- .
034619413 ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ451.587,79-530.561,20982.148,99--- .
014279724 ΠΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ----465.585,49516.353,59981.939,08 .
051241772 ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΧΡΗ391.860,15-589.977,99981.838,14--- .
043701989 ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ----431.550,48550.215,16981.765,64 .
059814677 ΤΥΜΠΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ----570.499,72411.122,44981.622,16 .
039353681 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΡΥ677.831,24-303.743,18981.574,42--- .
113171118 MILNE DOUGL JAM420.710,91-560.195,63980.906,54--- .
044850133 ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ490.183,72-490.488,93980.672,65--- .
071821708 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΚΥΝΘΙ ΔΗΜ64.338,62551.859,79363.732,34979.930,75--- .
052124565 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣ57.197,40361.101,35561.594,25979.893,00--- .
015765459 ΠΕΛΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑ ΚΩΝ435.060,23-544.723,05979.783,28--- .
056867407 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ700.676,15-278.575,56979.251,71--- .
021743588 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ370.434,70-608.612,31979.047,01--- .
046232953 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ362.241,17-615.250,75977.491,92--- .
026546729 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ----471.285,77505.931,82977.217,59 .
025618781 ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ375.522,65-601.558,15977.080,80--- .
052617507 ΣΥΡΤΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΡ557.667,56-419.349,37977.016,93--- .
027092159 ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ331.725,54-645.177,96976.903,50--- .
103906421 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ-323.354,77653.140,93976.495,70--- .
027817790 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ-323.744,13652.711,91976.456,04--- .
038462193 ΜΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ449.670,42-289.793,12739.463,54159.563,2777.075,86236.639,13 .
054901993 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ863,11595.767,32379.403,98976.034,41--- .
106143756 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ760.815,15-215.210,67976.025,82--- .
023223738 ΠΑΤΙΧΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ98.402,10248.490,72628.666,91975.559,73--- .
017399101 ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ196.551,01-205.466,83402.017,84274.968,96296.600,71571.569,67 .
041971576 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ319.954,23-653.548,23973.502,46--- .
149798306 PERRULT ANTON TOM693.467,35-279.883,09973.350,44--- .
132754225 ΧΟΥΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ397.359,39-575.926,12973.285,51--- .
045536428 ΣΙΜΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ547.064,87-426.216,79973.281,66--- .
079706043 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ9.390,22584.954,26378.841,81973.186,29--- .
100554626 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΜΑΝΟΛ ΦΩΤ331.781,26-179.092,87510.874,13250.467,32211.542,41462.009,73 .
059500178 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----382.551,00590.293,21972.844,21 .
116914110 AN YONG ZHE846.297,88-126.426,53972.724,41--- .
044805961 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ457.122,13-514.915,39972.037,52--- .
043835992 ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ633.023,53-338.628,54971.652,07--- .
109760334 ΚΑΠΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓ ΜΕΝ186.278,67-90.492,00276.770,67589.513,82104.764,01694.277,83 .
044210688 ΚΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ330.648,54-640.333,69970.982,23--- .
053398330 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΑΠΟΛΛ ΚΩΝ----367.572,75602.639,04970.211,79 .
025161567 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ468.176,88-501.621,09969.797,97--- .
032050581 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΓΕΩ327.454,90-642.213,75969.668,65--- .
117996224 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΧΑΡ556.898,34-412.729,85969.628,19--- .
110120291 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΧΡΟ497.903,12-471.336,22969.239,34--- .
044850514 ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ-321.147,57648.080,53969.228,10--- .
155112250 ΕΛΕΝΙΔΗΣ ΡΩΜΑΙ ΧΡΙ680.120,00-288.961,28969.081,28--- .
040945468 ΑΡΦΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ413.164,53-206.029,78619.194,31215.317,62134.045,17349.362,79 .
033059120 ΜΠΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ627.980,69-340.272,10968.252,79--- .
008337101 ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ168.075,185.525,77254.226,53427.827,48237.650,87301.649,71539.300,58 .
058793981 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΟ ΝΙΚ428.734,40-538.213,34966.947,74--- .
041966671 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ160.763,59-226.046,97386.810,56253.067,61326.717,91579.785,52 .
035640826 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ170.244,00-206.840,78377.084,78257.085,66332.394,23589.479,89 .
031454450 ΤΣΙΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ198.063,79-278.597,65476.661,44186.592,05302.410,71489.002,76 .
045298551 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ322.294,12-642.813,07965.107,19--- .
046101209 ΒΑΤΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣ ΓΕΩ416.175,68-548.325,63964.501,31--- .
052114941 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕ ΦΩΤ337.892,80-626.455,28964.348,08--- .
009961165 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ----381.083,00583.240,37964.323,37 .
067024262 ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΛΕΩ514.947,03-449.128,00964.075,03--- .
038875485 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ151.397,20-88.304,63239.701,83316.613,15407.709,53724.322,68 .
044698040 ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ536.761,28-426.533,42963.294,70--- .
011369306 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ321.378,7511.816,64630.062,42963.257,81--- .
035114992 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ324.153,72-638.519,41962.673,13--- .
024437253 ΠΑΠΑΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----643.038,70318.270,02961.308,72 .
059084260 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΘΕΟ95.949,70234.774,26629.669,36960.393,32--- .
105098469 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ455.421,52-504.664,73960.086,25--- .
123058627 MONSI AKKIL RAI29.638,77761.984,74168.220,84959.844,35--- .
021197616 ΧΑΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ178.147,09-318.276,89496.423,98186.377,37275.421,58461.798,95 .
022120790 ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ ΣΠΥ239.581,37-718.376,01957.957,38--- .
044235486 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ318.704,43-638.598,01957.302,44--- .
066398968 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ477.215,20-479.682,31956.897,51--- .
030092865 ΣΙΩΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΟΥ446.211,41-510.115,61956.327,02--- .
109844228 RUBINSTEIN ROBER KEN322.143,45-634.030,35956.173,80--- .
047639308 ΒΑΣΣΙΟΥ ΣΟΥΛΤ ΚΩΝ541.138,03-413.891,26955.029,29--- .
046271388 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦ ΕΠΑ36.071,32688.170,86230.069,28954.311,46--- .
037755533 ΜΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ496.869,86-457.326,64954.196,50--- .
041752380 ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ336.550,82-617.624,05954.174,87--- .
176455456 RUOPPOLO MICHE FRA-705.078,90248.540,34953.619,24--- .
176455573 BENETATO GENNA GIA-705.078,90248.540,34953.619,24--- .
176455420 PAPIRI ADRIA CHL-705.078,90248.540,34953.619,24--- .
034326364 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΠΑ42.039,07688.170,86223.349,23953.559,16--- .
059377713 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑ ΡΕΝ----336.896,29616.090,45952.986,74 .
034046329 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ318.901,74-633.978,48952.880,22--- .
015689803 ΠΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ346.031,79-606.350,76952.382,55--- .
074343970 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΧΙ807,71584.954,26366.512,80952.274,77--- .
065114179 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ789.617,62-162.350,38951.968,00--- .
035856416 ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΙΣΣ ΓΕΩ517.546,45-434.211,74951.758,19--- .
045970767 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ178.974,07159.223,12613.486,63951.683,82--- .
042345108 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ110.140,31210.632,60630.812,67951.585,58--- .
047076151 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ315.398,53-636.111,34951.509,87--- .
016955437 ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ325.451,17-625.742,91951.194,08--- .
043718228 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΓ316.420,53-634.254,07950.674,60--- .
077854486 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ447.517,58-502.812,46950.330,04--- .
041531571 ΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ337.109,13-613.179,82950.288,95--- .
003569328 ΗΣΑΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ9.661,67309.518,65630.788,61949.968,93--- .
047644367 ΔΟΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ207.685,85-141.461,97349.147,82268.311,30332.349,31600.660,61 .
059471850 ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ228.086,03-138.344,05366.430,08305.952,42277.364,80583.317,22 .
050157251 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟ ΔΙΟ400.946,54-548.645,39949.591,93--- .
059036967 ΟΓΚΑΝΗΣΙΑΝ ΑΡΜΕΝ ΝΟΡ135,72429.863,03519.475,72949.474,47--- .
126563521 ΜΑΝΩΛΑ ΝΙΚΗ ΝΙΚ----389.695,82559.642,17949.337,99 .
102748730 ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ394.378,77-554.346,18948.724,95--- .
019316909 ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΗΛΙ547,09313.432,49634.424,90948.404,48--- .
051353200 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ318.942,77-628.995,29947.938,06--- .
019088435 ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ835,69312.538,34634.069,82947.443,85--- .
045142102 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ319.471,18-627.834,17947.305,35--- .
103404906 ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ227.614,28-322.422,08550.036,36183.415,40213.492,91396.908,31 .
009888326 ΛΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ319.564,58-626.826,97946.391,55--- .
041049997 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ234.949,62-710.186,33945.135,95--- .
100389665 ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ4.290,51754.226,70186.098,39944.615,60--- .
053158437 ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ360.293,10-584.045,64944.338,74--- .
030373233 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ359.889,40-583.220,43943.109,83--- .
043228516 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤ ΕΜΜ388.446,22-554.117,24942.563,46--- .
042368994 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ124.211,68215.587,71602.557,02942.356,41--- .
058159797 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΗ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ367.931,93-574.181,84942.113,77--- .
059518618 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΤ390.226,33-551.407,72941.634,05--- .
045008367 ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ46.842,51532.162,12362.453,33941.457,96--- .
106502500 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ315.639,25-625.656,25941.295,50--- .
006439238 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ389.084,40-552.050,63941.135,03--- .
033434586 ΓΡΙΒΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΩΑ302.205,908.222,89630.094,13940.522,92--- .
010318277 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ315.002,04-625.329,95940.331,99--- .
063827400 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑ ΛΑΜ423.723,07-157.079,79580.802,86243.459,60115.877,77359.337,37 .
052371736 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ380.791,81-559.164,91939.956,72--- .
142188716 ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ562.766,52-376.960,50939.727,02--- .
019279774 ΚΡΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ234.731,73-704.032,96938.764,69--- .
015390891 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑ ΙΩΑ253.877,80-684.621,75938.499,55--- .
032640661 ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ150.626,15-178.313,64328.939,79285.665,61323.472,91609.138,52 .
041338826 ΒΑΤΑΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ430.750,28-507.092,28937.842,56--- .
005929291 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ343.977,60-593.283,75937.261,35--- .
035241330 ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΒΑΣ315.043,09-622.191,94937.235,03--- .
108228194 ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟ ΛΑΖ449.462,21-487.602,35937.064,56--- .
023063787 ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ226.752,58-150.083,38376.835,96340.867,10218.777,12559.644,22 .
016097070 ΤΕΜΕΝΟΥΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙ ΠΑΥ318.887,05-186.477,39505.364,44256.117,54174.361,33430.478,87 .
041983920 ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ168.926,01-154.974,27323.900,28334.725,24276.839,72611.564,96 .
021228972 ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ350.311,10-584.578,71934.889,81--- .
141318775 ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟ ΑΡΙ699.095,20-235.790,78934.885,98--- .
047418051 ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ----417.707,28516.170,51933.877,79 .
034008270 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ----373.266,68560.477,89933.744,57 .
044991243 ΟΣΙΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----389.282,78544.324,82933.607,60 .
142676263 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΟΥΓΚ ΒΑΡ638.733,68-294.748,71933.482,39--- .
078564689 ΚΑΠΝΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ337.326,82-596.113,70933.440,52--- .
037716267 ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ----360.027,37573.175,66933.203,03 .
008073902 ΚΩΒΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ311.367,03-621.655,05933.022,08--- .
067492950 ΤΑΧΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ91.417,38218.790,14622.781,85932.989,37--- .
005870239 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ312.623,26-620.337,85932.961,11--- .
025330275 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ346.731,86-586.178,08932.909,94--- .
039582810 ΞΕΡΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ238.296,42-154.961,14393.257,56318.763,14220.509,42539.272,56 .
104384600 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ32,41309.085,98623.246,53932.364,92--- .
012871134 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ----333.833,67598.502,08932.335,75 .
027042550 ΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙ ΧΑΡ-309.085,98623.241,54932.327,52--- .
005167913 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΚΡ ΓΕΩ152.438,90-282.767,82435.206,72190.771,50305.948,71496.720,21 .
031107150 ΣΕΡΠΕΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΦΙΛ413.795,44-169.116,51582.911,95212.025,81136.897,32348.923,13 .
053103788 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝ ΝΙΚ308.874,91-622.868,66931.743,57--- .
035378198 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ325.730,11-605.418,61931.148,72--- .
046889489 ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ440.276,15-489.965,97930.242,12--- .
040558512 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ394.236,59-535.924,38930.160,97--- .
125592506 HIDA ILIA SEH748.597,74-181.371,51929.969,25--- .
044828071 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ499.101,98-430.559,63929.661,61--- .
045306832 ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ28.352,18334.437,81566.777,73929.567,72--- .
011006974 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ309.361,32-619.602,56928.963,88--- .
051033184 ΦΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ177.156,13-173.718,78350.874,91240.593,89336.484,83577.078,72 .
023518621 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ339.545,23-287.527,45627.072,68156.502,17143.578,70300.080,87 .
036887600 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ587.199,76-339.912,21927.111,97--- .
050580330 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ----369.156,19557.906,44927.062,63 .
039105704 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ507.383,29-419.448,63926.831,92--- .
047428658 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ454.739,60-472.070,34926.809,94--- .
044497818 ΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ----553.259,25373.423,15926.682,40 .
059934294 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΜΑ ΕΥΑ158.525,50-179.070,18337.595,68239.239,09349.686,38588.925,47 .
062707348 ΜΠΕΚΗΡ ΙΣΜΑΗΛ ΙΣΜΑΗ ΧΑΣ277.672,22-128.992,58406.664,80361.814,82158.023,55519.838,37 .
051423870 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ476.284,44-449.399,56925.684,00--- .
010309742 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΛΣΑ ΝΙΚ----352.740,16572.883,68925.623,84 .
029379260 ΧΑΖΑΠΗ ΕΥΓΕΝ ΜΙΧ236.423,66-357.140,93593.564,59183.133,99148.821,50331.955,49 .
072367959 ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ----337.774,24587.595,98925.370,22 .
044248814 ΚΟΝΣΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΙ ΔΗΜ239.743,26-685.594,95925.338,21--- .
063513238 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ233.317,35-691.080,55924.397,90--- .
011069936 ΒΑΒΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΡΗ2.675,63363.155,76558.564,30924.395,69--- .
016573299 ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ333.750,16-590.508,21924.258,37--- .
107501980 ΚΑΡΙΒΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ414.473,543.174,64177.255,05594.903,23200.755,74128.243,03328.998,77 .
045194934 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ308.813,46-615.067,31923.880,77--- .
046556173 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ572.172,44-351.328,88923.501,32--- .
126829585 ΚΕΛΕΣΗ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ299.164,77-171.327,21470.491,98313.451,71139.251,49452.703,20 .
014965816 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ306.129,43-616.916,36923.045,79--- .
033604752 ΠΟΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤ ΘΕΜ314.637,72-608.125,36922.763,08--- .
053396661 ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΕΥΤΥΧ ΧΡΗ587.535,45-335.221,35922.756,80--- .
037011716 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟ ΔΗΜ233.697,96-348.481,21582.179,17154.267,16185.944,39340.211,55 .
046376819 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΠΕΡ157.510,46-194.314,09351.824,55238.029,04331.793,33569.822,37 .
108169964 PAPAS ANDON SOT589.829,42-331.789,36921.618,78--- .
039893845 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ258.502,99-239.357,51497.860,50201.814,96221.688,49423.503,45 .
044897783 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΑΘΑ-743.622,89177.728,23921.351,12--- .
132030143 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΠΟ ΝΙΚ588.751,69-332.578,08921.329,77--- .
045945316 ΣΙΜΟΝΟΒΙΤΣ ΣΛΑΒΚ ΠΕΤ307.258,08-613.734,35920.992,43--- .
161231034 SIMEONOV RUMEN IVA150,00743.622,89176.808,30920.581,19--- .
034017727 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ328.547,63-591.436,91919.984,54--- .
044954548 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΛΑΜ407.551,4910.000,00183.250,72600.802,21150.787,72168.218,18319.005,90 .
036908199 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ493.872,99-425.913,83919.786,82--- .
170800000 VIDINOV KOSTA KOS290.783,10-57.343,08348.126,18453.357,25118.135,08571.492,33 .
102761487 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤ ΣΩΤ----499.858,06419.422,72919.280,78 .
059935010 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ254.485,17-116.597,88371.083,05329.223,74218.761,19547.984,93 .
030478608 ΓΡΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ679.203,21-239.513,74918.716,95--- .
046429031 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΦΩΤΙΟ ΣΩΚ318.156,95-600.529,98918.686,93--- .
072493349 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ310.859,70-607.674,34918.534,04--- .
046013639 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ311.678,08-605.546,71917.224,79--- .
046802837 ΑΜΠΝΤΕΛ ΚΑΛΕΚ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ615.986,54-300.783,13916.769,67--- .
023639732 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙ ΔΗΜ----411.459,08504.989,44916.448,52 .
043700747 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛ ΙΩΑ191.109,30-250.138,52441.247,82205.180,56268.684,51473.865,07 .
035700932 ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ449.511,78-465.371,66914.883,44--- .
037313442 ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΑΒ92.276,05184.399,60638.094,66914.770,31--- .
058850250 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ160.374,86-166.718,54327.093,40311.930,52275.603,94587.534,46 .
014425559 ΚΥΠΡΙΖΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΑΒΡ353.026,71-561.426,98914.453,69--- .
014275891 ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ303.812,04-610.499,01914.311,05--- .
025950636 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ372.504,02-540.452,04912.956,06--- .
039791392 ΓΙΑΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ301.761,61-610.633,47912.395,08--- .
039341774 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ1.395,44402.363,86507.567,67911.326,97--- .
128364122 ΒΑΦΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛ ΑΠΟ231.022,52-680.152,51911.175,03--- .
012994700 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ420.440,95-489.982,64910.423,59--- .
059586418 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ151,74300.966,65609.173,85910.292,24--- .
139295074 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑ ΙΩΑ-300.926,42609.075,08910.001,50--- .
057027895 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣ ΙΩΑ-361.047,55548.788,94909.836,49--- .
033640450 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΡ32.950,00311.149,39565.539,22909.638,61--- .
050758450 ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ235.835,51-193.343,90429.179,41237.931,67242.071,12480.002,79 .
056775513 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΕΜΜ315.465,09-592.680,69908.145,78--- .
044978872 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΝΕΚΤΑ ΓΕΩ301.530,66-606.615,06908.145,72--- .
033439300 ΚΕΚΕΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΒΑΣ276.464,39-172.563,24449.027,63285.213,41173.674,23458.887,64 .
140059751 ΚΑΛΤΑΒΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ566.904,07-340.369,11907.273,18--- .
132153942 ΜΑΓΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ----379.164,24528.057,05907.221,29 .
041424220 ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ629.730,93-277.090,44906.821,37--- .
073718577 ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΠΑ165.018,49-284.611,63449.630,12190.791,82266.277,42457.069,24 .
027585716 ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ316.949,77-588.245,89905.195,66--- .
019269166 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ301.804,96-602.755,86904.560,82--- .
046208050 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛ ΛΟΥ245.393,29-326.055,10571.448,39153.417,10179.653,71333.070,81 .
011582399 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΦΡΑ312.947,09-591.548,50904.495,59--- .
017644670 ΑΡΤΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ----466.612,34437.586,83904.199,17 .
057480259 ΛΙΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡ ΧΑΡ-487.719,97416.396,15904.116,12--- .
042938737 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ----436.189,77467.273,99903.463,76 .
043405525 ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ327.257,45-576.094,65903.352,10--- .
040122163 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΓΟΡΙ ΝΙΚ401.706,13-501.579,49903.285,62--- .
017113477 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΛΥΣ301.220,97-601.878,34903.099,31--- .
010701346 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΛΕΑΝ ΕΥΑ327.203,93-575.462,32902.666,25--- .
027044395 ΝΙΚΟΛΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ250.404,6749.889,95602.313,98902.608,60--- .
041997426 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟ ΛΟΥ152.570,56-257.209,50409.780,06203.807,86289.017,72492.825,58 .
108577357 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑΥΡ ΕΥΣ658.919,30-241.999,12900.918,42--- .
115454845 HIZAN AHMAD HAS425.862,36-474.840,56900.702,92--- .
023873286 ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΣΤΑ ΠΑΝ218.008,75-192.841,43410.850,18202.917,09285.960,92488.878,01 .
037800778 ΡΟΥΜΠΕΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ13.386,93529.316,14356.907,89899.610,96--- .
054404731 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΡΓ ΣΤΑ293.407,9315.268,50590.388,82899.065,25--- .
020137474 ΚΕΚΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥ ΑΝΔ49.156,44275.623,05573.355,76898.135,25--- .
042432486 ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ----369.281,07528.435,92897.716,99 .
042509605 ΚΙΝΕΒΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ363.072,83-534.457,84897.530,67--- .
027097769 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΕΜΜ399.820,67-497.410,23897.230,90--- .
036578004 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛ ΑΝΑ----548.554,41348.121,30896.675,71 .
013121959 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛ ΓΕΩ301.237,83-594.812,70896.050,53--- .
038821329 ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ435.401,72-460.623,81896.025,53--- .
149153713 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΙΩΑ728.040,51-167.294,74895.335,25--- .
105829547 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ296.137,75-598.967,95895.105,70--- .
026604590 ΔΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ370.010,05-252.735,84622.745,89152.499,00119.837,89272.336,89 .
063845245 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ250.084,03-163.221,71413.305,74310.657,85170.266,81480.924,66 .
067921354 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΕΡ301.587,68-592.072,12893.659,80--- .
020715149 ΠΙΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ213.157,28110.474,61569.582,69893.214,58--- .
033429785 ΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΓΓ----445.035,18448.052,42893.087,60 .
023351275 ΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ644.719,00-248.198,85892.917,85--- .
044849158 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΑΒ295.420,62-597.481,67892.902,29--- .
040524293 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ199.927,90-309.411,68509.339,58155.726,70227.780,81383.507,51 .
032209729 ΧΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ----385.471,53506.852,71892.324,24 .
059746222 ΓΡΙΒΕΑ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ194.880,53-354.568,98549.449,51151.485,14191.204,91342.690,05 .
135871318 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ233.480,99-311.532,06545.013,05168.882,06177.757,57346.639,63 .
045768909 ΤΑΓΔΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ400.094,55-491.319,55891.414,10--- .
051870240 ΜΑΝΔΗΛΑ ΕΥΘΥΜ ΣΩΚ486.267,98-405.081,98891.349,96--- .
075191680 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ369.511,25-521.814,46891.325,71--- .
054475164 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ300.093,79-590.851,96890.945,75--- .
011051195 ΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ527.167,37-363.768,12890.935,49--- .
020154460 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-398.421,91492.370,73890.792,64--- .
044101171 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΓΓ309.651,49-187.129,46496.780,95215.404,07178.368,13393.772,20 .
046611989 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ297.775,21-592.356,51890.131,72--- .
050378047 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ493.619,68-395.913,83889.533,51--- .
023746617 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑ ΣΠΥ301.905,44-587.492,91889.398,35--- .
043775849 ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ296.143,83-593.065,83889.209,66--- .
044184734 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ----431.607,30457.477,06889.084,36 .
038007842 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ301.150,29-587.822,82888.973,11--- .
047183546 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΛΑΡΜΠΑΤΟΥ ΠΟΥΛΧ ΑΝΑ310.179,19-578.757,43888.936,62--- .
018375082 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ298.760,20-589.572,36888.332,56--- .
001731212 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟ ΓΕΩ385.640,892.645,99499.837,59888.124,47--- .
024877222 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ302.327,10-585.244,25887.571,35--- .
014501470 ΣΑΚΚΗ ΡΕΒΕΚ ΒΙΚ----385.286,99501.267,29886.554,28 .
042026240 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ295.230,45-590.873,14886.103,59--- .
011729814 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ374.158,14-511.625,92885.784,06--- .
102960311 ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ754.786,50-130.990,64885.777,14--- .
125672008 ΔΙΠΛΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ----524.555,65360.808,95885.364,60 .
032785898 ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ382.036,93-503.025,92885.062,85--- .
125763373 ΗΛΙΝΑ ΑΝΝΑ ΣΑΒ595.689,44-289.277,66884.967,10--- .
028708859 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΣΥΜ164.942,50-277.882,13442.824,63209.108,24232.913,43442.021,67 .
042768314 ΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ203.027,42-179.703,20382.730,62214.881,25286.462,81501.344,06 .
027298008 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΡΙ518.179,76-365.889,36884.069,12--- .
043768489 ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ----310.566,38573.428,17883.994,55 .
029502935 ΝΤΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ488.672,24-395.289,77883.962,01--- .
044010304 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ405.469,92-478.226,68883.696,60--- .
061221258 ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩ165.552,69211.226,49506.680,71883.459,89--- .
019016218 ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ616.461,51-266.804,55883.266,06--- .
045377290 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΙΟΣ ΧΡΗ537.816,62-345.186,24883.002,86--- .
053787174 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΙ-345.670,97537.172,69882.843,66--- .
102681893 ΤΑΤΣΗ ΧΡΥΣΟ ΚΩΝ----327.135,44555.518,53882.653,97 .
126843893 LYON SIFI MAR----328.603,21553.893,78882.496,99 .
043453720 ΜΑΝΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩ----452.369,53430.034,80882.404,33 .
029296047 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ292.248,10-590.065,32882.313,42--- .
116946942 DANELIA KONST SHO652.300,00-229.912,59882.212,59--- .
034961046 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ249.061,39-633.079,30882.140,69--- .
079842631 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙ ΧΑΡ461.804,28-419.770,79881.575,07--- .
126583255 ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ393.878,88-487.529,42881.408,30--- .
022461571 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ402.995,81-478.267,94881.263,75--- .
010946085 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ294.964,54-584.911,31879.875,85--- .
058510358 ΕΛΕΟΥΑ ΝΕΒΙΝ ΖΑΚ413.242,34-466.425,56879.667,90--- .
045536256 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ291.207,63-588.362,61879.570,24--- .
011582387 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΙΟΓΕ ΑΧΙ292.270,51-587.162,16879.432,67--- .
019052322 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ390.488,84-488.271,16878.760,00--- .
043933125 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙ ΧΑΡ290.881,86-587.624,98878.506,84--- .
059675403 ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ1.400,76485.114,58391.623,99878.139,33--- .
027059464 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ277.710,42-600.338,61878.049,03--- .
011538745 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ229.444,15-236.473,51465.917,66183.481,90228.584,47412.066,37 .
064061018 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤ292.603,74-585.207,48877.811,22--- .
041212873 ΝΑΖΙΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ----365.885,93511.860,65877.746,58 .
020147050 ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ354.677,28-522.764,12877.441,40--- .
071460820 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓ ΦΩΤ326.492,81-223.800,67550.293,48209.230,20116.360,70325.590,90 .
047407720 ΦΙΚΑ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ380.557,18-494.713,56875.270,74--- .
025538560 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ524.012,40-351.084,00875.096,40--- .
044591456 ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΑΤ401.051,50-211.870,27612.921,77172.529,5089.604,25262.133,75 .
021961844 ΠΛΙΑΠΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ465.434,77-409.295,22874.729,99--- .
043953081 ΠΕΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΠΑ587.792,71-286.532,94874.325,65--- .
014896401 ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΑΠΟ530.513,41-343.572,32874.085,73--- .
009713249 ΤΣΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ293.312,13-580.554,79873.866,92--- .
124670460 ΧΡΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ330.705,23-115.048,15445.753,38317.000,00110.985,21427.985,21 .
028032161 ΚΙΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΥΓ335.046,78-538.585,40873.632,18--- .
029448730 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΠΡΟΔΡ ΑΡΓ38.104,59319.605,07515.841,54873.551,20--- .
054044536 ΤΣΟΛΕΡ ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.987,24470.746,46400.785,43873.519,13--- .
026605328 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΙΟ499.008,30-374.318,43873.326,73--- .
301517580 SARI SEYHA HAS288.469,22-583.503,28871.972,50--- .
106762440 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ375.656,01-495.978,32871.634,33--- .
026514180 ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΜ292.884,60-578.402,06871.286,66--- .
052992608 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ274.472,26-179.005,06453.477,32242.535,50174.517,77417.053,27 .
053966453 ΤΣΟΛΕΡ ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ-470.735,55399.602,81870.338,36--- .
019315730 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚ ΚΩΝ288.122,28-582.109,20870.231,48--- .
041861720 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ322.652,92-119.662,59442.315,51259.522,41168.271,52427.793,93 .
011656276 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ-390.120,14479.711,21869.831,35--- .
014512680 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ379.166,97-490.323,18869.490,15--- .
014661323 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΩΤ647.224,04-221.901,60869.125,64--- .
068570013 ΤΑΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ332.567,36-535.641,38868.208,74--- .
027450822 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ151.384,17125.418,45590.603,58867.406,20--- .
054679437 ΑΚΛΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ289.619,74-577.724,77867.344,51--- .
030190717 ΒΙΣΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ292.711,17-574.249,98866.961,15--- .
008521438 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΘΩΜ291.330,80-575.475,09866.805,89--- .
042873126 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΒΑΣ224.345,92111.105,08531.188,22866.639,22--- .
137256907 ΙΣΣΑΡΗ ΓΑΡΥΦ ΝΙΚ381.879,59-484.720,15866.599,74--- .
030887742 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ344.410,06-521.924,64866.334,70--- .
030856359 ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥ288.765,00-577.507,37866.272,37--- .
006898013 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΣΤ----306.429,88559.597,97866.027,85 .
068561993 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ381.328,47-167.416,19548.744,66214.158,97102.783,36316.942,33 .
027027116 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ220.395,37-168.619,25389.014,62255.073,01221.468,03476.541,04 .
046933192 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑ ΓΕΩ165.769,31-264.721,31430.490,62189.134,66245.725,21434.859,87 .
072017228 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ25.398,74301.393,32538.476,78865.268,84--- .
021885020 ΓΡΑΙΚΟΥ ΑΝΤΙΝ ΓΕΩ----333.892,75531.295,08865.187,83 .
112926405 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΠΡΟ84.700,53244.460,22535.984,85865.145,60--- .
029286670 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ----346.441,91517.132,20863.574,11 .
004141807 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ377.822,48-485.061,43862.883,91--- .
035196330 ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ7.155,60282.180,03573.316,15862.651,78--- .
028675130 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ172.120,92-188.609,27360.730,19214.509,05286.924,82501.433,87 .
031965771 ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ309.156,92-552.464,10861.621,02--- .
047538675 ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙ ΑΡΙ29.657,99330.286,76501.650,59861.595,34--- .
017911832 ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ287.502,30-574.032,25861.534,55--- .
064906566 DOTSIS THEOD ΔΗΜ543.197,03-318.169,16861.366,19--- .
073944292 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ198.375,70-76.312,38274.688,08304.588,74282.069,40586.658,14 .
131758564 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ499.203,34-361.857,36861.060,70--- .
079907897 ΛΙΑΚΑΚΗ ΕΥΦΡΟ ΔΗΜ-285.860,79575.197,43861.058,22--- .
047520961 ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝ ΧΡΗ535.202,78-325.729,92860.932,70--- .
029496696 ΣΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ344.713,02-516.191,13860.904,15--- .
024692276 ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ355.302,70-505.442,59860.745,29--- .
109942615 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ285.779,27-574.500,88860.280,15--- .
053176989 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ-523.041,10337.100,00860.141,10--- .
021272436 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ289.374,11-570.710,66860.084,77--- .
041665364 ΚΟΥΤΣΙΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----299.377,32560.654,51860.031,83 .
043350952 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ286.765,84-572.651,93859.417,77--- .
063099084 PAPA VASIL JOR496.192,63-363.147,79859.340,42--- .
035241065 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ----358.893,09500.057,34858.950,43 .
170800835 HARH MUHIE MOH660.357,98-198.526,69858.884,67--- .
075170634 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ486.882,86-371.887,14858.770,00--- .
128282337 ΤΣΙΒΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤ----658.621,52199.927,15858.548,67 .
020783054 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΡ----328.298,23530.235,93858.534,16 .
043889736 ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ168.073,22-189.668,71357.741,93288.872,87211.901,93500.774,80 .
113686464 ΝΙΝΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΥΑ180.956,83-166.519,53347.476,36288.018,58223.018,42511.037,00 .
045641726 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΦΩΤ289.578,64-568.551,15858.129,79--- .
034216452 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ210.022,86-172.579,61382.602,47222.587,47252.901,79475.489,26 .
028996681 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ398.144,00-459.008,08857.152,08--- .
041106683 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕ283.804,74-190.628,85474.433,59215.880,08166.568,83382.448,91 .
034121868 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ296.848,61-560.023,11856.871,72--- .
104984680 ΚΑΛΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ----547.545,02309.179,71856.724,73 .
008111530 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ340.643,65106.888,16409.069,33856.601,14--- .
044685701 ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤ ΕΜΜ315.644,75-540.886,38856.531,13--- .
047042067 ΑΓΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ406.148,06-450.330,58856.478,64--- .
026586125 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΤΑ285.125,16-571.177,54856.302,70--- .
030740572 ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΛΕΩ13.563,21535.782,25306.911,39856.256,85--- .
079754667 ΖΑΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ374.006,08-482.094,40856.100,48--- .
300316618 GHEORGHE VALEN CON7.961,61331.539,16515.699,04855.199,81--- .
050138980 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΑΡ263.252,744.500,00253.219,94520.972,68155.207,36178.939,85334.147,21 .
013749730 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΣΤΥ-699.743,81155.268,48855.012,29--- .
046449539 ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ328.513,67-196.328,50524.842,17160.264,17169.054,18329.318,35 .
045583860 ΣΙΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΕ----297.065,12557.071,18854.136,30 .
046297656 ΛΕΝΤΖΑΣ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ31.546,48254.341,90567.997,30853.885,68--- .
044730958 ΒΑΡΚΑΣ ΟΔΥΣΣ ΜΙΧ293.483,02-153.475,68446.958,70251.845,97154.917,22406.763,19 .
045029420 ΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΠΑΡ284.679,73-568.463,51853.143,24--- .
045938560 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑ ΝΙΚ339.693,41-513.051,17852.744,58--- .
113844538 ΝΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙ ΑΘΑ456.306,46-81.706,82538.013,28252.071,6762.477,96314.549,63 .
066088677 ΜΑΝΔΥΛΑ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ78.677,74243.464,04530.390,43852.532,21--- .
023496581 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ453.401,52-399.115,28852.516,80--- .
112131319 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘ ΚΩΝ----453.887,50398.557,49852.444,99 .
047198836 ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΔ-316.843,92535.226,15852.070,07--- .
047379740 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΑΝ374.155,39-477.865,69852.021,08--- .
046955830 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΠΑΝ413.885,85-438.099,01851.984,86--- .
033033300 ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ288.330,61-562.997,31851.327,92--- .
045973259 ΜΠΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗ ΣΤΑ-282.180,03568.867,77851.047,80--- .
156251259 ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ718.279,36-132.055,70850.335,06--- .
029929802 ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕ579.233,71-270.875,01850.108,72--- .
046596576 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡ ΚΑΝ175.113,33-194.328,81369.442,14212.716,00267.929,18480.645,18 .
030289324 ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ313.451,27-280.929,61594.380,88151.777,21103.871,37255.648,58 .
100454013 ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤ ΘΕΟ282.332,65-567.366,60849.699,25--- .
007554202 ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΠΟΛΥΔ ΣΤΑ-283.113,51566.227,02849.340,53--- .
064989564 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛ ΓΕΩ227.139,70-621.335,20848.474,90--- .
028448836 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΜΙΧ405.138,69-443.258,00848.396,69--- .
122515697 ΚΑΟΥΣΛΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑ ΚΩΝ282.742,31-565.484,62848.226,93--- .
039229227 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΧΡΙ471.321,92-376.715,61848.037,53--- .
043357640 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ255.670,59-161.977,95417.648,54218.956,53211.110,82430.067,35 .
126273740 MIROFOROV NIKOL ΘΕΟ600,00331.539,16515.566,63847.705,79--- .
040065834 ΚΕΡΑΣΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ363.742,49-483.623,15847.365,64--- .
131944103 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟ ΧΡΗ280.000,00-566.720,00846.720,00--- .
027087739 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡ ΕΜΜ450.947,45-395.750,57846.698,02--- .
028776820 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΑΟΥΜ ΧΡΗ391.283,88-455.317,59846.601,47--- .
063227615 ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝ----327.544,98518.973,76846.518,74 .
021577717 ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ----415.755,43430.597,32846.352,75 .
055584169 ΤΑΡΕ ΗΛΙΑΣ ΣΥΜ-279.877,59566.472,24846.349,83--- .
019726185 ΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ281.827,27-564.000,11845.827,38--- .
047832434 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕ ΜΙΧ----298.951,90546.874,72845.826,62 .
045465787 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ295.374,36-550.097,14845.471,50--- .
078848060 ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΧΡΗ180.658,01-154.777,45335.435,46246.582,59263.396,17509.978,76 .
162171530 VOSVRDA LUKAS FRA-688.148,64157.173,14845.321,78--- .
047521226 ΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ316.948,35-528.224,30845.172,65--- .
046978112 ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣ ΕΥΑ313.386,79-531.374,60844.761,39--- .
025363558 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ294.941,36-549.818,52844.759,88--- .
027026064 ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΑ588.650,96-256.005,87844.656,83--- .
015359156 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ699.239,00-145.113,31844.352,31--- .
025332926 ΠΑΣΣΑΔΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ----588.722,81255.111,14843.833,95 .
033334864 ΡΕΤΙΒΩΦ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ607.794,45-235.858,88843.653,33--- .
052719180 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΜΜ423.478,18-419.836,28843.314,46--- .
017139315 ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ360.145,12-482.614,87842.759,99--- .
047568169 ΘΩΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ325.927,73-192.784,47518.712,20177.925,49146.057,40323.982,89 .
069677404 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒ ΠΕΤ305.446,45-537.126,49842.572,94--- .
014336968 ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ----356.648,32485.676,54842.324,86 .
047666882 ΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ174.900,85-118.374,90293.275,75344.576,57204.463,44549.040,01 .
043277467 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟ ΑΝΔ----374.963,25467.328,69842.291,94 .
038123552 ΚΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ505.966,68-335.875,45841.842,13--- .
037723105 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΛΕ----349.762,55491.971,97841.734,52 .
139638665 ABDEL GHAFOUR YASIN MOH----347.792,52493.774,76841.567,28 .
047331572 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ324.761,50-516.198,00840.959,50--- .
072665404 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ207.819,63-262.993,59470.813,22174.605,25194.903,85369.509,10 .
014945909 ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ248.390,58-129.111,64377.502,22260.875,43201.844,27462.719,70 .
065409824 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΣΤΥ300.419,69-539.279,49839.699,18--- .
046616543 ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ----328.353,66511.040,54839.394,20 .
016905932 ΠΑΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ278.231,88-561.065,96839.297,84--- .
033782949 ΡΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ324.135,14-515.072,30839.207,44--- .
037751269 ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ ΠΕΤ----625.944,51212.947,43838.891,94 .
027989201 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΜΙΧ277.418,2032.694,50528.776,24838.888,94--- .
034076082 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ226.665,47180.256,11431.956,33838.877,91--- .
031372928 ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΛΟΥ337.887,09-500.724,78838.611,87--- .
045784805 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ280.517,71-557.205,45837.723,16--- .
042387609 ΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ395.772,55-441.632,78837.405,33--- .
044875822 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ288.759,68-548.537,33837.297,01--- .
126121024 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ607.061,77-229.905,04836.966,81--- .
042937255 ΜΠΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΡ166.545,34-214.697,39381.242,73205.864,98249.585,74455.450,72 .
043547109 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ282.754,18-553.771,68836.525,86--- .
035036440 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝ ΙΩΑ668.779,95-167.637,20836.417,15--- .
009604518 ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ400.908,14-435.240,31836.148,45--- .
022509104 ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑ----401.847,29434.281,77836.129,06 .
009411179 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ ΙΩΑ279.163,34-556.229,35835.392,69--- .
113213359 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ568.380,65-266.405,82834.786,47--- .
063442573 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΑΥΓ595.522,45-239.116,31834.638,76--- .
029448416 ΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ312.189,95-521.800,90833.990,85--- .
052122941 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ382.466,68-450.674,18833.140,86--- .
047628158 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----292.522,08540.393,03832.915,11 .
129956230 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ616,65303.130,01528.944,08832.690,74--- .
027614697 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ272.037,2814.086,56546.167,43832.291,27--- .
025244834 ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ474.501,84-357.568,05832.069,89--- .
042133290 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ327.697,52-