Πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 Προσωπικού Καθαριότητας

Πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):
1) Πίνακας κατάταξης,
2) Πίνακας διοριστέων, και
3) Πίνακας απορριπτέων.